www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=1Ezdra
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Cartea întâi a lui Ezdra

Capitolul 1.
Cirus elibereaza pe Iudei din robie. 

 1. În anul întâi al domniei lui Cirus, regele Peroilor, ca sa se împlineasca cuvântul Domnului, cel grait prin gura lui Ieremia, a deoteptat Domnul duhul lui Cirus, regele Peroilor oi acesta a poruncit sa se faca otiut în tot regatul sau, prin grai oi prin scris, acestea: 

 2. "Aoa graieote Cirus, regele Peroilor: Toate regatele pamântului mi le-a dat mie Domnul Dumnezeul cerului oi mi-a poruncit sa-I fac locao la Ierusalim în Iuda. 

 3. Aoadar, aceia dintre voi, din tot poporul Lui, care voiesc - fie cu ei Dumnezeul lor - sa se duca la Ierusalim în Iuda oi sa zideasca templul Domnului Dumnezeului lui Israel, a Acelui Dumnezeu Care este în Ierusalim; 

 4. ai tot celui ramas în toate locurile, oriunde ar trai, sa-i ajute locuitorii locului aceluia cu argint oi cu aur oi cu alta avere oi cu vite, cu daruri de buna voie pentru templul lui Dumnezeu care este la Ierusalim". 

 5. Atunci s-au ridicat capeteniile semin?iilor lui Iuda oi ale lui Veniamin, oi preo?ii oi levi?ii oi to?i aceia carora Dumnezeu le deoteptase duhul sa se duca sa înal?e templul Domnului care este la Ierusalim. 

 6. ai to?i vecinii lor i-au ajutat cu vase de argint, cu aur oi cu alta avu?ie oi cu vite oi cu lucruri scumpe oi cu tot felul de daruri de buna voie pentru templu. 

 7. Iar regele Cirus a scos vasele templului Domnului, pe care Nabucodonosor le luase din Ierusalim oi le pusese în casa dumnezeului sau; 

 8. Pe acestea le-a scos Cirus, regele Peroilor, prin mâna lui Mitridat, vistiernicul, care le-a dat pe seama lui aeoba?ar, capetenia lui Iuda. 

 9. ai numarul lor era: treizeci de vase de aur, o mie de vase de argint, douazeci oi noua de cu?ite, 

 10. Treizeci de cupe de aur, patru sute zece cupe de argint de mâna a doua, o mie alte felurite vase; 

 11. Iar de toate erau cinci mii patru sute de vase de argint oi de aur. Toate acestea le-a luat cu el aeoba?ar, când au plecat robii cei ce voiau sa se întoarca din Babilon la Ierusalim. 

Capitolul 2.
Numarul oi catagrafia Israeli?ilor întoroi din robie. Dajdia lor. 

 1. Iata fiii ?arii, dintre robii stramuta?i din Iuda, pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, i-a dus la Babilon, care s-au întors oi au venit la Ierusalim oi în Iuda, fiecare în oraoul sau, cu Zorobabel, 

 2. Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Nahamani, Mardoheu, Biloan, Mispar, Bigvai, Rehum oi Baana. Numarul oamenilor poporului israelit care s-au întors a fost acesta: 

 3. Fiii lui Fares: doua mii o suta oaptezeci oi doi; 

 4. Fiii lui aefatia: trei sute oaptezeci oi doi; 

 5. Fiii lui Arah: oapte sute oaptezeci oi cinci; 

 6. Fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua oi Ioab: doua mii opt sute doisprezece; 

 7. Fiii lui Elam: o mie doua sute cincizeci oi patru; 

 8. Fiii lui Zatu: noua sute patruzeci oi cinci; 

 9. Fiii lui Zacai: oapte sute oaizeci; 

 10. Fiii lui Bani: oase sute patruzeci oi doi; 

 11. Fiii lui Bebai: oase sute douazeci oi trei; 

 12. Fiii lui Azgad: o mie doua sute douazeci oi doi; 

 13. Fiii lui Adonicam: oase sute oaizeci oi oase; 

 14. Fiii lui Bigvai: doua mii cincizeci oi oase; 

 15. Fiii lui Adin: patru sute cincizeci oi patru; 

 16. Fiii lui Ater, din casa lui Iezechia: nouazeci oi opt; 

 17. Fiii lui Be?ai: trei sute douazeci oi trei; 

 18. Fiii lui Iora: o suta doisprezece; 

 19. Fiii lui Haoum: doua sute douazeci oi trei; 

 20. Fiii lui Ghibar: nouazeci oi cinci; 

 21. Oamenii din Betleem: o suta douazeci oi trei; 

 22. Oamenii din Netofa: cincizeci oi oase; 

 23. Oamenii din Anatot: o suta douazeci oi opt; 

 24. Oamenii din Betazmavet: patruzeci oi doi; 

 25. Din Chiriat-Iearim, Chefira oi Beerot: oapte sute patruzeci oi trei; 

 26. Din Rama oi Gheba: oase sute douazeci oi unu; 

 27. Oamenii din Micmas: o suta douazeci oi doi; 

 28. Oamenii din Betel oi din Ai: doua sute douazeci oi trei; 

 29. Oamenii din Nebo: cincizeci oi doi; 

 30. Oamenii din Magbio: o suta cincizeci oi oase; 

 31. Fiii celuilalt Elam: o mie doua sute cincizeci oi patru; 

 32. Fiii lui Harim: trei sute douazeci; 

 33. Oamenii din Lod, Hadid oi Ono: oapte sute douazeci oi cinci; 

 34. Oamenii din Ierihon: trei sute patruzeci oi cinci; 

 35. Fiii lui Senaa: trei mii oase sute treizeci; 

 36. Preo?i: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua: noua sute oaptezeci oi trei; 

 37. Fiii lui Imer: o mie cincizeci oi doi; 

 38. Fiii lui Paohur: o mie doua sute patruzeci oi oapte; 

 39. Fiii lui Harim: o mie oaptesprezece; 

 40. Levi?i: fiii lui Iosua oi Cadmiel, din fiii lui Hodavia: oaptezeci oi patru; 

 41. Cântare?i: fiii lui Asaf: o suta douazeci oi opt; 

 42. Fiii portarilor: fiii lui aalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui aobai, cu to?ii la un loc: o suta treizeci oi noua; 

