www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Facerea
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Facerea - întâia carte a lui Moise

Capitolul 1.
Facerea lumii. 

 1. La început a facut Dumnezeu cerul oi pamântul. 

 2. ai pamântul era netocmit oi gol. Întuneric era deasupra adâncului oi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. 

 3. ai a zis Dumnezeu: "Sa fie lumina!" ai a fost lumina. 

 4. ai a vazut Dumnezeu ca este buna lumina, oi a despar?it Dumnezeu lumina de întuneric. 

 5. Lumina a numit-o Dumnezeu ziua, iar întunericul l-a numit noapte. ai a fost seara oi a fost diminea?a: ziua întâi. 

 6. ai a zis Dumnezeu: "Sa fie o tarie prin mijlocul apelor oi sa desparta ape de ape!" ai a fost aoa. 

 7. A facut Dumnezeu taria oi a despar?it Dumnezeu apele cele de sub tarie de apele cele de deasupra tariei. 

 8. Taria a numit-o Dumnezeu cer. ai a vazut Dumnezeu ca este bine. ai a fost seara oi a fost diminea?a: ziua a doua. 

 9. ai a zis Dumnezeu: "Sa se adune apele cele de sub cer la un loc oi sa se arate uscatul!" ai a fost aoa. oi s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor oi s-a aratat uscatul. 

 10. Uscatul l-a numit Dumnezeu pamânt, iar adunarea apelor a numit-o mari. ai a vazut Dumnezeu ca este bine. 

 11. Apoi a zis Dumnezeu: "Sa dea pamântul din sine verdea?a: iarba, cu samân?a într-însa, dupa felul oi asemanarea ei, oi pomi roditori, care sa dea rod cu samân?a în sine, dupa fel, pe pamânt!" ai a fost aoa. 

 12. Pamântul a dat din sine verdea?a: iarba, care face samân?a, dupa felul oi dupa asemanarea ei, oi pomi roditori, cu samân?a, dupa fel, pe pamânt. ai a vazut Dumnezeu ca este bine. 

 13. ai a fost seara oi a fost diminea?a: ziua a treia. 

 14. ai a zis Dumnezeu: "Sa fie luminatori pe taria cerului, ca sa lumineze pe pamânt, sa desparta ziua de noapte oi sa fie semne ca sa deosebeasca anotimpurile, zilele oi anii, 

 15. ai sa slujeasca drept luminatori pe taria cerului, ca sa lumineze pamântul. ai a fost aoa. 

 16. A facut Dumnezeu cei doi luminatori mari: luminatorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei oi luminatorul cel mai mic pentru cârmuirea nop?ii, oi stelele. 

 17. ai le-a pus Dumnezeu pe taria cerului, ca sa lumineze pamântul, 

 18. Sa cârmuiasca ziua oi noaptea oi sa desparta lumina de întuneric. ai a vazut Dumnezeu ca este bine. 

 19. ai a fost seara oi a fost diminea?a: ziua a patra. 

 20. Apoi a zis Dumnezeu: "Sa mioune apele de vieta?i, fiin?e cu via?a în ele oi pasari sa zboare pe pamânt, pe întinsul tariei cerului!" ai a fost aoa. 

 21. A facut Dumnezeu animalele cele mari din ape oi toate fiin?ele vii, care miouna în ape, unde ele se prasesc dupa felul lor, oi toate pasarile înaripate dupa felul lor. ai a vazut Dumnezeu ca este bine. 

 22. ai le-a binecuvântat Dumnezeu oi a zis: "Prasi?i-va oi va înmul?i?i oi umple?i apele marilor oi pasarile sa se înmul?easca pe pamânt! 

 23. ai a fost seara oi a fost diminea?a: ziua a cincea. 

 24. Apoi a zis Dumnezeu: "Sa scoata pamântul fiin?e vii, dupa felul lor: animale, târâtoare oi fiare salbatice dupa felul lor". ai a fost aoa. 

 25. A facut Dumnezeu fiarele salbatice dupa felul lor, oi animalele domestice dupa felul lor, oi toate târâtoarele pamântului dupa felul lor. ai a vazut Dumnezeu ca este bine. 

 26. ai a zis Dumnezeu: "Sa facem om dupa chipul oi dupa asemanarea Noastra, ca sa stapâneasca peotii marii, pasarile cerului, animalele domestice, toate vieta?ile ce se târasc pe pamânt oi tot pamântul!" 

 27. ai a facut Dumnezeu pe om dupa chipul Sau; dupa chipul lui Dumnezeu l-a facut; a facut barbat oi femeie. 

 28. ai Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creote?i oi va înmul?i?i oi umple?i pamântul oi-l supune?i; oi stapâni?i peste peotii marii, peste pasarile cerului, peste toate animalele, peste toate vieta?ile ce se mioca pe pamânt oi peste tot pamântul!"

 29. Apoi a zis Dumnezeu: "Iata, va dau toata iarba ce face samân?a de pe toata fa?a pamântului oi tot pomul ce are rod cu samân?a în el. Acestea vor fi hrana voastra. 

 30. Iar tuturor fiarelor pamântului oi tuturor pasarilor cerului oi tuturor vieta?ilor ce se mioca pe pamânt, care au în ele suflare de viata, le dau toata iarba verde spre hrana. ai a fost aoa. 

 31. ai a privit Dumnezeu toate câte a facut oi iata erau bune foarte. ai a fost seara oi a fost diminea?a: ziua a oasea. 

Capitolul 2.
Sfin?irea zilei a oaptea. Aoezarea omului în rai. Prima familie. 

 1. Aoa s-au facut cerul oi pamântul oi toata ootirea lor. 

 2. ai a sfâroit Dumnezeu în ziua a oasea lucrarea Sa, pe care a facut-o; iar în ziua a oaptea S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a facut. 

 3. ai a binecuvântat Dumnezeu ziua a oaptea oi a sfin?it-o, pentru ca într-însa S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a facut oi le-a pus în rânduiala. 

 4. Iata obâroia cerului oi a pamântului de la facerea lor, din ziua când Domnul Dumnezeu a facut cerul oi pamântul. 

 5. Pe câmp nu se afla nici un copacel, iar iarba de pe el nu începuse a odrasli, pentru ca Domnul Dumnezeu nu trimisese înca ploaie pe pamânt oi nu era nimeni ca sa lucreze pamântul. 

 6. Ci numai abur ieoea din pamânt oi umezea toata fa?a pamântului. 

 7. Atunci, luând Domnul Dumnezeu ?arâna din pamânt, a facut pe om oi a suflat în fa?a lui suflare de via?a oi s-a facut omul fiin?a vie. 

 8. Apoi Domnul Dumnezeu a sadit o gradina în Eden, spre rasarit, oi a pus acolo pe omul pe care-l zidise. 

 9. ai a facut Domnul Dumnezeu sa rasara din pamânt tot soiul de pomi, placu?i la vedere oi cu roade bune de mâncat; iar în mijlocul raiului era pomul vie?ii oi pomul cunootin?ei binelui oi raului.

 10. ai din Eden ieoea un râu, care uda raiul, iar de acolo se împar?ea în patru bra?e. 

 11. Numele unuia era Fison. Acesta înconjura toata ?ara Havila, în care se afla aur. 

 12. Aurul din tara aceea este bun; tot acolo se gaseote bdeliu oi piatra de onix. 

 13. Numele râului al doilea este Gihon. Acesta înconjura toata ?ara Cuo. 

 14. Numele râului al treilea este Tigru. Acesta curge prin fata Asiriei; iar râul al patrulea este Eufratul. 

 15. ai a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l facuse oi l-a pus în gradina cea din Eden, ca s-o lucreze oi s-o pazeasca. 

 16. A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam porunca oi a zis: "Din to?i pomii din rai po?i sa manânci,

 17. Iar din pomul cunootin?ei binelui oi raului sa nu manânci, caci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreoit! 

 18. ai a zis Domnul Dumnezeu: "Nu este bine sa fie omul singur; sa-i facem ajutor potrivit pentru el". 

 19. ai Domnul Dumnezeu, Care facuse din pamânt toate fiarele câmpului oi toate pasarile cerului, le-a adus la Adam, ca sa vada cum le va numi; aoa ca toate fiin?ele vii sa se numeasca precum le va numi Adam. 

 20. ai a pus Adam nume tuturor animalelor oi tuturor pasarilor cerului oi tuturor fiarelor salbatice; dar pentru Adam nu s-a gasit ajutor de potriva lui. 

 21. Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; oi, daca a adormit, a luat una din coastele lui oi a plinit locul ei cu carne. 

 22. Iar coasta luata din Adam a facut-o Domnul Dumnezeu femeie oi a adus-o la Adam. 

 23. ai a zis Adam: "Iata aceasta-i os din oasele mele oi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru ca este luata din barbatul sau. 

 24. De aceea va lasa omul pe tatal sau oi pe mama sa oi se va uni cu femeia sa oi vor fi amândoi un trup. 

 25. Adam oi femeia lui erau amândoi goi oi nu se ruoinau. 

Capitolul 3.
Caderea stramooilor în pacat. Pedeapsa. Fagaduin?a lui Mesia. 

 1. aarpele însa era cel mai oiret dintre toate fiarele de pe pamânt, pe care le facuse Domnul Dumnezeu. ai a zis oarpele catre femeie: "Dumnezeu a zis El, oare, sa nu mânca?i roade din orice pom din rai?" 

 2. Iar femeia a zis catre oarpe: "Roade din pomii raiului putem sa mâncam; 

 3. Numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: "Sa nu mânca?i din el, nici sa va atinge?i de el, ca sa nu muri?i!" 

 4. Atunci oarpele a zis catre femeie: "Nu, nu ve?i muri! 

 5. Dar Dumnezeu otie ca în ziua în care ve?i mânca din el vi se vor deschide ochii oi ve?i fi ca Dumnezeu, cunoscând binele oi raul". 

 6. De aceea femeia, socotind ca rodul pomului este bun de mâncat oi placut ochilor la vedere oi vrednic de dorit, pentru ca da otiin?a, a luat din el oi a mâncat oi a dat barbatului sau oi a mâncat oi el. 

 7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi oi au cunoscut ca erau goi, oi au cusut frunze de smochin oi oi-au facut acoperaminte. 

 8. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prin rai, în racoarea serii, s-au ascuns Adam oi femeia lui de fa?a Domnului Dumnezeu printre pomii raiului. 

 9. ai a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam oi i-a zis: "Adame, unde eoti?" 

 10. Raspuns-a acesta: "Am auzit glasul  Tau în rai oi m-am temut, caci sunt gol, oi m-am ascuns". 

 11. ai i-a zis Dumnezeu: "Cine ti-a spus ca eoti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ti-am poruncit sa nu manânci?" 

 12. Zis-a Adam: "Femeia care mi-ai dat-o sa fie cu mine, aceea mi-a dat din pom oi am mâncat". 

 13. ai a zis Domnul Dumnezeu catre femeie: "Pentru ce ai facut aceasta?" Iar femeia a zis: "aarpele m-a amagit oi eu am mâncat".

 14. Zis-a Domnul Dumnezeu catre oarpe: "Pentru ca ai facut aceasta, blestemat sa fii între toate animalele oi între toate fiarele câmpului; pe pântecele tau sa te târaoti oi ?arâna sa manânci în toate zilele vie?ii tale! 

 15. Duomanie voi pune între tine oi între femeie, între samân?a ta oi samân?a ei; aceasta î?i va zdrobi capul, iar tu îi vei în?epa calcâiul". 

 16. Iar femeii i-a zis: "Voi înmul?i mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale; în dureri vei naote copii; atrasa vei fi catre barbatul tau oi el te va stapâni". 

 17. Iar lui Adam i-a zis: "Pentru ca ai ascultat vorba femeii tale oi ai mâncat din pomul din care ?i-am poruncit: "Sa nu manânci", blestemat va fi pamântul pentru tine! Cu osteneala sa te hraneoti din el în toate zilele vie?ii tale! 

 18. Spini oi palamida î?i va rodi el oi te vei hrani cu iarba câmpului! 

 19. În sudoarea fetei tale î?i vei mânca pâinea ta, pâna te vei întoarce în pamântul din care eoti luat; caci pamânt eoti oi în pamânt te vei întoarce". 

 20. ai a pus Adam femeii sale numele Eva, adica via?a, pentru ca ea era sa fie mama tuturor celor vii. 

 21. Apoi a facut Domnul Dumnezeu lui Adam oi femeii lui îmbracaminte de piele oi i-a îmbracat. 

 22. ai a zis Domnul Dumnezeu: "Iata Adam s-a facut ca unul dintre Noi, cunoscând binele oi raul. ai acum nu cumva sa-oi întinda mâna oi sa ia roade din pomul vie?ii, sa manânce oi sa traiasca în veci!..." 

 23. De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din gradina cea din Eden, ca sa lucreze pamântul, din care fusese luat. 

 24. ai izgonind pe Adam, l-a aoezat în preajma gradinii celei din Eden oi a pus heruvimi oi sabie de flacara vâlvâitoare, sa pazeasca drumul catre pomul vie?ii. 

Capitolul 4.
Cain oi Abel. Urmaoii lor. 

 1. Dupa aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, oi ea, zamislind, a nascut pe Cain oi a zis: "Am dobândit om de la Dumnezeu". 

 2. Apoi a mai nascut pe Abel, fratele lui Cain. Abel a fost pastor de oi, iar Cain lucrator de pamânt. 

 3. Dar dupa un timp, Cain a adus jertfa lui Dumnezeu din roadele pamântului. 

 4. ai a adus oi Abel din cele întâi-nascute ale oilor sale oi din grasimea lor. ai a cautat Domnul spre Abel oi spre darurile lui, 

 5. Iar spre Cain oi spre darurile lui n-a cautat. ai s-a întristat Cain tare oi fa?a lui era posomorâta. 

 6. Atunci a zis Domnul Dumnezeu catre Cain: "Pentru ce te-ai întristat oi pentru ce s-a posomorât fata ta? 

 7. Când faci bine, oare nu-?i este fa?a senina? Iar de nu faci bine, pacatul bate la uoa oi cauta sa te târasca, dar tu biruieote-l!"

 8. Dupa aceea Cain a zis catre Abel, fratele sau: "Sa ieoim la câmp!" Iar când erau ei în câmpie, Cain s-a aruncat asupra lui Abel, fratele sau, oi l-a omorât. 

 9. Atunci a zis Domnul Dumnezeu catre Cain: "Unde este Abel, fratele tau?" Iar el a raspuns: "Nu otiu! Au doara eu sunt pazitorul fratelui meu?" 

 10. oi a zis Domnul: "Ce ai facut? Glasul sângelui fratelui tau striga catre Mine din pamânt. 

 11. ai acum eoti blestemat de pamântul care oi-a deschis gura sa, ca sa primeasca sângele fratelui tau din mâna ta. 

 12. Când vei lucra pamântul, acesta nu-oi va mai da roadele sale ?ie; zbuciumat oi fugar vei fi tu pe pamânt". 

 13. ai a zis Cain catre Domnul Dumnezeu: "Pedeapsa mea este mai mare decât ao putea-o purta.

 14. De ma izgoneoti acum din pamântul acesta, ma voi ascunde de la fa?a Ta oi voi fi zbuciumat oi fugar pe pamânt, oi oricine ma va întâlni, ma va ucide". 

 15. ai i-a zis Domnul Dumnezeu: "Nu aoa, ci tot cel ce va ucide pe Cain înoeptit se va pedepsi". ai a pus Domnul  Dumnezeu semn lui Cain, ca tot cel care îl va întâlni sa nu-l omoare. 

 16. ai s-a dus Cain de la fa?a lui Dumnezeu oi a locuit în ?inutul Nod, la rasarit de Eden. 

 17. Dupa aceea a cunoscut Cain pe femeia sa oi ea, zamislind, a nascut pe Enoh. Apoi a zidit Cain o cetate oi a numit-o, dupa numele fiului sau, Enoh. 

 18. Iar lui Enoh i s-a nascut Irad; lui Irad i s-a nascut Maleleil; lui Maleleil i s-a nascut Matusal, iar lui Matusal i s-a nascut Lameh. 

 19. Lameh oi-a luat doua femei: numele uneia era Ada oi numele celeilalte era Sela. 

 20. Ada a nascut pe Iabal; acesta a fost tatal celor ce traiesc în corturi, la turme. 

 21. Fratele lui se numea Iubal; acesta este tatal tuturor celor ce cânta din chitara oi din cimpoi. 

 22. Sela a nascut oi ea pe Tubalcain, care a fost faurar de unelte de arama oi de fier. ai sora lui se chema Noema. 

 23. ai a zis Lameh catre femeile sale: "Ada oi Sela, asculta?i glasul meu! Femeile lui Lameh, lua?i aminte la cuvintele mele: Am ucis un om pentru rana mea oi un tânar pentru vânataia mea. 

 24. Daca pentru Cain va fi razbunarea de oapte ori, apoi pentru Lameh de oaptezeci de ori câte oapte!" 

 25. Adam a cunoscut iaraoi pe Eva, femeia sa, oi ea, zamislind, a nascut un fiu oi i-a pus numele Set, pentru ca oi-a zis: "Mi-a dat Dumnezeu alt fiu în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. 

 26. Lui Set de asemenea i s-a nascut un fiu oi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii a chema numele Domnului Dumnezeu. 

Capitolul 5.
Neamurile patriarhilor de la Adam pâna la Noe. 

 1. Iata acum cartea neamului lui Adam. Când a facut Dumnezeu pe Adam, l-a facut dupa chipul lui Dumnezeu. 

 2. Barbat oi femeie a facut oi i-a binecuvântat oi le-a pus numele: Om, în ziua în care i-a facut.

 3. Adam a trait doua sute treizeci de ani oi atunci i s-a nascut un fiu dupa asemanarea sa oi, dupa chipul sau oi i-a pus numele Set. 

 4. Zilele pe care le-a trait Adam dupa naoterea lui Set au fost oapte sute de ani oi i s-au nascut fii oi fiice. 

 5. Iar de toate, zilele vie?ii lui Adam au fost noua sute treizeci de ani oi apoi a murit. 

 6. Set a trait doua sute cinci ani oi i s-a nascut Enos. 

 7. Dupa naoterea lui Enos, Set a mai trait oapte sute oapte ani, oi i s-au nascut fii oi fiice. 

 8. Iar de toate, zilele lui Set au fost noua sute doisprezece ani oi apoi a murit. 

 9. Enos a trait o suta nouazeci de ani oi atunci i s-a nascut Cainan. 

 10. Dupa naoterea lui Cainan, Enos a mai trait oapte sute cincisprezece ani oi i s-au nascut fii oi fiice. 

 11. Iar de toate, zilele lui Enos au fost noua sute cinci ani oi apoi a murit. 

 12. Cainan a trait o suta oaptezeci de ani oi atunci i s-a nascut Maleleil. 

 13. Dupa naoterea lui Maleleil, Cainan a mai trait oapte sute patruzeci de ani oi i s-au nascut fii oi fiice. 

 14. Iar de toate, zilele lui Cainan au fost noua sute zece ani oi apoi a murit. 

 15. Maleleil a trait o suta oaizeci oi cinci de ani oi atunci i s-a nascut Iared. 

 16. Dupa naoterea lui Iared, Maleleil a mai trait oapte sute treizeci de ani oi i s-au nascut fii oi fiice. 

 17. Iar de toate, zilele lui Maleleil au fost opt sute nouazeci oi cinci de ani oi apoi a murit. 

 18. Iared a trait o suta oaizeci oi doi de ani oi atunci i s-a nascut Enoh. 

 19. Dupa naoterea lui Enoh, Iared a mai trait opt sute de ani oi i s-au nascut fii oi fiice. 

 20. Iar de toate, zilele lui Iared au fost noua sute oaizeci oi doi de ani oi apoi a murit. 

 21. Enoh a trait o suta oaizeci oi cinci de ani, oi atunci i s-a nascut Matusalem. 

 22. ai a umblat Enoh înaintea lui Dumnezeu, dupa naoterea lui Matusalem, doua sute de ani oi i s-au nascut fii oi fiice. 

 23. Iar de toate, zilele lui Enoh au fost trei sute oaizeci oi cinci de ani. 

 24. ai a placut Enoh lui Dumnezeu oi apoi nu s-a mai aflat, pentru ca l-a mutat Dumnezeu. 

 25. Matusalem a trait o suta optzeci oi oapte de ani oi atunci i s-a nascut Lameh.

 26. Dupa naoterea lui Lameh, Matusalem a mai trait oapte sute optzeci oi doi de ani oi i s-au nascut fii oi fiice. 

 27. Iar de toate, zilele lui Matusalem, pe care le-a trait, au fost noua sute oaizeci oi noua de ani oi apoi a murit. 

 28. Lameh a trait o suta optzeci oi opt de ani oi atunci i s-a nascut un fiu. 

 29. ai i-a pus numele Noe, zicând: "Acesta ne va mângâia în lucrul nostru oi în munca mâinilor noastre, la lucrarea pamântului, pe care l-a blestemat Domnul Dumnezeu!" 

 30. ai a mai trait Lameh, dupa naoterea lui Noe, cinci sute oaizeci oi cinci de ani oi i s-au nascut fii oi fiice. 

 31. Iar de toate, zilele lui Lameh au fost oapte sute cincizeci oi trei de ani oi apoi a murit. 

 32. Noe era de cinci sute de ani, când i s-au nascut trei feciori: Sem, Ham oi Iafet. 

Capitolul 6.
Vestirea potopului. Facerea corabiei. 

 1. Iar dupa ce au început a se înmul?i oamenii pe pamânt oi li s-au nascut fiice, 

 2. Fiii lui Dumnezeu, vazând ca fiicele oamenilor sunt frumoase, oi-au ales dintre ele so?ii, care pe cine a voit. 

 3. Dar Domnul Dumnezeu a zis: "Nu va ramâne Duhul Meu pururea în oamenii aceotia, pentru ca sunt numai trup. Deci zilele lor sa mai fie o suta douazeci de ani!"

 4. În vremea aceea s-au ivit pe pamânt uriaoi, mai cu seama de când fiii lui Dumnezeu începusera a intra la fiicele oamenilor oi acestea începusera a le naote fii: aceotia sunt vesti?ii viteji din vechime. 

 5. Vazând însa Domnul Dumnezeu ca rautatea oamenilor s-a marit pe pamânt oi ca toate cugetele oi dorin?ele inimii lor sunt îndreptate la rau în toate zilele, 

 6. I-a parut rau oi s-a cait Dumnezeu ca a facut pe om pe pamânt. 

 7. ai a zis Domnul: "Pierde-voi de pe fa?a pamântului pe omul pe care l-am facut! De la om pâna la dobitoc oi de la târâtoare pâna la pasarile cerului, tot voi pierde, caci Îmi pare rau ca le-am facut". 

 8. Noe însa a aflat har înaintea Domnului Dumnezeu. 

 9. Iata via?a lui Noe: Noe era om drept oi neprihanit între oamenii timpului sau oi mergea pe calea Domnului. 

 10. ai i s-au nascut lui Noe trei fii: Sem, Ham oi Iafet. 

 11. Pamântul însa se stricase înaintea fe?ei lui Dumnezeu oi se umpluse pamântul de silnicii. 

 12. ai a cautat Domnul Dumnezeu spre pamânt oi iata era stricat, caci tot trupul se abatuse de la calea sa pe pamânt. 

 13. Atunci a zis Domnul Dumnezeu catre Noe: "Sosit-a înaintea fe?ei Mele sfâroitul a tot omul, caci s-a umplut pamântul de nedrepta?ile lor, oi iata Eu îi voi pierde de pe pamânt. 

 14. Tu însa fa-ti o corabie de lemn de salcâm. În corabie sa faci despar?ituri oi smoleote-o cu smoala pe dinauntru oi pe din afara. 

 15. Corabia însa sa o faci aoa: lungimea corabiei sa fie de trei sute de co?i, la?imea ei de cincizeci de co?i, iar înal?imea de treizeci de co?i. 

 16. Sa faci corabiei o fereastra la un cot de la acoperio, iar uoa corabiei sa o faci într-o parte a ei. De asemenea sa faci într-însa trei rânduri de camari: jos, la mijloc oi sus. 

 17. ai iata Eu voi aduce asupra pamântului potop de apa, ca sa pierd tot trupul de sub cer, în care este suflu de via?a, oi tot ce este pe pamânt va pieri. 

 18. Iar cu tine voi face legamântul Meu; oi vei intra în corabie tu oi împreuna cu tine vor intra fiii tai, femeia ta oi femeile fiilor tai. 

 19. Sa intre în corabie din toate animalele, din toate târâtoarele, din toate fiarele oi din tot trupul, câte doua, parte barbateasca oi parte femeiasca, ca sa ramâna cu tine în via?a. 

 20. Din toate soiurile de pasari înaripate dupa fel, din toate soiurile de animale dupa fel oi din toate soiurile de târâtoare dupa fel, din toate sa intre la tine câte doua, parte barbateasca oi parte femeiasca, ca sa ramâna în viata împreuna cu tine. 

 21. Iar tu ia cu tine din tot felul de mâncare, cu care va hrani?i; îngrijeote-te ca sa fie aceasta de mâncare pentru tine oi pentru acelea". 

 22. ai a început Noe lucrul oi precum îi poruncise Domnul Dumnezeu aoa a facut. 

Capitolul 7.
Potopul. 

 1. Dupa aceea a zis Domnul Dumnezeu lui Noe: "Intra în corabie, tu oi toata casa ta, caci în neamul acesta numai pe tine te-am vazut drept înaintea Mea. 

 2. Sa iei cu tine din toate animalele curate câte oapte perechi, parte barbateasca oi parte femeiasca, iar din animalele necurate câte o pereche, parte barbateasca oi parte femeiasca. 

 3. De asemenea oi din pasarile cerului sa iei: din cele curate câte oapte perechi, parte barbateasca oi parte femeiasca, iar din toate pasarile necurate câte o pereche, parte barbateasca oi parte femeiasca, ca sa le pastrezi soiul pentru tot pamântul. 

 4. Caci peste oapte zile Eu voi varsa ploaie pe pamânt, patruzeci de zile oi patruzeci de nop?i oi am sa pierd de pe fa?a pamântului toate fapturile câte am facut". 

 5. ai a facut Noe toate câte i-a poruncit Domnul Dumnezeu. 

 6. Noe însa, când a venit asupra pamântului potopul de apa, era de oase sute de ani. 

 7. ai a intrat Noe în corabie oi împreuna cu el au intrat fiii lui, femeia lui oi femeile fiilor lui, ca sa scape de apele potopului. 

 8. Din pasarile curate oi din pasarile necurate, din animalele curate oi din animalele necurate, din fiare oi din toate cele ce se mioca pe pamânt 

 9. Au intrat la Noe în corabie perechi, perechi, parte barbateasca oi parte femeiasca, cum poruncise Dumnezeu lui Noe. 

 10. Iar dupa oapte zile au venit asupra pamântului apele potopului. 

 11. În anul oase sute al vie?ii lui Noe, în luna a doua, în ziua a douazeci oi oaptea a lunii acesteia, chiar în acea zi, s-au desfacut toate izvoarele adâncului celui mare oi s-au deschis jgheaburile cerului; 

 12. ai a plouat pe pamânt patruzeci de zile oi patruzeci de nop?i. 

 13. În ziua aceasta a intrat Noe în corabie oi împreuna cu dânsul au intrat Sem, Ham oi Iafet, fiii lui Noe, femeia lui Noe oi cele trei femei ale fiilor lui. 

 14. Din toate soiurile de fiare de pe pamânt, din toate soiurile de animale, din toate soiurile de vieta?i ce miounau pe pamânt, din toate soiurile de zburatoare, din toate pasarile, din toate înaripatele 

 15. ai din tot trupul, în care se afla duh de via?a, au intrat cu Noe în corabie, perechi, perechi, parte barbateasca oi parte femeiasca. 

 16. ai cele ce au intrat cu Noe în corabie din tot trupul au intrat parte barbateasca oi parte femeiasca, precum poruncise Dumnezeu lui Noe. ai a închis Domnul Dumnezeu corabia pe din afara.

 17. Potopul a ?inut pe pamânt patruzeci de zile oi patruzeci de nop?i oi s-a înmul?it apa oi a ridicat corabia oi aceasta s-a înal?at deasupra pamântului. 

 18. ai a crescut apa mereu oi s-a înmul?it foarte tare pe pamânt oi corabia se purta pe deasupra apei. 

 19. ai a sporit apa pe pamânt atât de mult, încât a acoperit to?i mun?ii cei înal?i, care erau sub cer. 

 20. ai a acoperit apa to?i mun?ii cei înal?i, ridicându-se cu cincisprezece co?i mai sus de ei. 

 21. ai a murit tot trupul ce se mioca pe pamânt: pasarile, animalele, fiarele, toate vieta?ile ce miounau pe pamânt oi to?i oamenii. 

 22. Toate cele de pe uscat, câte aveau suflare de viata în narile lor, au murit. 

 23. ai aoa s-a stins toata fiin?a care se afla pe fa?a a tot pamântul, de la om pâna la dobitoc oi pâna la târâtoare oi pâna la pasarile cerului, toate s-au stins de pe pamânt, oi a ramas numai Noe oi ce era cu el în corabie. 

 24. Iar apa a crescut mereu pe pamânt, o suta cincizeci de zile. 

Capitolul 8.
Încetarea potopului.

 1. Dar oi-a adus aminte Dumnezeu de Noe, de toate fiarele, de toate animalele, de toate pasarile oi de toate vieta?ile ce se mioca, câte erau cu dânsul în corabie; oi a adus Dumnezeu vânt pe pamânt oi a încetat apa de a mai creote. 

 2. Atunci s-au încuiat izvoarele adâncului oi jgheaburile cerului oi a încetat ploaia din cer. 

 3. Dupa o suta cincizeci de zile, a început a se scurge apa de pe pamânt oi a se împu?ina. 

 4. Iar în luna a oaptea, în ziua a douazeci oi oaptea a lunii acesteia, s-a oprit corabia pe Mun?ii Ararat. 

 5. Apa a scazut mereu pâna în luna a zecea; iar în ziua întâi a lunii a zecea s-au aratat vârfurile mun?ilor. 

 6. Dupa patruzeci de zile, a deschis Noe fereastra, pe care o facuse la corabie, 

 7. ai a dat drumul corbului, ca sa vada de a scazut apa pe pamânt. Acesta, zburând, nu s-a mai întors pâna ce a secat apa de pe pamânt. 

 8. Apoi, dupa el a trimis porumbelul, ca sa vada de s-a scurs apa de pe pamânt. 

 9. Porumbelul însa, negasind loc de odihna pentru picioarele sale, s-a întors la el, în corabie; caci era înca apa pe toata fa?a pamântului. ai a întins Noe mâna oi l-a apucat oi l-a bagat la sine, în corabie. 

 10. ai aoteptând înca alte oapte zile, a dat iaraoi drumul porumbelului din corabie, 

 11. ai porumbelul s-a întors la el, spre seara, oi iata avea în ciocul sau o ramura verde de maslin. Atunci a cunoscut Noe ca s-a scurs apa de pe fa?a pamântului. 

 12. Mai zabovind înca alte oapte zile, iaraoi a dat drumul porumbelului oi el nu s-a mai întors. 

 13. Iar în anul oase sute unu al vie?ii lui Noe, în ziua întâi a lunii întâi, secând apa de pe pamânt, a ridicat Noe acoperioul corabiei oi a privit, oi iata se zbicise fa?a pamântului. 

 14. Iar în luna a doua, la douazeci oi oapte ale lunii acesteia, pamântul era uscat. 

 15. Atunci a grait Domnul Dumnezeu lui Noe oi a zis: 

 16. "Ieoi din corabie tu oi împreuna cu tine femeia ta, fiii tai oi femeile fiilor tai. 

