www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Coloseni
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Epistola catre Coloseni a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 1.
Pavel lauda pe coloseni oi-i îndeamna sa sporeasca în credin?a. Dumnezeiasca vrednicie a lui Hristos, Izbavitorul nostru al tuturor. Pavel se bucura în suferin?ele sale.

 1. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus prin voin?a lui Dumnezeu, oi Timotei, fratele nostru, 

 2. Sfin?ilor oi credinciooilor fra?i întru Hristos, care sunt în Colose: Har voua oi pace de la Dumnezeu, Tatal nostru, oi de la Domnul nostru Iisus Hristos. 

 3. Mul?umim lui Dumnezeu oi Tatal Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne totdeauna pentru voi, 

 4. Caci am auzit despre credin?a voastra în Hristos Iisus oi despre dragostea ce ave?i catre to?i sfin?ii, 

 5. Pentru nadejdea cea gatita voua în ceruri, de care a?i auzit mai înainte în cuvântul adevarului Evangheliei, 

 6. Care, ajungând la voi, precum oi în toata lumea, aduce roada oi sporeote întocmai ca la voi, din ziua în care a?i auzit oi a?i cunoscut, întru adevar, harul lui Dumnezeu. 

 7. Precum a?i primit înva?atura de la Epafras, iubitul, împreuna-slujitor cu noi, care este pentru voi credincios slujitor al lui Hristos, 

 8. ai care ne-a aratat iubirea voastra cea întru Duhul. 

 9. De aceea oi noi, din ziua în care am auzit aceasta, nu încetam sa ne rugam pentru voi oi sa cerem sa va umple?i de cunoaoterea voii Lui, întru toata în?elepciunea oi priceperea duhovniceasca, 

 10. Ca voi sa umbla?i cu vrednicie întru Domnul, placu?i Lui în toate, aducând roada în orice lucru bun oi sporind în cunoaoterea lui Dumnezeu. 

 11. ai întari?i fiind cu toata puterea, dupa puterea slavei Lui, spre toata staruin?a oi îndelunga-rabdare, 

 12. Mul?umind cu bucurie Tatalui celui ce ne-a învrednicit pe noi sa luam parte la mootenirea sfin?ilor, întru lumina. 

 13. El ne-a scos de sub puterea întunericului oi ne-a stramutat în împara?ia Fiului iubirii Sale, 

 14. Întru Care avem rascumpararea prin sângele Lui, adica iertarea pacatelor; 

 15. Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevazut, mai întâi nascut decât toata faptura. 

 16. Pentru ca întru El au fost facute toate, cele din ceruri oi cele de pe pamânt, cele vazute, oi cele nevazute, fie tronuri, fie domnii, fie începatorii, fie stapânii. Toate s-au facut prin El oi pentru El. 

 17. El este mai înainte decât toate oi toate prin El sunt aoezate. 

 18. ai El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul nascut din mor?i, ca sa fie El cel dintâi întru toate. 

 19. Caci în El a binevoit (Dumnezeu) sa salaoluiasca toata plinirea. 

 20. ai printr-Însul toate cu Sine sa le împace, fie cele de pe pamânt, fie cele din ceruri, facând pace prin El, prin sângele crucii Sale. 

 21. Dar pe voi, care oarecând era?i înstraina?i oi vrajmaoi cu mintea voastra catre lucrurile rele, de acum v-a împacat, 

 22. Prin moartea (Fiului Sau) în trupul carnii Lui, ca sa va puna înaintea Sa sfin?i, fara de prihana oi nevinova?i, 

 23. Daca, într-adevar, ramâne?i întemeia?i în credin?a, întari?i oi neclinti?i de la nadejdea Evangheliei pe care a?i auzit-o, care a fost propovaduita la toata faptura de sub cer oi al carei slujitor m-am facut eu, Pavel. 