 43. Cei încredin?a?i templului: fiii lui ?iha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 

 44. Fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Fadon; 

 45. Fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub; 

 46. Fiii lui Hagab, fiii lui aamlai, fiii lui Hanan; 

 47. Fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia; 

 48. Fiii lui Re?in, fiii lui Necoda; 

 49. Fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah; 

 50. Fiii lui Besai, fiii lui Asna, fiii lui Meunim; 

 51. Fiii lui Nefioim, fiii lui Bacbuc; 

 52. Fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, fiii lui Ba?lut, fiii lui Mechida, fiii lui Haroa; 

 53. Fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah; 

 54. Fiii lui Ne?iah, fiii lui Hatifa. 

 55. Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda; 

 56. Fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel; 

 57. Fiii lui aefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Ha?ebaim, fiii lui Ami. 

 58. Cei încredin?a?i templului oi fiii robilor lui Solomon erau cu to?ii trei sute nouazeci oi doi; 

 59. Iar cei ce au ieoit din Telmelah, din Telharoa oi din Cherub-Adan-Imer, care n-au putut sa-oi arate semin?ia oi neamul lor, ca sa arate ca sunt din Israel, au fost: 

 60. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie oi fiii lui Necoda: oase sute cincizeci oi doi. 

 61. Iar din neamul preo?ilor: fiii lui Hobaia, fiii lui Haco? oi fiii lui Barzilai care oi-a luat femeie din fiicele lui Barzilai Galaaditul al carui nume l-a adoptat. 

 62. ai-au cautat cartea spi?ei neamului lor oi n-au gasit-o oi de aceea au fost îndeparta?i de la preo?ie. 

 63. ai Tiroata le-a zis sa nu manânce din cele sfinte, pâna nu se va ridica preot cu Urim oi Tumim. 

 64. Deci toata adunarea la un loc se alcatuia din patruzeci oi doua de mii trei sute oaizeci de oameni, 

 65. Afara de robii lor oi de roabele lor, care erau în numar de oapte mii trei sute treizeci oi oapte; oi mai erau cu ei doua sute de cântare?i oi cântare?e; 

 66. ai aveau oapte sute treizeci oi oase de cai, 

 67. Doua sute patruzeci oi cinci de catâri, patru sute treizeci oi cinci de camile oi oase mii oapte sute douazeci de asini. 

 68. ai ajungând unele din capeteniile semin?iilor la templul Domnului care este la Ierusalim, au daruit de bunavoie pentru templul lui Dumnezeu, ca sa fie ridicat din nou pe temeliile lui. 

 69. ai aceotia din prisosul lor au daruit în casa oboteasca pentru începerea lucrarilor: oaizeci oi una de mii de drahme de aur, cinci mii de mine de argint oi o suta de veominte preo?eoti. 

 70. ai au început sa locuiasca preo?ii oi levi?ii oi poporul oi cântare?ii oi portarii oi cei încredin?a?i templului în oraoele lor oi tot Israelul s-a aoezat în ceta?ile sale. 

Capitolul 3.
Jertfelnicul arderii de tot. Sarbatoarea corturilor. Punerea temeliei templului. 

 1. Iar când a venit luna a oaptea oi când fiii lui Israel erau prin oraoele lor, s-a strâns poporul ca un singur om la Ierusalim; 

 2. ai s-a sculat Iosua, fiul lui Io?adac, oi fra?ii lui, preo?ii oi Zorobabel, fiul lui Salatiel, oi fra?ii lui oi au facut jertfelnic Dumnezeului lui Israel, ca sa aduca pe el arderi de tot, cum se scrie în legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. 

 3. ai au aoezat jertfelnicul pe temeliile lui, deoi se temeau de popoarele straine, oi au început sa aduca pe el arderi de tot Domnului, arderi de tot diminea?a oi seara. 

 4. ai au savâroit sarbatoarea corturilor, dupa cum este scris, cu ardere de tot zilnica, dupa numarul hotarât oi dupa rânduiala fiecarei zile. 

 5. Dupa aceea au început sa savâroeasca arderea de tot cea obionuita, oi cea de la luna noua, oi cea de la sarbatorile închinate Domnului, oi jertfele pe care le aducea Domnului fiecare de buna voie. 

 6. Chiar din ziua întâi a lunii a oaptea au început sa aduca Domnului arderi de tot. Iar temelia templului Domnului nu se pusese înca. 

 7. ai au început a da argint pietrarilor oi dulgherilor, iar Sidonienilor oi Tirienilor bucate oi bautura oi untdelemn, ca sa aduca pe mare la Iafa lemn din Liban, dupa învoirea data lor de Cirus, regele Peroilor. 

 8. ai în anul al doilea dupa sosirea lor la templul lui Dumnezeu din Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui Salatiel, oi Iosua, fiul lui Io?adac, oi ceilal?i fra?i ai lor, preo?ii oi levi?ii, oi to?i cei ce venisera din robie la Ierusalim au facut început oi au pus pe levi?ii de la douazeci de ani în sus sa supravegheze lucrarile templului Domnului. 

 9. ai aoa Iosua cu fiii oi fra?ii lui, oi Cadmiel cu fiii lui, fiii lui Iuda, precum oi fiii lui Henadad cu fiii lor oi cu fra?ii lor, levi?ii, au stat sa supravegheze pe cei ce lucrau la templul lui Dumnezeu. 

 10. ai când ziditorii puneau temelia templului Domnului, atunci preo?ii, îmbraca?i în veomintele lor oi cu trâmbi?e, oi levi?ii, fiii lui Asaf, cu chimvale, au fost puoi sa laude pe Domnul, dupa rânduiala lui David, regele lui Israel. 

 11. ai au început ei sa cânte pe rând "lauda?i" oi "slavi?i pe Domnul, ca este bun, ca în veac este mila Lui spre Israel". ai tot poporul striga cu glas mare, slavind pe Domnul, pentru ca a ajutat sa se puna temeliile templului Domnului. 

 12. În vremea aceasta mul?i din preo?i oi din levi?i oi din capii de familie oi din batrânii care vazusera vechiul templu, vazând punerea temeliei acestui templu, plângeau cu hohote, mul?i însa cântau tare de bucurie; 

 13. Însa poporul nu putea osebi strigatele de bucurie de bocetele de plâns ale mul?imii, pentru ca poporul striga tare oi glasul se auzea departe. 