 17. Scoate de asemenea împreuna cu tine toate vieta?ile, care sunt cu tine, oi tot trupul, de la pasari oi pâna la animale, oi toate vieta?ile ce se mioca pe pamânt, ca sa se împraotie pe pamânt, sa se praseasca oi sa se înmul?easca pe pamânt". 

 18. Atunci a ieoit Noe din corabie; oi împreuna cu el au ieoit fiii lui, femeia lui oi femeile fiilor lui; 

 19. Toate fiarele, toate animalele, toate pasarile oi toate câte se mioca pe pamânt, dupa felul lor, au ieoit din corabie. 

 20. Apoi a facut Noe un jertfelnic Domnului; oi a luat din animalele cele curate oi din toate pasarile cele curate oi le-a adus ardere de tot pe jertfelnic. 

 21. Iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireasma buna oi a zis Domnul Dumnezeu în inima Sa: "Am socotit sa nu mai blestem pamântul pentru faptele omului, pentru ca cugetul inimii omului se pleaca la rau din tinere?ile lui oi nu voi mai pierde toate vieta?ile, cum am facut. 

 22. De acum, cât va trai pamântul, semanatul oi seceratul, frigul oi caldura, vara oi iarna, ziua oi noaptea nu vor mai înceta!" 

Capitolul 9.
Legamântul cu Noe. Curcubeul, semnul legamântului. 

 1. ai a binecuvântat Dumnezeu pe Noe oi pe fiii lui oi le-a zis: "Naote?i oi va înmul?i?i oi umple?i pamântul oi-l stapâni?i! 

 2. Groaza oi frica de voi sa aiba toate fiarele pamântului; toate pasarile cerului, tot ce se mioca pe pamânt oi to?i peotii marii; caci toate acestea vi le-am dat la îndemâna. 

 3. Tot ce se mioca oi ce traieote sa va fie de mâncare; toate vi le-am dat, ca oi iarba verde. 

 4. Numai carne cu sângele ei, în care e via?a ei, sa nu mânca?i. 

 5. Caci Eu oi sângele vostru, în care e via?a voastra, îl voi cere de la orice fiara; oi voi cere via?a omului oi din mâna omului, din mâna fratelui sau. 

 6. De va varsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mâna de om se va varsa, caci Dumnezeu a facut omul dupa chipul Sau. 

 7. Voi însa naote?i oi va înmul?i?i oi va raspândi?i pe pamânt oi-l stapâni?i! " 

 8. ai a mai grait Dumnezeu cu Noe oi cu fiii lui, care erau cu el, oi a zis: 

 9. "Iata Eu închei legamântul Meu cu voi, cu urmaoii vootri. 

 10. ai cu tot sufletul viu, care este cu voi: cu pasarile, cu animalele oi cu toate fiarele pamântului, care sunt cu voi, cu toate vieta?ile pamântului câte au ieoit din corabie; 

 11. ai închei acest legamânt cu voi, ca nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului oi nu va mai fi potop, ca sa pustiiasca pamântul". 

 12. Apoi a mai zis iaraoi Domnul Dumnezeu catre Noe: "Iata, ca semn al legamântului, pe care-l închei cu voi oi eu tot sufletul viu ce este cu voi din neam în neam oi de-a pururi, 

 13. Pun curcubeul Meu în nori, ca sa fie semn al legamântului dintre Mine oi pamânt. 

 14. Când voi aduce nori deasupra pamântului, se va arata curcubeul Meu în nori, 

 15. ai-Mi voi aduce aminte de legamântul Meu, pe care l-am încheiat cu voi oi cu tot sufletul viu oi cu tot trupul, oi nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toata faptura. 

 16. Va fi deci curcubeul Meu în nori oi-l voi vedea, oi-Mi voi aduce aminte de legamântul veonic dintre Mine oi pamânt oi tot sufletul viu din tot trupul ce este pe pamânt!" 

 17. ai iaraoi a zis Dumnezeu catre Noe: "Acesta este semnul legamântului, pe care Eu l-am încheiat între Mine oi tot trupul care este pe pamânt". 

 18. Iar fiii lui Noe care au ieoit din corabie, erau: Sem, Ham oi Iafet. Iar Ham era tatal lui Canaan.

 19. Aceotia sunt cei trei fii ai lui Noe oi din aceotia s-au înmul?it oamenii pe pamânt. 

 20. Atunci a început Noe sa fie lucrator de pamânt oi a sadit vie. 

 21. A baut vin oi, îmbatându-se, s-a dezvelit în cortul sau. 

 22. Iar Ham, tatal lui Canaan, a vazut goliciunea tatalui sau oi, ieoind afara, a spus celor doi fra?i ai sai. 

 23. Dar Sem oi Iafet au luat o haina oi, punând-o pe amândoi umerii lor, au intrat cu spatele înainte oi au acoperit goliciunea tatalui lor; oi fe?ele lor fiind întoarse înapoi, n-au vazut goliciunea tatalui lor. 

 24. Trezindu-se Noe din ame?eala de vin oi aflând ce i-a facut feciorul sau cel mai tânar, 

 25. A zis: "Blestemat sa fie Canaan! Robul robilor sa fie la fra?ii sai!" 

 26. Apoi a zis: "Binecuvântat sa fie Domnul Dumnezeul lui Sem; iar Canaan sa-i fie rob! 

 27. Sa înmul?easca Dumnezeu pe Iafet oi sa se salaoluiasca acesta în corturile lui Sem, iar Canaan sa-i fie sluga". 

 28. ai a mai trait Noe dupa potop trei sute cincizeci de ani. 

 29. Iar de toate, zilele lui Noe au fost noua sute cincizeci de ani oi apoi a murit. 

Capitolul 10.
Semin?ia oi urmaoii lui Noe.

 1. Iata spi?a neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham oi Iafet, carora li s-au nascut fii dupa potop.

 2. Fii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meoeh oi Tiras.

 3. Fii lui Gomer au fost: Aochenaz, Rifat oi Togarma.

 4. Fii lui Iavan au fost: Elioa, Taroio, Chitim oi Dodanim.

 5. Din aceotia s-au format mul?ime de popoare, care s-au aoezat în diferite ?ari, fiecare dupa limba sa, dupa neamul sau oi dupa na?ia sa.

 6. Iar fiii lui Ham au fost: Cuo, Mi?raim, Put oi Canaan.

 7. Fiii lui Cuo au fost: aeba, Havila, Savta, Rama oi Sabteca. Fiii lui Rama au fost: aeba oi Dedan.

 8. Cuo a mai nascut de asemenea pe Nimrod; acesta a fost cel dintâi viteaz pe pamânt.

 9. El a fost vânator vestit înaintea Domnului Dumnezeu; de aceea se oi zice: "Vânator vestit ca Nimrod înaintea Domnului Dumnezeu

 10. Împara?ia lui, la început, o alcatuia: Babilonul, apoi Ereh, Acad oi Calne din ?inutul Senaar.

 11. Din pamântul acela, el trecu în Asur, unde a zidit Ninive, cetatea Rehobot, Calah

 12. ai Resen, între Ninive oi Calah. Aceasta e cetate mare.

 13. Din Mi?raim s-au nascut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,

 14. Patrusim, Casluhim - de unde au ieoit Filistenii - oi Caftorim.

 15. Din Canaan s-au nascut: Sidon, întâiul-nascut al sau, apoi Het,

 16. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,

 17. Heveu, Archeu, Sineu,

 18. Arvadeu, ?emareu oi Hamateu. Mai pe urma neamurile canaaneiene s-au raspândit.

 19. ai ?inuturile lor se întindeau de la Sidon, spre Gherara pâna la Gaza, iar de aici spre Sodoma, Gomora, Adma oi ?eboim pâna spre Lasa.

 20. Aceotia sunt fiii lui Ham, dupa familii, limba, ?ari oi dupa na?ii.

 21. De asemenea i s-au nascut fii oi lui Sem, tatal tuturor fiilor lui Eber oi fratele mai mare al lui Iafet.

 22. Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arfaxad, Lud oi Aram.

 23. Iar fiii lui Aram au fost: U?, Hul, Gheter oi Mao.

 24. Lui Arfaxad i s-a nascut Cainan; lui Cainan i s-a nascut aelah; lui aelah i s-a nascut Eber;

 25. Iar lui Eber i s-au nascut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru ca în zilele lui s-a împar?it pamântul, oi numele fratelui sau era Ioctan.

 26. Lui Ioctan i s-au nascut Almodad, aalef, Ha?armavet oi Ierah;

 27. Hadoram, Uzal oi Dicla;

 28. Obal, Abimael oi aeba;

 29. Ofir, Havila oi Iobab. To?i aceotia au fost fiii lui Ioctan.

 30. Salaourile lor se întindeau de la Meoa spre Sefar, pâna la Muntele Rasaritului.

 31. Aceotia sunt fiii lui Sem dupa familii, dupa limba, dupa ?ari oi dupa na?ii.

 32. Acestea sunt neamurile, care se trag din fiii lui Noe, dupa familii oi dupa na?ii, oi dintr-înoii s-au raspândit popoarele pe pamânt dupa potop.

Capitolul 11.
Turnul Babel. Amestecarea limbilor. Semin?ia lui Sem. 

 1. În vremea aceea era în tot pamântul o singura limba oi un singur grai la to?i. 

 2. Purcezând de la rasarit, oamenii au gasit în ?ara Senaar un oes oi au descalecat acolo. 

 3. Apoi au zis unul catre altul: "Haidem sa facem caramizi oi sa le ardem cu foc!" ai au folosit caramida în loc de piatra, iar smoala în loc de var. 

 4. ai au zis iaraoi: "Haidem sa ne facem un orao oi un turn al carui vârf sa ajunga la cer oi sa ne facem faima înainte de a ne împraotia pe fa?a a tot pamântul!" 

 5. Atunci S-a pogorât Domnul sa vada cetatea oi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. 

 6. ai a zis Domnul: "Iata, to?i sunt de un neam oi o limba au oi iata ce s-au apucat sa faca oi nu se vor opri de la ceea ce oi-au pus în gând sa faca. 

 7. Haidem, dar, sa Ne pogorâm oi sa amestecam limbile lor, ca sa nu se mai în?eleaga unul cu altul". 

 8. ai i-a împraotiat Domnul de acolo în tot pamântul oi au încetat de a mai zidi cetatea oi turnul. 

 9. De aceea s-a numit cetatea aceea Babilon, pentru ca acolo a amestecat Domnul limbile a tot pamântul oi de acolo i-a împraotiat Domnul pe toata fa?a pamântului. 

 10. Iata acum istoria vie?ii neamului lui Sem: Sem era de o suta de ani, când i s-a nascut Arfaxad, la doi ani dupa potop. 

 11. Dupa naoterea lui Arfaxad, Sem a mai trait cinci sute de ani oi a nascut fii oi fiice oi apoi a murit. 

 12. Arfaxad a trait o suta treizeci oi cinci de ani oi atunci i s-a nascut Cainan. Dupa naoterea lui Cainan, Arfaxad a mai trait trei sute treizeci de ani oi a nascut fii oi fiice oi apoi a murit. 

 13. Cainan a trait o suta treizeci de ani oi atunci i s-a nascut aelah. Dupa naoterea lui aelah, Cainan a mai trait trei sute treizeci de ani oi a nascut fii oi fiice oi apoi a murit. 

 14. aelah a trait o suta treizeci de ani oi atunci i s-a nascut Eber. 

 15. Iar dupa naoterea lui Eber, aelah a mai trait trei sute treizeci de ani, oi a nascut fii oi fiice oi apoi a murit. 

 16. Eber a trait o suta treizeci oi patru de ani oi atunci i s-a nascut Peleg. 

 17. Iar dupa naoterea lui Peleg, Eber a mai trait trei sute oaptezeci de ani oi a nascut fii oi fiice oi apoi a murit. 

 18. Peleg a trait o suta treizeci de ani oi atunci i s-a nascut Ragav. 

 19. Iar dupa naoterea lui Ragav, Peleg a mai trait doua sute noua ani, oi a nascut fii oi fiice oi apoi a murit. 

 20. Ragav a trait o suta treizeci oi doi de ani oi atunci i s-a nascut Serug. 

 21. Iar dupa naoterea lui Serug, Ragav a mai trait doua sute oapte ani oi a nascut fii oi fiice oi apoi a murit. 

 22. Serug a trait o suta treizeci de ani oi atunci i s-a nascut Nahor. 

 23. Iar dupa naoterea lui Nahor, Serug a mai trait doua sute de ani oi a nascut fii oi fiice oi apoi a murit. 

 24. Nahor a trait oaptezeci oi noua de ani oi atunci i s-a nascut Terah. 

 25. Iar dupa naoterea lui Terah, Nahor a mai trait o suta doua zeci oi cinci de ani oi a nascut fii oi fiice oi apoi a murit. 

 26. Terah a trait oaptezeci de ani oi atunci i s-au nascut Avram, Nahor oi Haran. 

 27. Iar spi?a neamului lui Terah este aceasta: lui Terah i s-au nascut Avram, Nahor oi Haran; lui Haran i s-a nascut Lot. 

 28. ai a murit Haran înainte de Terah, tatal sau, în pamântul de naotere, în Urul Caldeii. 

 29. Iar Avram oi Nahor oi-au luat femei; numele femeii lui Avram era Sarai, iar numele femeii lui Nahor era Milca, fata lui Haran, tatal Milcai oi al Iscai. 

 30. Sarai însa era stearpa oi nu naotea copii. 

 31. ai a luat Terah pe Avram, fiul sau, oi pe Lot, fiul lui Haran oi nepotul sau, oi pe Sarai, nora sa, oi femeia lui Avram, fiul sau, oi a plecat cu ei din Urul Caldeii, ca sa mearga pâna în ?ara Canaanului; dar au mers pâna la Haran oi s-au aoezat acolo. 

 32. De toate, zilele vie?ii lui Terah în pamântul Haran au fost doua sute cinci ani. ai a murit Terah în Haran. 

Capitolul 12.
Chemarea lui Avram. 

 1. Dupa aceea a zis Domnul catre Avram: "Ieoi din pamântul tau, din neamul tau oi din casa tatalui tau oi vino în pamântul pe care ?i-l voi arata Eu. 

 2. ai Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mari numele tau oi vei fi izvor de binecuvântare. 

 3. Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; oi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pamântului". 

 4. Deci a plecat Avram, cum îi zisese Domnul, oi s-a dus oi Lot cu el. Avram însa era de oaptezeci oi cinci de ani, când a ieoit din Haran. 

 5. Apoi a strabatut Avram ?ara aceasta de-a lungul pâna la locul numit Sichem, pâna la stejarul Mamvri. Pe atunci traiau în tara aceasta Canaaneii. 

 6. Acolo S-a aratat Domnul lui Avram oi i-a zis: "?ara aceasta o voi da urmaoilor tai". ai a zidit Avram acolo un jertfelnic Domnului, Celui ce Se aratase. 

 7. De acolo a pornit el spre muntele care e la rasarit de Betel, oi oi-a întins acolo cortul aoa, încât Betelul era la apus, iar Hai, la rasarit. A zidit acolo un jertfelnic Domnului oi s-a închinat Domnului, Celui ce i Se aratase. 

 8. Apoi s-a ridicat Avram oi de acolo oi s-a îndreptat spre miazazi. 

 9. Pe atunci s-a facut foamete în ?inutul acela oi s-a coborât Avram în Egipt, ca sa locuiasca acolo, pentru ca se înte?ise foametea în ?inutul acela. 

 10. Când însa s-a apropiat Avram sa intre în Egipt, a zis catre Sarai, femeia sa: "atiu ca eoti femeie frumoasa la chip. 

 11. De aceea, când te vor vedea Egiptenii, vor zice: "Aceasta-i femeia lui! ai ma vor ucide pe mine, iar pe tine te vor lasa cu via?a. 

 12. Zi deci ca-mi eoti sora, ca sa-mi fie oi mie bine pentru trecerea ta oi pentru trecerea ta sa traiesc oi eu!" 

 13. Iar dupa ce a sosit Avram în Egipt, au vazut Egiptenii ca femeia lui e foarte frumoasa. 

 14. ai au vazut-o oi dregatorii lui Faraon oi au laudat-o înaintea lui Faraon oi au dus-o în casa lui Faraon; 

 15. ai pentru ea i-au facut bine lui Avram oi avea el oi, vite mari oi asini, slugi oi slujnice, catâri oi camile. 

 16. Domnul însa a lovit cu batai mari oi grele pe Faraon oi casa lui, pentru Sarai, femeia lui Avram. 

 17. ai chemând Faraon pe Avram, i-a zis: "Ce mi-ai facut? De ce nu mi-ai spus ca aceasta e so?ia ta? 

 18. Pentru ce ai zis: Mi-e sora? ai eu am luat-o de femeie: Acum dar iata-?i femeia! Ia-?i-o oi te du!" 

 19. ai a dat Faraon porunca oamenilor sai pentru Avram, ca sa-l petreaca pe el oi pe femeia lui oi toate câte avea oi pe Lot, care îl înso?ea. 

Capitolul 13.
Avram se desparte de Lot. 

 1. Din Egipt, Avram cu femeia sa, cu Lot oi cu toate câte avea, a pornit în par?ile de miazazi ale Canaanului. 

 2. Avram insa era foarte bogat în vite, în argint oi în aur. 

 3. ai a, înaintat Avram pe unde venise, de la miazazi spre Betel, pâna la locul unde fusese mai înainte cortul sau, între Betel oi Hai, 

 4. Adica pâna la locul unde era jertfelnicul pe care-l ridicase el mai înainte, oi acolo a chemat Avram numele Domnului. 

 5. Însa pamântul acela nu-i încapea sa stea împreuna, caci averile lor erau multe oi nu-i încapea locul sa traiasca împreuna. 

 6. De aceea se întâmplau certuri între pazitorii vitelor lui Avram oi pazitorii vitelor lui Lot. Pe atunci locuiau în pamântul acela Canaaneii oi Ferezeii. 

 7. Atunci a zis Avram catre Lot: "Sa nu fie sfada între mine oi tine, între pastorii mei oi pastorii tai, caci suntem fra?i. 

 8. Iata, nu e oare tot pamântul înaintea ta? Desparte-te dar de mine! ai de vei apuca tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; iar de vei apuca tu la dreapta, eu voi apuca la stânga". 

 9. ai ridicându-oi Lot ochii, a privit toata câmpia Iordanului, care, înainte de a strica Domnul Sodoma oi Gomora, toata pâna la ?oar era udata de apa, ca raiul Domnului, ca pamântul Egiptului. 

 10. Deci oi-a ales Lot tot ?inutul din preajma Iordanului oi a apucat Lot spre rasarit; oi aoa s-au despar?it ei unul de altul. 

 11. Avram a ramas sa locuiasca în pamântul Canaan, iar Lot s-a salaoluit în ceta?ile din ?inutul Iordanului oi oi-a întins corturile pâna la Sodoma. 

 12. Iar oamenii Sodomei erau rai oi tare pacatooi înaintea Domnului. 

 13. Deci a zis Domnul catre Avram, dupa ce s-a despar?it Lot de dânsul: "Ridica-ti ochii oi, din locul în care eoti acum, cauta spre miazanoapte, spre miazazi oi rasarit oi spre mare, 

 14. Ca tot pamântul, cât îl vezi, ?i-l voi da ?ie oi urmaoilor tai pentru vecie. 

 15. Voi face pe urmaoii tai mul?i ca pulberea pamântului; de va putea cineva numara pulberea pamântului, va numara oi pe urmaoii tai. 

 16. Scoala oi cutreiera pamântul acesta în lung oi în lat, ca ?i-l voi da ?ie oi urmaoilor tai pentru vecie". 

 17. ai ridicându-oi Avram corturile, a venit oi s-a aoezat la stejarul Mamvri, care este în Hebron; oi a zidit acolo un jertfelnic Domnului. 

Capitolul 14.
Robirea lui Lot. Avram îl scapa pe Lot oi este binecuvântat de Melhisedec. 

 1. Iar în zilele lui Amrafel, regele Senaarului, ale lui Arioc, regele Elasarului, ale lui Kedarlaomer, regele Elamului oi ale lui Tidal, regele din Gutim, 

 2. S-a întâmplat sa faca aceotia razboi cu Bera, regele Sodomei, cu Biroa, regele Gomorei, cu ainab, regele Admei, cu aemeber, regele ?eboimului, oi cu regele din Bela sau ?oar. 

 3. To?i aceotia din urma s-au adunat în valea Sidim, unde e acum Marea cea Sarata. 

 4. Doisprezece ani statusera ei în robia lui Kedarlaomer, iar în anul al treisprezecelea s-au razvratit. 

 5. ai în al patrusprezecelea an au venit Kedarlaomer oi regii, care ?ineau cu el, oi au batut pe Refaimi la Aoterot-Carnaim, pe Zuzimi la Ham, oi pe Emimi la aave-Chiriataim; 

 6. Iar pe Horei i-a batut la muntele lor Seir oi pâna la El-Faran, care e lânga pustiu. 

 7. Apoi, întorcându-se de acolo, au venit la Ain-Miopat sau Cadeo oi au batut toata ?ara Amaleci?ilor oi pe to?i Amoreii, care locuiau în Ha?a?on-Tamar. 

 8. Atunci au ieoit regele Sodomei, regele Gomorei, regele Admei, regele ?eboimului oi regele Belei sau ?oarului oi s-au batut în valea Sidim 

 9. Cu Kedarlaomer, regele Elamului, cu Tidal, regele din Gutim, cu Amrafel, regele Senaarului oi cu Arioc, regele Elasarului: patru regi împotriva a cinci. 

 10. Valea Sidimului însa era plina de fântâni de smoala; oi, fugind, regele Sodomei oi regele Gomorei au cazut în ele, iar ceilal?i au fugit în mun?i. 

 11. Atunci biruitorii au luat toate averile Sodomei oi Gomorei oi toate bucatele lor oi s-au dus. 

 12. Când s-au dus, au luat de asemenea oi pe Lot, nepotul lui Avram, care traia în Sodoma, oi toata averea lui. 

 13. Dar venind unii din cei scapa?i, au vestit pe Avram Evreul, care traia pe atunci la stejarul lui Mamvri, pe Amoreul, fratele lui Eocol oi pe fratele lui Aner, care erau uni?i cu Avram. 

 14. Auzind Avram ca Lot, rudenia sa, a fost luat în robie, a adunat oamenii sai de casa, trei sute optsprezece, oi a urmarit pe vrajmaoi pâna la Dan. 

 15. ai navalind asupra lor noaptea, el oi oamenii sai i-au batut oi i-au alungat pâna la Hoba, care este în stânga Damascului. 

 16. ai au întors toata prada luata din Sodoma, au întors oi pe Lot, rudenia sa, averea lui, femeile oi oamenii. 

 17. ai când se întorcea Avram, dupa înfrângerea lui Kedarlaomer oi a regilor uni?i cu acela, i-a ieoit înainte regele Sodomei în valea aave, care astazi se cheama Valea Regilor. 

 18. Iar Melhisedec, regele Salemului, i-a adus pâine oi vin. Melhisedec acesta era preotul Dumnezeului celui Preaînalt. 

 19. ai a binecuvântat Melhisedec pe Avram oi a zis: "Binecuvântat sa fie Avram de Dumnezeu cel Preaînalt, Ziditorul cerului oi al pamântului. 

 20. ai binecuvântat sa fie Dumnezeul cel Preaînalt, Care a dat pe vrajmaoii tai în mâinile tale!" ai Avram i-a dat lui Melhisedec zeciuiala din toate. 

 21. Iar regele Sodomei a zis catre Avram: "Da-mi oamenii, iar averile ia-le pentru tine!" 

 22. Avram însa a raspuns regelui Sodomei: "Iata, îmi ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului oi al pamântului, 

 23. Ca nici o a?a sau curea de încal?aminte nu voi lua din toate câte sunt ale tale, ca sa nu zici: "Eu am îmboga?it pe Avram", 

 24. Fara numai cele ce au mâncat tinerii oi ceea ce se cuvine a se împar?i alia?ilor mei, care au mers cu mine: Aner, Eocol oi Mamvri. Aceia sa-ai ia partea lor!" 

Capitolul 15.
Credin?a oi dreptatea lui Avram.

 1. Dupa acestea, fost-a cuvântul Domnului catre Avram, noaptea, în vis, oi a zis: "Nu te teme, Avrame, ca Eu sunt scutul tau oi rasplata ta va fi foarte mare!" 

 2. Iar Avram a raspuns: "Stapâne Doamne, ce ai sa-mi dai? Ca iata eu am sa mor fara copii oi cârmuitor în casa mea este Eliezer din Damasc". 

 3. Apoi Avram a adaugat: "De vreme ce nu mi-ai dat fii, iata sluga mea va fi mootenitor dupa mine!" 

 4. ai îndata s-a facut cuvântul Domnului catre el oi a zis: "Nu te va mooteni acela, ci cel ce va rasari din coapsele tale, acela te va mooteni!" 

 5. Apoi l-a scos afara oi i-a zis: "Priveote la cer oi numara stelele, de le po?i numara!" ai a adaugat: "Atât de mul?i vor fi urmaoii tai!" 

 6. ai a crezut Avram pe Domnul oi i s-a socotit aceasta ca dreptate. 

 7. ai i-a zis iaraoi: "Eu sunt Domnul, Care te-a scos din Urul Caldeii, ca sa-?i dau pamântul acesta de mootenire". 

 8. ai a zis Avram: "Stapâne Doamne pe ce voi cunoaote ca-l voi mooteni?" 

 9. Iar Domnul i-a zis: "Gateote-Mi o juninca de trei ani, o capra de trei ani, un berbec de trei ani, o turturica oi un pui de porumbel!" 

 10. ai a luat Avram toate aceste animale, le-a taiat în doua oi a pus buca?ile una în fa?a alteia; iar pasarile nu le-a taiat. 

 11. ai navaleau pasarile rapitoare asupra trupurilor, iar Avram le alunga. 

 12. La asfin?itul soarelui, a cazut peste Avram somn greu oi iata l-a cuprins întuneric oi frica mare. 

 13. Atunci a zis Domnul catre Avram: "Sa otii bine ca urmaoii tai vor pribegi în pamânt strain, unde vor fi robi?i oi apasa?i patru sute de ani; 

 14. Dar pe neamul acela, caruia ei vor fi robi, îl voi judeca Eu oi dupa aceea ei vor ieoi sa vina aici, cu avere multa. 

 15. Iar tu vei trece la parin?ii tai în pace oi vei fi îngropat la batrâne?i fericite. 

 16. Ei însa se vor întoarce aici, în al patrulea veac de oameni, caci nu s-a umplut înca masura nelegiuirilor Amoreilor". 

 17. Iar dupa ce a asfin?it soarele oi s-a facut întuneric, iata un fum ca dintr-un cuptor oi para de foc au trecut printre buca?ile acelea. 

 18. În ziua aceea a încheiat Domnul legamânt cu Avram, zicând: "Urmaoilor tai voi da pamântul acesta de la râul Egiptului pâna la râul cel mare al Eufratului; 

 19. Voi da pe Chenei, pe Chenezei, pe Chedmonei, 

 20. Pe Hetei, pe Ferezei, pe Refaimi, 

 21. Pe Amorei, pe Canaanei, pe Hevei, pe Gherghesei oi pe Iebusei". 

Capitolul 16.
Ismael. 

 1. Sarai însa, femeia lui Avram, nu-i naotea. Dar avea ea o slujnica egipteanca, al carei nume era Agar. 

 2. Atunci a zis Sarai catre Avram: "Iata m-a închis Domnul, ca sa nu nasc. Intra dar la slujnica mea; poate vei dobândi copii de la ea!" ai a ascultat Avram vorba Saraii. 

 3. A luat deci Sarai, femeia lui Avram, pe Agar egipteanca, slujnica sa, la zece ani dupa venirea lui Avram în pamântul Canaan, oi a dat-o de femeie lui Avram, barbatul sau. 

 4. ai a intrat acesta la Agar oi ea a zamislit; oi vazând ca a zamislit, ea a început a dispre?ui pe stapâna sa. 

 5. Atunci a zis Sarai catre Avram: "Nedreptate mi se face de catre tine. Eu ti-am dat pe slujnica mea la sân, iar ea, vazând ca a zamislit, a început sa ma dispre?uiasca. Dumnezeu sa judece între mine oi între tine!" 

 6. Iar Avram a zis catre Sarai: "Iata, slujnica ta e în mâinile tale, fa cu ea ce-ti place!" oi Sarai a necajit-o oi ea a fugit de la fa?a ei. 

 7. ai a gasit-o îngerul Domnului la un izvor de apa în pustiu, la izvorul de lânga calea ce duce spre Sur. 

 8. oi i-a zis îngerul Domnului: "Agar, slujnica Saraii, de unde vii oi unde te duci?" Iar ea a raspuns: "Fug de la fa?a Saraii, stapâna mea". 

 9. ai îngerul Domnului i-a zis iaraoi: "Întoarce-te la stapâna ta oi te supune sub mâna ei!" 

 10. Apoi i-a mai zis îngerul Domnului: "Voi înmul?i pe urmaoii tai foarte tare, încât nu se vor putea numara din pricina mul?imii. 

 11. Iata, tu ai ramas grea - îi zise îngerul Domnului - oi vei naote un fiu oi-i vei pune numele Ismael, pentru ca a auzit Domnul suferin?a ta. 

 12. Acela va fi ca un asin salbatic între oameni; mâinile lui vor fi asupra tuturor oi mâinile tuturor asupra lui, dar el va sta dârz în fa?a tuturor fra?ilor lui". 

 13. ai a numit Agar pe Domnul, Cel ce-i graise, cu numele acesta: Ata-El-Roi (care se tâlcuieote: Tu eoti Dumnezeu atotvazator), caci zicea ea: "N-am vazut eu, oare, în fa?a pe Cel ce m-a vazut?" 

 14. De aceea se numeote fântâna aceasta: Beer-Lahai-Roi (care se tâlcuieote: Izvorul Celui viu, Care m-a vazut), oi se afla între Cadeo oi Bared. 

 15. Dupa aceea a nascut Agar lui Avram un fiu oi Avram a pus fiului sau, pe care i-l nascuse Agar, numele Ismael. 

 16. Avram însa era de optzeci oi oase de ani când i-a nascut Agar pe Ismael. 

Capitolul 17.
Taierea împrejur. 

 1. Iar când era Avram de nouazeci oi noua de ani, i S-a aratat Domnul oi i-a zis: "Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic; fa ce-i placut înaintea Mea oi fii fara prihana; 

 2. ai voi încheia legamânt cu tine oi te voi înmul?i foarte, foarte tare". 

 3. Atunci a cazut Avram cu fa?a la pamânt, iar Dumnezeu a mai grait oi a zis: 

 4. "Eu sunt oi iata care-i legamântul Meu cu tine: vei fi tata a mul?ime de popoare, 

 5. ai nu te vei mai numi Avram, ci Avraam va fi numele tau, caci am sa te fac tata a mul?ime de popoare. 

 6. Am sa te înmul?esc foarte, foarte tare, oi am sa ridic din tine popoare, oi regi se vor ridica din tine. 

 7. Voi pune legamântul Meu între Mine oi între tine oi urmaoii tai, din neam în neam, sa fie legamânt veonic, aoa ca Eu voi fi Dumnezeul tau oi al urmaoilor tai de dupa tine. 

 8. ai-?i voi da ?ie oi urmaoilor tai pamântul în carte pribegeoti acum ca strain, tot pamântul Canaanului, ca mootenire veonica, oi va voi fi Dumnezeu". 

 9. Apoi a mai zis Dumnezeu lui Avraam: "Iar tu oi urmaoii tai din neam în neam sa pazi?i legamântul Meu. 

 10. Iar legamântul dintre Mine oi tine oi urmaoii tai din neam în neam, pe care trebuie sa-l pazi?i, este acesta: to?i cei de parte barbateasca ai vootri sa se taie împrejur. 

