www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=2Timotei
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Epistola a doua catre Timotei a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 1.
Pavel lauda credin?a lui Timotei. Credin?a oi înva?atura sanatoasa trebuie pazite.

 1. Pavel, apostolul lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, dupa fagaduin?a vie?ii care este în Hristos Iisus, 

 2. Lui Timotei, iubitului fiu: Har, mila, pace de la Dumnezeu-Tatal oi de la Hristos Iisus, Domnul nostru! 

 3. Mul?umesc lui Dumnezeu, Caruia Îi slujesc din stramooi, cu cuget curat, ca te pomenesc neîncetat, zi oi noapte, în rugaciunile mele. 

 4. ai pentru ca îmi aduc aminte de lacrimile tale, doresc mult sa te vad, ca sa ma umplu de bucurie; 

 5. Îmi aduc iaraoi aminte de credin?a ta neprefacuta, care, precum s-a salaoluit întâi în bunica ta Loida oi în mama Eunichi, tot aoa, sunt încredin?at, ca oi întru tine. 

 6. Din aceasta pricina, î?i amintesc sa aprinzi oi mai mult din nou harul lui Dumnezeu, care este în tine, prin punerea mâinilor mele. 

 7. Caci Dumnezeu nu ne-a dat duhul temerii, ci al puterii oi al dragostei oi al în?elepciunii. 

 8. Deci, nu te ruoina de a marturisi pe Domnul nostru, nici de mine, cel pus în lan?uri pentru El, ci patimeote împreuna cu mine pentru Evanghelie dupa puterea de la Dumnezeu. 

 9. El ne-a mântuit oi ne-a chemat cu chemare sfânta, nu dupa faptele noastre, ci dupa a Sa hotarâre oi dupa harul ce ne-a fost dat în Hristos Iisus, mai înainte de începutul veacurilor, 

 10. Iar acum s-a dat pe fa?a prin aratarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel ce a nimicit moartea oi a adus la lumina via?a oi nemurirea, prin Evanghelie. 

 11. Spre aceasta am fost pus eu propovaduitor oi apostol oi înva?ator al neamurilor. 

 12. Din aceasta pricina oi sufar toate acestea, dar nu ma ruoinez, ca otiu în cine am crezut oi sunt încredin?at ca puternic este sa pazeasca comoara ce mi-a încredin?at, pâna în ziua aceea. 

 13. ?ine dreptarul cuvintelor sanatoase pe care le-ai auzit de la mine, cu credin?a oi cu iubirea ce este în Hristos Iisus. 

 14. Comoara cea buna ce ?i s-a încredin?at, pazeote-o cu ajutorul Sfântului Duh, Care salaoluieote întru noi. 

 15. Tu otii ca to?i cei din Asia s-au lepadat de mine, între care Fighel oi Ermoghen. 

 16. Domnul sa aiba mila de casa lui Onisifor, caci de multe ori m-a însufle?it oi de lan?urile mele nu s-a ruoinat, 

 17. Ci venind în Roma, cu multa osârdie m-a cautat oi m-a gasit. 

 18. Sa-i dea Domnul ca, în ziua aceea, el sa afle mila de la Domnul. ai cât de mult mi-a slujit el în Efes, tu otii prea bine. 

Capitolul 2.
Cununa celor ce se ootesc pentru Hristos. Cum trebuie sa petreaca înva?atorii cei buni. Împotriva lui Imeneu oi a altor înva?atori mincinooi.

 1. Tu, deci, fiul meu, întareote-te în harul care e în Hristos Iisus, 

 2. ai cele ce ai auzit de la mine, cu mul?i martori de fa?a, acestea le încredin?eaza la oameni credinciooi, care vor fi destoinici sa înve?e oi pe al?ii. 

 3. Sufera împreuna cu mine, ca un bun ostao al lui Hristos Iisus. 

 4. Nici un ostao nu se încurca cu treburile vie?ii, ca sa fie pe plac celui care strânge oaste. 

 5. Iar când se lupta cineva, la jocuri, nu ia cununa, daca nu s-a luptat dupa regulile jocului. 

 6. Cuvine-se ca plugarul ce se osteneote sa manânce el mai întâi din roade. 

 7. În?elege cele ce-?i graiesc, caci Domnul î?i va da pricepere în toate. 