Capitolul 4.
Vrajmaoii lui Iuda împiedica zidirea templului. 

 1. Auzind vrajmaoii lui Iuda oi ai lui Veniamin ca cei ce s-au întors din robie zidesc templu Domnului Dumnezeului lui Israel, 

 2. Au venit la Zorobabel oi au zis catre el: "Sa zidim oi noi cu voi, pentru ca oi noi, ca oi voi, cautam pe Dumnezeul vostru oi Lui Îi aducem jertfe înca din zilele lui Asarhadon, regele Asiriei, care ne-a adus aici". 

 3. Iar Zorobabel, Iosua oi celelalte capetenii ale semin?iilor lui Israel le-au zis: "Nu se cuvine sa zidi?i împreuna cu noi templu Dumnezeului nostru, ci numai noi singuri vom zidi templu Domnului Dumnezeului lui Israel, precum ne-a poruncit Cirus, regele Peroilor". 

 4. Atunci poporul jarii aceleia a început sa descurajeze poporul lui Iuda oi sa-l împiedice de la zidire, 

 5. Cumparând contra lor pe sfetnicii regelui, ca sa zadarniceasca planul lor în toate zilele lui Cirus, regele Peroilor, pâna în zilele lui Darie, regale Peroilor. 

 6. ai sub domnia lui Ahaoveroo, pe la începutul domniei acestuia, au scris plângere împotriva locuitorilor lui Iuda oi ai Ierusalimului. 

 7. ai în zilele lui Artaxerxe, Biolam, Mitridat, Tabeel oi ceilal?i tovaraoi ai lor au scris lui Artaxerxe, regele Peroilor. ai scrisoarea a fost scrisa cu slove aramaice oi în limba aramaica. 

 8. ai sfetnicul Rehum cu scriitorul aimoai înca au scris catre regele Artaxerxe urmatoarea scrisoare împotriva Ierusalimului: 

 9. "Atunci Rehum, cârmuitorul, oi aimoai scriitorul oi ceilal?i tovaraoi ai lor: Dineii oi Arfarsateii, Tarpeleii, Afarseii, Erecii, Babilonienii, Suzienii, Dehaveii, 

 10. Elami?ii oi celelalte popoare, pe care stralucitul oi marele Asurbanipal le-a stramutat oi le-a aoezat în ceta?ile Samariei oi în celelalte ceta?i de peste râu, scriu catre regele Artaxerxe...". 

 11. Iata copia de pe scrisoarea ce au trimis catre regele Artaxerxe: "Slugile tale, oamenii de dincolo de Eufrat... 

 12. Cunoscut sa fie regelui ca Iudeii care au plecat de la tine oi au venit la noi la Ierusalim rezidesc cetatea cea rea oi razvratita oi fac ziduri, oi temeliile le-au oi ispravit. 

 13. ai sa mai otie regele ca, daca cetatea aceasta se va zidi oi zidurile ei se vor face din nou, atunci Iudeii nu vor plati nici bir, nici dari, nici vama oi pagube se vor face vistieriei regale. 

 14. ai fiindca noi mâncam sare de la curtea regelui oi nu putem suferi sa vedem pe rege pagubit, de aceea dam de otire regelui: 

 15. Sa se caute în cartea faptelor parin?ilor tai oi în cartea faptelor vei gasi oi vei afla ca cetatea aceasta este cetate razvratita oi primejdioasa pentru regi oi ?inuturi oi ca din vechime s-au petrecut în ea abateri, din care pricina a oi fost pustiita cetatea aceasta. 

 16. De aceea noi înotiin?am pe rege ca, daca cetatea aceasta se va ispravi de zidit oi zidurile ei se vor face, atunci nu vei mai avea stapânire peste râu". 

 17. Iar regele a trimis raspunsul urmator lui Rehum cârmuitorul oi lui aimoai scriitorul oi celorlal?i tovaraoi ai lor, care locuiesc în Samaria oi în celelalte ceta?i de peste râu. 

 18. "Pace... Scrisoarea ce mi-a?i trimis a fost citita cu luare-aminte înaintea noastra, 

 19. ai s-a dat din partea noastra porunca de s-a cercetat oi s-a aflat ca cetatea aceea de mult s-a razvratit împotriva regilor ?i ca s-a facut în ea tulburari oi rascoale; 

 20. ai ca au fost în Ierusalim regi puternici care au stapânit toata latura cea de peste râu oi carora li s-au platit bir oi vama. 

 21. Aoadar, porunca da?i ca oamenii aceia sa înceteze de a mai lucra oi ca cetatea aceea sa nu se mai zideasca, pâna nu va veni porunca de la mine; 

 22. ai sa fi?i cu luare-aminte, ca sa nu va scape ceva nebagat în seama în treburile acestea. De ce îngadui?i înmul?irea lucrarilor vatamatoare în paguba regelui?" 

 23. Îndata ce s-a citit scrisoarea aceasta a regelui Artaxerxe, înaintea lui Rehum oi a lui aimoai scriitorul oi a tovaraoilor lor, aceotia au trimis îndata la Ierusalim oi cu puterea armelor au oprit lucrarile Iudeilor. 

 24. Atunci s-au oprit lucrarile la templul lui Dumnezeu cel din Ierusalim, oi oprirea aceasta a ?inut pâna în anul al doilea al domniei lui Darie, regele Peroilor. 

Capitolul 5.
Iaraoi începe zidirea templului. 

 1. Dar proorocul Agheu oi proorocul Zaharia, fiul lui Ido, au grait Iudeilor celor din Ierusalim oi din Iuda cuvinte prooroceoti în numele Dumnezeului lui Israel. 

 2. Atunci s-au sculat Zorobabel, fiul lui Salatiel, oi Iosua, fiul lui Io?adac, oi au început a zidi templul lui Dumnezeu cel din Ierusalim, fiind cu ei proorocii lui Dumnezeu, care îi întareau. 

 3. În vremea aceea au venit la el Tatnai, cârmuitorul ?inuturilor de peste fluviu, oi aetar-Boznai oi tovaraoii lor, oi le-au grait aoa: "Cine v-a dat voua învoire sa zidi?i casa aceasta oi sa ispravi?i zidurile acestea?" 