 11. Sa va taia?i împrejur oi acesta va fi semnul legamântului dintre Mine oi voi. 

 12. În neamul vostru, tot pruncul de parte barbateasca, nascut la voi în casa sau cumparat cu bani de la alt neam, care nu-i din semin?ia voastra, sa se taie împrejur în ziua a opta. 

 13. Numaidecât sa fie taiat împrejur cel nascut în casa ta sau cel cumparat cu argintul tau oi legamântul Meu va fi însemnat pe trupul vostru, ca legamânt veonic. 

 14. Iar cel de parte barbateasca netaiat împrejur, care nu se va taia împrejur, în ziua a opta, sufletul acela se va stârpi din poporul sau, caci a calcat legamântul Meu". 

 15. Dupa aceea a zis iaraoi Dumnezeu catre Avraam: "Pe Sarai, femeia ta, sa nu o mai numeoti Sarai, ci Sarra sa-i fie numele. 

 16. ai o voi binecuvânta oi-?i voi da din ea un fiu; o voi binecuvânta oi va fi mama de popoare oi regi peste popoare se vor ridica dintr-însa". 

 17. Avraam a cazut atunci cu fa?a la pamânt oi a râs, zicând în sine: "E cu putin?a oare sa mai aiba fiu cel de o suta de ani? ai Sarra cea de nouazeci de ani e cu putin?a oare sa mai nasca?" 

 18. Apoi a mai zis Avraam catre Domnul: "O, Doamne, macar Ismael sa traiasca înaintea Ta!" 

 19. Iar Dumnezeu a raspuns lui Avraam: "Adevarat, însaoi Sarra, femeia ta, î?i va naote un fiu oi-i vei pune numele Isaac oi Eu voi încheia cu el legamântul Meu, legamânt veonic: sa-i fiu Dumnezeu lui oi urmaoilor lui. 

 20. Iata, te-am ascultat oi pentru Ismael, oi iata îl voi binecuvânta, îl voi creote oi-l voi înmul?i foarte, foarte tare; doisprezece voievozi se vor naote din el oi voi face din el popor mare. 

 21. Dar legamântul Meu îl voi încheia cu Isaac, pe care-l va naote Sarra la anul pe vremea aceasta!" 

 22. Încetând apoi Dumnezeu de a mai vorbi cu Avraam, S-a înal?at de la el. 

 23. Atunci a luat Avraam pe Ismael, fiul sau, pe toii cei nascu?i în casa sa, pe to?i cei cumpara?i cu argintul sau oi pe to?i oamenii de parte barbateasca din casa lui Avraam oi i-a taiat împrejur, chiar în ziua aceea, cum îi poruncise Dumnezeu. 

 24. ai era Avraam de nouazeci oi noua de ani, când s-a taiat împrejur. 

 25. Iar Ismael, fiul sau, era de treisprezece ani, când s-a taiat împrejur. 

 26. Avraam oi Ismael, fiul sau, au fost taia?i împrejur în aceeaoi zi. 

 27. ai cu ei au fost taia?i împrejur to?i cei de parte barbateasca din casa lui Avraam, nascu?i în casa lui sau cumpara?i cu argint de la cei de alt neam. 

Capitolul 18.
Avraam primeote pe Sfânta Treime la stejarul Mamvri.

 1. Apoi Domnul S-a aratat iaraoi lui Avraam la stejarul Mamvri, într-o zi pe la amiaza, când oedea el în uoa cortului sau. 

 2. Atunci ridicându-oi ochii sai, a privit oi iata trei Oameni stateau înaintea lui; oi cum l-a vazut, a alergat din pragul cortului sau în întâmpinarea Lor oi s-a închinat pâna la pamânt. 

 3. Apoi a zis: "Doamne, de am aflat har înaintea Ta, nu ocoli pe robul Tau! 

 4. Se va aduce apa sa Va spala?i picioarele oi sa Va odihni?i sub acest copac. 

 5. ai voi aduce pâine oi ve?i mânca, apoi Va ve?i duce în drumul Vostru, întrucât trece?i pe la robul Vostru!" Zis-au Aceia: "Fa, precum ai zis!" 

 6. Dupa aceea a alergat Avraam în cort la Sarra oi i-a zis: "Framânta degraba trei masuri de faina buna oi fa azime!" 

 7. Apoi Avraam a dat fuga la cireada, a luat un vi?el tânar oi gras oi l-a dat slugii, care l-a gatit degraba. 

 8. ai a luat Avraam unt, lapte oi vi?elul cel gatit oi le-a pus înaintea Lor oi pe când Ei mâncau a stat oi el alaturi de Ei sub copac. 

 9. ai l-au întrebat Oamenii aceia: -Unde este Sarra, femeia ta?" Iar el, raspunzând, a zis: "Iata, în cort!" 

 10. Zis-a Unul: "Iata, la anul pe vremea asta am sa vin iar pe la tine oi Sarra, femeia ta, va avea un fiu". Iar Sarra a auzit din uoa cortului, de la spatele lui. 

 11. Avraam oi Sarra însa erau batrâni, înainta?i în vârsta, oi Sarra nu mai era în stare sa zamisleasca. 

 12. ai a râs Sarra în sine oi oi-a zis: "Sa mai am eu oare aceasta mângâiere acum, când am îmbatrânit oi când e batrân oi stapânul meu?" 

 13. Atunci a zis Domnul catre Avraam: "Pentru ce a râs Sarra în sine oi a zis: "Oare cu adevarat voi naote, batrâna cum sunt?" 

 14. Este oare ceva cu neputin?a la Dumnezeu? La anul pe vremea aceasta am sa vin pe la tine oi Sarra va avea un fiu!" 

 15. Iar Sarra a tagaduit, zicând: "N-am râs", caci se înspaimântase. Acela însa i-a zis: "Ba, ai râs!" 

 16. Apoi S-au sculat Oamenii aceia de acolo oi S-au îndreptat spre Sodoma oi Gomora oi s-a dus oi Avraam cu Ei, ca sa-I petreaca. 

 17. Domnul însa a zis: "Tainui-voi Eu oare de Avraam, sluga Mea, ceea ce voiesc sa fac? 

 18. Din Avraam cu adevarat se va ridica un popor mare oi tare oi printr-însul se vor binecuvânta toate neamurile pamântului, 

 19. Ca l-am ales, ca sa înve?e pe fiii oi casa sa dupa sine sa umble în calea Domnului oi sa faca judecata oi dreptate; pentru ca sa aduca Domnul asupra lui Avraam toate câte i-a fagaduit". 

 20. Zis-a deci Domnul: "Strigarea Sodomei oi a Gomorei e mare oi pacatul lor cumplit de greu. 

 21. Pogorî-Ma-voi deci sa vad daca faptele lor sunt cu adevarat aoa cum s-a suit pâna la Mine strigarea împotriva lor, iar de nu, sa otiu". 

 22. De acolo doi din Oamenii aceia, plecând, S-au îndreptat spre Sodoma, în vreme ce Avraam statea înca înaintea Domnului. 

 23. ai apropiindu-se Avraam, a zis: "Pierde-vei, oare, pe cel drept ca oi pe cel pacatos, încât sa se întâmple celui drept ce se întâmpla celui nelegiuit? 

 24. Poate în cetatea aceea sa fie cincizeci de drep?i: pierde-i-vei, oare, oi nu vei cru?a tot locul acela pentru cei cincizeci de drep?i, de se vor afla în cetate? 

 25. Nu se poate ca Tu sa faci una ca asta oi sa pierzi pe cel drept ca oi pe cel fara de lege oi sa se întâmple celui drept ce se întâmpla celui necredincios! Departe de Tine una ca asta! Judecatorul a tot pamântul va face, oare, nedreptate?" 

 26. Zis-a Domnul: "De se vor gasi în cetatea Sodomei cincizeci de drep?i, voi cru?a pentru ei toata cetatea oi tot locul acela". 

 27. ai raspunzând Avraam, a zis: "Iata, cutez sa vorbesc Stapânului meu, eu, care sunt pulbere oi cenuoa! 

 28. Poate ca lipsesc cinci din cincizeci de drep?i; poate sa fie numai patruzeci oi cinci; pentru lipsa a cinci pierde-vei, oare, toata cetatea?" Zis-a Domnul: "Nu o voi pierde de voi gasi acolo patruzeci oi cinci de drep?i". 

 29. ai a adaugat Avraam sa graiasca Domnului oi a zis: "Dar de se vor gasi acolo numai patruzeci de drep?i?" ai Domnul a zis: "Nu o voi pierde pentru cei patruzeci!" 

 30. ai a zis iaraoi Avraam: "Sa nu Se mânie Stapânul meu de voi mai grai: Dar de se vor gasi acolo numai treizeci de drep?i?" Zis-a Domnul: "Nu o voi pierde de voi gasi acolo treizeci". 

 31. ai a zis Avraam: "Iata, mai cutez sa vorbesc Stapânului meu! Poate ca se vor gasi acolo numai douazeci de drep?i". Raspuns-a Domnul: "Nu o voi pierde pentru cei douazeci". 

 32. ai a mai zis Avraam: "Sa nu se mânie Stapânul meu de voi mai grai înca o data: Dar de se vor gasi acolo numai zece drep?i?" Iar Domnul i-a zis: "Pentru cei zece nu o voi pierde". 

 33. ai terminând Domnul de a mai grai cu Avraam; S-a dus, iar Avraam s-a întors la locul sau. 

Capitolul 19.
Pieirea Sodomei. 

 1. Cei doi Îngeri au ajuns la Sodoma seara, iar Lot oedea la poarta Sodomei. ai vazându-I, Lot s-a sculat înaintea Lor oi s-a plecat cu fa?a pâna la pamânt 

 2. ai a zis: "Stapânii mei, abate?i-va pe la casa slugii Voastre, ca sa ramâne?i acolo; spala?i-Va picioarele, iar diminea?a, sculându-Va, Va ve?i duce în drumul Vostru". Ei însa au zis: "Nu, ci vom ramâne în uli?a". 

 3. Iar el I-a rugat staruitor oi S-au abatut la el oi au intrat în casa lui. Atunci el Le-a gatit mâncare, Le-a copt azime oi au mâncat. 

 4. Dar mai înainte de a Se culca Ei, sodomenii, locuitorii ceta?ii Sodoma, tot poporul din toate marginile; de la tânar pâna la batrân, au înconjurat casa, 

 5. ai au chemat afara pe Lot oi au zis catre el: "Unde sunt Oamenii, Care au intrat sa mâie la tine? Scoate-I ca sa-I cunoaotem!" 

 6. ai a ieoit Lot la ei dinaintea uoii oi, închizând uoa dupa dânsul, 

 7. A zis catre ei: "Nu, fra?ii mei, sa nu face?i nici un rau. 

 8. Am eu doua fete, care n-au cunoscut înca barbat; mai degraba vi le scot pe acelea, sa face?i cu ele ce ve?i vrea, numai Oamenilor acelora sa nu le face?i nimic, de vreme ce au intrat Ei sub acoperioul casei mele!" 

 9. Iar ei au zis catre el: "Pleaca de aici! Eoti un venetic oi acum faci pe judecatorul? Mai rau decât Acelora i?i vom face!" ai repezindu-se spre Lot, se apropiara sa sparga uoa. 

 10. Atunci Oamenii aceia, care gazduiau în casa lui Lot, întinzându-ai mâinile, au tras pe Lot în casa la Ei oi au încuiat uoa; 

 11. Iar pe oamenii, care erau la uoa casei, i-au lovit cu orbire de la mic pâna la mare, încât în zadar se chinuiau sa gaseasca uoa. 

 12. Apoi au zis cei doi Oameni catre Lot: "Ai tu pe cineva din ai tai aici? De ai fii, sau fiice, sau gineri, sau pe oricine altul în cetate, scoate-i din locul acesta, 

 13. Ca Noi avem sa pierdem locul acesta, pentru ca strigarea împotriva lor s-a suit înaintea Domnului oi Domnul Ne-a trimis sa-l pierdem". 

 14. Atunci a ieoit Lot oi a grait cu ginerii sai, care luasera pe fetele lui, oi le-a zis: "Scula?i-va oi ieoi?i din locul acesta, ca va sa piarda Domnul cetatea". Ginerilor însa li s-a parut ca el glumeote. 

 15. Iar în revarsatul zorilor grabeau îngerii pe Lot, zicând: "Scoala, ia-?i femeia oi pe cele doua fete ale tale, pe care le ai, oi ieoi, ca sa nu pieri oi tu pentru nedrepta?ile ceta?ii!" 

 16. Dar fiindca el zabovea, îngerii, din mila Domnului catre el, l-au apucat de mâna pe el oi pe femeia lui oi pe cele doua fete ale lui 

 17. ai, sco?ându-l afara, unul din Ei a zis: "Mântuieote-?i sufletul tau! Sa nu te ui?i înapoi, nici sa te opreoti în câmp, ci fugi în munte, ca sa nu pieri cu ei! 

 18. Iar Lot a zis catre Dânoii: "Nu, Stapâne! 

 19. Iata sluga Ta a aflat bunavoin?a înaintea Ta oi Tu ai facut mila mare cu mine, mântuindu-mi via?a; dar nu voi putea sa fug pâna în munte, ca sa nu ma ajunga primejdia oi sa nu mor. 

 20. Iata cetatea aceasta este mai aproape; sa fug acolo oi sa ma izbavesc. Ea e mica oi-mi voi scapa acolo via?a prin Tine!" 

 21. ai i-a zis îngerul: "Iata, î?i cinstesc fa?a oi-?i împlinesc acest cuvânt, sa nu pierd cetatea despre care graieoti. 

 22. Grabeote dar oi fugi acolo; ca nu pot sa fac nimic pâna nu vei ajunge tu acolo!" De aceea s-a oi numit cetatea aceea ?oar. 

 23. Când s-a ridicat soarele deasupra pamântului, a intrat Lot în ?oar. 

 24. Atunci Domnul a slobozit peste Sodoma oi Gomora ploaie de pucioasa oi foc din cer de la Domnul 

 25. ai a stricat ceta?ile acestea, toate împrejurimile lor, pe to?i locuitorii ceta?ilor oi toate plantele ?inutului aceluia. 

 26. Femeia lui Lot însa s-a uitat înapoi oi s-a prefacut în stâlp de sare. 

 27. Iar Avraam s-a sculat dis-de-diminea?a oi s-a dus la locul unde statuse înaintea Domnului 

 28. ai, cautând spre Sodoma oi Gomora oi spre toate împrejurimile lor, a vazut ridicându-se de la pamânt fumegare, ca fumul dintr-un cuptor. 

 29. Dar, când a stricat Dumnezeu toate ceta?ile din par?ile acelea, oi-a adus aminte Dumnezeu de Avraam oi a scos pe Lot afara din prapadul cu care a stricat Dumnezeu ceta?ile, unde traia Lot. 

 30. Apoi a ieoit Lot din ?oar oi sa aoezat în munte, împreuna cu cele doua fete ale sale, caci se temea sa locuiasca în ?oar, oi a locuit într-o peotera, împreuna cu cele doua fete ale sale. 

 31. Atunci a zis fata cea mai mare catre cea mai mica: "Tatal nostru e batrân oi nu-i nimeni în ?inutul acesta, care sa intre la noi, cum e obiceiul pamântului. 

 32. Haidem dar sa îmbatam pe tatal nostru cu vin oi sa ne culcam cu el oi sa ne ridicam urmaoi dintr-însul!" 

 33. ai au îmbatat pe tatal lor cu vin în noaptea aceea; oi în noaptea aceea, intrând fata cea mai în vârsta, a dormit cu tatal ei oi acesta n-a sim?it când s-a culcat oi când s-a sculat ea. 

 34. Iar a doua zi a zis cea mai în vârsta catre cea mai tânara: "Iata, eu am dormit asta-noapte cu tatal meu; sa-l îmbatam cu vin oi în noaptea aceasta oi sa intri oi tu sa dormi cu el ca sa ne ridicam urmaoi din tatal nostru!" 

 35. ai l-au îmbatat cu vin oi în noaptea aceasta oi a intrat oi cea mai mica oi a dormit cu el; oi el n-a otiut când s-a culcat ea, nici când s-a sculat ea. 

 36. ai au ramas amândoua fetele lui Lot grele de la tatal lor. 

 37. ai a nascut cea mai mare un fiu, oi i-a pus numele Moab, zicând: "Este din tatal meu". Acesta e tatal Moabi?ilor, care sunt oi astazi. 

 38. ai a nascut oi cea mai mica un fiu oi i-a pus numele Ben-Ammi, zicând: "Acesta-i fiul neamului meu". Acesta e tatal Amoni?ilor, care sunt oi astazi. 

Capitolul 20.
Avraam în Gherara. 

 1. Apoi a plecat Avraam de acolo spre miazazi oi s-a aoezat între Cadeo oi Sur oi a trait o vreme în Gherara. 

 2. ai a zis Avraam despre Sarra, femeia sa: "Mi-e sora", caci se temea sa spuna: "E femeia mea", ca nu cumva sa-l ucida locuitorii ceta?ii aceleia din pricina ei. Iar Abimelec, regele Gherarei, a trimis oi a luat pe Sarra. 

 3. Dar noaptea în vis a venit Dumnezeu la Abimelec oi i-a zis: "Iata, tu ai sa mori pentru femeia, pe care ai luat-o, caci ea are barbat". 

 4. Abimelec însa nu se atinsese de ea oi a zis: "Doamne, ucide-vei oare chiar oi un om drept? 

 5. Oare n-a zis el singur: "Mi-e sora?" Ba oi ea mia zis: "Mi-e frate!" Eu cu inima nevinovata oi cu mâini curate am facut aceasta". 

 6. Iar Dumnezeu i-a zis în vis: "ai Eu otiu ca cu inima nevinovata ai facut aceasta oi te-am ferit de a pacatui împotriva Mea; de aceea nu ?i-am îngaduit sa te atingi de ea. 

 7. Acum însa da înapoi femeia omului aceluia, ca e prooroc, oi se va ruga pentru tine oi vei fi viu; iar de nu o vei da înapoi, sa otii bine ca ai sa mori oi tu oi to?i ai tai!" 

 8. ai, sculându-se Abimelec, a doua zi de diminea?a, a chemat pe to?i slujitorii sai oi le-a povestit toate acestea în auz, oi s-au spaimântat to?i oamenii aceia foarte tare. 

 9. Apoi a chemat Abimelec pe Avraam oi i-a zis: "Ce mi-ai facut tu? Cu ce ?i-am greoit eu, de ai adus asupra mea oi asupra ?arii mele aoa pacat mare? Tu mi-ai facut un lucru, care nu se cuvine a-l face!" 

 10. ai a mai zis Abimelec catre Avraam: "Ce ai socotit tu, de ai facut una ca asta?" 

 11. Raspuns-a Avraam: "Am socotit ca prin ?inutul acesta lipseote frica de Dumnezeu oi voi fi omorât din pricina femeii mele. 

 12. Cu adevarat ea mi-e sora dupa tata, dar nu otiu dupa mama, iar acum mi-e so?ie. 

 13. Iar când m-a scos Dumnezeu din casa tatalui meu, ca sa pribegesc, am zis catre ea: "Sa-mi faci acest bine, oi, în orice loc vom merge, sa zici de mine: "Mi-e frate!" 

 14. Atunci a luat Abimelec o mie de sicli de argint, vite mari oi mici, robi oi roabe oi a dat lui Avraam; oi i-a dat înapoi oi pe Sarra, femeia sa. 

 15. ai a zis Abimelec catre Avraam: "Iata, ?inutul meu î?i este la îndemâna: locuieote unde î?i place!" 

 16. Iar catre Sarra a zis: "Iata, dau fratelui tau o mie de sicli de argint, care vor fi ca un val pe ochi pentru cei ce sunt împrejurul tau oi pentru lumea toata. ai iata ca acum eoti socotita dreapta!" 

 17. ai s-a rugat Avraam lui Dumnezeu oi Dumnezeu a vindecat pe Abimelec, pe femeia lui oi pe roabele lui, oi acestea au început a naote. 

 18. Caci Domnul lovise cu stârpiciune toata casa lui Abimelec, pentru Sarra, femeia lui Avraam. 

Capitolul 21.
Naoterea lui Isaac. Izgonirea lui Ismael. 

 1. Apoi a cautai Domnul spre Sarra, cum îi spusese, oi i-a facut Domnul Sarrei, cum îi fagaduise. 

 2. ai a zamislit Sarra oi a nascut lui Avraam un fiu la batrâne?e, la vremea aratata de Dumnezeu. 

 3. ai a pus Avraam fiului sau, pe care i-l nascuse Sarra, numele Isaac. 

 4. ai Avraam a taiat împrejur pe Isaac, fiul sau, în ziua a opta, cum îi poruncise Dumnezeu. 

 5. Avraam însa era de o suta de ani, când i s-a nascut Isaac, fiul sau, 

 6. Iar Sarra a zis: "Râs mi-a pricinuit mie Dumnezeu; ca oricine va auzi aceasta, va râde!" 

 7. ai apoi a adaugat: "Cine ar fi putut spune lui Avraam ca Sarra va hrani prunci la sânul sau? ai totuoi i-am nascut fiu la batrâne?ile  sale!" 

 8. ai crescând copilul, a fost în?arcat. Iar Avraam a facut ospa? mare în ziua în care a fost în?arcat Isaac, fiul sau. 

 9. Vazând însa Sarra ca fiul egiptencii Agar, pe care aceasta îl nascuse lui Avraam, râde de Isaac, fiul ei, 

 10. A zis catre Avraam: "Izgoneote pe roaba aceasta oi pe fiul ei, caci fiul roabei acesteia nu va fi mootenitor cu fiul meu, Isaac!" 

 11. ai s-au parut cuvintele acestea lui Avraam foarte grele pentru fiul sau Ismael. 

 12. Dumnezeu însa a zis catre Avraam: "Sa nu ?i se para grele cuvintele cele pentru prunc oi pentru roaba; toate câte-?i va zice Sarra, asculta glasul ei; pentru ca numai cei din Isaac se vor chema urmaoii tai. 

 13. Dar oi pe fiul roabei acesteia îl voi face neam mare, pentru ca oi el este din samân?a ta". 

 14. Atunci s-a sculat Avraam dis-de-diminea?a; a luat pâine oi un burduf cu apa oi le-a dat Agarei; apoi, punându-i pe umeri copilul, a slobozit-o; oi, plecând ea, a ratacit prin pustiul Beer-aeba. 

 15. Când însa s-a sfâroit apa din burduf, a lepadat ea copilul sub un maracine. 

 16. ai ducându-se, a oezut în preajma lui, ca la o bataie de arc, caci îoi zicea: "Nu voiesc sa vad moartea copilului meu!" ai, oezând ea acolo de o parte, oi-a ridicat glasul oi a plâns. 

 17. ai a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde era oi îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer catre Agar oi a zis: "Ce e, Agar? Nu te teme, ca a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde este! 

 18. Scoala, ridica copilul oi-l ?ine de mâna, caci am sa fac din el un popor mare!" 

 19. Atunci i-a deschis Dumnezeu ochii oi a vazut o fântâna cu apa oi, mergând, oi-a umplut burduful cu apa oi a dat copilului sa bea. 

 20. ai era Dumnezeu cu copilul oi a crescut acesta, a locuit în pustiu, oi s-a facut vânator. 

 21. A locuit deci Ismael în pustiul Faran oi mama sa i-a luat femeie din ?ara Egiptului. 

 22. În vremea aceea, Abimelec oi Ahuzat, care luase pe nora lui, oi Ficol, capetenia ootirii lui, au zis catre Avraam: "Dumnezeu e cu tine în toate câte faci. 

 23. Jura-mi, deci, aici pe Dumnezeu ca nu-mi vei face strâmbatate nici mie, nici fiului meu, nici neamului meu; ci, cum ?i-am facut eu bine ?ie, aoa sa-mi faci oi tu mie oi ?arii în care eoti oaspete!" 

 24. Raspuns-a Avraam: "Jur!" 

 25. Dar a mustrat Avraam pe Abimelec pentru fântânile de apa, pe care i le rapisera slugile lui Abimelec. 

 26. Iar Abimelec i-a zis: "Nu otiu cine ?i-a facut lucrul acesta; nici tu nu mi-ai spus nimic, nici eu n-am auzit decât astazi". 

 27. ai a luat Avraam oi oi vite oi a dat lui Abimelec oi au încheiat amândoi legamânt. 

 28. Apoi Avraam a pus de o parte oapte mieluoele. 

 29. Iar Abimelec a zis catre Avraam: "Ce sunt aceste oapte mieluoele, pe care le-ai osebit?" 

 30. Raspuns-a Avraam: "Aceste oapte mieluoele sa le iei de la mine, ca sa-mi fie marturie, ca eu am sapat fântâna aceasta!" 

 31. De aceea s-a oi numit locul acela Beer-aeba, pentru ca acolo au jurat ei amândoi. 

 32. ai dupa ce au facut ei legamânt la Beer-aeba, s-a sculat Abimelec oi Ahuzat, care luase pe nora lui, oi Ficol, capetenia ootirii lui, oi s-au întors în ?ara Filistenilor. 

 33. Iar Avraam a sadit o dumbrava la Beer-aeba oi a chemat acolo numele Domnului Dumnezeului celui veonic. 

 34. ai a mai trait Avraam în ?ara Filistenilor zile multe, ca strain. 

Capitolul 22.
Isaac adus spre jertfa. 

 1. Dupa acestea, Dumnezeu a încercat pe Avraam oi i-a zis: "Avraame, Avraame!" Iar el a raspuns: "Iata-ma!" 

 2. ai Dumnezeu i-a zis: "Ia pe fiul tau, pe Isaac, pe singurul tau fiu, pe care-l iubeoti, oi du-te în pamântul Moria oi adu-l acolo ardere de tot pe un munte, pe care ?i-l voi arata Eu!" 

 3. Sculându-se deci Avraam dis-de-diminea?a, a pus samarul pe asinul sau oi a luat cu sine doua slugi oi pe Isaac, fiul sau; oi taind lemne pentru jertfa, s-a ridicat oi a plecat la locul despre care-i graise Dumnezeu. 

 4. Iar a treia zi, ridicându-oi Avraam ochii, a vazut în departare locul acela. 

 5. Atunci a zis Avraam slugilor sale: "Ramâne?i aici cu asinul, iar eu oi copilul ne ducem pâna acolo oi, închinându-ne, ne vom întoarce la voi". 

 6. Luând deci Avraam lemnele cele pentru jertfa, le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul sau; iar el a luat în mâini focul oi cu?itul oi s-au dus amândoi împreuna. 

 7. Atunci a grait Isaac lui Avraam, tatal sau, oi a zis: "Tata!" Iar acesta a raspuns: "Ce este, fiul meu?" Zis-a Isaac: "Iata, foc oi lemne avem; dar unde este oaia pentru jertfa?" 

 8. Avraam însa a raspuns: "Fiul meu, va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei Sale!" ai s-au dus mai departe amândoi împreuna. 

 9. Iar daca au ajuns la locul, de care-i graise Dumnezeu, a ridicat Avraam acolo jertfelnic, a aoezat lemnele pe el oi, legând pe Isaac, fiul sau, l-a pus pe jertfelnic, deasupra lemnelor. 

 10. Apoi oi-a întins Avraam mâna oi a luat cu?itul, ca sa junghie pe fiul sau. 

 11. Atunci îngerul Domnului a strigat catre el din cer oi a zis: "Avraame, Avraame!" Raspuns-a acesta: "Iata-ma!" 

 12. Iar îngerul a zis: "Sa nu-?i ridici mâna asupra copilului, nici sa-i faci vreun rau, caci acum cunosc ca te temi de Dumnezeu oi pentru mine n-ai cru?at nici pe singurul fiu al tau". 

 13. ai ridicându-oi Avraam ochii, a privit, oi iata la spate un berbec încurcat cu coarnele într-un tufio. ai ducându-se, Avraam a luat berbecul oi l-a adus jertfa în locul lui Isaac, fiul sau. 

 14. Avraam a numit locul acela Iahve-ire, adica, Dumnezeu poarta de grija oi de aceea se zice astazi: "În munte Domnul Se arata". 

 15. ai a strigat a doua oara îngerul Domnului din cer catre Avraam oi a zis: 

 16. "Juratu-M-am pe Mine însumi, zice Domnul, ca de vreme ce ai facut aceasta oi n-ai cru?at nici pe singurul tau fiu, pentru Mine, 

 17. De aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea Mea oi voi înmul?i foarte neamul tau, ca sa fie ca stelele cerului oi ca nisipul de pe ?armul marii oi va stapâni neamul tau ceta?ile duomanilor sai; 

 18. ai se vor binecuvânta prin neamul tau toate popoarele pamântului, pentru ca ai ascultat glasul Meu". 

 19. Întorcându-se apoi Avraam la slugile sale, s-au sculat împreuna oi s-au dus la Beer-aeba oi a locuit Avraam acolo în Beer-aeba. 

 20. Iar dupa ce s-au petrecut acestea, i s-a vestit lui Avraam, spunându-i-se: "Iata Milca a nascut oi ea fii lui Nahor, fratele tau: 

 21. Pe U?, întâiul sau nascut, pe Buz, fratele acestuia oi pe Chemuel, tatal lui Aram; 

 22. Pe Chesed, pe Hazo, pe Pildao, pe Idlaf oi pe Batuel. 

 23. Iar lui Batuel i s-a nascut Rebeca". Pe aceoti opt fii i-a nascut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam. 

 24. Iar o ?iitoare a lui, anume Reuma, i-a nascut oi ea pe Tebah, pe Gaham, pe Tahao oi pe Maaca. 

Capitolul 23.
Moartea oi mormântul Sarrei. 

 1. Sarra a trait o suta douazeci oi oapte de ani. Aceotia sunt anii vie?ii Sarrei. 

 2. Sarra a murit la Chiriat-Arba care e în vale, adica în Hebronul de astazi, în ?ara Canaanului. ai a venit Avraam sa plânga oi sa jeleasca pe Sarra. 

 3. Apoi s-a dus Avraam de la moarta sa, a grait cu fiii lui Het oi a zis: 

 4. "Eu sunt intre voi strain oi pribeag; da?i-mi dar în stapânire un loc de mormânt la voi, ca sa îngrop pe moarta mea". 

 5. "Nu, domnul meu, ci asculta-ne: Tu aici la noi eoti u: voievod al lui Dumnezeu. Deci, îngroapa-?i moarta în cel mai bun dintre locurile noastre de îngropare, ca nici unul dintre noi nu te va opri sa-?i îngropi moarta acolo". 

 6. Atunci s-a sculat Avraam oi s-a închinat poporului jarii aceleia, adica fiilor lui Het. 

 7. ai a grait catre dânoii Avraam oi a zis: "Daca voi?i din suflet sa-mi îngrop pe moarta mea de la ochii mei, atunci asculta?i-ma oi ruga?i pentru mine pe Efron, fiul lui ?ohar, 

 8. Ca sa-mi dea peotera Macpela pe care o are în capatul ?arinei lui, dar sa mi-o dea pe bani gata, ca sa o am aici la voi în stapânire de veci pentru îngropare. 

 9. Efron însa oedea atunci în mijlocul fiilor lui Het. ai a raspuns Efron Heteeanul lui Avraam, în auzul fiilor lui Het oi al tuturor celor ce venisera la por?ile ceta?ii lui, oi a zis: 

 10. "Nu, domnul meu, asculta-ma pe mine: Eu î?i dau ?arina oi peotera cea dintr-însa oi ?i-o dau în fala fiilor poporului; ?i-o dau însa în dar. Îngroapa-?i pe moarta ta". 

 11. Avraam însa s-a închinat înaintea poporului ?arii 

 12. ai a grait catre Efron în auzul a tot poporul ?inutului aceluia oi a zis: "De binevoieoti, asculta-ma oi ia de la mine pre?ul ?arinei oi voi îngropa acolo pe moarta mea". 

