pregateste pagina pentru tiparire

 
 CATEHISM 

Compendiul Catehismului Bisericii Catolice
achizitionare: 03.01.2009; sursa: Editura Presa Bună

PARTEA A DOUA : CELEBRAREA MISTERULUI CREșTIN

SECȚIUNEA ÎNTÂI : ECONOMIA SACRAMENTALĂ

 1. Ce este liturgia?

  Liturgia este celebrarea misterului lui Cristos și îndeosebi a misterului său pascal. În ea, prin exercitarea funcției sacerdotale a lui Isus Cristos, prin semne, se manifestă și se realizează sfințirea oamenilor și este exercitat de trupul mistic al lui Cristos, adică de cap și de mădulare, cultul public datorat lui Dumnezeu.

 1. Ce loc ocupă liturgia în viața Bisericii?

  Liturgia, acțiune sacră prin excelență, constituie culmea spre care tinde acțiunea Bisericii și în același timp izvorul din care provine forța sa vitală. Prin liturgie, Cristos continuă în Biserica sa, cu ea și prin ea, opera răscumpărării noastre.

 1. În ce constă economia sacramentală?

  Economia sacramentală constă în a comunica roadele răscumpărării lui Cristos, prin celebrarea sacramentelor Bisericii, în cel mai înalt grad prin Euharistie, "până când va veni" (1Cor 11,26).

CAPITOLUL ÎNTÂI
MISTERUL PASCAL ÎN TIMPUL BISERICII

LITURGIA - LUCRARE A PREASFINTEI TREIMI

 1. În ce mod este Tatăl izvor și scop al liturgiei?

  În liturgie Tatăl ne umple cu binecuvântările sale în Fiul întrupat, mort și înviat pentru noi, și-l revarsă în inimile noastre pe Duhul Sfânt. În același timp, Biserica îl binecuvântează pe Tatăl prin adorație, laudă și aducere de mulțumire și imploră darul Fiului său și al Duhului Sfânt.

 1. Care este lucrarea lui Cristos în liturgie?

  În liturgia Bisericii Cristos semnifică și realizează mai ales propriul mister pascal. Dăruindu-l pe Duhul Sfânt apostolilor, le-a dat lor și succesorilor lor puterea de a realiza lucrarea mântuirii prin jertfa euharistică și prin sacramente, în care el însuși acționează pentru a comunica harul său credincioșilor din toate timpurile și în întreaga lume.

 1. Cum acționează Duhul Sfânt, în liturgie, față de Biserică?

  În liturgie se realizează cea mai strânsă cooperare între Duhul Sfânt și Biserică. Duhul Sfânt pregătește Biserica pentru a-l întâlni pe Domnul său; îl amintește și îl manifestă pe Cristos credinței adunării; face prezent și actualizează misterul lui Cristos; unește Biserica cu viața și misiunea lui Cristos și face să rodească în ea darul comuniunii.

MISTERUL PASCAL ÎN SACRAMENTELE BISERICII

 1. Ce sunt sacramentele și care sunt ele?

  Sacramentele sunt semne vizibile și eficace ale harului, instituite de Cristos și încredințate Bisericii, prin care ne este dăruită viața divină. Sunt șapte: Botezul, Mirul, Euharistia, Pocăința, Ungerea bolnavilor, Preoția și Căsătoria.

 1. Care este raportul sacramentelor cu Cristos?

  Misterele vieții lui Cristos constituie fundamentul a ceea ce Cristos, prin slujitorii Bisericii, împarte acum în sacramente.

 1. Care este legătura sacramentelor cu Biserica?

  Cristos a încredințat Bisericii sale sacramentele. Ele sunt "ale Bisericii", într-o semnificație dublă: sunt "de la ea", deoarece sunt acțiuni ale Bisericii, care este sacrament al acțiunii lui Cristos; și sunt "pentru ea", în sensul că edifică Biserica.

 1. Ce este caracterul sacramental?

  Este un sigiliu spiritual, conferit de sacramentele Botezului, Mirului și Preoției. El este promisiune și garanție a ocrotirii divine. În virtutea acestui sigiliu creștinul este configurat lui Cristos, este părtaș în mod diferit la preoția sa și face parte din Biserică după stări și funcțiuni diferite. Deci este consacrat cultului divin și slujirii Bisericii. Deoarece caracterul este de neșters, sacramentele care îl imprimă se primesc o singură dată în viață.