 4. Atunci noi le-am spus numele acelor oameni care zideau casa aceasta. 

 5. Dar ochiul Dumnezeului lor era spre capeteniile iudaice, oi aceia nu i-au mustrat pâna nu au adus lucrurile la cunootin?a lui Darie oi pâna n-a venit dezlegare în chestiunea aceasta. 

 6. Iata cuprinsul scrisorii pe care Tatnai, cârmuitorul ?inuturilor de peste Eufrat, oi aetar-Boznai cu tovaraoii lor, cu Arfarsateii cei de peste fluviu, au trimis-o regelui Darie, 

 7. ai iata ce era scris în înotiin?area trimisa lui: 

 8. "Pace întru toate regelui Darie! Cunoscut fie regelui ca noi am fost în ?inutul lui Iuda, la templul Dumnezeului celui mare, oi am vazut ca el se zideote din pietre mari oi se pune oi lemn în zid oi lucrarea aceasta merge repede oi au spor la mâna. 

 9. Atunci am întrebat noi pe capetenii oi le-am zis aoa: Cine v-a dat voua învoire sa zidi?i casa aceasta oi zidurile acestea sa le ispravi?i? 

 10. Pe lânga aceasta i-am mai întrebat oi de numele acelora, ca sa-?i dam de veste oi sa-?i seriem numele acelor oameni, care sunt mai însemna?i la ei. 

 11. ai ei mi-au raspuns eu vorbele acestea: Noi suntem robii Dumnezeului cerului oi al pamântului oi zidim templul care a fost facut cu mult înainte de aceasta oi pe care un mare rege al lui Israel l-a zidit oi l-a ispravit. 

 12. Când însa parin?ii nootri au mâniat pe Dumnezeul cerului, Acesta i-a dat în mâna lui Nabucodonosor, regele Babilonului, care a darâmat templul acesta oi pe popor l-a stramutat la Babilon. 

 13. Iar în anul întâi al lui Cirus, regele Babilonului, regele Cirus a dat învoire sa se zideasca acest templu al lui Dumnezeu; 

 14. Chiar oi vasele de aur oi de argint ale templului lui Dumnezeu, pe care Nabucodonosor le luase din templul Ierusalimului oi le dusese în capiotea din Babilon, le-a scos regele Cirus din capiotea Babilonului oi le-a dat în seama lui aeoba?ar, pe care l-a numit el cârmuitor oi i-a zis: 

 15. Ia vasele acestea, mergi oi pune-le în templul din Ierusalim, oi templul lui Dumnezeu sa se zideasca pe locul lui vechi. 

 16. Atunci aeoba?ar acela a venit oi a pus temelia templului lui Dumnezeu din Ierusalim, o? de atunci oi pâna astazi se zideote el oi nu s-a ispravit. 

 17. Deci, daca binevoieote regele, sa se caute în casa vistieriei regale de acolo din Babilon oi sa se vada daca în adevar regele Cirus a dat învoire sa se zideasca acest templu al lui Dumnezeu în Ierusalim oi sa ni se trimita otire care este voin?a regelui în aceasta privin?a". 

Capitolul 6.
Terminarea oi sfin?irea templului. 

 1. Atunci regele Darie a dat porunca sa se cerceteze la locul unde se pastrau actele oi unde se ?inea vistieria la Babilon. 

 2. ai s-a gasit în palatul din Ecbatana, care este în ?inutul Mediei, un sul de pergament, în care era scrisa aceasta amintire: 

 3. "În anul întâi al regelui Cirus, regele Cirus a dat aceasta porunca pentru templul lui Dumnezeu cel din Ierusalim: Sa se zideasca templul pe locul acela unde se aduc jertfele oi sa i se puna temelii sanatoase! Înal?imea lui sa fie de oaizeci de co?i oi largimea lui tot de oaizeci de co?i. 

 4. Sa se puna trei rânduri de pietre oi un rând de lemn, iar cheltuielile sa se dea din casa regelui. 

 5. Chiar oi vasele de aur oi de argint ale templului lui Dumnezeu, pe care Nabucodonosor le-a luat din templul din Ierusalim oi le-a dus la Babilon sa se înapoieze oi sa se duca în templul din Ierusalim oi sa se puna fiecare la locul lui în templul lui Dumnezeu". 

 6. "Deci, Tatnai, cârmuitor al ?inuturilor de peste fluviu, oi aetar-Boznai cu tovaraoii vootri, cu Arfarsateii cei de peste fluviu, departa?i-va de acolo oi nu opri?i lucrarile la acel templu al lui Dumnezeu; 

 7. Lasa pe cârmuitorul iudeu oi pe capeteniile iudaice sa zideasca acel templu al lui Dumnezeu pe locul lui. 

 8. Iar din partea mea se da porunca cu privire la cele cu care voi trebuie sa ajuta?i acelor capetenii iudaice la zidirea acelui templu al lui Dumnezeu: Lua?i numaidecât din birul ?inuturilor de peste fluviu oi da?i oamenilor acelora, ca lucrul sa nu se opreasca; oi ce trebuie pentru arderile de tot ale Dumnezeului ceresc: 

 9. Vi?ei, sau berbeci, sau miei, precum oi grâu, sare, vin oi untdelemn, sa li se dea, cum vor zice preo?ii cei din Ierusalim, 

 10. Ca ei sa aduca jertfa placuta Dumnezeului ceresc oi sa se roage pentru sanatatea regelui oi a fiilor lui. 

 11. Tot de mine porunca se mai da ca daca vreun om va schimba aceasta hotarâre, atunci se va scoate o bârna din casa lui oi va fi acela ridicat oi pironit pe ea, iar casa lui se va preface pentru aceasta în darâmatura. 

 12. ai Dumnezeu al Carui nume locuieote acolo sa doboare pe tot regele oi poporul care oi-ar întinde mâna sa ca sa schimbe aceasta în paguba acestui templu al lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Darie, am dat porunca aceasta; sa fie întocmai adusa la îndeplinire!" 

 13. Atunci Tatnai, cârmuitorul ?inuturilor de peste fluviu, oi aetar-Boznai cu tovaraoii lor au facut întocmai aoa, cum poruncise regele Darie. 

 14. ai capeteniile Iudeilor au zidit oi au sporit, dupa proorocia lui Agheu proorocul oi a lui Zaharia, fiul lui Ido. ai cu voia Dumnezeului lui Israel oi a lui Cirus oi Darie oi Artaxerxe, regii Peroilor, l-au zidit oi l-au ispravit. 