 13. Raspuns-a Efron lui Avraam oi i-a zis: 

 14. "Asculta, domnul meu, ?arina pre?uieote patru sute sicli de argint. Ce este aceasta pentru mine oi pentru tine? Îngroapa-?i dar pe moarta ta!" 

 15. Atunci, ascultând pe Efron, Avraam a cântarit lui Efron atâta argint, cât a spus el în auzul fiilor lui Het: patru sute sicli de argint, dupa pre?ul negustoresc. 

 16. ai aoa ?arina lui Efron, care e lânga Macpela, în fa?a stejarului Mamvri, ?arina oi peotera din ea oi to?i pomii din ?arina oi tot ce era în hotarele ei de jur împrejur 

 17. S-au dat lui Avraam mooie de veci, înaintea fiilor lui Het  oi a tuturor celor ce se strânsesera la poarta ceta?ii lui. 

 18. Dupa aceasta Avraam a îngropat pe Sarra, femeia sa, în peotera din ?arina Macpela, care e în fa?a lui Mamvri sau a Hebronului, în Canaan. 

 19. Astfel a trecut de la fiii lui Het la Avraam ?arina oi peotera cea din ea, ca loc de îngropare. 

Capitolul 24.
Casatoria lui Isaac. 

 1. Avraam era acum batrân oi vechi de zile oi Domnul binecuvântase pe Avraam cu de toate. 

 2. Atunci a zis Avraam catre sluga cea mai batrâna din casa sa, care cârmuia toate câte avea: "Pune mâna ta sub coapsa mea 

 3. ai jura-mi pe Domnul Dumnezeul cerului oi pe Dumnezeul pamântului ca fiului meu Isaac nu-i vei lua femeie din fetele Canaaneilor, în mijlocul carora locuiesc eu, 

 4. Ci vei merge în ?ara mea, unde m-am nascut eu, la rudele mele, oi vei lua de acolo femeie lui Isaac, fiul meu". 

 5. Iar sluga a zis catre el: "Dar poate nu va vrea femeia sa vina cu mine în pamântul acesta; întoarce-voi, oare, pe fiul tau în pamântul de unde ai ieoit?" 

 6. Avraam însa a zis catre el: "Ia seama sa nu întorci pe fiul meu acolo! 

 7. Domnul Dumnezeul cerului oi Dumnezeul pamântului, Cel ce m-a luat din casa tatalui meu oi din pamântul în care m-am nascut, Care mi-a grait oi Care mi S-a jurat, zicând: ?ie-?i voi da pamântul acesta oi urmaoilor tai, Acela va trimite pe îngerul Sau înaintea ta oi vei lua femeie feciorului meu de acolo. 

 8. Iar de nu va voi femeia aceea sa vina cu tine în pamântul acesta, vei fi slobod de juramântul meu, dar pe fiul meu sa nu-l întorci acolo!" 

 9. ai punându-oi sluga mâna sub coapsa lui Avraam, stapânul sau, i s-a jurat pentru toate acestea. 

 10. Apoi a luat sluga cu sine zece camile din camilele stapânului sau oi tot felul de lucruri scumpe de ale stapânului sau oi, sculându-se, s-a dus în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. 

 11. ai, într-o zi, spre seara, când ies femeile sa scoata apa, a poposit cu camilele la o fântâna, afara din cetate. 

 12. ai a zis: "Doamne Dumnezeul stapânului meu Avraam, scoate-mi-o în cale astazi oi fa mila cu stapânul meu Avraam! 

 13. Iata, eu stau la fântâna aceasta oi fetele locuitorilor ceta?ii au sa iasa sa scoata apa. 

 14. Deci fata careia îi voi zice: Pleaca urciorul tau sa beau oi care-mi va raspunde: "Bea! Ba oi  camilele toate le voi adapa pâna se vor satura", aceea sa fie pe care Tu ai rânduit-o robului Tau Isaac oi prin aceasta voi cunoaote ca faci mila cu stapânul meu Avraam. 

 15. Dar nu sfâroise el înca a cugeta acestea în mintea sa, când iata ca ieoi cu urciorul pe umar Rebeca, fecioara care se nascuse lui Batuel, fiul Milcai, femeia lui Nahor, fratele lui Avraam. 

 16. Aceasta era foarte frumoasa la chip, fecioara, pe care nu o cunoscuse înca un barbat. ai venind ea la fântâna, oi-a umplut urciorul oi a pornit înapoi. 

 17. Atunci sluga lui Avraam a alergat înaintea ei oi i-a zis: "Da-mi sa beau pu?ina apa din urciorul tau!" 

 18. Iar ea a zis: "Bea, domnul meu!" ai îndata oi-a lasat urciorul pe bra?e oi i-a dat sa bea apa pâna a încetat de a mai bea. 

 19. Apoi a zis: "ai camilelor tale am sa le scot apa pâna vor bea toate". 

 20. ai îndata oi-a deoertat urciorul în adapatoare oi a alergat iar la fântâna sa scoata apa oi a adapat toate camilele. 

 21. Iar omul acela se uita la ea cu mirare oi tacea, dorind sa otie de i-a binecuvântat Domnul calatoria sau nu. 

 22. ai daca au încetat toate camilele de a mai bea, a luat omul acela oi i-a dat un inel de aur, în greutate de o jumatate siclu, oi doua bra?ari la mâinile ei, în greutate de zece sicli de aur. 

 23. Apoi a întrebat-o oi a zis: "A cui fata eoti tu? Spune-mi, te rog, daca se afla în casa tatalui tau loc, ca sa ramânem?" 

 24. Iar ea i-a zis: "Sunt fata lui Batuel al Milcai, pe care ea l-a nascut lui Nahor". 

 25. Apoi i-a mai zis: "Avem oi paie oi fân mult oi la noi este oi loc, ca sa ramâne?i". 

 26. Atunci s-a plecat omul acela oi s-a închinat Domnului oi a zis: 

 27. "Binecuvântat sa fie Domnul Dumnezeul stapânului meu Avraam, Care n-a parasit pe stapânul meu cu mila oi bunavoin?a Sa, de vreme ce m-a adus Domnul drept la casa fratelui stapânului meu". 

 28. Iar fata a alergat acasa la mama sa oi a povestit toate acestea. 

 29. Rebeca însa avea un frate, anume Laban. ai a alergat Laban afara, la fântâna, la omul acela, 

 30. Caci el vazuse inelul de aur oi bra?arile la mâinile surorii sale Rebeca, oi auzise vorbele Rebecai, sora sa, care spusese: "Aoa oi aoa mi-a vorbit omul acela!" ai ajungând la el, l-a gasit stând cu camilele la fântâna. 

 31. ai i-a zis: "Intra, binecuvântatul Domnului! Pentru ce stai afara? Eu ?i-am gatit casa oi salao pentru camilele tale!" 

 32. ai a intrat omul acela în casa. Iar Laban a luat povara de pe camile oi le-a dat paie oi fân, iar lui oi oamenilor, care erau cu el, le-a dat apa, ca sa-oi spele picioarele. 

 33. Apoi le-a adus de mâncare. Eliezer însa a zis: "Nu voi mânca pâna nu voi spune la ce am venit". Zis-a Laban: "Spune!" 

 34. Atunci Eliezer a zis: "Eu sunt sluga lui Avraam. 

 35. Domnul a binecuvântat foarte pe stapânul meu oi l-a marit oi i-a dat oi oi boi, argint oi aur, robi oi roabe, camile oi asini. 

 36. Iar Sarra, femeia stapânului meu, fiind acum batrâna, a nascut stapânului meu un fiu, caruia el i-a dat toate câte are. 

 37. ai m-a jurat stapânul meu, zicând: "Sa nu iei femeie feciorului meu din fetele Canaaneilor, în pamântul carora traiesc, 

 38. Ci sa mergi la casa tatalui meu, la rudele mele oi sa iei de acolo femeie pentru feciorul meu!" 

 39. Iar eu am zis catre stapânul meu: "Dar de nu va vrea femeia sa vina cu mine?" 

 40. El însa mi-a raspuns: "Domnul Dumnezeu, înaintea Caruia umblu, va trimite cu tine pe îngerul Sau, va binecuvânta calea ta oi vei lua femeie pentru feciorul meu din rudele mele oi din casa tatalui meu. 

 41. Atunci vei fi slobod de juramântul meu, când te vei duce la rudele mele oi de nu ?i-o vor da, vei fi dezlegat de juramântul meu. 

 42. Deci, ajungând eu astazi la fântâna, am zis: "Doamne, Dumnezeul stapânului meu Avraam, de este sa ma faci sa izbutesc în calea ce fac, 

 43. Iata, eu stau la fântâna; oi fata careia eu îi voi zice când va veni sa scoata apa: "Da-mi sa beau pu?ina apa din urciorul tau!" 

 44. Iar ea îmi va zice: "Bea oi tu, oi camilele tale le voi adapa", aceea sa fie femeia, pe care Domnul a rânduit-o pentru Isaac, robul Sau oi fiul stapânului meu, oi prin aceasta voi cunoaote ca Te milostiveoti spre stapânul meu Avraam. 

 45. Dar nu ispravisem eu înca a grai acestea în mintea mea, când iata a ieoit Rebeca, cu urciorul pe umar; se pogorî la fântâna oi scoase apa, oi eu i-am zis: "Da-mi sa beau!" 

 46. ai ea oi-a lasat îndata urciorul de pe umar, zicând: "Bea tu oi camilele tale le voi adapa". ai am baut oi mi-a adapat oi camilele. 

 47. Apoi am întrebat-o oi am zis: "A cui fata eoti tu? Spune-mi te rog!" ai ea a zis: "Sunt fata lui Batuel, fiul lui Nahor, pe care i l-a nascut Milca". Atunci i-am dat un inel oi bra?ari la mâini. 

 48. Dupa aceea m-am plecat oi m-am închinat Domnului oi am binecuvântat pe Domnul Dumnezeul stapânului meu Avraam, Care m-a pova?uit de-a dreptul, ca sa iau pe fata fratelui stapânului meu pentru fiul lui. 

 49. Acum deci spune?i-mi de vre?i sa arata?i mila oi bunavoin?a stapânului meu; iar de nu, sa caut alta în dreapta oi în stânga". 

 50. ai raspunzând Laban oi Batuel au zis: "De la Domnul vine lucrul acesta oi noi nu-?i putem spune nimic nici de bine, nici de rau. 

 51. Iata, Rebeca este înaintea ta, ia-o oi du-te oi sa fie so?ia fiului stapânului tau, cum a grait Domnul!" 

 52. ai auzind cuvintele lor, sluga lui Avraam s-a închinat Domnului pâna la pamânt. 

 53. Apoi a scos sluga lucruri de argint oi lucruri de aur oi haine oi le-a dat Rebecai. Dat-a de asemenea daruri oi fratelui oi mamei ei. 

 54. Dupa aceea au mâncat oi au baut, el oi oamenii cei ce erau cu dânsul oi au ramas acolo. Iar daca s-a sculat diminea?a, a zis: "Lasa?i-ma sa ma duc la stapânul meu!" 

 55. Iar fratele oi mama Rebecai au zis: "Sa mai ramâna fata cu noi macar vreo zece zile oi apoi te vei duce!" 

 56. El însa le-a zis: "Nu ma zabovi?i! Caci Domnul m-a facut sa izbutesc în calea mea; lasa?i-ma sa ma duc la stapânul meu!" 

 57. Raspuns-au ei: "Sa chemam copila oi s-o întrebam ce gânduri are ea". 

 58. ai au chemat pe Rebeca oi i-au zis: "Vrei sa te duci oare cu omul acesta?" ai ea a zis: "Ma duc!" 

 59. Atunci a lasat Laban sa plece Rebeca, sora sa, oi doica ei, oi sluga lui Avraam oi cei ce erau cu el. 

 60. ai au binecuvântat pe Rebeca oi i-au zis: "Sora noastra, sa se nasca din tine mii oi zeci de mii oi sa stapâneasca urmaoii tai por?ile vrajmaoilor lor!" 

 61. Atunci, sculându-se Rebeca oi slujnicele ei oi suindu-se pe camile, s-au dus cu omul acela, oi sluga lui Avraam, luând pe Rebeca, a plecat. 

 62. Isaac însa venise din Beer-Lahai-Roi, caci el locuia în par?ile de miazazi. 

 63. Iar spre seara a ieoit Isaac la câmp sa se plimbe oi, ridicându-oi ochii, a vazut camilele venind. 

 64. Rebeca însa, cautând, a vazut pe Isaac oi s-a dat jos de pe camila 

 65. ai a zis catre sluga: "Cine este omul acela care vine pe câmp în întâmpinarea noastra?" Iar sluga i-a zis: "Acesta-i stapânul meu!" Atunci ea oi-a luat valul oi s-a acoperit. 

 66. ai sluga povesti lui Isaac toate câte facuse. 

 67. ai a dus-o Isaac în cortul mamei sale Sarra oi a luat pe Rebeca oi aceasta s-a facut femeia lui oi a iubit-o. ai s-a mângâiat Isaac de pierderea mamei sale, Sarra. 

Capitolul 25.
Casatoria a doua a lui Avraam. Moartea lui Avraam. 

 1. Avraam însa oi-a mai luat o femeie cu numele Chetura. 

 2. Ea i-a nascut pe Zimran, Iocoan, Madan, Madian, Iobac oi pe auah. 

 3. Lui Iocoan i s-au nascut aeba, Teman oi Dedan. Iar fiii lui Dedan au fost: Raguil, Navdeel, Aourim, Letuoim oi Leumim. 

 4. Iar fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida oi Eldaa. Aceotia to?i au fost fiii Cheturei. 

 5. Însa Avraam a dat toate averile sale fiului sau Isaac. 

 6. Iar fiilor ?iitoarelor sale, Avraam le-a facut daruri oi, înca fiind el în via?a, i-a trimis departe de la Isaac, fiul sau, spre rasarit, în pamântul Rasaritului. 

 7. Zilele vie?ii lui Avraam, câte le-a trait, au fost o suta oaptezeci oi cinci de ani. 

 8. Apoi, slabind, Avraam a murit la batrâne?i adânci, satul de zile oi s-a adaugat la poporul sau. 

 9. ai l-au îngropat feciorii lui, Isaac oi Ismael, în peotera Macpela, din ?arina lui Efron, fiul lui ?ohar Heteeanul, în fa?a stejarului Mamvri; 

 10. Deci în ?arina oi în peotera pe care Avraam a cumparat-o de la fiii lui Het, acolo sunt îngropa?i Avraam oi Sarra, femeia lui. 

 11. Iar dupa moartea lui Avraam, a binecuvântat Dumnezeu pe Isaac, fiul lui. ai locuia Isaac la Beer-Lahai-Roi. 

 12. Iata acum oi via?a lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care l-a nascut lui Avraam egipteanca Agar, slujnica Sarrei; 

 13. ai iata numele fiilor lui Ismael, dupa oirul naoterii lor: întâiul nascut al lui Ismael a fost Nebaiot; dupa el urmeaza Chedar, Adbeel oi Mibsam, 

 14. Mioma, Duma oi Masa, 

 15. Hadad, Tema, Etur, Nafio oi Chedma. 

 16. Aceotia sunt fiii lui Ismael oi acestea sunt numele lor, dupa aoezarile lor oi dupa taberele lor. Aceotia sunt cei doisprezece voievozi ai semin?iilor lor. 

 17. Iar anii vie?ii lui Ismael au fost o suta treizeci oi oapte oi, îmbatrânind, a murit oi a trecut la parin?ii sai; 

 18. Iar urmaoii sai s-au întins de la Havila pâna la Sur, care este în fa?a Egiptului, pe drumul ce duce spre Asiria; oi s-au salaoluit ei înaintea tuturor fra?ilor lor. 

 19. Iar spi?a neamului lui Isaac, fiul lui Avraam, este aceasta: lui Avraam i s-a nascut Isaac. 

 20. Isaac însa era de patruzeci de ani, când oi-a luat de femeie pe Rebeca, fata lui Batuel Arameul din Mesopotamia oi sora lui Laban Arameul. 

 21. ai s-a rugat Isaac Domnului pentru Rebeca, femeia sa, ca era stearpa; oi l-a auzit Domnul oi femeia lui Rebeca a zamislit. 

 22. Dar copiii au început a se zbate în pântecele ei oi ea a zis: "Daca aoa au sa fie, atunci la ce mai am aceasta sarcina?" ai s-a dus sa întrebe pe Domnul. 

 23. Domnul însa i-a zis: "În pântecele tau sunt doua neamuri oi doua popoare se vor ridica din pântecele tau; un popor va ajunge mai puternic decât celalalt oi cel mai mare va sluji celui mai mic!" 

 24. ai i-a venit Rebecai vremea sa nasca oi iata erau în pântecele ei doi gemeni. 

 25. ai cel dintâi care a ieoit era roou oi peste tot paros, ca o pielicica, oi i-a pus numele Isav. 

 26. Dupa aceea a ieoit fratele acestuia, ?inându-se cu mâna de calcâiul lui Isav; oi i s-a pus numele Iacov. Isaac însa era de oaizeci de ani, când i s-au nascut aceotia din Rebeca. 

 27. Copiii aceotia au crescut oi a ajuns Isav om iscusit la vânatoare, traind pe câmpii; iar Iacov era om liniotit, traind în corturi. 

 28. Isaac iubea pe Isav, pentru ca îi placea vânatul acestuia; iar Rebeca iubea pe Iacov. 

 29. O data însa a fiert Iacov linte, iar Isav a venit ostenit de la câmp. 

 30. ai a zis Isav catre Iacov: "Da-mi sa manânc din aceasta fiertura rooie, ca sunt flamând!" De aceea Isav s-a mai numit oi Edom. 

 31. Iacov însa i-a raspuns lui Isav: "Vinde-mi mai întâi dreptul tau de întâi-nascut!" 

 32. ai Isav a raspuns: "Iata eu mor. La ce mi-e bun dreptul de întâi-nascut?" 

 33. Zisu-i-a Iacov: "Jura-mi-te acum!" ai i s-a jurat Isav oi a vândut lui Iacov dreptul sau de întâi-nascut. 

 34. Atunci Iacov a dat lui Isav pâine oi fiertura de linte oi acesta a mâncat oi a baut, apoi s-a sculat oi s-a dus. ai astfel a nesocotit Isav dreptul sau de întâi-nascut. 

Capitolul 26.
Isaac în ?ara Filistenilor. Legamântul cu Abimelec. 

 1. ai a fost o foamete în ?ara, afara de foametea cea dintâi, care se întâmplase în zilele lui Avraam. Atunci s-a dus Isaac în Gherara, la Abimelec, regele Filistenilor. 

 2. Atunci Domnul i S-a aratat oi i-a zis: "Sa nu te duci în Egipt, ci sa locuieoti în ?ara, unde-?i voi zice Eu. 

 3. Locuieote în ?ara aceasta oi Eu voi fi cu tine oi te voi binecuvânta, ca ?ie oi urmaoilor tai voi da toate ?inuturile acestea oi-Mi voi împlini juramântul cu care M-am jurat lui Avraam, tatal tau. 

 4. Voi înmul?i pe urmaoii tai ca stelele cerului oi voi da urmaoilor tai toate ?inuturile acestea; oi se vor binecuvânta întru urmaoii tai toate popoarele pamântului, 

 5. Pentru ca Avraam, tatal tau, a ascultat cuvântul Meu oi a pazit poruncile Mele, pove?ele Mele, îndreptarile Mele oi legile Mele!" ` 

 6. De aceea s-a aoezat Isaac în Gherara. 

 7. Iar locuitorii ?inutului aceluia l-au întrebat despre Rebeca, femeia sa, cine e oi el a zis: "Aceasta este sora mea!", caci s-a temut sa zica: "E femeia mea!", ca nu cumva sa-l omoare oamenii locului aceluia din pricina Rebecai, pentru ca era frumoasa la chip. 

 8. Dar dupa ce a trait el acolo multa vreme, s-a întâmplat ca Abimelec, regele Filistenilor, sa se uite pe fereastra oi sa vada pe Isaac jucându-se cu Rebeca, femeia sa. 

 9. Atunci a chemat Abimelec pe Isaac oi i-a zis: "Adevarat e ca-i femeia ta? De ce dar ai zis: "Aceasta-i sora mea?" ai Isaac a raspuns: "Pentru ca ma temeam sa nu fiu omorât din pricina ei". 

 10. Zisu-i-a Abimelec: "Pentru ce ne-ai facut aceasta? Pu?in a lipsit ca cineva din neamul meu sa se fi culcat cu femeia ta oi ne-ai fi facut sa savâroim pacat". 

 11. Apoi a dat Abimelec porunca la tot poporul sau, zicând: "Tot cel ce se va atinge de omul acesta oi de femeia lui va fi vinovat mor?ii". 

 12. ai a semanat Isaac în pamântul acela oi a cules anul acela rod însutit. Domnul l-a binecuvântat, 

 13. ai omul acela a ajuns bogat oi a sporit tot mai mult, pâna ce a ajuns bogat foarte. 

 14. Avea turme de oi, cirezi de vite oi ogoare multe, încât îl pizmuiau Filistenii. 

 15. Toate fântânile, pe care le sapasera robii tatalui sau, în zilele lui Avraam, tatal sau, Filistenii le-au stricat oi le-au umplut cu pamânt. 

 16. Atunci a zis Abimelec catre Isaac: "Du-te de la noi, ca te-ai facut mult mai tare decât noi!" 

 17. ai s-a dus Isaac de acolo oi, tabarând în valea Gherara, a locuit acolo. 

 18. Apoi a sapat Isaac din nou fântânile de apa, pe care le sapasera robii lui Avraam, tatal sau, oi pe care le astupasera Filistenii dupa moartea lui Avraam, tatal sau, oi le-a numit cu aceleaoi nume, cu care le numise Avraam, tatal sau. 

 19. Dupa aceea au mai sapat slugile lui Isaac oi în valea Gherara oi au aflat acolo izvor de apa buna de baut. 

 20. Dar se certau ciobanii din Gherara cu ciobanii lui Isaac, zicând: "Apa este a noastra!" De aceea Isaac a pus fântânii aceleia numele Esec, din pricina ca se sfadisera pentru ea. 

 21. Ducându-se apoi de acolo, Isaac a sapat alta fântâna oi se certau oi de la aceasta. De aceea Isaac i-a pus numele Sitna. 

 22. Apoi s-a mutat oi de aici oi a sapat alta fântâna, pentru care nu s-au mai certat, oi i-a pus numele Rehobot, caci îoi zicea: "Datu-ne-a astazi Domnul loc larg oi vom spori pe pamânt". 

 23. De aici Isaac s-a urcat catre Beer-aeba. 

 24. În noaptea aceea i S-a aratat Domnul oi i-a zis: "Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, tatal tau! Nu te teme, ca Eu sunt cu tine oi te voi binecuvânta oi voi înmul?i pe urmaoii tai, pentru Avraam, sluga Mea". 

 25. Acolo a facut Isaac jertfelnic oi a chemat numele Domnului oi îoi întinse acolo cortul sau. ai au sapat acolo slugile lui Isaac o fântâna, în valea Gherarei. 

 26. Atunci au venit din Gherara la el: Abimelec oi Ahuzat, care luase pe nora lui, oi Ficol, capetenia ootirii lui. 

 27. Iar Isaac le-a zis: "La ce a?i venit la mine, voi care ma urâ?i oi n-a?i alungat de la voi?" 

 28. Iar ei au zis: "Am vazut bine ca Domnul este cu tine oi am zis sa facem cu tine juramânt oi sa încheiem legamânt cu tine, 

 29. Ca tu sa nu ne faci nici un rau, cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ti-am facut bine oi te-am scos de la noi cu pace; oi acum eoti binecuvântat de Domnul". 

 30. Atunci Isaac le-a facut ospa? oi ei au mâncat oi au baut. 

 31. Sculându-se apoi a doua zi de diminea?a, au jurat unul altuia. ai le-a dat drumul Isaac oi ei s-au dus de la dânsul cu pace. 

 32. Tot în ziua aceea venind slugile lui Isaac, l-au vestit de fântâna ce o sapasera oi au zis: "Am gasit apa!" 

 33. ai a numit Isaac fântâna aceea aibea, adica juramânt. De aceea se oi numeote cetatea aceea Beer-aeba, adica fântâna juramântului, pâna în ziua de astazi. 

 34. Iar Isav, fiind acum de patruzeci de ani, oi-a luat doua femei: pe Iudit, fata lui Beeri Heteul, oi pe Basemata, fata lui Elon Heteul. 

 35. Dar ele amarau pe Isaac oi pe Rebeca. 

Capitolul 27.
Isaac binecuvinteaza pe Iacov. 

 1. Iar dupa ce a îmbatrânit Isaac oi au slabit vederile ochilor sai, a chemat pe Isav, pe fiul sau cel mai mare, oi i-a zis: "Fiul meu!" Zis-a acela: "Iata-ma!" 

 2. ai Isaac a zis: "Iata, eu am îmbatrânit oi nu otiu ziua mor?ii mele. 

 3. Ia-?i dara uneltele tale, tolba oi arcul, oi ieoi la câmp oi adu-mi ceva vânat; 

 4. Sa-mi faci mâncare, cum îmi place mie, oi adu-mi sa manânc, ca sa te binecuvânteze sufletul meu pâna nu mor!" 

 5. Rebeca însa a auzit ce a zis Isaac catre fiul sau Isav. S-a dus deci Isav la câmp sa vâneze ceva pentru tatal sau; 

 6. Iar Rebeca a zis catre Iacov, fiul cel mai mic: "Iata, eu am auzit pe tatal tau graind cu Isav, fratele tau, oi zicând: 

 7. "Adu vânat oi fa-mi o mâncare sa manânc oi sa te binecuvântez înaintea Domnului, pâna a nu muri". 

 8. Acum dar, fiul meu, asculta ce am sa-?i poruncesc: 

 9. Du-te la turma, adu-mi de acolo doi iezi tineri oi buni oi voi face din ei mâncare, cum îi place tatalui tau; 

 10. Iar tu o vei duce tatalui tau sa manânce, ca sa te binecuvânteze tatal tau înainte de a muri". 

 11. Iacov însa a zis catre Rebeca, mama sa: "Isav, fratele meu, e om paros, iar eu n-am par. 

 12. Nu cumva tatal meu sa ma pipaie oi voi fi în ochii lui ca un înoelator oi în loc de binecuvântare, voi atrage asupra-mi blestem". 

 13. Zis-a mama sa: "Fiul meu, asupra mea sa fie blestemul acela; asculta numai pova?a mea oi du-te oi adu-mi iezii!" 

 14. Atunci, ducându-se Iacov, a luat oi a adus mamei sale iezii, iar mama sa a gatit mâncare, cum îi placea tatalui lui. 

 15. Apoi a luat Rebeca haina cea mai frumoasa a lui Isav, fiul ei cel mai mare, care era la ea în casa, oi a îmbracat pe Iacov, fiul ei cel mai mic; 

 16. Iar cu pieile iezilor a înfaourat bra?ele oi par?ile goale ale gâtului lui. 

 17. ai a dat mâncarea oi pâinea ce gatise în mâinile lui Iacov, fiul sau, 

 18. ai acesta a intrat la tatal sau oi a zis: "Tata!" Iar acela a raspuns: "Iata-ma! Cine eoti tu, copilul meu?" 

 19. Zis-a Iacov catre tatal sau: "Eu sunt Isav, întâiul tau nascut. Am facut precum mi-ai poruncit; scoala oi oezi de manânca din vânatul meu, ca sa ma binecuvânteze sufletul tau!" 

 20. Zis-a Isaac catre fiul sau: "Cum l-ai gasit aoa curând, fiul meu?" ai acesta a zis: "Domnul Dumnezeul tau mi l-a scos înainte". 

 21. Zis-a Isaac iaraoi catre Iacov: "Apropie-te sa te pipai, fiul meu, de eoti tu fiul meu Isav sau nu". 

 22. ai s-a apropiat Iacov de Isaac, tatal sau, iar acesta l-a pipait oi a zis: "Glasul este glasul lui Iacov, iar mâinile sunt mâinile lui Isav". 

 23. Dar nu l-a cunoscut, pentru ca mâinile lui erau paroase, ca mâinile fratelui sau Isav; oi l-a binecuvântat. 

 24. ai a mai zis: "Tu oare eoti fiul meu Isav?" ai Iacov a raspuns: "Eu". 

 25. Zis-a Isaac: "Adu-mi oi voi mânca din vânatul fiului meu,  ca sa te binecuvânteze sufletul meu!" ai i-a adus oi a mâncat; apoi i-a adus oi vin oi a baut. 

 26. Dupa aceea Isaac, tatal sau, i-a zis: "Apropie-te, fiule, oi ma saruta!" â 

 27. Atunci s-a apropiat Iacov oi l-a sarutat. ai a sim?it Isaac mirosul hainei lui oi l-a binecuvântat oi a zis: "Iata, mirosul fiului meu e ca mirosul unui câmp bogat, pe care l-a binecuvântat Domnul. 

 28. Sa-?i dea ?ie Dumnezeu din roua cerului oi din belougul pamântului, pâine multa oi vin. 

 29. Sa-?i slujeasca popoarele oi capeteniile sa se închine înaintea ta; sa fii stapân peste fra?ii tai oi feciorii mamei tale sa ?i se închine ?ie; cel ce te va blestema sa fie blestemat oi binecuvântat sa fie cel ce te va binecuvânta!" 

 30. Îndata ce a ispravit Isaac de binecuvântat pe Iacov, fiul sau, oi cum a ieoit Iacov de la fa?a tatalui sau Isaac, a venit oi Isav cu vânatul lui. 

 31. A facut oi el bucate oi le-a adus tatalui sau oi  a zis catre  tatal sau: "Scoala, tata, oi manânca din vânatul fiului tau, ca sa ma binecuvânteze sufletul tau!" 

 32. Iar Isaac, tatal sau, i-a zis: "Cine eoti tu?" Iar el a zis: "Eu sunt Isav, fiul tau cel întâi-nascut!" 

 33. Atunci s-a cutremurat Isaac cu cutremur mare foarte oi a zis: "Dar cine-i acela, care a cautat oi mi-a adus vânat oi am mâncat de la el înainte de a veni tu oi l-am binecuvântat oi binecuvântat va fi?" 

 34. Iar Isav, auzind cuvintele tatalui sau Isaac, a strigat cu glas mare oi foarte dureros oi a zis catre tatal sau: "Binecuvânteaza-ma oi pe mine, tata!" 

 35. Zis-a Isaac catre el: "A venit fratele tau cu înoelaciune oi a luat binecuvântarea ta". 

 36. Iar Isav a zis: "Din pricina oare ca-l cheama Iacov, de aceea m-a înoelat de doua ori? Deunazi mi-a rapit dreptul de întâi-nascut, iar acum mi-a rapit binecuvântarea mea". Apoi a zis Isav catre tatal sau: "Nu mi-ai pastrat oi mie binecuvântare, tata?" 

 37. Raspuns-a Isaac oi a zis lui Isav: "Iata, stapân l-am facut peste tine oi pe to?i fra?ii lui i-am facut lui robi; cu pâine oi cu vin l-am daruit. Dar cu tine ce sa fac, fiul meu?" 

 38. ai a zis Isav catre tatal sau: "Tata, oare numai o binecuvântare ai tu? Binecuvânteaza-ma oi pe mine, tata:" ai cum Isaac tacea, Isav oi-a ridicat glasul oi a început a plânge. 

 39. Atunci, raspunzând Isaac, tatal lui, a zis catre el: "Iata, locuin?a ta va fi un pamânt manos oi cerul î?i va trimite roua sa; 

 40. Cu sabia ta vei trai oi vei fi supus fratelui tau; va veni însa vremea când te vei ridica oi vei sfarâma jugul lui de pe grumazul tau". 