 24. Acum ma bucur de suferin?ele mele pentru voi oi împlinesc, în trupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos, pentru trupul Lui, adica Biserica, 

 25. Al carei slujitor m-am facut, potrivit iconomiei lui Dumnezeu, ce mi-a fost data mie pentru voi, ca sa aduc la îndeplinire cuvântul lui Dumnezeu, 

 26. Taina cea din veci ascunsa neamurilor, iar acum descoperita sfin?ilor Sai, 

 27. Carora a voit Dumnezeu sa le arate care este boga?ia slavei acestei taine între neamuri, adica Hristos cel dintru voi, nadejdea slavei. 

 28. Pe El noi Îl vestim, sfatuind pe orice om oi înva?ând pe orice om, întru toata în?elepciunea, ca sa înfa?ioam pe tot omul, desavâroit, în Hristos Iisus. 

 29. Spre aceasta ma oi ostenesc oi ma lupt, potrivit lucrarii Lui, care se savâroeote în mine cu putere. 

Capitolul 2.
Împotriva înva?atorilor mincinooi. Via?a cea întru Hristos.

 1. Caci voiesc ca voi sa oti?i cât de mare lupta am pentru voi oi pentru cei din Laodiceea oi pentru to?i câ?i n-au vazut fa?a mea în trup, 

 2. Ca sa se mângâie inimile lor, oi ca ei, strâns uni?i în iubire, sa aiba belougul deplinei în?elegeri pentru cunoaoterea tainei lui Dumnezeu-Tatal oi a lui Hristos, 

 3. Întru care sunt ascunse toate vistieriile în?elepciunii oi ale cunootin?ei. 

 4. Va spun aceasta, ca nimeni sa nu va înoele prin cuvinte amagitoare. 

 5. Caci deoi cu trupul sunt departe, cu duhul însa sunt împreuna cu voi, bucurându-ma oi vazând buna voastra rânduiala oi taria credin?ei voastre în Hristos. 

 6. Deci, precum a?i primit pe Hristos Iisus, Domnul, aoa sa umbla?i întru El. 

 7. Înradacina?i oi zidi?i fiind într-Însul, întari?i în credin?a, dupa cum a?i fost înva?a?i, oi prisosind în ea cu mul?umire. 

 8. Lua?i aminte sa nu va fure min?ile cineva cu filozofia oi cu deoarta înoelaciune din predania omeneasca, dupa în?elesurile cele slabe ale lumii oi nu dupa Hristos. 

 9. Caci întru El locuieote, trupeote, toata plinatatea Dumnezeirii, 

 10. ai sunte?i deplini întru El, Care este cap a toata domnia oi stapânirea. 

 11. În El a?i oi fost taia?i împrejur, cu taiere împrejur nefacuta de mâna, prin dezbracarea de trupul carnii, întru taierea împrejur a lui Hristos. 

 12. Îngropa?i fiind împreuna cu El prin botez, cu El a?i oi înviat prin credin?a în lucrarea lui Dumnezeu, Cel ce L-a înviat pe El din mor?i. 

 13. Iar pe voi care era?i mor?i, în faradelegile oi în netaierea împrejur a trupului vostru, v-a facut vii, împreuna cu Sine, iertându-ne toate greoealele; 

 14. atergând zapisul ce era asupra noastra, care ne era potrivnic cu rânduielile lui, oi l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce. 

 15. Dezbracând (de putere) începatoriile oi stapâniile, le-a dat de ocara în vazul tuturor, biruind asupra lor prin cruce. 

 16. Nimeni deci sa nu va judece pentru mâncare sau bautura, sau cu privire la vreo sarbatoare, sau luna noua, sau la sâmbete, 

 17. Care sunt umbra celor viitoare iar trupul (este) al lui Hristos. 

 18. Nimeni sa nu va smulga biruin?a printr-o prefacuta smerenie oi printr-o fa?arnica închinare la îngeri, încercând sa patrunda în cele ce n-a vazut, oi îngâmfându-se zadarnic cu închipuirea lui trupeasca, 

 19. În loc sa se ?ina strâns de capul de la care trupul tot, - prin încheieturi oi legaturi, îndestulându-se oi întocmindu-se S, sporeote în creoterea lui Dumnezeu. 