 15. ai s-a ispravit templul acesta în ziua a treia a lunii Adar, în al oaselea an al domniei regelui Darie. 

 16. ai fiii lui Israel, preo?ii oi ceilal?i, care se întorsesera din robie, au savâroit cu bucurie sfin?irea acestui templu al lui Dumnezeu. 

 17. La sfin?irea acestui templu al lui Dumnezeu s-au adus: o suta de boi, doua sute de berbeci, patru sute de miei oi doisprezece ?api, jertfa de iertarea pacatelor pentru tot Israelul, dupa numarul semin?iilor lui Israel. 

 18. ai au fost puoi preo?ii cu rândul oi levi?ii tot cu rândul sa slujeasca lui Dumnezeu în Ierusalim, cum era scris în cartea lui Moise. 

 19. ai cei ce se întorsesera din robie au savâroit Paotile în ziua a paisprezecea a lunii întâi, 

 20. Pentru ca se cura?isera preo?ii oi levi?ii oi cu to?ii pâna la unul erau cura?i; oi au junghiat mielul Paotilor pentru to?i cei ce se întorsesera din robie, pentru fra?ii lor preo?i oi pentru ei înoioi. 

 21. ai au mâncat fiii lui Israel, cei ce se întorsesera din robie oi cei ce se despar?isera cu ei de necura?enia popoarelor ?arii, ca sa caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel; 

 22. ai au praznuit sarbatoarea azimelor oapte zile cu bucurie, pentru ca îi înveselise Domnul oi întorsese spre ei inima regelui Asiriei, ca sa le întareasca mâinile la zidirea templului Domnului Dumnezeului lui Israel. 

Capitolul 7.
Ezdra întocmeote slujba dumnezeiasca. 

 1. Dupa întâmplarile acestea, sub domnia lui Artaxerxe, regele Peroilor, Ezdra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, 

 2. Fiul lui aalum, fiul lui ?adoc, fiul lui Ahitub, 

 3. Fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, 

 4. Fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, 

 5. Fiul lui Buchi, fiul lui Abioua, fiul lui Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron arhiereul, 

 6. Acest Ezdra a ieoit din Babilon; oi era el carturar iscusit oi cunoscator al legii lui Moise, pe care o daduse Domnul Dumnezeul lui Israel. Iar regele i-a dat lui tot ce a dorit, pentru ca mâna Dumnezeului sau era peste el. 

 7. ai împreuna cu el au plecat la Ierusalim oi unii din fiii lui Israel oi preo?i oi levi?i oi cântare?i oi portari oi cei încredin?a?i templului, în anul al oaptelea al domniei lui Artaxerxe. 

 8. ai a venit el la Ierusalim tot în al oaptelea an al regelui, în luna a cincea; 

 9. Caci în ziua întâi a lunii întâi a fost plecarea lui din Babilon, iar în ziua întâi a lunii a cincea a ajuns la Ierusalim, pentru ca mâna binefacatoare a lui Dumnezeu era peste el; 

 10. Caci Ezdra se hotarâse cu toata inima sa înve?e legea Domnului oi s-o împlineasca oi sa înve?e pe Israel legea oi dreptatea. 

 11. Iata acum oi cuprinsul scrisorii pe care Artaxerxe a dat-o lui Ezdra, preotul oi carturarul, care propovaduise în Israel cuvintele poruncilor Domnului oi ale legilor Lui: 

 12. "Artaxerxe, regele regilor, catre Ezdra, preotul, înva?atorul legii Dumnezeului ceresc Celui desavâroit... 

 13. S-a dat de mine porunca, ca în regatul meu to?i aceia din poporul lui Israel oi din preo?ii lui oi din levi?ii lui, care doresc sa se duca la Ierusalim, sa mearga cu tine. 

 14. Fiindca tu eoti trimis de rege oi de cei oapte sfetnici ai lui, ca sa cercetezi Iuda oi Ierusalimul dupa legea Dumnezeului tau, pe care o ai în mâna ta, 

 15. ai sa duci argintul oi aurul pe care regele oi sfetnicii lui l-au jertfit Dumnezeului lui Israel a Caruia locuin?a este în Ierusalim 

 16. ai tot aurul oi argintul pe care-l vei aduna tu din toata ?ara Babilonului, împreuna cu toate darurile de buna voie de la popor oi preo?i, pe care le vor jertfi ei pentru templul Dumnezeului lor, cel din Ierusalim. 

 17. De aceea cumpara numaidecât cu banii aceotia, boi, berbeci, miei oi daruri de pâine cât trebuie, oi turnari pentru ei oi du-le la jertfelnicul templului Dumnezeului vostru cel din Ierusalim. 

 18. ai ce ve?i crede voi oi fra?ii vootri ca este bine sa face?i cu celalalt argint oi aur, aceea sa face?i dupa voia Dumnezeului vostru. 

 19. ai vasele ce ?i s-au dat ?ie pentru slujbele templului Dumnezeului tau, pune-le înaintea Dumnezeului Ierusalimului. 

 20. ai alte lucruri de trebuin?a pentru templul Dumnezeului tau, ce vei crede tu ca trebuie, da-le din casa vistieriilor regeoti. 

 21. Din partea mea, a regelui Artaxerxe, se da tuturor pastratorilor vistieriilor de peste râu porunca aceasta: Tot ce va cere de la voi preotul Ezdra, înva?atorul legii Dumnezeului ceresc, sa-i da?i numaidecât; 

 22. Argint pâna la o suta de talan?i, grâu pâna la o suta de core, vin pâna la o suta de baturi oi tot pâna la o suta de baturi de untdelemn; iar sare, fara masura. 

 23. Tot ce s-a poruncit de Dumnezeul ceresc trebuie sa se faca cu îngrijire pentru templul Dumnezeului celui ceresc. Baga?i de seama sa nu-oi întinda cineva mâna asupra templului Dumnezeului celui ceresc, ca sa nu fie mânia Lui asupra regatului, a regelui oi a fiilor lui. 

 24. ai va dam otire ca nici asupra unuia din preo?i, sau levi?i, sau cântare?i, sau portari, sau cei încredin?a?i templului, sau slujitori ai acestui templu al lui Dumnezeu sa nu se puna nici bir, nici dare, nici vama. 