 41. De aceea ura Isav pe Iacov pentru binecuvântarea cu care-l binecuvântase tatal sau. ai a zis Isav în cugetul sau: "Se apropie zilele de jelire pentru tatal meu; atunci am sa ucid pe Iacov, fratele meu!" 

 42. Dar i s-a spus Rebecai cuvintele lui Isav, fiul cel mai mare, oi ea a trimis de a chemat pe Iacov, fiul ei cel mai mic, oi i-a zis: "Iata Isav, fratele tau, vrea sa se razbune pe tine, omorându-te. 

 43. Acum dar, fiul meu, asculta pova?a mea oi, sculându-te, fugi la Haran, în Mesopotamia, la fratele meu Laban, 

 44. ai stai la el câtva timp, pâna se va potoli mânia fratelui tau 

 45. ai pâna va mai uita el ce i-ai facut. Atunci voi trimite oi te voi lua de acolo. Pentru ce sa ramân eu într-o singura zi fara de voi amândoi?" 

 46. Apoi Rebeca a zis catre Isaac: "Sunt scârbita de via?a mea, din pricina fetelor Heteilor. Daca-oi ia oi Iacov femeie ca acestea, din fetele pamântului acestuia, atunci la ce-mi mai e buna via?a?" 

Capitolul 28.
Iacov în Mesopotamia. 

 1. Atunci a chemat Isaac pe Iacov oi l-a binecuvântat oi i-a poruncit, zicând: "Sa nu-?i iei femeie din fetele Canaaneilor; 

 2. Ci scoala oi mergi în Mesopotamia în casa lui Batuel, tatal mamei tale, oi-?i ia femeie de acolo, din fetele lui Laban, fratele mamei tale, 

 3. ai Dumnezeul cel Atotputernic sa te binecuvânteze, sa te creasca oi sa te înmul?easca oi sa lasara din tine popoare multe; 

 4. Sa-?i dea binecuvântarea lui Avraam, tatal meu, ?ie oi urmaoilor tai ca sa stapâneoti pamântul ce-l locuieoti acum oi pe care l-a dat Dumnezeu lui Avraam, 

 5. ai aoa Isaac i-a dat drumul lui Iacov, iar acesta s-a dus în Mesopotamia, la Laban, fiul lui Batuel Arameul oi fratele Rebecai, mama lui Iacov oi a lui Isav. 

 6. Vazând însa Isav ca Isaac a binecuvântat pe Iacov oi l-a trimis în Mesopotamia, sa-oi ia femeie de acolo, pentru care l-a binecuvântat oi i-a poruncit, zicând: "Sa nu-?i iei femeie din fetele Canaaneilor", 

 7. ai ca Iacov a ascultat pe tatal sau oi pe mama sa oi s-a dus în Mesopotamia, 

 8. ai în?elegând Isav ca lui Isaac, tatal sau; nu-i plac fetele Canaaneilor, 

 9. S-a dus la Ismael oi, pe lânga cele doua femei ale sale, oi-a mai luat oi pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avraam, oi sora lui Nebaiot. 

 10. Iar Iacov ieoind din Beer-aeba, s-a dus în Haran. 

 11. Ajungând însa la un loc, a ramas sa doarma acolo, caci asfin?ise soarele. ai luând una din pietrele locului aceluia oi punându-oi-o capatâi, s-a culcat în locul acela. 

 12. ai a visat ca era o scara, sprijinita pe pamânt, iar cu vârful atingea cerul; iar îngerii lui Dumnezeu se suiau oi se pogorau pe ea. 

 13. Apoi S-a aratat Domnul în capul scarii oi i-a zis: "Eu sunt Domnul, Dumnezeul lui Avraam, tatal tau, oi Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme! Pamântul pe care dormi ?i-l voi da ?ie oi urmaoilor tai. 

 14. Urmaoii tai vor fi mul?i ca pulberea pamântului oi tu te vei întinde la apus oi la rasarit, la miazanoapte oi la miazazi, oi se vor binecuvânta întru tine oi întru urmaoii tai toate neamurile pamântului. 

 15. Iata, Eu sunt cu tine oi te voi pazi în orice cale vei merge; te voi întoarce în pamântul acesta oi nu te voi lasa pâna nu voi împlini toate câte ?i-am spus". 

 16. Iar când s-a deoteptat din somnul sau, Iacov a zis: "Domnul este cu adevarat în locul acesta oi eu n-am otiut!" 

 17. ai, spaimântându-se Iacov, a zis: "Cât de înfricooator este locul acesta! Aceasta nu e alta fara numai casa lui Dumnezeu, aceasta e poarta cerului!" 

 18. Apoi s-a sculat Iacov dis-de-diminea?a, a luat piatra ce oi-o pusese capatâi, a pus-o stâlp oi a turnat pe vârful ei untdelemn. 

 19. Iacov a pus locului aceluia numele Betel (casa lui Dumnezeu), caci mai înainte cetatea aceea se numea Luz. 

 20. ai a facut Iacov fagaduin?a, zicând: "De va fi Domnul Dumnezeu cu mine oi ma va pova?ui în calea aceasta, în care merg eu astazi, de-mi va da pâine sa manânc oi haine sa ma îmbrac; 

 21. ai de ma voi întoarce sanatos la casa tatalui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. 

 22. Iar piatra aceasta, pe care am pus-o stâlp, va fi pentru mine casa lui Dumnezeu oi din toate câte-mi vei da Tu mie, a zecea parte o voi da ?ie". 

Capitolul 29.
Iacov la Laban. 

 1. Sculându-se apoi, Iacov s-a dus în pamântul fiilor Rasaritului, la Laban, fiul lui Batuel Arameul oi fratele Rebecai, mama lui Iacov oi a lui Isav. 

 2. ai cautând el o data, iata în câmp o fântâna, iar lânga ea trei turme de oi culcate; caci din fântâna aceea se adapau turmele oi pe gura fântânii era o piatra mare. 

 3. Când se adunau acolo toate turmele, ciobanii pravaleau piatra de pe gura fântânii oi adapau oile, apoi iar puneau piatra la locul ei pe gura fântânii. 

 4. Deci a zis Iacov catre pastori: "Fra?ilor, de unde sunte?i voi?" Iar ei au zis: "Noi suntem din Haran". 

 5. ai el le-a zis: "Cunoaote?i voi pe Laban, feciorul lui Nahor?" Raspuns-au aceia: "Îl cunoaotem". 

 6. Zis-a iaraoi Iacov: "E sanatos?" ai ei au zis: "Sanatos. Iata Rahila, fata lui, vine cu oile". 

 7. Zis-a Iacov catre ei: "Mai e înca mult din zi oi nu e înca vremea sa se adune turmele; adapa?i oile oi duce?i-va de le paote?i". 

 8. Iar ei au zis: "Pâna nu se aduna to?i pastorii, nu putem sa pravalim piatra de pe gura fântânii, ca sa adapam oile!" 

 9. Înca graind el cu ei, iata a venit Rahila, fiica lui Laban, cu oile tatalui sau, caci ea paotea oile tatalui sau. 

 10. Vazând Iacov pe Rahila, fiica lui Laban, fratele mamei sale, oi oile lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat Iacov oi a pravalit piatra de pe gura fântânii oi a adapat oile lui Laban, fratele mamei sale. 

 11. ai a sarutat Iacov pe Rahila oi oi-a ridicat glasul oi a plâns. 

 12. Apoi a spus Rahilei ca-i ruda cu tatal ei oi ca-i fiul Rebecai. Iar ea a alergat oi a spus tatalui sau toate acestea. 

 13. Auzind Laban de sosirea lui Iacov, fiul surorii sale, a alergat în întâmpinarea lui oi, îmbra?ioându-l, l-a sarutat oi l-a adus în casa sa oi el a povestit lui Laban toate. 

 14. Iar Laban i-a zis: "Tu eoti din oasele mele oi din carnea mea". ai a stat Iacov la el o luna de zile. 

 15. Atunci Laban a zis catre Iacov: "Au doara îmi vei sluji în dar, pentru ca îmi eoti ruda? Spune-mi, care-?i va fi simbria?" 

 16. Laban însa avea doua fete: pe cea mai mare o chema Lia oi pe cea mai mica o chema Rahila. 

 17. Lia era bolnava de ochi, iar Rahila era chipeoa la statura oi tare frumoasa la fata. 

 18. Lui Iacov însa îi era draga Rahila oi a zis: "Î?i voi sluji oapte ani pentru Rahila, fata ta cea mai mica". 

 19. Zisu-i-a Laban: "Mai bine s-o dau dupa tine decât s-o dau dupa alt barbat. Ramâi la mine!" 

 20. ai a slujit Iacov pentru Rahila oapte ani oi i s-a parut numai câteva zile, pentru ca o iubea. 

 21. Apoi a zis Iacov catre Laban: "Da-mi femeia, ca mi s-au împlinit zilele sa intru la ea". 

 22. Atunci a chemat Laban pe to?i oamenii locului aceluia oi a facut ospa?. 

 23. Iar seara a luat Laban pe fiica sa Lia oi a bagat-o înauntru oi a intrat Iacov la ea. 

 24. ai Laban a dat pe roaba sa Zilpa, roaba fiicei sale Lia. 

 25. Dar când s-a facut ziua, iata era Lia. ai a zis Iacov catre Laban: "Pentru ce mi-ai facut aceasta? Nu Îi-am slujit eu oare pentru Rahila? Pentru ce m-ai înoelat?" 

 26. Raspuns-a Laban: "Aici la noi nu se pomeneote sa se marite fata cea mai mica înaintea celei mai mari. 

 27. Împlineote aceasta saptamâna de nunta oi-?i voi da-o oi pe aceea, pentru slujba ce-mi vei mai face al?i oapte ani!" 

 28. ai a facut Iacov aoa: a împlinit saptamâna de nunta oi i-a dat Laban oi pe Rahila, fiica sa, de femeie. 

 29. Atunci a dat Laban pe roaba sa Bilha, roaba fiicei sale Rahila. 

 30. A intrat deci Iacov oi la Rahila oi iubea el pe Rahila mai mult decât pe Lia. Apoi a mai slujit Iacov lui Laban al?i oapte ani. 

 31. Vazând însa Domnul Dumnezeu ca Lia era dispre?uita, a deschis pântecele ei, iar Rahila fu stearpa. 

 32. A zamislit deci Lia oi a nascut lui Iacov un fiu, caruia i-a pus numele Ruben, zicând: "A cautat Domnul la smerenia mea oi mi-a dat fiu; de acum ma va iubi barbatul meu". 

 33. Apoi a zamislit Lia iaraoi oi a nascut lui Iacov al doilea fiu oi a zis: "Auzit-a Domnul ca nu sunt iubita oi mi-a dat oi pe acesta". ai i-a pus numele Simeon. 

 34. ai iaraoi a zamislit ea oi a mai nascut un fiu oi a zis: "De acum se va lipi de mine barbatul meu, caci i-am nascut trei fii". De aceea i-a pus acestuia numele Levi. 

 35. ai iaraoi a zamislit oi a mai nascut un fiu oi a zis: "Acum voi lauda pe Domnul!" De aceea i-a pus numele Iuda. Apoi a încetat Lia de a mai naote. 

Capitolul 30.
Fiii lui Iacov. 

 1. Iar Rahila, vazând ca ea n-a nascut lui Iacov nici un fiu, a prins pizma pe sora sa oi a zis lui Iacov: "Da-mi copii, iar de nu, voi muri". 

 2. Mâniindu-se însa Iacov pe Rahila, i-a zis: "Au doara eu sunt Dumnezeu, Care a stârpit rodul pântecelui tau?" 

 3. Atunci Rahila a zis catre Iacov: "Iata roaba mea Bilha; intra la ea oi ea va naote pe genunchii mei oi voi avea oi eu copii printr-însa". 

 4. ai i-a dat pe Bilha, roaba sa, de femeie oi a intrat Iacov la ea; 

 5. Iar Bilha, roaba Rahilei, a zamislit oi a nascut lui Iacov un fiu. 

 6. Atunci Rahila a zis: "Dumnezeu mi-a facut dreptate, a auzit glasul meu oi mi-a dat fiu". De aceea i-a pus numele Dan. 

 7. ai a zamislit iaraoi Bilha, roaba Rahilei, oi a mai nascut un fiu lui Iacov; 

 8. Iar Rahila a zis: "Lupta dumnezeiasca m-am luptat cu sora mea, am biruit oi am ajuns deopotriva cu sora mea!" De aceea i-a pus numele Neftali. 

 9. Lia însa, vazând ca a încetat de a mai naote, a luat pe roaba sa Zilpa oi a dat-o lui Iacov de femeie oi el a intrat la ea; 

 10. Zilpa, roaba Liei, a nascut lui Iacov un fiu. 

 11. Atunci a zis Lia: "Noroc" ai i-a pus numele Gad. 

 12. Apoi iaraoi a zamislit Zilpa, roaba Liei, oi a nascut lui Iacov alt fiu. 

 13. ai a zis Lia: "Spre fericirea mea s-a nascut, ca ma vor ferici femeile!" ai i-a pus numele Aoer. 

 14. Iar pe vremea seceratului grâului s-a dus Ruben oi, gasind în ?arina mandragore, le-a adus la mama sa Lia. Rahila insa a zis catre Lia, sora sa: "Da-mi oi mie din mandragorele fiului tau!" 

 15. Iar Lia a zis: "Nu-?i ajunge ca mi-ai luat barbatul? Vrei sa iei oi mandragorele fiului meu?" ai Rahila a zis: "Nu aoa, ci pentru mandragorele fiului tau, sa se culce Iacov noaptea aceasta cu tine!" 

 16. Venind Iacov seara de la câmp, i-a ieoit Lia înainte oi i-a zis: "Sa intri la mine astazi, ca te-am cumparat cu mandragorele fiului meu!" ai în noaptea aceea s-a culcat Iacov cu ea. 

 17. ai a auzit Dumnezeu pe Lia oi ea a zamislit oi a nascut lui Iacov al cincilea fiu. 

 18. Atunci a zis Lia: "Mi-a dat rasplata Dumnezeu pentru ca am dat barbatului meu pe roaba mea". ai a pus copilului numele Isahar, adica rasplata. 

 19. Apoi a mai zamislit Lia înca o data oi a nascut lui Iacov al oaselea fiu. 

 20. ai a zis Lia: "Dar minunat mi-a daruit Dumnezeu în timpul de acum! De acum barbatul meu va oedea la mine, ca i-am nascut oase feciori". ai a pus copilului numele Zabulon. 

 21. Dupa aceea Lia a mai nascut o fata oi i-a pus numele Dina. 

 22. Dar oi-a adus aminte Dumnezeu oi de Rahila oi a auzit-o Dumnezeu oi i-a deschis pântecele. 

 23. ai zamislind, ea a nascut lui Iacov un fiu; oi a zis Rahila: "Ridicat-a Dumnezeu ocara de la mine!" 

 24. ai a pus copilului numele Iosif, zicând: "Domnul îmi va mai da oi alt fiu!" 

 25. Iar dupa ce a nascut Rahila pe Iosif, Iacov a zis catre Laban: "Lasa-ma sa plec, sa ma duc la mine, în pamântul meu. 

 26. Da-mi femeile mele oi copiii mei, pentru care ?i-am slujit, ca sa ma duc, caci tu otii ce slujba ?i-am facut". 

 27. Laban însa i-a zis: "De am aflat har înaintea ta, mai ramâi la mine! Caci vad bine ca Dumnezeu m-a binecuvântat prin venirea ta". 

 28. Apoi a adaugat: "Spune simbria ce voieoti oi-ti voi da-o!" 

 29. Iacov însa i-a raspuns: "Tu otii cum ?i-am slujit oi cum sunt vitele tale, de când am venit eu la tine; 

 30. Caci erau pu?ine când am venit eu, iar de atunci s-au înmul?it oi te-a binecuvântat Dumnezeu prin venirea mea. Când însa am sa lucrez eu oi pentru casa mea?" 

 31. Raspunsu-i-a Laban: "Ce sa-?i dau?" ai Iacov a zis: "Sa nu-mi dai nimic. Dar de faci ce-?i voi spune eu, voi mai paote oi voi mai pazi oile tale. 

 32. Sa treaca astazi toate oile tale pe dinaintea noastra oi sa despar?im din ele orice oaie pestri?a sau tarcata sau neagra, iar dintre capre cele pestri?e sau tarcate: aceea sa fie simbria mea. 

 33. Credinciooia mea va raspunde pentru mine înaintea ta mâine, când vei veni sa-mi statorniceoti simbria: tot ce nu va fi bal?at sau tarcat între caprele mele oi tot ce nu va fi tarcat sau negru între oile mele se va socoti ca furat de mine". 

 34. Zis-a Laban catre el: "Bine, sa fie cum zici tu!" 

 35. ai a ales Iacov în ziua aceea ?apii cei varga?i sau pestri?i oi toate caprele bal?ate sau tarcate, toate câte erau cu cit de pu?in alb, oi toate oile tarcate sau negre oi le-a dat în seama fiilor sai. 

 36. Iar Laban a hotarât ca departarea între dânsul oi oile lui Iacov sa fie cale de trei zile. ai a ramas Iacov sa pasca celelalte oi ale lui Laban. 

 37. Dupa aceea oi-a luat Iacov nuiele verzi de plop, de migdal oi de paltin, oi a crestat pe ele dungi albe, luând de pe nuiele fâoii de coaja pâna la albea?a nuielelor. 

 38. Apoi punea nuielele crestate în jgheaburile de adapat, ca, venind sa bea, oile sa zamisleasca înaintea nuielelor din adapatori. 

 39. ai zamisleau oile cum erau nuielele oi fatau oile miei pestri?i, tarca?i oi negri. 

 40. Iar mieii aceotia îi alegea Iacov oi punea înaintea oilor lui Laban numai tot ce era pestri? oi tot ce era negru; dar turmele sale le ?inea despar?ite oi nu le amesteca cu oile lui Laban. 

 41. Afara de aceasta Iacov, când zamisleau oile cele bune, punea nuiele pestri?e în adapatori înaintea lor, ca sa zamisleasca ele cum erau nuielele; 

 42. Iar când zamisleau cele rele, nu le punea nuielele oi aoa cele ce se cuveneau lui Laban erau slabe, iar cele ce se cuveneau lui Iacov erau voinice. 

 43. De aceea s-a îmboga?it omul acesta foarte, foarte tare, oi avea mul?ime de vite marunte oi vite mari, roabe oi robi, camile oi asini. 

Capitolul 31.
Iacov pleaca în Canaan. 

 1. A auzit însa Iacov vorbele feciorilor lui Laban, care ziceau: "Iacov a luat toate câte avea tatal nostru oi din ale tatalui nostru oi-a facut toata boga?ia aceasta". 

 2. ai cautând Iacov la fa?a lui Laban, iata nu mai era fa?a de el ca mai înainte. 

 3. Atunci Domnul a zis catre Iacov: "Întoarce-te în ?ara parin?ilor tai, în patria ta, oi Eu voi fi cu tine!" 

 4. Trimi?ând, deci, Iacov a chemat pe Rahila oi pe Lia la câmp, unde erau turmele, 

 5. ai le-a zis: "Vad eu ca fa?a tatalui vostru nu mai e fa?a de mine, ca mai înainte; dar Dumnezeul tatalui meu este cu mine. 

 6. Voi înoiva oti?i ca am slujit pe tatal vostru cu toata inima; 

 7. Iar tatal vostru m-a înoelat oi de zeci de ori mi-a schimbat simbria, Dumnezeu însa nu i-a îngaduit sa-mi faca rau. 

 8. Când zicea el: Cele pestri?e sa fie simbria ta, toate oile fatau miei pestri?i; iar când zicea el: Cele negre sa-?i fie de simbrie, atunci toate oile fatau miei negri. 

 9. ai aoa a luat Dumnezeu toate vitele de la tatal vostru oi mi le-a dat mie. 

 10. Iata o data, pe vremea când intrau în calduri oile, mi-am ridicat ochii oi am vazut în vis; oi iata ca ?apii oi berbecii, care sareau pe capre oi pe oi, erau albi, varga?i oi bal?a?i. 

 11. Iar îngerul Domnului mi-a zis în vis: "Iacove!" ai eu am raspuns: "Ce este?" 

 12. Zis-a el: "Ridica-?i ochii oi priveote: to?i ?apii oi berbecii, care sar pe capre oi pe oi, sunt varga?i, pestri?i oi bal?a?i, caci am vazut toate câte ?i-a facut Laban. 

 13. Eu sunt Dumnezeul, Cel ce ?i S-a aratat în Betel, unde Mi-ai turnat untdelemn pe stâlp oi unde Mi-ai facut fagaduin?a. Scoala deci acum, ieoi din pamântul acesta oi mergi în pamântul tau de naotere oi Eu voi fi cu tine". 

 14. Atunci Lia oi Rahila i-au raspuns oi au zis: "Mai avem noi oare parte oi mootenire în casa tatalui nostru? 

 15. Oare n-am fost noi socotite de el ca niote straine, fiindca el ne-a vândut oi a mâncat banii nootri? 

 16. De aceea, toata averea pe care Dumnezeu a luat-o de la tatal nostru este a noastra oi a copiilor nootri. Fa dar acum toate câte ?i-a zis Domnul!" 

 17. Atunci s-a sculat Iacov oi a urcat copiii oi femeile sale pe camile, 

 18. A strâns toate turmele sale oi toata boga?ia sa, pe care o agonisise în Mesopotamia, oi toate ale sale, ca sa mearga la Isaac, tatal sau, în ?ara Canaanului. 

 19. Iar Laban, ducându-se sa-oi tunda oile, Rahila a furat idolii tatalui sau. 

 20. Deci Iacov a înoelat pe Laban Arameul, caci nu l-a vestit ca pleaca, 

 21. Ci a fugit cu toate câte avea oi, trecând Eufratul, s-a îndreptat spre Muntele Galaadului. 

 22. Iar a treia zi i s-a dat de otire lui Laban Arameul, ca Iacov a fugit. 

 23. Atunci, luând Laban cu sine pe feciorii oi pe rudele sale, a alergat dupa el cale de oapte zile oi l-a ajuns la Muntele Galaadului. 

 24. Dar Dumnezeu a venit la Laban Arameul noaptea în vis oi i-a zis: "Fereote-te, nu cumva sa vorbeoti lui Iacov nici de bine, nici de rau". 

 25. ai a ajuns Laban pe Iacov. Iacov însa îoi aoezase cortul sau pe munte; oi tot pe Muntele Galaad oi l-a aoezat oi Laban cu rudele sale. 

 26. Atunci a zis Laban catre Iacov: "Ce ai facut? Pentru ce mi-ai furat inima oi mi-ai luat fetele, ca oi cum le-ai fi robit cu sabia? 

 27. Pentru ce ai fugit pe ascuns oi m-ai înoelat, în loc sa ma înotiin?ezi pe mine, care ?i-ao fi dat drumul cu veselie oi cu cântari din timpane oi din harfa? 

 28. Ba nu mi-ai îngaduit nici macar sa-mi sarut nepo?ii oi fetele mele. Te-ai purtat, aoadar, ca un om fara de minte. 

 29. ai acum mâna mea cea puternica ar putea sa-?i faca rau. Dar Dumnezeul tatalui tau mi-a vorbit ieri oi mi-a zis: "Fereote-te, nu cumva sa vorbeoti lui Iacov nici de bine, nici de rau!" 

 30. Sa zicem ca ai plecat, pentru ca cu mare aprindere doreai casa tatalui tau. Dar atunci de ce mi-ai furat dumnezeii mei?" 

 31. Atunci raspunzând Iacov, a zis catre Laban: "M-am temut, caci ziceam: Nu cumva sa-?i iei fetele de la mine oi toate ale mele. 

 32. Dar la cine vei gasi idolii tai, acela nu va mai trai. Cauta de fa?a cu rudele noastre oi ia tot ce vei gasi al tau la mine!" Iacov însa nu otia ca Rahila, femeia sa, îi furase. 

 33. A intrat atunci Laban în cortul lui Iacov, oi în cortul Liei, oi în cortul celor doua roabe, oi a cautat oi n-a gasit nimic; apoi, ieoind din cortul Liei, a intrat oi în cortul Rahilei. 

 34. Rahila însa luase idolii oi-i pusese sub samarul camilei oi oedea deasupra lor; oi a scotocit Laban prin tot cortul Rahilei oi n-a gasit nimic. 

 35. Iar ea a zis catre tatal sau: "Sa nu se mânie domnul meu ca nu ma pot scula înaintea ta, pentru ca tocmai acum am necazul obionuit al femeilor". ai mai scotocind Laban prin tot cortul, n-a gasit idolii. 

 36. Atunci s-a mâniat Iacov oi s-a plâns împotriva lui Laban. ai  începând a grai, Iacov a zis lui Laban: "Care-i vina mea oi care-i pacatul meu, de te înverounezi împotriva mea? 

 37. Daca ai rascolit toate lucrurile din casa mea, gasit-ai, oare, ceva din ale casei tale? Arata aici înaintea rudeniilor tale oi înaintea rudeniilor mele, ca sa ne judece ele pe amândoi! 

 38. Iata, douazeci de ani am stat la tine: oile tale oi caprele tale n-au lepadat; berbecii oilor tale nu ?i i-am mâncat, 

 39. Vite sfâoiate de fiare nu ?i-am adus: acestea au fost paguba mea. Din mâna mea ai cerut ceea ce se furase în timpul zilei oi în vremea nop?ii. 

 40. Ziua eram mistuit de caldura, iar noaptea de frig oi somnul nu se lipea de ochii mei. 

 41. Aoa mi-au fost cei douazeci de ani în casa ta. ?i-am slujit paisprezece ani pentru cele doua fete ale tale oi oase ani pentru vitele tale, iar tu de zeci de ori mi-ai schimbat simbria. 

 42. De n-ar fi fost cu mine Dumnezeul tatalui meu, Dumnezeul lui Avraam oi frica de Isaac, tu acum m-ai fi alungat cu nimic. Necazul meu oi munca mâinilor mele le-a vazut Dumnezeu oi de aceea a mijlocit ieri pentru mine". 

 43. Raspuns-a Laban oi a zis catre Iacov: "Aceste fete sunt fetele mele, aceoti copii sunt copiii mei, aceste vite sunt vitele mele, oi toate câte le vezi sunt ale mele oi ale fetelor mele. Cum dar ao fi putut eu sa fac astazi ceva împotriva lor, sau împotriva copiilor, pe care i-au nascut ele? 

 44. Haidem dar acum sa facem amândoi, eu oi tu, legamânt, care sa fie marturie între mine oi tine!" Iar Iacov i-a zis: "Iata, nu e nimeni cu noi; dar sa otii ca Dumnezeu este martor între mine oi tine". 

 45. ai a luat Iacov o piatra oi a pus-o stâlp. 

 46. Apoi a zis Iacov catre fra?ii sai: "Aduna?i pietre!" ai au adunat pietre oi au facut o movila; oi au mâncat oi au baut acolo pe movila. Apoi a zis Laban catre dânsul: "Movila aceasta este astazi marturie între mine oi între tine". 

 47. ai Laban a numit-o în limba sa: Iegar-Sahaduta, adica movila marturiei, iar Iacov i-a dat acelaoi nume, însa pe limba sa oi i-a zis: Galaad. 

 48. Apoi Laban a zis iaraoi catre Iacov: "Iata, movila aceasta oi semnul ce am pus astazi sunt marturia legamântului dintre mine oi tine". De aceea i s-a pus oi numele Galaad, adica movila marturiei. 

 49. Ba s-a mai numit ea oi Mi?pa, adica veghere, pentru ca Laban a zis: "Sa vegheze Domnul asupra mea oi asupra ta, dupa ce ne vom despar?i unul de altul. 

 50. De te vei purta rau cu fetele mele, sau de-?i vei mai lua oi alte femei, afara de fetele mele, nu mai e vorba de un om, care sa vada, ci ia aminte ca între mine oi între tine e martor Dumnezeu!" 

 51. ai iaraoi a zis Laban catre Iacov: "Iata movila aceasta oi stâlpul, pe care l-am pus între amândoi, este marturie între mine oi tine. 

 52. Ca nici eu nu voi trece spre tine oi nici tu nu vei trece spre mine, de la aceasta movila, cu gând rau. 

 53. Dumnezeul lui Avraam oi Dumnezeul lui Nahor, Dumnezeul parin?ilor lor sa fie judecator între noi!" Iar Iacov a jurat pe Acela, de Care se temea Isaac, tatal sau. 

 54. Apoi a junghiat Iacov ardere de tot pe munte oi a chemat pe rudele sale sa manânce pâine. ai au mâncat pâine oi s-au veselit în munte. 

 55. Iar a doua zi s-a sculat Laban dis-de-diminea?a oi a sarutat pe nepo?ii sai oi pe fetele sale oi i-a binecuvântat. Apoi Laban a pornit sa se întoarca la locul sau. 

Capitolul 32.
Rugaciunea lui Iacov. 

 1. Dupa aceea Iacov s-a dus în calea sa. ai cautând, el a vazut ootirea lui Dumnezeu tabarâta, caci l-au întâmpinat îngerii lui Dumnezeu. 

 2. Iacov însa, când i-a vazut, a zis: "Aceasta este tabara lui Dumnezeu!" ai a pus locului aceluia numele Mahanaim, adica doua tabere. 

 3. Apoi a trimis Iacov soli înaintea sa, la fratele sau Isav, în ?inutul Seir din ?ara Edomului, 

 4. ai le-a poruncit, zicând: "Aoa sa zice?i catre domnul meu Isav: Aoa graieote robul tau Iacov: Am stat la Laban oi am trait la el pâna acum. 

 5. Am boi oi asini, oi, slugi oi slujnice, oi am trimis sa vesteasca pe domnul meu Isav, ca sa afle robul tau bunavoin?a înaintea ta". 

 6. ai întorcându-se la Iacov, i-au spus solii: "Am fost la fratele tau Isav oi iata el vine în întâmpinarea ta cu patru sute de oameni". 

 7. Iacov însa s-a spaimântat foarte oi nu otia ce sa faca. ai a împar?it oamenii, care erau cu el, boii, oile oi camilele în doua tabere. 

 8. ai a zis Iacov: "De va navali Isav asupra unei tabere oi o va bate, va scapa cealalta tabara". 

 9. Apoi Iacov a zis: "Dumnezeul tatalui meu Avraam oi Dumnezeul tatalui meu Isaac, Doamne, Tu, Cel ce mi-ai zis: Întoarce-te în ?ara ta de naotere, oi Eu î?i voi face bine, 

 10. Nu sunt vrednic de toate îndurarile Tale oi de toate binefacerile ce mi-ai aratat mie, robului Tau, ca numai cu toiagul am trecut deunazi Iordanul acesta, iar acum am doua tabere; 

 11. Izbaveote-ma dar din mâna fratelui meu, din mâna lui Isav, caci ma tem de el, ca nu cumva sa vina oi sa ma omoare pe mine oi pe aceste mame cu copii. 

 12. Caci Tu ai zis: î?i voi face bine oi voi înmul?i neamul tau ca nisipul marii, cât nu se va putea numara din pricina mul?imii". 

 13. ai a ramas acolo în noaptea aceea. Apoi a luat din cele ce avea oi a trimis dar fratelui sau Isav: 

 14. Doua sute de capre oi douazeci de ?api, doua sute de oi oi douazeci de berbeci, 

 15. Treizeci de camile mulgatoare cu mânjii lor, patruzeci de vaci oi zece tauri, douazeci de asine oi zece asini. 

 16. ai a dat fiecare din aceste turme deosebi în seama slugilor sale oi a zis slugilor sale: "Trece?i înaintea mea oi sa fie departate turmele una de alta". 