 20. Daca deci a?i murit împreuna cu Hristos pentru în?elesurile cele slabe ale lumii, pentru ce atunci, ca oi cum a?i vie?ui în lume, rabda?i porunci ca acestea: 

 21. Nu lua, nu gusta, nu te atinge! 

 22. - Toate lucruri menite sa piara prin întrebuin?are - potrivit unor rânduieli oi înva?aturi omeneoti? 

 23. Unele ca acestea au oarecare înfa?ioare de în?elepciune, în paruta lor cucernicie, în smerenie oi în necru?area trupului, dar n-au nici un pre? oi sunt numai pentru sa?iul trupului. 

Capitolul 3.
Omul cel nou trebuie sa se îmbrace cu via?a cea noua. Datoriile so?ilor, copiilor, parin?ilor, slugilor, stapânilor.

 1. Aoadar, daca a?i înviat împreuna cu Hristos, cauta?i cele de sus, unde se afla Hristos, oezând de-a dreapta lui Dumnezeu; 

 2. Cugeta?i cele de sus, nu cele de pe pamânt; 

 3. Caci voi a?i murit oi via?a voastra este ascunsa cu Hristos întru Dumnezeu. 

 4. Iar când Hristos, Care este via?a voastra, Se va arata, atunci oi voi, împreuna cu El, va ve?i arata întru slava. 

 5. Drept aceea, omorâ?i madularele voastre, cele pamânteoti: desfrânarea, necura?ia, patima, pofta rea oi lacomia, care este închinare la idoli, 

 6. Pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultarii, 

 7. În care pacate a?i umblat oi voi odinioara, pe când traia?i în ele. 

 8. Acum deci va lepada?i oi voi de toate acestea: mânia, iu?imea, rautatea, defaimarea, cuvântul de ruoine din gura voastra. 

 9. Nu va min?i?i unul pe altul, fiindca v-a?i dezbracat de omul cel vechi, dimpreuna cu faptele lui, 

 10. ai v-a?i îmbracat cu cel nou, care se înnoieote, spre deplina cunootin?a, dupa chipul Celui ce l-a zidit, 

 11. Unde nu mai este elin oi iudeu, taiere împrejur oi netaiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate oi întru to?i Hristos. 

 12. Îmbraca?i-va, dar, ca aleoi ai lui Dumnezeu, sfin?i oi prea iubi?i, cu milostivirile îndurarii, cu bunatate, cu smerenie, cu blânde?e, cu îndelunga-rabdare, 

 13. Îngaduindu-va unii pe al?ii oi iertând unii altora, daca are cineva vreo plângere împotriva cuiva; dupa cum oi Hristos v-a iertat voua, aoa sa ierta?i oi voi. 

 14. Iar peste toate acestea, îmbraca?i-va întru dragoste, care este legatura desavâroirii. 

 15. ai pacea lui Hristos, întru care a?i fost chema?i, ca sa fi?i un singur trup, sa stapâneasca în inimile voastre; oi fi?i mul?umitori. 

 16. Cuvântul lui Hristos sa locuiasca întru voi cu boga?ie. Înva?a?i-va oi pova?ui?i-va între voi, cu toata în?elepciunea. Cânta?i în inimile voastre lui Dumnezeu, mul?umindu-I, în psalmi, în laude oi în cântari duhovniceoti. 

 17. Orice a?i face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate sa le face?i în numele Domnului Iisus oi prin El sa mul?umi?i lui Dumnezeu-Tatal. 