 25. Iar tu, Ezdra, dupa în?elepciunea Dumnezeului tau, care este în mina ta, sa pui cârmuitori oi judecatori oi sa judece aceia tot poporul cel de peste fluviu, pe to?i cei ce otiu legea Dumnezeului tau, iar pe cei ce nu o otiu, sa-i înva?a?i. 

 26. ai cine nu va împlini legea Dumnezeului tau oi legea regelui, asupra aceluia sa se faca îndata judecata oi sa se osândeasca sau la moarte, sau la izgonire, sau la amenda, sau la închidere în temni?a". 

 27. "Binecuvântat este Domnul Dumnezeul parin?ilor nootri Care a pus în inima regelui gândul sa împodobeasca templul Domnului cel din Ierusalim oi a atras asupra mea mila regelui oi a sfetnicilor lui oi a tuturor dregatorilor celor puternici ai regelui! 

 28. Atunci eu m-am întarit, caci mâna Domnului Dumnezeului meu era peste mine, oi am adunat pe capeteniile lui Israel, ca sa mearga cu mine". 

Capitolul 8.
Calatoria lui Eleazar la Ierusalim. 

 1. "Iata capii de familie oi spi?a neamului acelora care au plecat cu mine din Babilon, în timpul domniei regelui Artaxerxe: 

 2. Gheroom din fiii lui Finees; Daniel din fiii lui Itamar; Hatuo din fiii lui David; 

 3. Zaharia din fiii lui aecania, care se tragea din fiii lui Fares, oi împreuna cu el o suta cincizeci de suflete, parte barbateasca, scrise în spi?a neamului; 

 4. Elioenai, fiul lui Zerahia, din neamul lui Pahat-Moab împreuna cu doua sute de suflete, parte barbateasca. 

 5. aecania, fiul lui Iahaziel, din urmaoii lui Zatu, cu trei sute de suflete, parte barbateasca. 

 6. Ebed, fiul lui Ionatan, din urmaoii lui Adin, cu cincizeci de suflete, parte barbateasca. 

 7. Isaia, fiul lui Atalia, din urmaoii lui Elam, cu oaptezeci de oameni. 

 8. Zebadia, fiul lui Mihail, din urmaoii lui aefatia, cu optzeci de oameni. 

 9. Obadia, fiul lui Iehiel, din urmaoii lui Ioab, cu doua sute optsprezece oameni. 

 10. aelomit, fiul lui Iosifia, din urmaoii lui Lani, cu o suta oaizeci de oameni. 

 11. Zaharia, fiul lui Bebai, din urmaoii lui Bebai, cu douazeci oi opt de oameni. 

 12. Iohanan, fiul lui Hacatan, din urmaoii lui Azgad, cu o suta zece oameni. 

 13. ai cei din urma din fiii lui Adonicam, ale caror nume erau: Ielifelet, Ieiel oi aemaia cu oaizeci de oameni. 

 14. Utai oi Zabud, din fiii lui Bigvai, cu oaptezeci de oameni. 

 15. Pe aceotia i-am adunat eu la râul ce curge prin Ahava oi am poposit acolo trei zile; iar când am cercetat eu poporul oi pe preo?i, n-am gasit acolo pe nimeni din fiii lui Levi. 

 16. ai am trimis sa cheme pe Eleazar, Ariel, aemaia, Elnatan, Iariv, Elnatan, Natan, Zaharia oi Meoulam, care erau capetenii, oi pe Ioarib oi Elnatan, care erau înva?atori, 

 17. ai le-am dat acestora însarcinare catre Ido, care era capetenie în ?inutul Casifia, oi le-am pus în gura lor ce sa graiasca cu Ido oi cu fra?ii lui, oi cu cei încredin?a?i templului din ?inutul Casifia, ca sa ne aduca slujitori pentru templul Dumnezeului nostru. 

 18. Pentru ca mâna binefacatoare a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus ei un om în?elept din fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, anume pe aerevia, oi pe fiii acestuia oi pe fra?ii lui în numar de optsprezece; 

 19. ai ne-au mai adus pe Haoabia oi pe Isaia din fiii lui Merari, împreuna cu fra?ii lor oi cu fiii lor, douazeci de oameni; 

 20. ai dintre cei încredin?a?i templului pe care i-a dat David oi dregatorii lui în slujba levi?ilor, ne-a adus doua sute douazeci de inoi; aceotia to?i erau numi?i pe nume. 

 21. ai acolo, la râul Ahava, am rânduit post, ca sa ne smerim înaintea fe?ei Dumnezeului nostru oi sa cerem de la El calatorie buna pentru noi oi pentru copiii nootri oi pentru toata avu?ia noastra, 

 22. Caci îmi fusese ruoine sa cer de la rege ootire oi calare?i, ca sa ne pazeasca de vrajmaoi în cale, ca noi, când am grait cu regele, am zis: "Mâna Dumnezeului nostru este binefacatoare pentru to?i cei ce alearga la El, iar asupra tuturor celor ce-L parasesc este puterea Lui oi mânia Lui!" 

 23. ai aoa am postit noi oi am rugat pentru aceasta pe Dumnezeul nostru, oi El ne-a auzit. 

 24. ai am luat din cei ce erau mai mari peste preo?i doisprezece oameni: pe aerevia oi pe Haoabia oi împreuna cu ei pe cei zece fra?i ai lor. 

 25. ai le-am dat lor cu cântarul aurul oi argintul oi vasele oi tot ce se daruise pentru templul Dumnezeului nostru, ce daruise regele oi sfetnicii lui oi dregatorii lui oi to?i Israeli?ii care se aflau acolo. 

 26. Acestea le-am dat în mâna lor, cântarite: argint, oase sute cincizeci de talan?i, vase de argint, ca la o suta de talan?i, aur o suta de talan?i, 

 27. Cupe de aur, douazeci, de o mie de drahme una, oi doua vase de arama din cea mai buna, lucitoare, care se pre?uieote ca oi aurul. 

 28. ai le-am zis: "Voi sunte?i sfin?i?ii Domnului oi vasele sunt sfin?ite, iar argintul oi aurul sunt darurile cele de buna voie Domnului Dumnezeului parin?ilor vootri! 

 29. Veghea?i oi pazi?i acestea, pâna le ve?i da cu cântarul mai-marilor preo?ilor, levi?ilor oi capeteniilor semin?iilor lui Israel la Ierusalim, în camerele templului Domnului". 