 17. Celui dintâi i-a poruncit, zicând: "Când te va întâlni fratele meu Isav oi te va întreba: Al cui eoti tu oi unde te duci, oi ale cui sunt acestea, ce merg înaintea ta, 

 18. Sa zici: Ale robului tau Iacov; e dar trimis lui Isav, stapânul meu. Iata vine oi el dupa noi!" 

 19. Aoa a poruncit Iacov oi slugii celei de a doua oi celei de a treia oi tuturor celor ce mergeau cu turmele, zicând: "Aoa sa spune?i lui Isav, când îl ve?i întâlni. 

 20. ai sa-i mai spune?i: Iata oi el, robul tau Iacov, vine dupa noi". Caci îoi zicea: Voi îmblânzi fa?a lui cu darurile ce-mi merg înainte oi numai dupa aceea voi vedea fa?a lui, oi aoa poate ma va primi. 

 21. ai au pornit darurile înaintea lui, iar el a ramas noaptea aceea în tabara. 

 22. Dar s-a sculat noaptea oi luând pe cele doua femei ale sale oi pe cele doua roabe oi pe cei unsprezece copii ai sai, a trecut Iabocul prin vad. 

 23. Iar dupa ce i-a luat oi i-a trecut râul, a trecut oi toate ale sale. 

 24. Ramânând Iacov singur, s-a luptat Cineva cu dânsul pâna la revarsatul zorilor. 

 25. Vazând însa ca nu-l poate rapune Acela, S-a atins de încheietura coapsei lui oi i-a vatamat lui Iacov încheietura coapsei, pe când se lupta cu el. 

 26. ai i-a zis: "Lasa-Ma sa plec, ca s-au ivit zorile!" Iacov I-a raspuns: "Nu Te las pâna nu ma vei binecuvânta". 

 27. ai l-a întrebat Acela: "Care î?i este numele?" ai el a zis: "Iacov!" 

 28. Zisu-i-a Acela: "De acum nu-?i va mai fi numele Iacov, ci Israel te vei numi, ca te-ai luptat cu Dumnezeu oi cu oamenii oi ai ieoit biruitor!" 

 29. ai a întrebat oi Iacov, zicând: "Spune-mi oi Tu numele Tau!" Iar Acela a zis: "Pentru ce întrebi de numele Meu? El e minunat!" ai l-a binecuvântat acolo. 

 30. ai a pus Iacov locului aceluia numele Peniel, adica fa?a lui Dumnezeu, caci oi-a zis: "Am vazut pe Dumnezeu în fa?a oi mântuit a fost sufletul meu! " 

 31. Iar când rasarea soarele, trecuse de Peniel, dar el ochiopata din pricina ooldului. 

 32. De aceea fiii lui Israel pâna astazi nu manânca muochiul de pe oold, pentru ca Cel ce S-a luptat a atins încheietura ooldului lui Iacov, în dreptul acestui muochi. 

Capitolul 33.
Împacarea lui Iacov cu Isav. 

 1. Atunci, ridicându-oi ochii, Iacov a vazut pe Isav, fratele sau, venind cu cei patru sute de oameni. ai a împar?it Iacov copiii Liei oi ai Rahilei oi ai celor doua roabe. 

 2. ai a pus pe cele doua roabe cu copiii lor înainte; apoi dupa ei a pus pe Lia cu copiii ei oi la urma a pus pe Rahila oi pe Iosif; 

 3. Iar el mergea în fruntea lor oi, apropiindu-se de fratele sau, i s-a închinat de oapte ori pâna la pamânt. 

 4. Isav însa a alergat în întâmpinarea lui oi l-a îmbra?ioat oi, cuprinzându-i grumazul, l-a sarutat oi au plâns amândoi. 

 5. Apoi, ridicându-oi ochii oi vazând femeile oi copiii, Isav a zis: "Cine sunt aceotia?" Zis-a Iacov: "Copiii cu care a miluit Dumnezeu pe robul tau!" 

 6. Deci, s-au apropiat întâi roabele cu copiii lor oi s-au închinat. 

 7. Apoi a venit Lia cu copiii ei oi s-au închinat, iar la urma au venit oi s-au închinat oi Rahila cu Iosif. 

 8. Zis-a Isav: "Ce sunt acele turme, pe care le-am întâlnit?" Iar Iacov a raspuns: "Ca sa afle robul tau bunavoin?a înaintea domnului meu". 

 9. Atunci Isav a zis: "Am oi eu multe, frate; ?ine-?i ale tale pentru tine!" 

 10. Iacov însa a zis: "De am aflat bunavoin?a înaintea ta, primeote darurile din mâinile mele, caci, când am vazut fa?a ta, parca ao fi vazut fa?a lui Dumnezeu, aoa de binevoitor mi-ai fost. 

 11. Primeote de la mine binecuvântarile mele, pe care ?i le aduc, ca m-a miluit Dumnezeu oi am de toate". ai a staruit oi le-a luat. 

 12. Apoi a zis Isav: "Sa ne sculam oi sa mergem împreuna; eu însa îmi voi potrivi pasul cu tine". 

 13. Iacov însa a raspuns: "Domnul meu otie ca îmi sunt gingaoi copiii oi ca am oi oi vite de curând fatate; de le vom mâna tare numai o zi, ar pieri toata turma. 

 14. Sa se duca dar domnul meu, înaintea robului sau, iar eu voi urma încet, în pas cu vitele cele dinaintea mea oi în pas cu copiii, pâna voi ajunge la domnul meu în Seir". 

 15. Atunci Isav a zis: "Sa-?i las macar o parte din oamenii cei ce sunt cu mine". Iar Iacov i-a raspuns: "La ce aceasta? Mi-ajunge mie bunavoin?a ce-am aflat înaintea domnului meu". 

 16. ai s-a întors Isav în aceeaoi zi pe calea sa la Seir. 

 17. Iar Iacov s-a îndreptat spre Sucot oi oi-a facut acolo locuin?a pentru sine, iar pentru vitele sale a facut ouri; de aceea a pus el numele locului aceluia Sucot. 

 18. Întorcându-se Iacov din Mesopotamia oi ajungând cu bine la Salem, o cetate în ?inutul Sichem, din pamântul Canaan, s-a aoezat în fa?a ceta?ii. 

 19. Apoi oi-a cumparat partea de câmp, pe care era cortul sau, cu o suta de kesite, de la fiii lui Hemor, tatal lui Sichem. 

 20. A înal?at acolo un jertfelnic oi i-a pus numele El-Elohe-Israel. 

Capitolul 34.
Dina oi Sichem. 

 1. Într-o zi, Dina, fata Liei, pe care aceasta o nascuse lui Iacov, a ieoit sa vada fetele ?arii aceleia. 

 2. ai vazând-o Sichem, feciorul lui Hemor Heveul, stapânitorul pamântului aceluia, a luat-o oi, culcându-se cu ea, a necinstit-o. 

 3. Apoi s-a lipit sufletul lui de Dina, fata lui Iacov, oi i-a cazut draga fata oi a vorbit pe placul fetei. 

 4. ai a zis Sichem catre tatal sau Hemor: "Ia-mi pe fata aceasta de femeie!" 

 5. Deoi Iacov a auzit ca fiul lui Hemor a necinstit pe Dina, fata sa, dar, fiindca feciorii lui erau cu vitele la câmp, a tacut pâna s-au întors ei. 

 6. Iar Hemor, tatal lui Sichem, a ieoit la Iacov, ca sa vorbeasca cu el. 

 7. Feciorii lui Iacov însa, venind de la câmp oi aflând despre aceasta, se amarâra oi se mâniara foarte tare, pentru ca Sichem savâroise o fapta de ocara în Israel, culcându-se cu fata lui Iacov, ceea ce nu trebuia sa se întâmple. 

 8. ai graind cu ei, Hemor a zis: "Sichem, feciorul mea, s-a lipit cu sufletul de fata voastra; da?i-o dar lui de femeie oi va încuscri?i cu noi: 

 9. Marita?i-va fetele voastre cu noi oi fetele noastre lua?i-le pentru feciorii vootri; 

 10. aede?i la un loc cu noi: acest pamânt larg va e la îndemâna, ca sa va aoeza?i într-însul, sa face?i nego? oi sa va agonisi?i din el mooie". 

 11. Iar Sichem a zis catre tatal fetei oi catre fra?ii ei: "Orice ve?i zice, voi da, numai sa aflu bunavoin?a la voi. 

 12. Cere?i de la mine un mare pre? de cumparare oi darurile cele mai mari oi va voi da cât ve?i zice, numai da?i-mi fata mie de femeie!" 

 13. Feciorii lui Iacov însa au raspuns cu vicleoug lui Sichem oi lui Hemor, tatal lui; oi le-au raspuns aoa, pentru ca acela necinstise pe Dina, sora lor. 

 14. ai au zis catre dânoii Simeon oi Levi, fra?ii Dinei oi feciorii Liei: "Nu putem sa facem aceasta: sa dam pe sora noastra dupa un om netaiat împrejur, ca aceasta ar fi o ruoine pentru noi. 

 15. Numai aoa ne învoim cu voi oi ne aoezam la voi, daca ve?i face oi voi ca noi, taindu-va împrejur to?i cei de parte barbateasca. 

 16. Atunci vom da dupa voi fetele noastre, iar noi vom lua fetele voastre oi vom locui la un loc cu voi oi vom alcatui un popor. 

 17. Iar de nu vre?i sa ne asculta?i, ca sa va taia?i împrejur, noi vom lua înapoi fata oi ne vom duce". 

 18. Vorbele acestea au placut lui Hemor oi lui Sichem, feciorul lui Hemor. 

 19. De aceea, n-a zabovit tânarul sa faca aceasta, caci era îndragostit de fata lui Iacov oi era oi cel mai cu trecere în casa tatalui sau. 

 20. ai au venit Hemor oi Sichem, feciorul lui, la poarta ceta?ii lor, oi au început a grai locuitorilor ceta?ii, zicând: 

 21. "Oamenii aceotia sunt paonici; sa se aoeze dar în ?ara noastra oi sa faca nego? în ea. Iata ca loc este din destul oi într-o parte oi într-alta; fetele lor sa ni le luam de femei oi fetele noastre sa le dam dupa ei. 

 22. Dar oamenii aceotia numai aoa se învoiesc sa traiasca cu noi oi sa fie un popor cu noi, daca oi la noi se vor taia împrejur to?i cei de parte barbateasca, cum sunt ei taia?i împrejur. 

 23. Turmele lor, vitele lor oi toate averile lor nu sunt, oare, ale noastre? Sa le plinim voia lor, iar ei sa se aoeze printre noi!" 

 24. ai au ascultat pe Hemor oi pe Sichem, feciorul lui, to?i cei ce ieoeau pe poarta ceta?ii lor oi au fost taia?i împrejur to?i cei de parte barbateasca, câ?i ieoeau pe poarta ceta?ii lor. 

 25. Iar a treia zi, când erau ei înca în dureri, cei doi fiii ai lui Iacov, Simeon oi Levi, fra?ii Dinei, oi-au luat fiecare sabia oi au intrat fara teama în cetate oi au ucis pe to?i cei de parte barbateasca. 

 26. Au trecut prin ascu?ioul sabiei oi pe Hemor oi pe fiul sau Sichem oi au luat pe Dina din casa lui Sichem oi au plecat. 

 27. Apoi fiii lui Iacov se napustira asupra celor mor?i oi jefuira cetatea în care fusese necinstita Dina, sora lor. 

 28. Au luat toate oile lor, to?i boii lor, to?i asinii lor, tot ce era în cetate oi tot ce era pe câmp; 

 29. Toate boga?iile lor, to?i copiii oi femeile le-au dus în robie; oi au jefuit tot ce era în cetate oi tot ce era prin case. 

 30. Atunci Iacov a zis catre Simeon oi catre Levi: "Mare tulburare mi-a?i adus, facându-ma urât înaintea tuturor locuitorilor ?arii acesteia, înaintea Canaaneilor oi a Ferezeilor. Eu am oameni pu?ini la numar; se vor ridica asupra mea oi ma vor ucide oi voi pieri oi eu oi casa mea". 

 31. Iar ei au zis: "Dar se putea, oare, ca ei sa se poarte cu sora noastra ca oi cu o femeie pierduta?" 

Capitolul 35.
Iacov la Betel. Moartea Rahilei. 

 1. Atunci a zis Dumnezeu lui Iacov: "Scoala oi du-te la Betel oi locuieote acolo; fa acolo jertfelnic Dumnezeului Celui ce ?i S-a aratat, când fugeai tu de la fa?a lui Isav, fratele tau!" 

 2. Iar Iacov a zis casei sale oi tuturor celor ce erau cu dânsul: "Lepada?i dumnezeii cei straini, care se afla la voi, cura?i?i-va oi va primeni?i hainele voastre. 

 3. Sa ne sculam oi sa mergem la Betel, ca acolo am sa fac jertfelnic lui Dumnezeu, Celui ce m-a auzit în ziua necazului meu oi Care a fost cu mine oi m-a pazit în calatoria în care am umblat!" 

 4. Iar ei au dat lui Iacov to?i dumnezeii cei straini, care erau în mâinile lor, oi cerceii ce-i aveau în urechile lor; oi Iacov i-a îngropat sub stejarul de lânga Sichem oi i-a lasat necunoscu?i pâna în ziua de astazi. 

 5. Astfel au plecat ei de la Sichem; oi frica lui Dumnezeu era peste oraoele dimprejur oi n-au urmarit pe fiii lui Iacov. 

 6. Sosind Iacov cu to?i oamenii cei ce erau cu el la Luz, adica la Betel, în ?ara Canaanului, 

 7. A zidit acolo un jertfelnic oi a numit locul acela El-Bet-El, pentru ca acolo i Se aratase Dumnezeu, când fugea el de Isav, fratele sau. 

 8. Atunci a murit Debora, doica Rebecai, oi a fost îngropata mai jos de Betel, sub un stejar, pe care Iacov l-a numit "Stejarul Plângerii". 

 9. Aici, în Luz, Se mai arata Dumnezeu lui Iacov, dupa întoarcerea lui din Mesopotamia, oi îl binecuvânta Dumnezeu, 

 10. ai-i zise: "De acum nu te vei mai chema Iacov, ci Israel va fi numele tau". ai-i puse numele Israel. 

 11. Apoi Dumnezeu îi mai zise: "Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic! Sporeote oi te înmul?eote! Popoare oi mul?ime de neamuri se vor naote din tine oi regi vor rasari din coapsele tale. 

 12. ?ara, pe care am dat-o lui Avraam oi lui Isaac, o voi da ?ie; iar dupa tine, voi da pamântul acesta urmaoilor tai". 

 13. Apoi S-a înal?at Dumnezeu de la el, din locul în care îi graise. 

 14. ai a aoezat Iacov un stâlp pe locul unde-i graise Dumnezeu, un stâlp de piatra, oi a savâroit turnare peste el oi a turnat peste el untdelemn. 

 15. ai a pus Iacov locului unde-i graise Dumnezeu, numele Betel. 

 16. Dupa aceea au plecat din Betel. ai oi-a întins cortul sau dincolo de turnul Gader. Dar când se apropiase de Havrata, înainte de a intra în Efrata, Rahila a nascut oi naoterea aceasta a fost iar tare grea. 

 17. ai pe când se chinuia Rahila în durerile naoterii, moaoa i-a zis: "Nu te teme, ca oi acesta va fi baiat!" 

 18. Iar când Rahila îoi dadea sufletul, caci a murit, a pus copilului numele Ben-Oni, adica fiul durerii mele, iar tatal lui l-a numit Veniamin. 

 19. Iar daca a murit, Rahila a fost îngropata lânga calea ce duce la Efrata, adica la Betleem; 

 20. Iacov a ridicat un stâlp de piatra pe mormântul ei oi acest stâlp, de pe mormântul Rahilei, este pâna în ziua de astazi. 

 21. Apoi plecând Iacov de aici oi-a întins cortul dincolo de turnul Migdal-Eder. Iar pe vremea când locuia Israel în ?ara aceasta, a intrat Ruben oi a dormit cu Bilha, ?iitoarea tatalui sau Iacov, oi a auzit Israel oi i s-a parut aceasta un rau. 

 22. Fiii lui Iacov au fost doisprezece oi anume: 

 23. Fiii Liei: Ruben, întâi-nascutul lui Iacov; dupa el veneau: Simeon, Levi, Iuda, Isahar oi Zabulon. 

 24. Fiii Rahilei: Iosif oi Veniamin. 

 25. Fiii slujnicei Rahilei, Bilha: Dan oi Neftali. 

 26. ai fiii Zilpei, roaba Liei: Gad oi Aoer. Aceotia sunt fiii lui Iacov, care i s-au nascut în Mesopotamia. 

 27. Apoi a sosit Iacov la Isaac, tatal sau, caci acesta traia înca la Mamvri, în Chiriat-Arba, adica la Hebron în pamântul Canaanului, unde locuisera vremelnic Avraam oi Isaac. 

 28. Iar zilele, pe care le-a trait Isaac, au fost o suta optzeci de ani. 

 29. Slabind apoi, Isaac a murit oi a trecut la parin?ii sai, fiind batrân oi încarcat de zile, oi l-au îngropat feciorii lui, Isav oi Iacov. 

Capitolul 36.
Neamul lui Isav. 

 1. Iar spi?a neamului lui Isav, care se mai numeote oi Edom, este aceasta: 

 2. Isav oi-a luat femei din fetele Canaaneilor: pe Ada, fata lui Elon Heteul, oi pe Olibama, fata lui Ana, fiul lui ?ibon Heveul, 

 3. ai pe Basemata, fata lui Ismael oi sora lui Nebaiot. 

 4. Ada a nascut lui Isav pe Elifaz; Basemata i-a nascut pe Raguel; 

 5. Iar Olibama i-a nascut pe Ieuo, pe Ialam oi pe Core. Aceotia sunt fiii lui Isav, care i s-au nascut în ?ara Canaanului. 

 6. Dupa aceea oi-a luat Isav femeile sale, fiii sai, fetele sale, to?i oamenii casei sale, toate averile sale, toate vitele sale oi toate câte avea oi toate câte agonisise în ?ara Canaanului, oi a plecat Isav din Canaan din pricina lui Iacov, fratele sau, 

 7. Pentru ca averile lor erau multe oi nu mai puteau sa locuiasca la un loc, oi pamântul unde erau nu-i mai putea încapea din pricina mul?imii turmelor lor. 

 8. Astfel Isav, care se mai numeote oi Edom, s-a mutat în muntele Seir. 

 9. Iata acum oi urmaoii ce i s-au nascut lui Isav, parintele Edomi?ilor, dupa mutarea sa în muntele Seir. 

 10. Numele fiilor lui Isav sunt acestea: Elifaz, fiul Adei, solia lui Isav oi Raguel, fiul Basematei, so?ia lui Isav. 

 11. Elifaz, a avut cinci feciori: Teman, Omar, ?efo, Gatam oi Chenaz; 

 12. Iar Timna, o ?iitoare a lui Elifaz, fiul lui Isav, i-a nascut lui Elifaz pe Amalec. Aceotia sunt urmaoii din Ada, femeia lui Isav. 

 13. Iar feciorii lui Raguel sunt aceotia: Nahat oi Zerah, aama oi Miza. Aceotia sunt urmaoii din Basemata, femeia lui Isav. 

 14. Iar feciorii Olibamei, femeia lui Isav oi fiica lui Ana a lui ?ibon, sunt aceotia: ea a nascut lui Isav pe Ieuo, pe Ialam oi pe Core. 

 15. Iata oi capeteniile fiilor lui Isav: feciorii lui Elifaz, întâi-nascutul lui Isav, sunt: capetenia Teman, capetenia Omar, capetenia ?efo, capetenia Chenaz, 

 16. Capetenia Core, capetenia Gatam oi capetenia Amalec. Acestea sunt capeteniile din Elifaz în ?ara Edomului; aceotia sunt urmaoii din Ada. 

 17. Iar fiii lui Raguel, fiul lui Isav, sunt: capetenia Nahat, capetenia Zerah, capetenia aama oi capetenia Miza. Acestea sunt capeteniile din Raguel în ?ara Edomului; aceotia sunt urmaoii din Basemata, femeia lui Isav. 

 18. Iata oi fiii Olibamei, femeia lui Isav: capetenia Ieuo, capetenia Ialam oi capetenia Core. Acestea sunt capeteniile din Olibama, fata lui Ana oi femeia lui Isav. 

 19. Aceotia sunt fiii lui Isav oi acestea sunt capeteniile lor. Acesta este Edom. 

 20. Iar feciorii lui Seir Horeeanul, care locuiau înainte pamântul acela, sunt: Lotan, aobal, ?ibon oi Ana; 

 21. Dioon, E?er oi Dioan. Acestea sunt capeteniile Horeilor, feciorii lui Seir, în pamântul Edomului. 

 22. Fiii lui Lotan sunt: Hori oi Heman, iar sora lui Lotan a fost Timna. 

 23. Fiii lui aobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, aefo oi Onam. 

 24. Fiii lui ?ibon sunt: Aia oi Ana. Acesta este acel Ana, care a gasit izvoarele de apa calda în pustie, când paotea asinii tatalui sau ?ibon. 

 25. Copiii lui Ana sunt: Dioon oi Olibama, fata lui Ana. 

 26. Copiii lui Dioon sunt: Hemdan, Eoban, Itran oi Cheran. 

 27. Fiii lui E?er sunt: Bilhan, Zaavan oi Acan. 

 28. Fiii lui Dioan sunt: U? oi Aran. 

 29. Deci capeteniile Horeilor sunt acestea: capetenia Lotan, capetenia aobal, capetenia ?ibon, capetenia Ana, 

 30. Capetenia Dioon, capetenia E?er, capetenia Dioan. Acestea sunt capeteniile Horeilor din ?ara lui Seir, dupa familiile lor. 

 31. Iata oi regii, care au domnit în pamântul Edomului înainte de a domni vreun rege peste fiii lui Israel: 

 32. În Edom a domnit mai întâi Bela, fiul lui Beor oi cetatea lui se numea Dinhaba. 

 33. Dupa ce a murit Bela, s-a facut rege Iobab, fiul lui Zerah din Bo?ra. 

 34. Dupa ce a murit Iobab, s-a facut rege Huoam, din ?ara Temani?ilor. 

 35. Dupa ce a murit Huoam, s-a facut rege Hadad, feciorul lui Bedad; care a batut pe Madiani?i în câmpul Moab; numele ceta?ii lui era Avit. 

 36. Iar dupa ce a murit Hadad, s-a facut rege Samla, din Masreca. 

 37. Iar dupa ce a murit Samla, s-a facut rege, în locul lui, aaul, din Rehobotul de pe râu. 

 38. Iar dupa ce a murit aaul, s-a facut rege Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 

 39. Iar dupa ce a murit Baal-Hanan, feciorul lui Acbor, s-a facut rege Hadar, fiul lui Varad, oi numele ceta?ii lui era Pau oi al femeii lui Mehetabel, fiica lui Matred, feciorul lui Mezahab. 

 40. Iar numele capeteniilor din Isav, dupa triburile lor, dupa ?arile lor, dupa numirile oi na?iile lor sunt: capetenia Timna, capetenia Alvan, capetenia Ietet, 

 41. Capetenia Olibama, capetenia Ela, capetenia Pinon, 

 42. Capetenia Chenaz, capetenia Teman, capetenia Mib?ar, 

 43. Capetenia Magdiel, capetenia Iram. Acestea sunt capeteniile lui Edom, dupa aoezarile lor în ?ara stapânita de ei. Acesta-i Isav, parintele Edomi?ilor. 

Capitolul 37.
Iosif vândut de fra?ii sai.

 1. Iacov a locuit în ?ara Canaan, unde locuise oi Isaac, tatal sau. 

 2. Iata acum oi istoria urmaoilor lui Iacov: Iosif, fiind de oaptesprezece ani, paotea oile tatalui sau împreuna cu fra?ii sai. Petrecându-oi copilaria cu feciorii Bilhai oi cu feciorii Zilpei, femeile tatalui sau, Iosif aducea lui Israel, tatal sau, veoti despre purtarile lor rele. 

 3. ai iubea Israel pe Iosif mai mult decât pe to?i ceilal?i fii ai sai, pentru ca el era copilul batrâne?ilor lui, oi-i facuse haina lunga oi aleasa. 

 4. Fra?ii lui, vazând ca tatal lor îl iubea mai mult decât pe to?i fiii sai, îl urau oi nu puteau vorbi cu el prietenos. 

 5. Visând însa Iosif un vis, l-a spus fra?ilor sai, 

 6. Zicându-le: "Asculta?i visul ce am visat: 

 7. Parca legam snopi în ?arina oi snopul meu parca s-a sculat oi statea drept, iar snopii vootri s-au strâns roata oi s-au închinat snopului meu". 

 8. Iar fra?ii lui au zis catre el: "Nu cumva ai sa domneoti peste noi? Sau poate ai sa ne stapâneoti?" ai l-au urât înca oi mai mult pentru visul lui oi pentru spusele lui. 

 9. ai a mai visat el alt vis oi l-a spus tatalui sau oi fra?ilor sai, zicând: "Iata am mai visat alt vis: soarele oi luna oi unsprezece stele mi se închinau mie". 

 10. ai-l povesti tatalui sau oi fra?ilor sai, iar tatal sau l-a certat oi i-a zis: "Ce înseamna visul acesta pe care l-ai visat? Au doara eu oi mama ta oi fra?ii tai vom veni oi ne vom închina ?ie pâna la pamânt?" 

 11. De aceea îl pizmuiau fra?ii lui, iar tatal sau pastra cuvintele acestea în inima lui. 

 12. S-au dus dupa aceea fra?ii lui sa pasca oile tatalui lor la Sichem. 

 13. ai Israel a zis catre Iosif: "Fra?ii tai pasc oile la Sichem. Vino, dar, sa te trimit la ei". Iar el a zis: "Ma duc, tata!" 

 14. Apoi Israel a zis catre Iosif: "Du-te oi vezi de sunt sanatooi fra?ii tai oi oile oi sa-mi aduci raspuns!" L-a trimis astfel din valea Hebronului oi Iosif s-a dus la Sichem. 

 15. Dupa aceea l-a gasit un om ratacind pe câmp oi l-a întrebat omul acela oi i-a zis: "Ce cau?i?" 

 16. Iar el a zis: "Caut pe fra?ii mei. Spune-mi, unde pasc ei oile?" 

 17. Zisu-i-a omul acela: "S-au dus de aici, caci i-am auzit zicând: Haidem la Dotain!" ai s-a dus Iosif dupa fra?ii sai oi i-a gasit la Dotain. 

 18. Iar ei, vazându-l de departe, pâna a nu se apropia de ei, au început a unelti asupra lui sa-l omoare; 

 19. ai au zis unii catre al?ii: "Iata visatorul acela de vise vine! 

 20. Haidem sa-l omorâm, sa-l aruncam într-un pu? oi sa zicem ca l-a mâncat o fiara salbatica oi vom vedea ce se va alege de visele lui!" 

 21. Auzind însa aceasta, Ruben a voit sa-l scape din mâinile lor, zicând: "Sa nu-i ridicam via?a!" 

 22. Apoi Ruben a adaugat: "Sa nu varsa?i sânge! Arunca?i-l în pu?ul acela din pustie, dar mâinile sa nu vi le pune?i pe el!" Iar aceasta o zicea el cu gândul de a-l scapa din mâinile lor oi a-l trimite acasa la tatal sau. 

 23. Când însa a sosit Iosif la fra?ii sai, ei au dezbracat pe Iosif de haina cea lunga oi aleasa, cu care era îmbracat, 

 24. ai l-au luat oi l-au aruncat în pu?; dar pu?ul era gol oi nu avea apa. 

 25. Dupa aceea oezând sa manânce pâine oi cautând cu ochii lor, ei au vazut venind dinspre Galaad o caravana de Ismaeli?i, ale caror camile erau încarcate cu tamâie, eu balsam oi cu smirna, pe care le duceau în Egipt. 

 26. Atunci a zis Iuda catre fra?ii sai: "Ce vom folosi de vom ucide pe fratele nostru oi vom ascunde sângele lui? 

 27. Haidem sa-l vindem Ismaeli?ilor acestora, neridicându-ne mâinile asupra lui, pentru ca e fratele nostru oi trupul nostru". ai au ascultat fra?ii lui. 

 28. Iar când au trecut negustorii Madiani?i pe acolo, fra?ii au tras oi au scos pe Iosif din pu? oi l-au vândut pe el Ismaeli?ilor cu douazeci de argin?i. ai aceotia au dus pe Iosif în Egipt. 

 29. Când însa s-a întors Ruben la pu? oi n-a vazut pe Iosif în pu?, el oi-a rupt hainele, 

 30. ai întorcându-se la fra?ii sai, a zis: "Baiatul nu este! Încotro sa apuc eu acum?" 

 31. Atunci ei au luat haina lui Iosif oi, junghiind un ied, au muiat haina în sânge; 

 32. Apoi au trimis dupa haina cea lunga oi aleasa oi au adus-o la tatal lor, spunând. "Am gasit aceasta; vezi de este haina fiului tau sau nu!" 

 33. ai a cunoscut-o Iacov oi a zis: "Este haina fiului meu! L-a mâncat o fiara salbatica; o fiara l-a sfâoiat pe Iosif!" 

 34. Atunci oi-a rupt Iacov hainele sale oi-a acoperit cu sac coapsele oi a plâns pe fiul sau zile multe. 

 35. Dupa aceea s-au adunat to?i feciorii lui oi toate fetele lui oi au venit sa-l mângâie; dar el nu voia sa se mângâie, ci zicea: "Plângând, ma voi pogorî în locuin?a mor?ilor la fiul meu!" ai-l plângea astfel tatal sau. 

 36. Iar Madiani?ii au vândut pe Iosif în Egipt lui Putifar, dregator oi comandant al garzii la curtea lui Faraon. 

Capitolul 38.
Iuda oi Tamara. 

 1. În vremea aceea s-a întâmplat ca Iuda s-a pogorât de la fra?ii sai oi s-a aoezat lânga un adulamitean, cu numele Hira. 

 2. Vazând Iuda acolo pe fata unui canaaneu, care se numea aua, el a luat-o de so?ie oi a intrat la ea. 

 3. ai ea, zamislind, a nascut un baiat, oi Iuda i-a pus numele Ir. 

 4. Zamislind iaraoi, a nascut alt baiat oi i-a pus numele Onan. 

 5. ai a mai nascut un baiat oi i-a pus numele aela. ai când a nascut ea acest fiu, Iuda era la Kezib. 

 6. Apoi Iuda a luat pentru Ir, întâiul nascut al sau, o femeie, cu numele Tamara. 

 7. Dar Ir, întâiul nascut al lui Iuda, a fost rau înaintea Domnului oi de aceea l-a omorât Domnul. 

 8. Atunci a zis Iuda catre Onan: "Intra la femeia fratelui tau, însoara-te cu ea, în puterea leviratului, oi ridica urmaoi fratelui tau!" 

 9. atiind însa Onan ca nu vor fi urmaoii ai lui, de aceea, când intra la femeia fratelui sau, el varsa samân?a jos, ca sa nu ridice urmaoi fratelui sau. 

 10. Ceea ce facea el era rau înaintea lui Dumnezeu oi l-a omorât oi pe acesta. 

 11. Atunci a zis Iuda catre Tamara, nora sa, dupa moartea celor doi fii ai sai: "Stai vaduva în casa tatalui tau, pâna se va face mare aela, fiul meu!" Caci îoi zicea: "Nu cumva sa moara oi acesta, ca oi fra?ii lui!" ai s-a dus Tamara oi a trait în casa tatalui ei. 

 12. Trecând însa vreme multa, a murit fata lui aua, so?ia lui Iuda. Iar Iuda, dupa ce au trecut zilele de jelire, s-a dus în Timna, la cei ce tundeau oile lui, împreuna cu prietenul sau Hira adulamiteanul. 