 1. Care este relația sacramentelor cu credința?

  Sacramentele nu numai că presupun credința, dar prin cuvintele și prin elementele rituale o hrănesc, o fortifică și o exprimă. Celebrând sacramentele, Biserica mărturisește credința apostolică. De aici vine dictonul antic: "Lex orandi, lex credendi", adică Biserica crede după cum se roagă.

 1. De ce sacramentele sunt eficace?

  Sacramentele sunt eficace ex opere operato ("prin însuși faptul că acțiunea sacramentală este îndeplinită"), deoarece Cristos acționează în ele și comunică harul pe care ele îl semnifică, independent de sfințenia personală a celebrantului. Totuși, roadele sacramentelor depind și de dispozițiile celui care le primește.

 1. Pentru ce motiv sacramentele sunt necesare pentru mântuire?

  Pentru cei care cred în Cristos, sacramentele sunt necesare pentru mântuire, chiar dacă nu sunt date toate fiecărui credincios, deoarece conferă harurile sacramentale, iertarea păcatelor, adopțiunea ca fii ai lui Dumnezeu, conformarea cu Cristos Domnul și apartenența la Biserică. Duhul Sfânt vindecă și transformă pe cei care le primesc.

 1. Ce este harul sacramental?

  Harul sacramental este harul Duhului Sfânt, dăruit de Cristos și propriu pentru fiecare sacrament. Acest har îl ajută pe cel credincios în drumul său de sfințenie și tot așa ajută și Biserica în creșterea sa în dragoste și în mărturie.

 1. Care este relația dintre sacramente și viața veșnică?

  În sacramente Biserica primește deja o anticipare a vieții veșnice, în timp ce rămâne "așteptând speranța fericită și arătarea gloriei marelui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru, Isus Cristos" (Tit 2,13).

CAPITOLUL AL DOILEA
CELEBRAREA SACRAMENTALĂ A MISTERULUI PASCAL

CELEBRAREA LITURGIEI BISERICII

Cine celebrează?

 1. Cine acționează în liturgie?

  În liturgie acționează "Cristos în întregime" ("Christus Totus"), cap și trup. Ca mare preot, el celebrează împreună cu trupul său, care este Biserica din cer și de pe pământ.

 1. De cine este celebrată liturgia cerească?

  Liturgia cerească este celebrată de îngeri, de sfinții din vechea și noua alianță, îndeosebi de Maica lui Dumnezeu, de apostoli, de martiri și de "o mulțime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate națiunile, triburile, popoarele și limbile" (Ap 7,9). Atunci când celebrăm în sacramente misterul mântuirii, participăm la această liturgie veșnică.

 1. În ce mod celebrează liturgia Biserica de pe pământ?

  Biserica de pe pământ celebrează liturgia ca popor sacerdotal, în care fiecare acționează după propria funcțiune, în unitatea Duhului Sfânt: cei botezați se oferă ca jerfă spirituală; slujitorii hirotoniți celebrează conform ordinului primit pentru slujirea tuturor membrilor Bisericii; episcopii și preoții acționează în persoana lui Cristos-capul.

Cum trebuie celebrat?

 1. Cum este celebrată liturgia?

  Celebrarea liturgică este întrețesută de semne și de simboluri, a căror semnificație, înrădăcinată în creație și în culturile umane, se precizează în evenimentele din vechea alianță și se revelează în mod deplin în persoana și în lucrarea lui Cristos.

 1. De unde provin semnele sacramentale?

  Unele provin din creație (lumina, apa, focul, pâinea, vinul, untdelemnul); altele din viața socială (spălarea, ungerea, frângerea pâinii); altele din istoria mântuirii în vechea alianță (riturile Paștelui, jertfele, impunerea mâinilor, consacrările). Aceste semne, dintre care unele sunt normative și neschimbătoare, asumate de Cristos, devin purtătoare ale acțiunii de mântuire și de sfințire.

 1. Ce legătură există între acțiuni și cuvinte în celebrarea sacramentală?

  În celebrarea sacramentală acțiunile și cuvintele sunt strâns unite. Într-adevăr, chiar dacă acțiunile simbolice sunt deja prin ele însele un limbaj, cuvintele ritului totuși sunt necesare pentru a însoți și a da viață acestor acțiuni. Fiind inseparabile ca semne și învățătură, cuvintele și acțiunile liturgice sunt inseparabile și pentru că realizează ceea ce semnifică.