 30. ai au primit preo?ii oi levi?ii aurul oi argintul oi vasele cântarite ca sa le duca la Ierusalim, în templul Dumnezeului nostru. 

 31. Dupa aceea am plecat noi de la râul Ahava în ziua a douasprezecea a lunii întâi, ca sa mergem la Ierusalim; oi mâna Dumnezeului nostru a fost cu noi oi ne-a scapat din mâna vrajmaoului oi de cei ce ne pândeau în cale. 

 32. ai am venit la Ierusalim oi am ramas acolo trei zile, 

 33. Iar a patra zi am dat cu cântarul argintul oi aurul oi vasele la templul Dumnezeului nostru, în mâna lui Meremot preotul, fiul lui Urie, împreuna oi lui Eleazar, fiul lui Finees, precum oi lui Iozabat, fiul lui Iosua, oi lui Noadia, fiul lui Binui, levi?ii. 

 34. Toate le-am dat cântarit oi numarat oi toate cele cântarite s-au scris în acelaoi timp. 

 35. ai cei veni?i din robie au adus ardere de tot Dumnezeului lui Israel, doisprezece vi?ei pentru tot Israelul, douazeci oi oase de berbeci, oaptezeci oi oapte de miei oi doisprezece ?api, jertfa pentru pacat; toate acestea le-au adus ardere de tot Domnului. 

 36. ai am dat poruncile regelui satrapilor oi guvernatorilor de peste râu, oi aceotia au aratat cinste poporului oi templului lui Dumnezeu". 

Capitolul 9.
Pocain?a oi rugaciunea lui Ezdra. 

 1. "Dupa ispravirea acestora, au venit la mine capeteniile oi au zis: "Poporul lui Israel oi preo?ii oi levi?ii nu s-au deosebit de popoarele cele de alt neam oi de urâciunile lor, adica de Canaanei, Hetei, Ferezei, Iebusei, Amoni?i, Moabi?i, Egipteni oi Amorei, 

 2. Pentru ca au luat pe fiicele acelora so?ii pentru ei oi pentru feciorii lor oi s-a amestecat samân?a cea sfânta cu popoarele cele de alt neam, ba înca mâna celor mai însemna?i oi mai de frunte a fost cea dintâi în aceasta nelegiuire". 

 3. Auzind cuvântul acesta, mi-am rupt haina cea de deasupra oi cea de dedesubt oi mi-am smuls parul din capul meu oi din barba mea oi am cazut de mâhnire. 

 4. Atunci s-au adunat la mine to?i cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel, din pricina nelegiuirii celor veni?i din robie, oi eu am stat în întristare pâna la jertfa cea de seara. 

 5. Iar la vremea jertfei de seara m-am sculat din locul tânguirii mele oi cu hainele rupte de deasupra oi de dedesubt am cazut în genunchi oi mi-am întins mâinile catre Domnul Dumnezeul meu oi am zis: 

 6. "Dumnezeul meu, ma ruoinez oi ma tem sa-mi ridic fa?a catre Tine, Dumnezeul meu, pentru ca faradelegile noastre au trecut peste cap oi vina noastra s-a marit pâna la cer. 

 7. Din zilele parin?ilor nootri oi pâna astazi suntem în mare vinova?ie, oi pentru faradelegile noastre am fost da?i noi, oi regii nootri, oi preo?ii nootri, în mâinile regilor celor de alt neam, oi în sabie oi în robie, oi prada oi în ruoine, cum suntem oi astazi. 

 8. ai iata, dupa pu?ina vreme, ni s-a dat îndurare de la Domnul Dumnezeul nostru oi El ne-a lasat pe câ?iva sa scapam oi ne-a ajutat sa ne aoezam în locul cel sfânt al Lui oi ne-a daruit sa ne învioram pu?in din robia noastra. 

 9. Noi robi suntem, dar nici în robie nu ne-a parasit pe noi Dumnezeul nostru oi a îndreptat El spre noi mila regilor Peroilor ca sa ne lase sa înviem, sa zidim templu Dumnezeului nostru, sa-l scoatem din darâmaturile lui oi ne-a dat întarire în Iuda oi în Ierusalim. 

 10. Dar acum, dupa toate acestea, ce vom zice noi, Dumnezeul nostru? Caci ne-am abatut de la poruncile Tale, 

 11. Pe care le-ai dat Tu prin prooroci, robii Tai, oi ai zis: Pamântul în care va duce?i voi ca sa-l stapâni?i este pamânt necurat, caci este spurcat de necura?enia popoarelor celor de alt neam oi de urâciunile lor, cu care ele l-au umplut de la un capat la altul. 

 12. Deci pe fetele voastre sa nu le da?i dupa feciorii lor oi pe fetele lor sa nu le lua?i pentru feciorii vootri oi pacea lor oi bunurile lor sa nu le cauta?i în veci, ca sa va întari?i oi sa va hrani?i cu bunata?ile pamântului aceluia oi sa-l lasa?i mootenire veonica fiilor vootri. 

 13. Dupa toate cele ce ne-au ajuns pe noi pentru faptele noastre cele rele oi pentru marea noastra vinova?ie oi pentru ca Tu, Dumnezeule, nu Te-ai purtat cu noi dupa masura nelegiuirilor noastre oi ne-ai dat oi izbavirea aceasta, 

 14. Au doara iaraoi vom calca poruncile Tale oi vom intra în legatura de rudenie cu aceste popoare ticaloase? Nu Te vei mânia Tu oare atâta, încât sa ne stârpeoti oi sa nu mai ramâna nici unul oi sa nu mai fie nici o izbavire? 

 15. Doamne Dumnezeul lui Israel, drept eoti Tu, pentru ca am scapat noi pâna în ziua de astazi; oi iata noi oi astazi suntem în nelegiuirile noastre; deci astfel fiind, n-ar trebui sa stam înaintea fe?ei Tale". 

Capitolul 10.
Femeile straine sunt despar?ite de Israel. 

 1. Pe când se ruga astfel Ezdra oi se marturisea, plângând oi îngenunchind înaintea templului lui Dumnezeu, s-a strâns la el o mare mul?ime de Israeli?i, barba?i oi femei oi copii, pentru ca oi poporul a plâns foarte mult. 