 13. Atunci i s-a vestit Tamarei, nora sa, zicându-i-se: "Iata socrul tau merge la Timna sa-oi tunda oile". 

 14. Iar ea, dezbracând de pe sine hainele sale de vaduvie, s-a înfaourat cu un val oi, gatindu-se, a ieoit oi a oezut la poarta Enaim, care este în drumul spre Timna, caci vedea ca aela crescuse mare oi ea nu-i fusese data lui de so?ie. 

 15. ai, vazând-o Iuda, a socotit ca este o femeie naravita, caci n-a cunoscut-o, pentru ca îoi avea fa?a acoperita. 

 16. ai abatându-se din cale pe la ea, i-a zis: "Lasa-ma sa intru la tine!" Caci nu otia ca este nora sa. Iar ea a zis: "Ce ai sa-mi dai, daca vei intra la mine?" 

 17. Iar el i-a raspuns: "Î?i voi trimite un ied din turma mea". ai ea a zis: "Bine, dar sa-mi dai ceva zalog pâna mi-l vei trimite". 

 18. Raspuns-a Iuda: "Ce zalog sa-?i dau?" ai ea a zis: "Inelul tau, cingatoarea ta oi toiagul ce-l ai în mâna". ai el i le-a dat oi a intrat la ea oi ea a ramas grea. 

 19. Apoi, sculându-se, ea s-a dus oi-a scos valul sau oi s-a îmbracat iar cu hainele sale de vaduvie. 

 20. Iar Iuda a trimis iedul pe adulamitean, prietenul sau, ca sa ia zalogul din mâinile femeii. Dar n-a mai gasit-o. 

 21. ai a întrebat pe oamenii locului aceluia: "Unde este femeia cea naravita, care oedea la Enaim, la drum?" Iar aceia i-au raspuns: "N-a fost aici nici o femeie naravita!" 

 22. S-a întors deci acela la Iuda oi a zis: "N-am gasit-o oi oamenii de acolo mi-au spus ca n-a fost acolo nici o femeie naravita!" 

 23. Atunci Iuda a zis: "Sa oi le ?ie! Numai de nu ne-ar face de batjocura. Iata, eu i-am trimis iedul, dar tu n-ai gasit-o". 

 24. Dar, cam dupa vreo trei luni, i s-a spus lui Iuda: "Tamara, nora ta, a cazut în desfrânare oi iata a ramas însarcinata din desfrânare". Iar Iuda a zis: "Scoate?i-o oi sa fie arsa". 

 25. Dar când o duceau, ea a trimis la socrul sau, zicând: "Eu sunt îngreunata de acela ale caruia sunt lucrurile acestea". Apoi a adaugat: "Afla al cui e inelul acesta, cingatoarea aceasta oi toiagul acesta!" 

 26. ai le-a cunoscut Iuda oi a zis: "Tamara e mai dreapta decât mine, pentru ca nu am dat-o lui aela, fiul meu". ai n-a mai cunoscut-o pe ea. 

 27. Iar când era sa nasca, s-a aflat ca are în pântece doi gemeni. 

 28. În vremea naoterii s-a ivit mâna unuia, iar moaoa a luat oi i-a legat la mâna un fir de a?a rooie, zicând: "Acesta a ieoit întâi". 

 29. Dar acesta oi-a tras mâna înapoi oi îndata a ieoit fratele lui. ai ea a zis: "Cum ai rupt tu piedica? Ruptura sa fie asupra ta!" ai i-a pus numele Fares. 

 30. Dupa aceea a ieoit oi fratele lui, cu firul de a?a rooie la mâna, oi i s-a pus numele Zara. 

Capitolul 39.
Iosif în Egipt. 

 1. Deci Iosif a fost dus în Egipt oi din mâna Ismaeli?ilor, care l-au dus acolo, l-a cumparat egipteanul Putifar, o capetenie de la curtea lui Faraon oi comandantul garzii lui. 

 2. Domnul însa era cu Iosif oi el era om îndemânatic oi traia în casa egipteanului, stapânul sau. 

 3. Stapânul sau vedea ca Domnul era cu dânsul oi ca toate câte facea el, Domnul le sporea în mâna lui. 

 4. De aceea a aflat Iosif trecere înaintea stapânului sau oi i-a placut oi l-a pus peste casa sa oi toate câte avea le-a dat pe mâna lui Iosif. 

 5. Iar dupa ce l-a pus peste casa sa oi peste toate câte avea, a binecuvântat Domnul casa egipteanului pentru Iosif oi era binecuvântarea Domnului peste tot ce avea el în casa oi în ?arina sa. 

 6. ai a lasat Putifar pe mâna lui Iosif tot ce avea oi, de când îl avea pe el, nu purta grija de nimic din câte avea, fara numai de pâinea ce mânca. Iosif însa era chipeo la statura oi foarte frumos la fata. 

 7. Aoa fiind, femeia stapânului sau oi-a pus ochii pe Iosif oi i-a zis: "Culca-te cu mine!" 

 8. Iar el n-a voit, ci a zis catre femeia stapânului sau: "De când sunt aici, stapânul meu nu poarta grija de nimic în casa sa, ci toate câte are le-a dat pe mâna mea. 

 9. În casa aceasta nu-i nimeni mai mare decât mine oi de la nimic nu sunt oprit decât numai de la tine, pentru ca tu eoti femeia lui. Cum dar sa fac eu acest mare rau oi sa pacatuiesc înaintea lui Dumnezeu?" 

 10. Dar, deoi ea zicea aoa lui Iosif în toate zilele, el n-o asculta sa se culce cu ea, nici sa fie cu ea. 

 11. Se întâmpla într-o zi sa intre Iosif în casa dupa treburile sale oi, nefiind în casa vreunul din casnici, 

 12. Ea l-a apucat de haina oi i-a zis: "Culca-te cu mine!" El însa, lasând haina în mâinile ei, a fugit oi a ieoit afara. 

 13. Iar ea, când a vazut ca el, lasându-oi haina în mâinile ei, a fugit oi a ieoit afara, 

 14. A strigat pe casnicii sai oi le-a zis aoa: "Privi?i, ne-a adus aici sluga un evreu, ca sa-oi bata joc de noi. Caci a intrat la mine oi mi-a zis: "Culca-te cu mine!" Eu însa am strigat tare. 

 15. Auzind el ca am ridicat glasul oi am strigat, lasându-oi haina la mine, a fugit oi a ieoit afara". 

 16. ai a ?inut ea haina la sine pâna a venit stapânul lui acasa. 

 17. Atunci i-a spus oi lui aceleaoi vorbe, zicând: "Acel rob evreu, pe care l-ai adus la noi, a venit la mine sa ma batjocoreasca oi mi-a zis: "Culca-te cu mine!" 

 18. Dar când a auzit ca am ridicat glasul oi am început sa strig, s-a temut oi, lasându-oi haina la mine, a fugit oi a ieoit afara". 

 19. Auzind stapânul lui cuvintele femeii sale, câte îi spusese despre el, zicând: "Aoa oi aoa s-a purtat cu mine sluga ta!" s-a aprins de mânie 

 20. ai luând stapânul pe Iosif, l-a bagat în temni?a, unde erau închioi cei ce greoeau regelui. ai a ramas el acolo în temni?a. 

 21. Dar Domnul era cu Iosif, a revarsat mila asupra lui oi i-a daruit trecere înaintea mai-marelui temni?ei, 

 22. Încât mai-marele temni?ei a dat pe mâna lui Iosif temni?a oi pe to?i osândi?ii, care erau în temni?a, oi orice era de facut acolo, el facea. 

 23. Iar mai-marele temni?ei nu avea nici o frica de nimic, ca toate erau pe mâna lui Iosif, pentru ca Domnul era cu el oi toate câte facea, Domnul le sporea în mâinile lui. 

Capitolul 40.
Iosif tâlcuieote visele în temni?a. 

 1. S-a întâmplat insa dupa aceasta ca marele paharnic al regelui Egiptului oi marele pitar sa greoeasca înaintea regelui Egiptului, stapânul lor. 

 2. Atunci s-a mâniat Faraon pe cei doi dregatori ai sai: pe mai-marele paharnic oi pe mai-marele pitar 

 3. ai i-a pus sub paza în temni?a, în casa capeteniei garzii, unde era închis Iosif. 

 4. Iar capetenia temni?ei a rânduit la ei pe Iosif sa le slujeasca; oi au ramas ei câteva zile în temni?a. 

 5. Într-o noapte însa mai-marele pitar oi mai-marele paharnic ai regelui Egiptului, care erau închioi în temni?a, au visat amândoi vise; dar fiecare visul sau oi fiecare vis cu în?elesul lui. 

 6. Iar diminea?a, când a intrat Iosif la ei, iata erau tulbura?i. 

 7. ai a întrebat Iosif pe dregatorii lui Faraon, care erau cu el la stapânul sau sub paza, oi le-a zis: "De ce sunt astazi triste fe?ele voastre?" 

 8. Iar ei au raspuns: "Am visat niote vise oi nu are cine ni le tâlcui". Zis-a lor Iosif: "Oare tâlcuirile nu sunt ele de la Dumnezeu? Spune?i-mi dar visele voastre!" 

 9. Atunci a spus marele paharnic visul sau lui Iosif oi a zis: "Eu am vazut în vis ca era înaintea mea o coarda de vie; 

 10. ai coarda aceea avea trei vi?e; apoi a înfrunzit, a înflorit oi au crescut struguri oi s-au copt. 

 11. ai paharul lui Faraon era în mâna mea; oi parea ca am luat un strugure oi l-am stors în paharul lui Faraon oi am dat paharul în mâna lui Faraon". 

 12. Acestuia Iosif i-a zis: "Iata tâlcuirea visului tau: cele trei vi?e înseamna trei zile. 

 13. Dupa trei zile îoi va aduce aminte Faraon de dregatoria ta oi te va pune iaraoi în slujba ta; oi vei da lui Faraon paharul în mâna, cum faceai mai înainte, când erai paharnic la el. 

 14. Deci, când vei fi la bine, adu-?i aminte oi de mine oi fa-mi bine de pune pentru mine cuvânt la Faraon oi ma scoate din închisoarea aceasta; 

 15. Caci eu sunt furat din pamântul Evreilor; oi nici aici n-am facut nimic, ca sa fiu aruncat în temni?a aceasta". 

 16. Vazând mai-marele pitar ca a tâlcuit bine, a zis catre Iosif: "ai eu am visat un vis: oi iata ca aveam pe cap trei panere cu pâine. 

 17. Iar în panerul cel mai de deasupra se aflau toate felurile de aluaturi coapte, din care manânca Faraon, oi pasarile cerului le ciuguleau din panerul cel de pe capul meu". 

 18. Raspunzând acestuia, Iosif i-a zis: "Iata oi tâlcuirea visului tau: cele trei panere înseamna trei zile. 

 19. Dupa trei zile Faraon î?i va lua capul oi te va spânzura pe un lemn oi pasarile cerului î?i vor ciuguli carnea". 

 20. Iar a treia zi, fiind ziua naoterii lui Faraon, a facut acesta ospa? pentru to?i dregatorii sai oi în mijlocul dregatorilor sai oi-a adus aminte de paharnic oi de mai-marele pitar; 

 21. ai a pus iaraoi pe mai-marele paharnic în dregatoria lui, oi dadea el paharul lui Faraon în mâna; 

 22. Iar pe mai-marele pitar l-a spânzurat, dupa tâlcuirea pe care o facuse Iosif. 

 23. Dar mai-marele paharnic nu oi-a mai adus aminte de Iosif, ci l-a uitat. 

Capitolul 41.
Iosif tâlcuieote visele lui Faraon. 

 1. La doi ani dupa aceea, a visat oi Faraon un vis. Se facea ca statea lânga râu; 

 2. ai iata ca au ieoit din râu oapte vaci, frumoase la înfa?ioare oi grase la trup, oi paoteau pe mal. 

 3. Iar dupa ele au ieoit alte oapte vaci, urâte la chip oi slabe la trup, oi au stat pe malul râului linga celelalte vaci; 

 4. ai vacile cele urâte oi slabe la trup au mâncat pe cele oapte vaci frumoase la chip oi grase la trup; oi s-a trezit Faraon. 

 5. Apoi iar a adormit oi a mai visat un vis: iata se ridicau dintr-o tulpina de grâu oapte spice frumoase oi pline; 

 6. ai dupa ele au ieoit alte oapte spice sub?iri, seci oi palite de vântul de rasarit; 

 7. ai cele oapte spice seci oi palite au mâncat pe cele oapte spice grase oi pline. ai s-a trezit Faraon oi a în?eles ca era vis. 

 8. Iar diminea?a s-a tulburat duhul lui Faraon oi a trimis sa cheme pe to?i magii Egiptului oi pe to?i în?elep?ii lui; oi le-a povestit Faraon visul sau, dar nu s-a gasit cine sa-l tâlcuiasca lui Faraon. 

 9. Atunci a început mai-marele paharnic sa graiasca lui Faraon oi a zis: "Îmi aduc aminte astazi de pacatele mele: 

 10. S-a mâniat odata Faraon pe dregatorii sai oi ne-a pus, pe mine oi pe mai-marele pitar, sub paza în casa capeteniei garzii. 

 11. Atunci amândoi, oi eu oi el, am visat într-o noapte câte un vis, dar fiecare am visat vis deosebit oi cu însemnare deosebita. 

 12. Acolo cu noi era oi un tânar evreu, un rob al capeteniei garzii, oi spunându-i noi visele noastre, ni le-a tâlcuit, fiecaruia cu în?elesul lui. 

 13. ai cum ne-a tâlcuit el, aoa s-a oi întâmplat: eu sa fiu pus iar în dregatoria mea, iar acela sa fie spânzurat". 

 14. Atunci a trimis Faraon sa cheme pe Iosif. ai sco?ându-l îndata din temni?a, l-au tuns, i-au primenit hainele oi a venit la Faraon. 

 15. Iar Faraon a zis catre Iosif: "Am visat un vis oi n-are cine mi-l tâlcui. Am auzit însa zicându-se despre tine ca, de auzi un vis, îl tâlcuieoti". 

 16. Iosif însa raspunzând, a zis catre Faraon: "Nu eu, ci Dumnezeu va da raspuns pentru liniotirea lui Faraon". 

 17. A grait apoi Faraon lui Iosif oi a zis: "Am visat ca parca stateam pe malul râului 

 18. ai iata au ieoit din râu oapte vaci grase la trup oi frumoase la chip oi paoteau pe mal. 

 19. ai dupa ele au ieoit alte oapte vaci rele oi urâte la chip oi slabe la trup, cum eu n-am vazut asemenea în toata ?ara Egiptului; 

 20. ai vacile urâte oi slabe au mâncat pe cele oapte vaci grase oi frumoase. 

 21. ai au intrat cele grase în pântecele lor oi nu se cunootea ca au intrat ele în pântecele acestora, caci acestea erau tot urâte la chip, ca oi mai înainte. Apoi, deoteptându-ma, am adormit iar. 

 22. ai am visat iar un vis ca dintr-o tulpina au ieoit oapte spice pline oi frumoase. 

 23. ai dupa ele au ieoit alte oapte spice slabe, seci oi palite de vântul de rasarit; 

 24. ai cele oapte spice seci oi palite au mâncat pe cele oapte spice frumoase oi pline. Am povestit acestea magilor, dar nimeni nu mi le-a tâlcuit". 

 25. Atunci a zis Iosif catre Faraon: "Visul lui Faraon este unul: Dumnezeu a vestit lui Faraon cele ce voieote sa faca. 

 26. Cele oapte vaci frumoase înseamna oapte ani; cele oapte spice frumoase înseamna oapte ani; visul lui Faraon este unul. 

 27. Cele oapte vaci urâte oi slabe, care au ieoit dupa ele, înseamna oapte ani; de asemenea oi cele oapte spice, seci oi palite de vântul de rasarit, înseamna oapte ani. Vor fi oapte ani de foamete. 

 28. Iata pentru ce am spus eu lui Faraon ca Dumnezeu a aratat lui cele ce voieote sa faca. 

 29. Iata, vin oapte ani de beloug mare în tot pamântul Egiptului. 

 30. Dupa ei vor veni oapte ani de foamete oi se va uita tot belougul acela în pamântul Egiptului oi foametea va secatui toata tara. 

 31. ai belougul de altadata nu se va mai sim?i în ?ara, dupa foametea care va urma, ca va fi foarte grea. 

 32. Iar ca visul s-a aratat de doua ori lui Faraon, aceasta înseamna ca lucrul este hotarât de Dumnezeu oi ca El se grabeote sa-l plineasca. 

 33. ai acum sa aleaga Faraon un barbat priceput oi în?elept oi sa-l puna peste pamântul Egiptului. 

 34. Sa porunceasca dar Faraon sa se puna supraveghetori peste ?ara, ca sa adune în cei oapte ani de beloug a cincea parte din toate roadele pamântului Egiptului. 

 35. Sa strânga aceia toata pâinea de prisos în aceoti ani buni ce vin oi s-o adune în ceta?ile pâinii, sub mâna lui Faraon, oi sa o pastreze spre hrana; 

 36. Hrana aceasta va fi de rezerva în ?ara pentru cei oapte ani de foamete, care vor urma în ?ara Egiptului, ca sa nu piara ?ara de foame". 

 37. Aceasta a placut lui Faraon oi tuturor dregatorilor lui. 

 38. ai a zis Faraon catre to?i dregatorii sai: "Am mai putea gasi, oare, un om, ca el, în care sa fie duhul lui Dumnezeu?" 

 39. Apoi a zis Faraon catre Iosif: "De vreme ce Dumnezeu ?i-a descoperit toate acestea, nu se afla om mai în?elept oi mai priceput decât tine. 

 40. Sa fii dar tu peste casa mea. De cuvântul tau se va pova?ui tot poporul meu oi numai prin tronul meu voi fi mai mare decât tine!" 

 41. Apoi Faraon a zis lui Iosif: "Iata, eu te pun astazi peste tot pamântul Egiptului!" 

 42. ai oi-a scos Faraon inelul din degetul sau oi l-a pus în degetul lui Iosif, l-a îmbracat cu haina de vison oi i-a pus lan? de aur împrejurul gâtului lui. 

 43. Apoi a poruncit sa fie purtat în a doua trasura a sa oi sa strige înaintea lui: "Cade?i în genunchi!" ai aoa a fost Iosif pus peste tot pamântul Egiptului. 

 44. ai a zis iaraoi Faraon catre Iosif: "Eu sunt Faraon! Dar fara otirea ta, nimeni nu are sa-oi miote nici mâna sa, nici piciorul sau, în tot pamântul Egiptului!" 

 45. ai a pus Faraon lui Iosif numele ?afnat-Paneah oi i-a dat de so?ie pe Asineta, fiica lui Poti-Fera, marele preot din Iliopolis. 

 46. Iosif era de treizeci de ani când s-a înfa?ioat înaintea lui Faraon, regele Egiptului. Ieoind dupa aceea de la fa?a lui Faraon, Iosif s-a dus sa vada toata ?ara Egiptului. 

 47. ai a rodit pamântul în cei oapte ani de beloug câte un pumn dintr-un graunte. 

 48. ai a adunat Iosif în cei oapte ani, care au fost cu beloug în ?ara Egiptului, toata pâinea de prisos oi a pus pâinea prin ceta?i; în fiecare cetate a strâns pâinea din ?inuturile dimprejurul ei. 

 49. Astfel a strâns Iosif grâu mult foarte, ca nisipul marii, încât nici seama nu se mai ?inea, caci nu se mai putea socoti. 

 50. Dar înainte de a sosi anii de foamete, lui Iosif i s-au nascut doi fii, pe care i-a nascut Asineta, fata lui Poti-Fera, preotul din Iliopolis. 

 51. Celui întâi-nascut, Iosif i-a pus numele Manase, pentru ca oi-a zis: "M-a învrednicit Dumnezeu sa uit toate necazurile mele oi toate ale casei tatalui meu"; 

 52. Iar celuilalt i-a pus numele Efraim, pentru ca oi-a zis: "Dumnezeu m-a facut roditor în pamântul suferin?ei mele". 

 53. Iar dupa ce au trecut cei oapte ani de beloug, care au fost în ?ara Egiptului, 

 54. Au venit cei oapte ani de foamete, dupa cum spusese Iosif. Atunci s-a facut foamete în tot pamântul, dar în toata ?ara Egiptului era pâine. 

 55. Când însa a început sa sufere de foame oi toata ?ara Egiptului, atunci poporul a început a cere pâine la Faraon, iar Faraon a zis catre to?i Egiptenii: "Duce?i-va la Iosif oi face?i cum va va zice el!" 

 56. Aoadar, fiind foamete pe toata fa?a pamântului, a deschis Iosif toate jitni?ele oi a început a vinde pâine tuturor Egiptenilor. 

 57. ai veneau din toate ?arile în Egipt, sa cumpere pâine de la Iosif, caci foametea se întinsese peste tot pamântul. 

Capitolul 42.
Fra?ii lui Iosif în Egipt. 

 1. Aflând Iacov ca este grâu în Egipt, a zis catre fiii sai: "Ce va uita?i unul la altul? 

 2. Iata, am auzit ca este grâu în Egipt. Duce?i-va acolo oi cumpara?i pu?ine bucate, ca sa traim oi sa nu murim!" 

 3. Atunci cei zece din fra?ii lui Iosif s-au dus sa cumpere grâu din Egipt, 

 4. Iar pe Veniamin, fratele lui Iosif, nu l-a trimis Iacov cu fra?ii lui, caci zicea: "Nu cumva sa i se întâmple vreun rau!" 

 5. Au venit deci fiii lui Israel împreuna cu al?ii, care se pogorau sa cumpere grâu, caci era foamete oi în pamântul Canaanului. 

 6. Iar Iosif era capetenie peste ?ara Egiptului oi tot el vindea la tot poporul ?arii. ai sosind fra?ii lui Iosif, i s-au închinat lui pâna la pamânt. 

 7. Când a vazut Iosif pe fra?ii sai, i-a cunoscut, dar s-a prefacut ca este strain de ei, le-a grait aspru oi le-a zis: "De unde a?i venit?" Iar ei au zis: "Din pamântul Canaanului, sa cumparam bucate!" 

 8. Iosif însa a cunoscut pe fra?ii sai, iar ei nu l-au cunoscut. 

 9. Atunci oi-a adus aminte Iosif de visele sale, pe care le visase despre ei, oi le-a zis: "Spioni sunte?i oi a?i venit sa iscodi?i locurile slabe ale tarii!" 

 10. Zis-au ei: "Ba nu, domnul nostru! Robii tai au venit sa cumpere bucate. 

 11. To?i suntem feciorii unui om oi suntem oameni cinsti?i. Robii tai nu sunt spioni!" 

 12. Iar el le-a zis: "Ba nu! Ci a?i venit sa spiona?i par?ile slabe ale ?arii". 

 13. Ei însa au raspuns: "Noi, robii tai, suntem doisprezece fra?i din pamântul Canaan: cel mai mic e astazi cu tatal nostru, iar unul nu mai traieote". 

 14. Iosif însa le-a zis: "E tocmai cum v-am spus eu, când am zis ca sunte?i spioni. 

 15. Iata cu ce ve?i dovedi: pe via?a lui Faraon, nu ve?i ieoi de aici, pâna nu va veni aci fratele vostru cel mai mic. 

 16. Trimite?i dar pe unul din voi sa aduca pe fratele vostru; iar ceilal?i ve?i fi închioi pâna se vor dovedi spusele voastre de sunt adevarate sau nu; iar de nu, pe via?a lui Faraon, sunte?i cu adevarat spioni". 

 17. ai i-a pus sub paza vreme de trei zile. 

 18. Iar a treia zi a zis Iosif catre ei: "Face?i aceasta ca sa fi?i vii! Eu sunt om cu frica lui Dumnezeu. 

 19. De sunte?i oameni cinsti?i, sa ramâna închis un frate al vostru; iar ceilal?i duce?i-va oi duce?i grâul ce a?i cumparat, ca sa nu sufere de foame familiile voastre. 

 20. Dar sa aduce?i la mine pe fratele vostru cel mai mic, ca sa se adevereasca cuvintele voastre, oi nu ve?i muri". ai ei au facut aoa. 

 21. Ziceau însa unii catre al?ii: "Cu adevarat suntem pedepsi?i pentru pacatul ce am savâroit împotriva fratelui nostru, caci am vazut zbuciumul sufletului lui când se ruga, oi nu ne-a fost mila de el oi nu l-am ascultat, oi de aceea a venit peste noi urgia aceasta!" 

 22. Atunci raspunzând Ruben, le-a zis: "Nu v-am spus eu sa nu face?i nedreptate baiatului? Voi însa nu m-a?i ascultat oi iata acum sângele lui cere razbunare". 

 23. Aoa graiau ei între ei oi nu otiau ca Iosif în?elege, pentru ca el graise cu ei prin talmaci. 

 24. Iar Iosif s-a departat de la ei oi a plâns. Apoi întorcându-se iaraoi oi vorbind cu dânoii, a luat dintre ei pe Simeon oi l-a legat înaintea ochilor lor. 

 25. Dupa aceea a poruncit Iosif sa le umple sacii cu grâu oi argintul lor sa-l puna fiecaruia în sacul lui oi sa le dea oi de ale mâncarii pe cale. ai li s-a facut aoa. 

 26. ai punându-oi ei grâul pe asini, s-au dus de acolo. 

 27. Dar când au poposit noaptea la gazda, dezlegându-oi unul sacul, ca sa dea de mâncare asinului sau, a vazut argintul sau în gura sacului 

 28. ai a zis catre fra?ii sai: "Argintul meu mi s-a dat înapoi oi iata-l în sacul meu". Atunci s-a tulburat inima lor oi cu spaima zicea unul catre altul: "Ce a facut, oare, Dumnezeu cu noi?" 

 29. Iar daca au venit la Iacov, tatal lor, în ?ara Canaan, i-au povestit toate câte li se întâmplase, zicând: 

 30. "Stapânul ?arii aceleia a grait cu noi aspru oi ne-a pus sub paza, ca pe niote spioni ai ?arii aceleia. 

 31. Noi însa i-am spus ca suntem oameni cinsti?i; ca nu suntem spioni; 

 32. Ca suntem doisprezece fra?i, fii ai aceluiaoi tata; ca unul din noi nu mai traieote, iar cel mai mic e cu tatal nostru în pamântul Canaan. 

 33. Însa omul, stapânul ?arii aceleia, ne-a zis: "Iata cum am sa aflu eu de sunte?i oameni cinsti?i: lasa?i aici la mine pe un frate, iar grâul ce ari cumparat lua?i-l oi va duce?i la casele voastre; 

 34. Sa aduceri însa la mine pe fratele vostru cel mai mic oi atunci voi oti ca nu sunte?i spioni, ci oameni de pace, oi va voi da pe fratele vostru oi ve?i putea face cumparaturi în ?ara aceasta". 

 35. Dar deoertând ei sacii lor, iata, legatura cu argintul fiecaruia era în sacul sau; oi vazându-oi ei legaturile cu argintul lor, s-au spaimântat oi ei oi tatal lor. 

 36. Atunci, Iacov, tatal lor, a zis catre ei: "M-a?i lasat fara copii! Iosif nu mai este! Simeon nu mai este! ai acum sa-mi lua?i oi pe Veniamin? Toate au venit pe capul meu!" 

 37. Raspunzând însa Ruben a zis catre tatal sau: "Da-l în seama mea oi ?i-l voi aduce; raspund eu de el; iar de nu ?i-l voi aduce, sa omori pe cei doi feciori ai mei!" 

 38. Dar el a zis: "Fiul meu nu se va pogorî cu voi în Egipt, pentru ca fratele lui a murit oi numai el mi-a mai ramas. ai de i s-ar întâmpla vreun rau în calea în care ave?i a merge, a?i pogorî carunte?ile mele cu întristare în locuin?a mor?ilor!" 

Capitolul 43.
A doua calatorie a fra?ilor lui Iosif în Egipt. 

 1. Dar întarindu-se foametea pe pamânt, 

 2. ai ispravind de mâncat grâul ce-l adusesera din Egipt, a zis tatal lor catre ei: "Duce?i-va iar de mai cumpara?i bucate!" 

 3. Raspunsu-i-a Iuda oi a zis: "Omul acela, stapânul ?arii, ne-a grait cu juramânt oi ne-a zis: De nu va veni cu voi fratele vostru cel mai mic, nu ve?i mai vedea fa?a mea. 

 4. Deci, daca trimi?i pe fratele nostru cu noi, ne ducem sa-?i cumparam bucate; 

 5. Iar de nu trimi?i pe fratele nostru cu noi, nu ne ducem, caci omul acela a zis: Nu ve?i mai vedea fa?a mea, de nu va veni cu voi fratele vostru!" 

 6. Zis-a Israel: "De ce mi-a?i facut raul acesta, spunând omului aceluia ca mai ave?i un frate?" 

 7. Iar ei au raspuns: "Omul acela a întrebat despre noi oi despre neamul nostru, zicând: Mai traieote oare tatal vostru oi mai ave?i voi vreun frate? ai noi i-am raspuns la aceste întrebari. N-am otiut ca ne va zice: Aduce?i pe fratele vostru!" 

 8. Iuda însa a zis catre Israel, tatal sau: "Trimite baiatul cu mine oi sa ne sculam sa mergem, ca sa traim oi sa nu murim nici noi, nici tu, nici copiii nootri. 

 9. Raspund eu de el. Din mâna mea sa-l ceri. De nu ?i-l voi aduce oi de nu ?i-l voi înfa?ioa, sa ramân vinovat fa?a de tine în toate zilele vie?ii mele. 

 10. De n-am fi zabovit atât, ne-am fi întors acum a doua oara". 

 11. Zis-a Israel, tatal lor, catre ei: "Daca este aoa, iata ce sa face?i: lua?i în sacii vootri din roadele pamântului acestuia oi duce?i ca dar omului aceluia: pu?in balsam oi pu?ina miere, tamâie oi smirna, migdale oi fistic. 

 12. Lua?i oi alt argint cu voi, iar argintul care v-a fost pus înapoi în sacii vootri întoarce?i-l cu mâinile voastre; poate ca a fost pus din greoeala. 

 13. Lua?i oi pe fratele vostru oi, sculându-va, merge?i iar la omul acela. 

 14. Iar Dumnezeul cel Atotputernic sa va dea trecere la omul acela, ca sa va dea oi pe celalalt frate al vostru, oi pe Veniamin. Cât despre mine, apoi de-mi va fi dat sa ramân fara copii, atunci sa ramân!" 

 15. ai au luat ei darurile acestea; luat-au oi argint, de doua ori mai mult, oi pe Veniamin oi, sculându-se, au plecat în Egipt oi s-au înfa?ioat înaintea lui Iosif. 

 16. Iar Iosif, vazând printre ei oi pe Veniamin, fratele sau cel de o mama cu el, a zis catre ispravnicul casei sale: "Baga pe oamenii aceia în casa oi junghie din vite oi gateote, pentru ca la amiaza oamenii aceia au sa manânce la masa cu mine!" 

 17. A facut deci omul acela cum îi poruncise Iosif: a bagat pe oamenii aceia în casa lui Iosif. 

 18. Iar oamenii aceia, vazând ca i-au bagat în casa lui Iosif, au zis: "Pentru argintul, care ni s-a înapoiat deunazi în sacii nootri, ne baga înauntru, ca sa se lege de noi oi sa ne napastuiasca oi sa ne ia robi pe noi oi asinii nootri". 

 19. Atunci apropiindu-se ei de ispravnicul casei lui Iosif, au grait cu dânsul, la uoa casei, oi au zis: 

 20. "0, domnul nostru! Noi am mai venit o data sa cumparam bucate, 

 21. Dar s-a întâmplat ca, ajungând la popasul de noapte oi dezlegând sacii nootri, iata argintul fiecaruia era în sacul lui; oi acum tot argintul nostru, dupa greutatea lui, îl înapoiem cu mâinile noastre; 

 22. Iar pentru cumparat bucate, acum am adus alt argint, oi nu otim cine a pus argintul în sacii nootri". 

 23. Iar acela le-a zis: "Fi?i linioti?i oi nu va teme?i; Dumnezeul vostru o i Dumnezeul tatalui vostru v-a dat comoara în sacii vootri, caci eu am primit tot argintul cuvenit de la voi". ai le-a adus pe Simeon. 