 1. După ce criterii sunt introduse cântul și muzica în celebrarea liturgică?

  Deoarece cântul și muzica sunt strâns unite cu acțiunea liturgică, ele trebuie să respecte următoarele criterii: conformitatea textelor cu învățătura catolică, luate de preferință din Scriptură și din izvoarele liturgice; frumusețea expresivă a rugăciunii; calitatea muzicii; participarea comunității; bogăția culturală a poporului lui Dumnezeu și caracterul sacru și solemn al celebrării. "Cel care cântă se roagă de două ori" (Sfântul Augustin).

 1. Care este finalitatea imaginilor sacre?

  Imaginea lui Cristos este icoana liturgică prin excelență. Celelalte, care reprezintă pe sfânta Fecioară Maria și pe sfinți, îl semnifică pe Cristos, care este glorificat în ei. Ele proclamă același mesaj evanghelic pe care Sfânta Scriptură îl transmite prin cuvânt și ajută la trezirea și la hrănirea credinței credincioșilor.

Când trebuie celebrat?

 1. Care este centrul timpului liturgic?

  Centrul timpului liturgic este duminica, fundament și nucleu al întregului an liturgic, care își are culmea în Paștele anual, sărbătoarea sărbătorilor.

 1. Care este funcția anului liturgic?

  În anul liturgic Biserica celebrează întregul mister al lui Cristos, de la întrupare până la întoarcerea sa glorioasă. În zilele stabilite, Biserica o venerează cu iubire specială pe fericita Maică a lui Dumnezeu și face și comemorarea sfinților, care au trăit pentru Cristos, au suferit împreună cu el și sunt glorificați împreună cu el.

 1. Ce este Liturgia orelor?

  Liturgia orelor, rugăciune publică și comună a Bisericii, este rugăciunea lui Cristos împreună cu trupul său, Biserica. Prin intermediul său, misterul lui Cristos, pe care îl celebrăm în Euharistie, sfințește și transfigurează zilnic timpul. Ea se compune îndeosebi din psalmi și din alte texte biblice și din lecturi din sfinții părinți și din maeștrii spirituali.

Unde trebuie celebrat?

 1. Biserica are nevoie de locuri pentru a celebra liturgia?

  Cultul "în duh și adevăr" (In 4,24) al noii alianțe nu este legat de nici un loc exclusiv, deoarece Cristos este adevăratul templu al lui Dumnezeu, prin intermediul căruia și creștinii și întreaga Biserică devin, sub acțiunea Duhului Sfânt, temple ale lui Dumnezeu cel viu. Totuși, poporul lui Dumnezeu, în condiția sa pământească, are nevoie de locuri în care comunitatea să se poată aduna pentru a celebra liturgia.

 1. Ce sunt edificiile sacre?

  Ele sunt case ale lui Dumnezeu, simbol al Bisericii care trăiește în acel loc, precum și al locuinței cerești. Sunt locuri de rugăciune, în care Biserica celebrează mai ales Euharistia și îl adoră pe Cristos prezent în mod real în tabernacol.

 1. Care sunt locurile privilegiate din interiorul edificiilor sacre?

  Ele sunt: altarul, tabernacolul, locul de păstrare a sfintei crisme și a celorlalte untdelemnuri sacre, scaunul episcopului (catedra) sau al preotului, amvonul, izvorul baptismal, confesionalul.

DIVERSITATEA LITURGICĂ șI UNITATEA MISTERULUI

 1. Pentru ce unicul mister al lui Cristos este celebrat de Biserică după tradiții liturgice diferite?

  Pentru că bogăția insondabilă a misterului lui Cristos nu poate fi epuizată de o singură tradiție liturgică. Pentru aceasta, încă de la începuturi, această bogăție a găsit, în diferitele popoare și culturi, expresii caracterizate de o minunată varietate și complementaritate.

 1. Care este criteriul care asigură unitatea în multiformitate?

  Este fidelitatea față de tradiția apostolică, adică acea comuniune în credința și în sacramentele primite de la apostoli, comuniune care este semnificată și garantată de succesiunea apostolică. Biserica este catolică, deci poate să integreze în unitatea sa toate bogățiile adevărate ale culturilor.

 1. Totul este neschimbător în liturgie?

  În liturgie, mai precis în liturgia sacramentelor, există elemente neschimbătoare deoarece sunt de instituire divină, pentru care Biserica este păzitoare fidelă. Apoi există elemente ce pot fi schimbate, pe care ea are puterea, și uneori chiar îndatorirea, de a le adapta la culturile diferitelor popoare.


 

 

 

© 2003-2007 - ProFamilia.ro - sit recomandat de Conferinta Episcopilor Catolici din Romania
situl include materiale cu diverse drepturi de autor: va rugam să le respectati
navigarea pe acest sit presupune acordul cu conditiile de folosire