 2. ai a grait aecania, fiul lui Iehiel, care era din urmaoii lui Elam, oi a zis catre Ezdra: "Noi am facut nelegiuire înaintea Dumnezeului nostru, când ne-am luat femei de alt neam din popoarele pamântului acestuia, dar mai este înca o nadejde pentru Israel în lucrul acesta; 

 3. Sa încheiem acum legamânt cu Dumnezeul nostru ca, dupa sfatul stapânului meu oi al celor ce cinstesc poruncile Dumnezeului nostru, sa dam drumul tuturor femeilor oi copiilor nascu?i cu ele, ca sa fim dupa lege. 

 4. Scoala deci, ca aceasta este treaba ta, îmbarbateaza-te oi lucreaza, ca noi suntem cu tine". 

 5. ai s-a sculat Ezdra oi a pus pe capeteniile preo?ilor oi ale levi?ilor oi pe tot Israelul sa faca juramânt ca vor face aoa. ai ei au facut juramânt. 

 6. ai dupa ce s-a sculat, Ezdra s-a dus de la templul lui Dumnezeu la locuin?a lui Iohanan, fiul lui Eliaoib oi, ajungând acolo, n-a mâncat pâine, nici, apa n-a baut, caci plângea pentru nelegiuirea celor din robie. 

 7. ai a facut cunoscut în Iuda oi în Ierusalim tuturor celor ce fusesera în robie sa se adune la Ierusalim; 

 8. ai cel ce nu va veni pâna în trei zile, pe averea aceluia, dupa sfatul capeteniilor oi al batrânilor, se va pune blestem, iar el însuoi va fi îndepartat din obotea celor ce fusesera în robie. 

 9. ai s-au adunat toii locuitorii Iudei oi ai ?inutului lui Veniamin la Ierusalim în trei zile. oi aceasta era în luna a noua, în ziua a douazecea a lunii acesteia. ai s-a aoezat tot poporul în pia?a de la templul lui Dumnezeu, tremurând atât pentru pacatul acesta, cât oi din pricina ploilor. 

 10. ai s-a sculat Ezdra preotul oi le-a zis: "Voi a?i facut pacat, luându-va femei de neam strain oi cu aceasta a?i marit vina lui Israel. 

 11. Aoadar, pocai?i-va de pacatul acesta înaintea Domnului Dumnezeului parin?ilor vootri oi face?i voia Lui oi departa?i-va de popoarele pamântului acestuia oi de femeile celor de alt neam". 

 12. ai raspunzând toata adunarea, a zis cu glas tare: "Cum zici tu, aoa vom face! 

 13. Însa poporul este mult la numar oi acum este timp ploios oi nu putem sta afara. ai apoi oi treaba aceasta nu este de-o zi ori de doua, pentru ca mul?i din noi am savâroit acest pacat. 

 14. Deci sa ramâna capeteniile noastre pentru întreaga obote oi to?i cei din oraoele noastre care oi-au luat femei straine sa vina aici la vremea hotarâta oi împreuna cu ei sa vina oi capeteniile fiecarui orao oi judecatorii lui, pâna se va potoli de la noi mânia cea arzatoare a Dumnezeului nostru, care s-a pornit pentru pacatul acesta". 

 15. Atunci Ionatan, fiul lui Asael oi Iahzeia, fiul lui Ticva, au fost puoi pentru lucrul acesta; iar levi?ii Meoulam oi aabetai erau ajutoarele lor. 

 16. Cei ce se întorsesera din robie au facut aoa. ai Ezdra preotul a rânduit la treaba aceasta oi pe capeteniile semin?iilor din fiecare semin?ie oi i-a numit pe nume. ai au facut ei sfat în ziua întâi a lunii a zecea, ca sa cerceteze lucrul acesta, 

 17. ai au ispravit cercetarea tuturor celor ce-oi luasera femei de alt neam, în ziua întâi a lunii întâi. 

 18. Din fiii preo?ilor care-oi luasera femei straine, s-au gasit: Maaseia, Eliezer, Iariv oi Ghedalia, din fiii lui Iosua, al lui Io?adac oi fra?ii lui; 

 19. ai aceotia oi-au dat mâinile ca vor da drumul femeilor lor oi ca vor aduce jertfa un berbec pentru vina lor. 

 20. ai s-au mai gasit: Hanani oi Zebadia, din fiii lui Imer; 

 21. Maaseia, Ilie, aemaia, Iehiel oi Uzia, din fiii lui Harim; 

 22. Elioenai, Maaseia, Ismael, Natanael, Iozabad oi Eleasa, din fiii lui Paohur; 

 23. Iozabad, aimei, Chelaia, zis oi Chelita, Petahia, Iuda oi Eliezer, din levi?i; 

 24. Eliaoib, din cântare?i; aalum, Telem oi Uri, din portari. 

 25. Iar din Israeli?i: Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia oi Benaia, din fiii lui Fares; 

 26. Matania, Zaharia, Iehiel, Abdie, Iremot oi Ilie, din fiii lui Elam; 

 27. Elioenai, Eliaoib, Matania, Ieremot, Zabad oi Aziza, din fiii lui Zatu; 

 28. Iohanan, Hanania, Zabai oi Atlai, din fiii lui Bebai; 

 29. Meoulam, Maluc, Adaia, Iaoub, aeal oi Ieramot, din fiii lui Bani; 

 30. Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Binui, Manase oi Be?aleel, din fiii lui Pahat-Moab; 

 31. Eliezer, Ioia, Malchia, aemaia, 

 32. Simeon, Veniamin, Maluc oi aemaria, din fiii lui Harim; 

 33. Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase oi aimei, din fiii lui Haoun; 

 34. Iar din fiii lui Bani: Maadai, Amram, Ioel, 

 35. Benaia, Bedia, Cheluhu, 

 36. Vania, Meremot, Eliaoib, 

 37. Matania, Matnai, Iaaoai, 

 38. Bani, Binui, aimei, 

 39. aelemia, Natan, Adaia, 

 40. Macnadbai, aaoai, aarai, 

 41. Azariel, aelemiahu, aemaria, 

 42. aalum, Amaria oi Iosif; 

 43. ai în sfâroit din fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel oi Benaia. 

 44. To?i aceotia îoi luasera femei straine oi unele din aceste femei le nascusera copii. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=1Ezdra
Vă rugăm să respectați drepturile de autor