 8. Adu-?i aminte de Iisus Hristos, Care a înviat din mor?i, din neamul lui David, dupa Evanghelia mea, 

 9. Pentru Care sufar pâna oi lan?uri ca un facator de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu se leaga. 

 10. De aceea toate le rabd, pentru cei aleoi, ca oi ei sa aiba parte de mântuirea care este întru Hristos Iisus oi de slava veonica. 

 11. Vrednic de crezare este cuvântul: caci daca am murit împreuna cu El, vom oi învia împreuna cu El. 

 12. Daca ramânem întru El, vom oi împara?i împreuna cu El; de-L vom tagadui, oi El ne va tagadui pe noi. 

 13. Daca nu-I suntem credinciooi, El ramâne credincios, caci nu poate sa Se tagaduiasca pe Sine însuoi. 

 14. Aminteote-le acestea oi îndeamna staruitor înaintea lui Dumnezeu sa nu se certe pe cuvinte, ceea ce la nimic nu foloseote, decât la pierzarea ascultatorilor. 

 15. Sileote-te sa te ara?i încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrator cu fa?a curata, drept înva?ând cuvântul adevarului. 

 16. Iar de deoartele vorbiri lumeoti fereote-te, caci ele vor spori nelegiuirea tot mai mult. 

 17. Cuvântul lor va roade ca o cangrena. Dintre ei sunt Imeneu oi Filet, 

 18. Care au ratacit de la adevar, zicând ca învierea s-a oi petrecut, oi rastoarna credin?a unora. 

 19. Dar temelia cea tare a lui Dumnezeu sta neclintita, având pecetea aceasta: "Cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai Sai"; oi "sa se departeze de la nedreptate oricine cheama numele Domnului". 

 20. Iar într-o casa mare nu sunt numai vase de aur oi de argint, ci oi de lemn oi de lut; oi unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste. 

 21. Deci, de se va cura?i cineva pe sine de acestea, va fi vas de cinste, sfin?it, de buna trebuin?a stapânului, potrivit pentru tot lucrul bun. 

 22. Fugi de poftele tinere?ilor oi urmeaza dreptatea, credin?a, dragostea, pacea cu cei ce cheama pe Domnul din inima curata. 

 23. Fereote-te de întrebarile nebuneoti, otiind ca dau prilej de cearta. 

 24. Un slujitor al Domnului nu trebuie sa se certe, ci sa fie blând fa?a cu to?i, destoinic sa dea înva?atura, îngaduitor, 

 25. Certând cu blânde?e pe cei ce stau împotriva, ca doar le va da Dumnezeu pocain?a spre cunoaoterea adevarului, 

 26. ai ei sa scape din cursa diavolului, de care sunt prinoi, pentru a-i face voia. 

Capitolul 3.
Rautatea oi pacatele vremurilor din urma. Timotei, urmao credincios al lui Pavel. Scriptura insuflata de Dumnezeu.

 1. ai aceasta sa otii ca, în zilele din urma, vor veni vremuri grele; 

 2. Ca vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de argin?i, laudarooi, trufaoi, hulitori, neascultatori de parin?i, nemul?umitori, fara cucernicie, 

 3. Lipsi?i de dragoste, neîndupleca?i, clevetitori, neînfrâna?i, cruzi, neiubitori de bine, 

 4. Tradatori, necuviinciooi, îngâmfa?i, iubitori de desfatari mai mult decât iubitori de Dumnezeu, 

 5. Având înfa?ioarea adevaratei credin?e, dar tagaduind puterea ei. Departeaza-te oi de aceotia. 

 6. Caci dintre aceotia sunt cei ce se vâra prin case oi robesc femeiuoti împovarate de pacate oi purtate de multe feluri de pofte, 

 7. Mereu înva?ând oi neputând niciodata sa ajunga la cunoaoterea adevarului. 

 8. Dupa cum Iannes oi Iambres s-au împotrivit lui Moise, aoa oi aceotia stau împotriva adevarului, oameni strica?i la minte oi netrebnici pentru credin?a. 