 18. Femeilor, supune?i-va barba?ilor vootri, precum se cuvine, în Domnul. 

 19. Barba?ilor, iubi?i pe femeile voastre oi nu fi?i aspri cu ele. 

 20. Copiilor, asculta?i pe parin?ii vootri întru toate, caci aceasta este bine-placut Domnului. 

 21. Parin?ilor, nu a?â?a?i la mânie pe copiii vootri, ca sa nu se deznadajduiasca. 

 22. Slugilor, asculta?i întru toate pe stapânii vootri cei trupeoti, nu slujind numai când sunt cu ochii pe voi, ca cei ce cauta sa placa oamenilor, ci în cura?ia inimii, temându-va de Domnul. 

 23. Orice a?i face, lucra?i din toata inima, ca pentru Domnul oi nu ca pentru oameni, 

 24. Bine otiind ca de la Domnul ve?i primi rasplata mootenirii; caci Domnului Hristos sluji?i. 

 25. Iar cel ce face nedreptate îoi va lua plata nedrepta?ii, întrucât la Dumnezeu nu este partinire. 

Capitolul 4.
Rugaciunea este de trebuin?a. Trebuie sa ne purtam în?elep?eote. Tihic oi Onisim.

 1. Stapânilor, da?i slugilor voastre ce este drept oi potrivit, otiind ca oi voi ave?i Stapân în ceruri. 

 2. Starui?i în rugaciune, priveghind în ea cu mul?umire, 

 3. Rugându-va totodata oi pentru noi, ca Dumnezeu sa ne deschida uoa cuvântului, spre a vesti taina lui Hristos, pentru care ma oi gasesc în lan?uri, 

 4. Ca sa o arat aoa cum se cuvine sa graiesc. 

 5. Umbla?i cu în?elepciune fa?a de cei ce sunt afara (de Biserica), pre?uind vremea. 

 6. Vorba voastra sa fie totdeauna placuta, dreasa cu sare, ca sa oti?i cum trebuie sa raspunde?i fiecaruia. 

 7. Toate câte ma privesc pe mine le va face cunoscute Tihic, iubitul frate, credincios slujitor oi împreuna-rob cu mine în Domnul. 

 8. L-am trimis pe el la voi tocmai pentru aceasta, ca sa oti?i cum ne aflam oi ca sa mângâie inimile voastre, 

 9. Împreuna cu Onisim, credinciosul oi iubitul frate, care este dintre voi; ei va vor aduce la cunootin?a toate cele de aici. 

 10. Va îmbra?ioeaza Aristarh, cel întemni?at împreuna cu mine, oi Marcu, varul lui Barnaba - în privin?a caruia a?i primit porunci; de va veni la voi primi?i-l -, 

 11. Asemenea oi Iisus, cel ce se numeote Iustus, care sunt din taierea împrejur; numai aceotia au lucrat împreuna cu mine pentru împara?ia lui Dumnezeu. Ei au fost cei ce mi-au adus mângâiere. 

 12. Va îmbra?ioeaza Epafras, care este dintre voi, rob al lui Iisus Hristos, pururea luptând pentru voi în rugaciunile sale, ca sa sta?i desavâroi?i oi plini de tot ce este voin?a lui Dumnezeu. 

 13. Caci martor îi sunt ca are multa râvna pentru voi oi pentru cei din Laodiceea oi din Ierapole. 

 14. Va îmbra?ioeaza Luca, doctorul cel iubit, oi Dima. 

 15. Îmbra?ioa?i pe fra?ii din Laodiceea oi pe Nimfas oi pe Biserica din casa lui. 

 16. ai dupa ce scrisoarea aceasta se va citi de catre voi, face?i sa se citeasca oi în Biserica laodiceenilor, iar pe cea din Laodiceea sa o citi?i oi voi. 

 17. ai spune?i lui Arhip: Vezi de slujba pe care ai primit-o întru Domnul, ca sa o îndeplineoti. 

 18. Salutarea cu mâna mea, a lui Pavel. Aduce?i-va aminte de lan?urile mele. Harul fie cu voi! Amin. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Coloseni
Vă rugăm să respectați drepturile de autor