 9. Dar nu vor merge mai departe, pentru ca nebunia lor va fi vadita tuturor, precum a fost oi a acelora. 

 10. Tu însa mi-ai urmat în înva?atura, în purtare, în nazuin?a, în credin?a, în îndelunga rabdare, în dragoste, în staruin?a, 

 11. În prigonirile oi suferin?ele care mi s-au facut în Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am rabdat! oi din toate m-a izbavit Domnul. 

 12. ai to?i care voiesc sa traiasca cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoni?i. 

 13. Iar oamenii rai oi amagitori vor merge spre tot mai rau, ratacind pe al?ii oi rataci?i fiind ei înoioi. 

 14. Tu însa ramâi în cele ce ai înva?at oi de care eoti încredin?at, deoarece otii de la cine le-ai înva?at, 

 15. ai fiindca de mic copil cunooti Sfintele Scripturi, care pot sa te în?elep?easca spre mântuire, prin credin?a cea întru Hristos Iisus. 

 16. Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu oi de folos spre înva?atura, spre mustrare, spre îndreptare, spre în?elep?irea cea întru dreptate, 

 17. Astfel ca omul lui Dumnezeu sa fie desavâroit, bine pregatit pentru orice lucru bun. 

Capitolul 4.
Staruin?a împotriva celor abatu?i de la credin?a.

 1. Eu te îndemn deci staruitor în fa?a lui Dumnezeu oi a lui Hristos Iisus, Care va sa judece viii oi mor?ii, la aratarea Lui oi în împara?ia Lui; 

 2. Propovaduieote cuvântul, staruieote cu timp oi fara de timp, mustra, cearta, îndeamna, cu toata îndelunga-rabdare oi înva?atura. 

 3. Caci va veni o vreme când nu vor mai suferi înva?atura sanatoasa, ci - dornici sa-oi desfateze auzul - îoi vor gramadi înva?atori dupa poftele lor, 

 4. ai îoi vor întoarce auzul de la adevar oi se vor abate catre basme. 

 5. Tu fii treaz în toate, sufera raul, fa lucru de evanghelist, slujba ta fa-o deplin! 

 6. Ca eu de-acum ma jertfesc oi vremea despar?irii mele s-a apropiat. 

 7. Lupta cea buna m-am luptat, calatoria am savâroit, credin?a am pazit. 

 8. De acum mi s-a gatit cununa drepta?ii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecator, oi nu numai mie, ci oi tuturor celor ce au iubit aratarea Lui. 

 9. Sileote-te sa vii curând la mine, 

 10. Ca Dimas, iubind veacul de acum, m-a lasat oi s-a dus la Tesalonic, Crescent în Galatia, Tit în Dalma?ia; 

 11. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu oi adu-l cu tine, caci îmi este de folos în slujire. 

 12. Pe Tihic l-am trimis la Efes. 

 13. Când vei veni, adu-mi felonul pe care l-am lasat în Troada, la Carp, precum oi car?ile, mai ales pergamentele. 

 14. Alexandru aramarul mi-a facut multe rele; Domnul sa-i rasplateasca dupa faptele lui. 

 15. Pazeote-te oi tu de el, caci s-a împotrivit foarte mult cuvântarilor noastre. 

 16. La întâia mea aparare, nimeni nu mi-a venit într-ajutor, ci to?i m-au parasit. Sa nu li se ?ina în socoteala! 

 17. Dar Domnul mi-a stat într-ajutor oi m-a întarit, pentru ca, prin mine, Evanghelia sa fie pe deplin vestita oi s-o auda toate neamurile; iar eu am fost izbavit din gura leului. 

 18. Domnul ma va izbavi de orice lucru rau oi ma va mântui, în împara?ia Sa cereasca. Lui fie slava în vecii vecilor. Amin! 

 19. Îmbra?ioeaza pe Priscila oi pe Acvila oi casa lui Onisifor. 

 20. Erast a ramas în Corint; pe Trofim l-am lasat în Milet, fiind bolnav. 

 21. Sileote-te sa vii mai înainte de începutul iernii. Te îmbra?ioeaza Eubul oi Puden?iu oi Linos oi Claudia oi fra?ii to?i. 

 22. Domnul Iisus Hristos sa fie cu duhul tau! Harul fie cu voi! Amin. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=2Timotei
Vă rugăm să respectați drepturile de autor