 24. Apoi omul acela a bagat pe oamenii aceia în casa lui Iosif oi le-a dat apa de oi-au spalat picioarele; oi a dat oi nutre? pentru asinii lor. 

 25. Iar ei oi-au pregatit darurile pâna la amiaza, când avea sa vina Iosif, caci auzisera ca vor prânzi acolo. 

 26. Dupa ce a venit Iosif acasa, i-au adus în casa darurile ce aveau cu ei oi i s-au închinat cu fe?ele pâna la pamânt. 

 27. El însa i-a întrebat: "Cum va afla?i?" Apoi a zis: "E sanatos batrânul vostru tata, de care mi-a?i vorbit deunazi? Mai traieote el oare?" 

 28. Iar ei au zis: "Tatal nostru, robul tau, e sanatos oi traieote!" ai Iosif a zis: "Binecuvântat de Dumnezeu este omul acela!" Iar ei s-au plecat oi i s-au închinat. 

 29. ai ridicându-oi Iosif ochii oi vazând pe Veniamin, fratele sau de o mama cu el, a zis: "Acesta-i fratele vostru cel mai mic, pe care mi-aii spus ca-l ve?i aduce la mine?" Iar ei au raspuns: "Acesta!" ai a zis Iosif catre el: "Dumnezeu sa Se milostiveasca spre tine, fiule!" 

 30. Dar s-a departat Iosif repede, pentru ca inima sa ardea pentru fratele sau oi cauta sa plânga. ai intrând în camera sa, ?a plâns acolo. 

 31. Apoi, spalându-oi fa?a, a ieoit oi stapânindu-se a zis: "Da?i mâncarea!" 

 32. ai i s-a dat lui deosebi oi lor iaraoi deosebi, oi Egiptenilor celor ce mâncau cu dânoii tot deosebi, caci Egiptenii nu puteau sa manânce la un loc cu Evreii, pentru ca aceotia sunt spurca?i pentru Egipteni. 

 33. ai s-au aoezat ei înaintea lui, cel întâi-nascut dupa vârsta lui oi cel mai tânar dupa vârsta lui, oi se mirau între ei oamenii aceotia. 

 34. Apoi el a dat fiecaruia por?ii de dinaintea lui, iar partea lui Veniamin era de cinci ori mai mare decât a celorlal?i. ai au baut oi s-au veselit cu el. 

Capitolul 44.
Spaima fra?ilor lui Iosif. 

 1. Dupa aceea a poruncit Iosif ispravnicului casei sale oi i-a zis: "Umple sacii oamenilor acestora cu bucate, cât vor putea duce, oi argintul fiecaruia sa-l pui în gura sacului lui. 

 2. Iar cupa mea cea de argint sa o pui în sacul celui mai mic, cu pre?ul grâului lui". ai a facut acela dupa cuvântul lui Iosif, cum poruncise el. 

 3. Iar diminea?a, în revarsatul zorilor, le-au dat drumul oamenilor acelora oi asinilor lor. 

 4. Dar ieoind din cetate, ei nu s-au dus departe oi iata ca Iosif zise ispravnicului casei sale: "Scoala oi alearga dupa oamenii aceia oi, daca-i vei ajunge, sa le zici: "De ce mi-a?i rasplatit cu rau pentru bine? 

 5. De ce mi-a?i furat cupa cea de argint? Au nu este aceasta cupa din care bea stapânul meu oi în care ghiceote? Ceea ce a?i facut a?i facut rau!" 

 6. ai ajungându-i, le-a zis cuvintele acestea. 

 7. Iar ei au raspuns: "De ce graieote domnul vorbele acestea? Noi, robii tai, n-am facut aoa fapta. 

 8. Daca noi oi argintul ce l-am gasit în sacii nootri ?i l-am adus înapoi din ?ara Canaan, cum dar sa furam din casa stapânului tau argint sau aur? 

 9. Acela dintre robii tai, la care se va gasi cupa, sa moara, iar noi sa fim robii domnului nostru!" 

 10. Zis-a lor acela: "Bine: cum a?i zis, aoa sa fie! Acela, la care se va gasi cupa, sa-mi fie rob, iar voi ve?i fi nevinova?i!" 

 11. Atunci fiecare a dat repede jos sacul sau oi oi-a dezlegat fiecare sacul, 

 12. Iar acela a cautat, începând de la cel mai mare oi ispravind cu cel mai mic; oi a gasit cupa în sacul lui Veniamin. 

 13. Atunci ei oi-au rupt hainele oi, punându-oi fiecare sacul sau pe asinul sau, s-au întors în cetate. 

 14. ai a intrat Iuda oi fra?ii sai la Iosif, ca era înca acolo, oi au cazut la pamânt înaintea lui; 

 15. Iar Iosif le-a zis: "Pentru ce a?i facut o fapta ca aceasta? Au n-a?i otiut voi ca un om ca mine va ghici tainuirea?" 

 16. Zis-a Iuda: "Ce sa raspundem domnului nostru, sau ce sa zicem, sau cu ce sa ne dezvinova?im? Dumnezeu a descoperit nedreptatea robilor tai. Iata acum suntem robii domnului nostru oi noi oi acela la care s-a gasit cupa! " 

 17. Iosif însa le-a zis: "Ba nu! Eu aceasta nu voi face-o. Ci rob îmi va fi acela la care s-a gasit cupa, iar voi duce?i-va cu pace la tatal vostru". 

 18. Atunci, apropiindu-se de el, Iuda a zis: "Stapânul meu, îngaduie robului tau sa spuna o vorba înaintea ta oi sa nu te mânii pe robul tau, caci tu eoti ca oi Faraon. 

 19. Domnul meu a întrebat pe robii tai oi a zis: "Ave?i voi tata sau frate?" 

 20. ai noi am spus domnului nostru: Avem tata batrân oi un fiu mai mic, copilul batrâne?ilor sale, al carui frate a murit oi a ramas numai el singur de la mama lui oi tatal sau îl iubeote. 

 21. Iar tu ai zis catre robii tai: Aduce?i-l pe acela la mine, ca sa-l vad. 

 22. Atunci noi am spus domnului nostru: Baiatul nu poate parasi pe tatal lui, caci, de ar parasi el pe tatal lui, acesta ar muri. 

 23. Tu însa ai zis catre robii tai: De nu va veni cu voi fratele vostru cel mai mic, sa nu va mai arata?i înaintea mea. 

 24. ai daca ne-am întors noi la tatal nostru oi al tau rob, i-am povestit lui vorbele domnului nostru; 

 25. Iar când tatal nostru ne-a zis: "Duce?i-va iar, de mai cumpara?i pu?ine bucate", 

 26. Noi atunci, i-am raspuns: "Nu ne mai putem duce; iar de va fi cu noi fratele nostru cel mai mic, ne ducem, pentru ca nu putem sa mai vedem fa?a omului aceluia, de nu va veni cu noi oi fratele nostru cel mai mic". 

 27. Atunci tatal nostru oi al tau rob ne-a zis: "Voi oti?i ca femeia mea mi-a nascut doi fii: 

 28. Unul s-a dus de la mine oi eu am zis: De buna seama a fost sfâoiat oi pâna acum nu l-am mai vazut. 

 29. De-mi ve?i lua oi pe acesta de la ochii mei oi i se va întâmpla pe cale vreun rau, ve?i pogorî carunte?ile mele amarâte în mormânt". 

 30. Deci, de ma voi întoarce acum la tatal nostru oi al tau rob, oi nu va fi cu noi baiatul, de al carui suflet este legat sufletul sau, oi de va vedea el ca nu este baiatul, va muri; 

 31. ai aoa robii tai vor pogorî carunte?ile tatalui lor oi ale robului tau cu amaraciune în mormânt. 

 32. ai apoi eu, robul tau, m-am prins chezao la tatal meu pentru baiat oi am zis: De nu ?i-l voi aduce oi nu ?i-l voi înfa?ioa, sa ramân eu vinovat înaintea tatalui meu în toate zilele vie?ii mele. 

 33. Deci, sa ramân eu, robul tau, rob la domnul meu în locul baiatului, iar baiatul sa se întoarca cu fra?ii sai. 

 34. Caci cum ma voi duce eu la tatal meu, de nu va fi baiatul cu mine? Nu vreau sa vad durerea ce ar ajunge pe tatal meu!" 

Capitolul 45.
Iosif se face cunoscut fra?ilor sai. 

 1. Atunci Iosif, nemaiputându-se stapâni înaintea tuturor celor ce erau de fa?a, a strigat: "Da?i afara de aici pe to?i!" ai nemairamânând nimeni cu el, Iosif s-a descoperit fra?ilor sai, 

 2. Plângând tare, oi au auzit to?i Egiptenii oi s-a auzit oi în casa lui Faraon. 

 3. ai a zis Iosif catre fra?ii sai: "Eu sunt Iosif. Mai traieote oare tatal meu?" Fra?ii lui însa nu i-au putut raspunde, ca erau cuprinoi de frica. 

 4. Apoi Iosif a zis catre fra?ii sai: "Apropia?i-va de mine!" ai ei s-au apropiat. Iar el a zis: "Eu sunt Iosif, fratele vostru, pe care voi l-a?i vândut în Egipt. 

 5. Acum însa sa nu va întrista?i, nici sa va para rau ca m-a?i vândut aici, ca Dumnezeu m-a trimis înaintea voastra pentru pastrarea vie?ii voastre. 

 6. Ca iata, doi ani sunt de când foametea bântuie în aceasta ?ara oi mai sunt înca cinci ani, în care nu va fi nici aratura, nici secerio. 

 7. Caci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastra, ca sa pastrez o ramaoi?a în ?ara voastra oi sa va gatesc mijloc de trai în ?ara aceasta oi sa cru?e via?a voastra printr-o slavita izbavire. 

 8. Deci nu voi m-a?i trimis aici, ci Dumnezeu, Care m-a facut ca un tata lui Faraon, domn peste toata casa lui oi stapân peste tot pamântul Egiptului. 

 9. Grabi?i-va de va duce?i la tatal meu oi-i spune?i: "Aoa zice fiul tau Iosif: Dumnezeu m-a facut stapân peste tot Egiptul; vino dar la mine oi nu zabovi; 

 10. Vei locui în pamântul Gooen oi vei fi aproape de mine, tu, feciorii tai oi feciorii feciorilor tai, oile tale, vitele tale oi toate câte sunt ale tale; 

 11. ai te voi hrani acolo, ca foametea va mai ?ine înca cinci ani, ca sa nu pieri tu, nici feciorii tai, nici toate ale tale. 

 12. Iata, ochii vootri oi ochii fratelui meu Veniamin vad ca gura mea graieote cu voi. 

 13. Spune?i dar tatalui meu toata slava mea cea din Egipt oi câte a?i vazut oi va grabi?i sa aduce?i pe tatal meu aici!" 

 14. Apoi, cazând el pe grumajii lui Veniamin, fratele sau, a plâns, oi Veniamin a plâns oi el pe grumazul lui. 

 15. Dupa aceea a sarutat pe to?i fra?ii sai oi a plâns cu ei. Dupa aceasta i-au grait oi fra?ii lui. 

 16. A mers deci vestea la casa lui Faraon, spunându-se: "Au venit fra?ii lui Iosif". ai s-a bucurat Faraon oi slujitorii lui. 

 17. ai a zis Faraon catre Iosif: "Spune fra?ilor tai: Iata ce sa face?i: Încarca?i dobitoacele voastre cu pâine oi va duce?i în pamântul Canaan; 

 18. ai luând pe tatal vostru oi familiile voastre, veni?i la mine oi va voi da cel mai bun loc din ?ara Egiptului oi ve?i mânca din belougul pamântului". 

 19. ai-?i mai poruncesc sa le zici: "Iata ce sa mai face?i: lua?i-va caru?e din ?ara Egiptului pentru copiii vootri oi pentru femeile voastre oi, luând pe tatal vostru, veni?i. 

 20. Sa nu va para rau dupa locurile voastre, ca va voi da cel mai bun pamânt din toata ?ara Egiptului". 

 21. ai fiii lui Israel au facut aoa. Iar Iosif le-a dat caru?e dupa porunca lui Faraon; datu-le-a oi merinde de drum. 

 22. Apoi fiecaruia din ei i-a mai dat schimburi de haine, iar lui Veniamin i-a dat oi trei sute de argin?i, precum oi cinci rânduri de haine. 

 23. De asemenea a trimis oi tatalui sau, afara de acestea, zece asini încarca?i cu cele mai bune lucruri din Egipt oi zece asine încarcate cu grâu, cu pâine oi cu merinde, ca sa aiba pe cale. 

 24. Aoa a dat drumul fra?ilor sai oi ei au plecat; iar la plecare le-a zis: "Sa nu va sfadi?i pe cale!" 

 25. ai plecând din Egipt, ei au venit în ?ara Canaan, la Iacov, tatal lor, 

 26. ai l-au vestit, zicând: "Iosif, fiul tau, traieote oi el domneote astazi peste toata ?ara Egiptului". Inima lui Iacov însa ramase rece oi nu-i credea pe ei. 

 27. Iar daca i-au spus ei toate cuvintele lui Iosif, pe care acesta le zisese lor, oi daca a vazut caru?ele, pe care le trimisese Iosif, ca sa-l aduca, atunci s-a înviorat duhul lui Iacov, tatal lor, 

 28. ai a zis Israel: "Destul! Iosif  fiul meu, traieote înca! Voi merge sa-l vad înainte de a muri!" 

Capitolul 46.
Stramutarea lui Iacov oi a fiilor sai în Egipt. 

 1. Sculându-se deci Israel cu toate câte avea, a mers la Beer-aeba oi a adus jertfa Dumnezeului tatalui sau Isaac. 

 2. Atunci a zis Dumnezeu catre Israel noaptea în vis: "Iacove, Iacove!" Iar el a raspuns: "Iata-ma!" 

 3. ai Dumnezeu a zis: "Eu sunt Domnul Dumnezeul tatalui tau, nu te teme a te duce în Egipt, caci acolo am sa te fac neam mare. 

 4. Am sa merg cu tine în Egipt Eu Însumi oi tot Eu am sa te scot de acolo, iar Iosif î?i va închide ochii cu mâna sa!" 

 5. Dupa aceasta s-a ridicat Iacov de la Beer-aeba, iar fiii lui Israel au luat pe Iacov, tatal lor, oi pe copiii lor oi pe femeile lor în caru?ele pe care le trimisese Iosif, ca sa-l aduca. 

 6. Luând deci Iacov averile sale oi toate vitele ce agonisise în pamântul Canaan, el a mers în Egipt împreuna cu tot neamul lui. 

 7. ai a adus el împreuna cu sine în Egipt pe fiii oi nepo?ii sai, pe fiicele, nepoatele sale oi tot neamul sau. 

 8. Iar numele fiilor lui Israel, care au intrat în Egipt, sunt acestea: Iacov oi fiii lui: Ruben, întâiul-nascut al lui Iacov. 

 9. Fiii lui Ruben: Enoh, Falu, He?ron oi Carmi. 

 10. Fiii lui Simeon: Iemuel oi Iamin, Ohad oi Iachin, ?ohar oi Saul, fiii canaaneencii. 

 11. Fiii lui Levi: Gheroon, Cahat oi Merari. 

 12. Fiii lui Iuda: Ir, Onan, aela, Fares oi Zara. Însa Ir oi Onan au murit în ?ara Canaanului. Iar fiii lui Fares erau Hesron oi Hamul. 

 13. Fiii lui Isahar erau Tola oi Fua, Iaoub oi aimron. 

 14. Fiii lui Zabulon erau: Sered, Elon oi Iahleel. 

 15. Aceotia sunt feciorii oi nepo?ii Liei, pe care i-a nascut ea lui Iacov în Mesopotamia, ca oi pe Dina, fata lui: de to?i treizeci oi trei de suflete, baie?i oi fete. 

 16. Fiii lui Gad erau: ?ifion, Haghi, auni, E?bon, Eri, Arodi oi Areli. 

 17. Fiii lui Aoer erau: Imna oi Iova, Iovi, Bria oi Serah, sora lor. Iar Bria a avut pe Heber oi Malkiel. 

 18. Aceotia sunt feciorii oi nepo?ii Zilpei, pe care Laban a dat-o Liei, fiica sa. Ea a nascut lui Iacov oaisprezece suflete. 

 19. Fiii Rahilei, so?ia lui Iacov, erau: Iosif oi Veniamin. 

 20. Lui Iosif i s-au nascut în ?ara Egiptului Manase oi Efraim, pe care i-a nascut Asineta, fiica lui Poti-Fera, preotul cel mare din Iliopolis. Fiul lui Manase, pe care i l-a nascut ?iitoarea sa Sira este Machir; iar lui Machir i s-a nascut Galaad; iar fiii lui Efraim, fratele lui Manase, au fost: Sutalaam oi Taam; Sutalaam a avut de fiu pe Edom. 

 21. Fiii lui Veniamin au fost: Bela, Becher oi Aobel; fiii lui Bela au fost: Ghera oi Naaman, Ehi, Roo, Mupim, Hupim oi Ard. 

 22. Aceotia sunt fiii oi nepo?ii Rahilei, care i s-au nascut lui Iacov: de to?i paisprezece suflete. 

 23. Fiul lui Dan a fost: Huoim. 

 24. Fiii lui Neftali au fost: Iah?eel, Guni, Ie?er oi ailem. 

 25. Aceotia sunt feciorii oi nepo?ii Bilhai, pe care Laban a dat-o roaba fiicei sale Rahila. Ea a nascut lui Iacov de toate oapte suflete. 

 26. Iar sufletele, care au intrat cu Iacov în Egipt oi care au ieoit din coapsele lui, au fost de toate oaizeci oi oase afara de femeile fiilor lui Iacov. 

 27. Fiii lui Iosif, nascu?i în Egipt, erau de to?i noua suflete. Deci, de toate, sufletele casei lui Iacov, care au venit în Egipt cu el, au fost oaptezeci oi cinci. 

 28. Atunci a trimis Iacov pe Iuda înaintea sa, la Iosif, ca sa-l întâmpine la Ieroonpolis, în ?inutul Gooen. 

 29. Iar Iosif, înhamându-oi caii la caru?a sa, a ieoit în întâmpinarea lui Israel, tatal sau, la Ieroonpolis oi, vazându-l, a cazut pe grumazul lui oi a plâns mult pe grumazul lui. 

 30. Israel însa a zis catre Iosif: "De acum pot sa mor, ca am vazut fa?a ta oi ca traieoti înca". 

 31. Iar Iosif a zis catre fra?ii sai oi catre casa tatalui sau: "Ma duc sa vestesc pe Faraon oi sa-i zic: Fra?ii mei oi casa tatalui meu, care erau în pamântul Canaan, au venit la mine. 

 32. Aceoti oameni sunt pastori de oi, caci traiesc din creoterea vitelor, oi au adus cu ei oile oi vitele lor oi toate câte au. 

 33. ai daca va va chema Faraon oi va va zice: "Cu ce va îndeletnici?i?" 

 34. Sa-i raspunde?i: "Robii tai am fost crescatori de vite din tinere?ile noastre pâna acum, oi noi oi parin?ii nootri", ca astfel sa va aoeze în pamântul Gooen. Caci pentru Egipteni este spurcat tot pastorul de oi. 

Capitolul 47.
Iacov înaintea lui Faraon. 

 1. Mergând deci Iosif a vestit pe Faraon, zicând: "Tatal meu oi fra?ii mei, cu vitele lor marunte oi mari oi cu toate câte au, au venit din pamântul Canaan oi iata sunt în ?inutul Gooen!" 

 2. Luând apoi pe cinci dintre fra?ii sai, i-a înfa?ioat lui Faraon. 

 3. Iar Faraon a zis catre fra?ii lui Iosif: "Cu ce va îndeletnici?i voi?" ai ei au raspuns lui Faraon: "Robii tai sunt un neam de pastori de oi, din tata în fiu". 

 4. Apoi au zis iaraoi catre Faraon: "Am venit sa locuim în pamântul acesta, caci nu se gaseote paoune pentru vitele robilor tai, pentru ca în ?ara Canaan e foamete mare. îngaduie dar robilor tai sa se aoeze în ?inutul Gooen!" 

 5. Iar Faraon a zis catre Iosif: "Tatal tau oi fra?ii tai au venit la tine. 

 6. Apoi a adus Iosif înauntru pe Iacov, tatal sau, oi l-a înfa?ioat înaintea lui Faraon oi a binecuvântat Iacov pe Faraon; 

 7. Iar Faraon a zis catre Iacov: "Câ?i sunt anii vie?ii tale?" 

 8. Raspuns-a Iacov lui Faraon: "Zilele pribegiei mele sunt o suta treizeci de ani. Pu?ine oi grele au fost zilele vie?ii mele oi n-am ajuns zilele anilor vie?ii parin?ilor mei, cât au pribegit ei în zilele lor". 

 9. ai iaraoi a binecuvântat Iacov pe Faraon oi a ieoit de la Faraon. 

 10. Deci a aoezat Iosif pe tatal sau oi pe fra?ii sai oi le-a dat mooie în ?ara Egiptului, în cea mai buna parte a ?arii, în pamântul Ramses (Gooen), cum îi poruncise Faraon. 

 11. ai dadea Iosif tatalui sau oi fra?ilor sai oi la toata casa tatalui sau pâine dupa trebuin?a familiei fiecaruia. 

 12. În vremea aceea nu era pâine în tot pamântul, pentru ca se înte?ise foametea foarte tare, încât ?ara Egiptului oi pamântul Canaan se istovisera de foamete. 

 13. ai a adunat Iosif tot argintul, ce era în ?ara Egiptului oi în ?ara Canaanului, pe grâul ce se cumpara; de la el. ai a adus Iosif argintul tot în casa lui Faraon. 

 14. Când s-a sfâroit tot argintul în ?ara Egiptului oi în ?ara Canaanului, au venit atunci to?i Egiptenii la Iosif oi au zis: "Da-ne pâine! De ce sa murim sub ochii tai? Ca s-a sfâroit argintul". 

 15. Iar Iosif le-a zis: "Aduce?i vitele voastre oi va voi da pâine pe vitele voastre, daca vi s-a terminat argintul". 

 16. ai au adus ei la Iosif vitele lor oi le-a dat Iosif pâine pe cai oi pe oi, pe boi oi pe asini; oi anul acela i-a hranit cu pâine pentru toate vitele lor. 

 17. Iar daca a trecut anul acela, au venit în anul urmator oi i-au zis: "Nu vom ascunde de domnul nostru, ca argintul nostru s-a sfâroit oi vitele noastre sunt la domnul nostru oi nimic nu ne-a mai ramas sa-i dam decât trupurile oi pamânturile noastre. 

 18. De ce sa pierim sub ochii tai oi noi oi pamânturile noastre? Cumpara-ne pe pâine, pe noi cu pamânturile noastre, oi vom fi robi lui Faraon, noi oi pamânturile noastre, iar tu sa ne dai samân?a ca sa traim oi sa nu murim oi ca ogoarele sa nu ramâna paragina". 

 19. ai a cumparat Iosif pentru Faraon tot pamântul Egiptului, pentru ca Egiptenii oi-au vândut fiecare pamântul sau lui Faraon, ca-i istovise foametea; oi a ajuns tot pamântul al lui Faraon. 

 20. De asemenea oi pe popor l-a facut rob lui, de la un capat al Egiptului pâna la celalalt. 

 21. Numai pamânturile preo?ilor nu le-a cumparat Iosif, caci preo?ilor le era rânduita de la Faraon por?ie oi se hraneau din por?ia lor, pe care le-o da Faraon; de aceea nu oi-au vândut ei pamântul. 

 22. Atunci a zis Iosif catre popor: "Iata, eu v-am cumparat astazi pentru Faraon oi pe voi oi pamântul vostru. Lua?i-va samân?a oi semana?i pamântul. 

 23. ai la secerio sa da?i a cincea parte lui Faraon, iar patru par?i sa va ramâna voua pentru semanatul ogoarelor, pentru hrana voastra oi a celor ce sunt în casele voastre oi pentru hrana copiilor vootri". 

 24. Iar ei au zis: "Tu ne-ai salvat via?a! Sa aflam mila în ochii domnului nostru oi sa fim robi lui Faraon!" 

 25. ai le-a pus Iosif lege, care-i pâna astazi în ?ara Egiptului, ca a cincea parte sa se dea lui Faraon, scutit fiind numai pamântul preo?ilor, care nu era al lui Faraon. 

 26. Astfel s-a aoezat Israel în ?ara Egiptului, în ?inutul Gooen, oi l-a mootenit oi a crescut oi s-a înmul?it foarte tare. 

 27. Iacov a mai trait în ?ara Egiptului oaptesprezece ani. Zilele vie?ii lui Iacov au fost deci o suta patruzeci oi oapte de ani. 

 28. Apoi venindu-i lui vremea sa moara, Israel a chemat pe fiul sau Iosif, oi i-a zis: "De am aflat har în ochii tai, pune-?i mâna pe coapsa mea oi jura ca vei face mila oi dreptate cu mine, sa nu ma îngropi în Egipt! 

 29. Când voi adormi ca parin?ii mei, ma vei scoate din Egipt oi ma vei îngropa în mormântul lor". Iar Iosif a zis: "Voi face dupa cuvântul tau!" 

 30. Iacov însa a zis: "Jura-mi!" ai i s-a jurat Iosif. Atunci Israel s-a închinat la vârful toiagului sau. 

Capitolul 48.
Iacov binecuvânteaza pe fiii lui Iosif. 

 1. Dupa aceea i s-a spus lui Iosif: "Tatal tau e bolnav". Atunci a luat el cu sine pe cei doi fii ai sai, pe Manase oi pe Efraim, oi a venit la Iacov. 

 2. ai i s-a dat de veste lui Iacov, spunându-i-se: "Iata Iosif, fiul tau, vine sa te vada". ai Israel, adunându-oi puterile sale, s-a ridicat în pat. 

 3. ai a zis Iacov catre Iosif: "Dumnezeu Atotputernicul mi S-a aratat în Luz, în pamântul Canaan oi m-a binecuvântat. 

 4. ai mi-a zis: "Iata, te voi creote oi te voi înmul?i, oi voi ridica din tine mul?ime de popoare, oi pamântul acesta îl voi da urmaoilor tai, ca mootenire veonica". 

 5. Acum deci cei doi fii ai tai, care ?i s-au nascut în pamântul Egiptului, înainte de a veni eu la tine în Egipt, sa fie ai mei; Efraim oi Manase sa fie ai mei, ca Ruben oi Simeon. 

 6. Iar copiii, ce se vor naote de acum din tine, sa fie ai tai oi se vor numi ei cu numele fra?ilor lor, în triburile acelora. 

 7. Când veneam eu din Mesopotamia, mi-a murit Rahila, mama ta, pe drum, în pamântul Canaan, pu?in înainte de a ajunge la Efrata, oi am îngropat-o acolo, lânga drumul spre Efrata sau Betleem". 

 8. Vazând apoi pe fiii lui Iosif, Israel a zis: "Cine sunt aceotia?" 

 9. Raspuns-a Iosif tatalui sau: "Aceotia sunt fiii mei, pe care mi i-a dat Dumnezeu aici!" Iar Iacov a zis: "Apropie-i de mine ca sa-i binecuvântez!" 

 10. Ochii lui Israel însa erau întuneca?i de batrâne?e oi nu mai puteau sa vada. ai a apropiat Iosif pe fiii sai de el, iar el i-a îmbra?ioat oi i-a sarutat. 

 11. Apoi a zis iaraoi Israel catre Iosif: "Nu nadajduiam sa mai vad fa?a ta oi iata Dumnezeu mi-a aratat oi pe urmaoii tai". 

 12. ai departându-i de genunchii tatalui sau, Iosif i s-a închinat lui Israel pâna la pamânt. 

 13. Dupa aceea luând Iosif pe cei doi fii ai sai, pe Efraim cu dreapta sa în fa?a stângei lui Israel, iar pe Manase cu stânga sa în fala dreptei lui Israel, i-a apropiat de el. 

 14. Israel insa oi-a întins mâna sa cea dreapta oi a pus-o pe capul lui Efraim, deoi acesta era mai mic, iar stânga oi-a pus-o pe capul lui Manase. Înadins oi-a încrucioat mâinile, deoi Manase era întâiul nascut. 

 15. ai i-a binecuvântat, zicând: "Dumnezeul, înaintea Caruia au umblat parin?ii mei: Avraam oi Isaac, Dumnezeul Cel ce m-a calauzit de când sunt oi pâna în ziua aceasta; 

 16. Îngerul ce m-a izbavit pe mine de tot raul sa binecuvânteze pruncii aceotia, sa poarte ei numele meu oi numele parin?ilor mei: Avraam oi Isaac, oi sa creasca din ei mul?ime mare pe pamânt!" 

 17. ai Iosif, vazând ca tatal sau oi-a pus mâna sa cea dreapta pe capul lui Efraim, i-a parut rau oi, luând mâna tatalui sau ca sa o mute de pe capul lui Efraim pe capul lui Manase, 

 18. A zis catre tatal sau: "Nu aoa, tata, ca cestalalt este întâiul nascut. Pune dar pe capul lui mâna ta cea dreapta!" 

 19. Tatal sau însa n-a voit, ci a zis: "atiu, fiul meu, otiu! ai din el va ieoi un popor oi el va fi mare; dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare decât el oi din samân?a lui vor ieoi popoare nenumarate". 

 20. ai i-a binecuvântat pe ei în ziua aceea, zicând: "Cu voi se va binecuvânta în Israel oi se va zice: Dumnezeu sa te faca aoa ca pe Efraim oi ca pe Manase!" ai aoa a pus mâna pe Efraim înaintea lui Manase. 

 21. Apoi a zis Israel catre Iosif: "Iata, eu mor; dar Dumnezeu va fi cu voi oi va va întoarce în ?ara parin?ilor vootri. 

 22. Deci eu î?i dau ?ie, peste ceea ce au fra?ii tai, Sichemul, pe care l-am luat eu cu sabia mea oi cu arcul meu din mâinile Amoreilor". 

Capitolul 49.
Proorocia oi moartea lui Iacov. 

 1. Apoi a chemat Iacov pe fiii sai oi le-a zis: "Aduna?i-va, ca sa va spun ce are sa fie cu voi în zilele cele de apoi. 

 2. Aduna?i-va oi asculta?i-ma, fiii lui Iacov, asculta?i pe Israel, asculta?i pe tatal vostru! 

 3. Ruben, întâi-nascutul meu, taria mea oi începatura puterii mele, culmea vredniciei oi culmea destoiniciei; 

 4. Tu ai clocotit ca apa oi nu vei avea întâietatea, pentru ca te-ai suit în patul tatalui tau oi mi-ai pângarit aoternutul pe care te-ai suit. 

 5. Fra?ii Simeon oi Levi... Unelte ale cruzimii sunt sabiile lor. 

 6. În sfatul lor sa nu intre sufletul meu oi în adunarea lor sa nu fie partaoa slava mea, caci ei, în mânia lor, au ucis oameni oi, la supararea lor, au ologit tauri! 

 7. Blestemata sa fie mânia lor, caci ea a fost silnica, oi aprinderea lor, caci a fost cruda; îi voi împar?i pe ei în Iacov oi îi voi risipi în Israel. 

 8. Iudo, pe tine te vor lauda fra?ii tai. Mâinile tale sa fie în ceafa vrajmaoilor tai. Închina-se-vor ?ie feciorii tatalui tau. 

 9. Pui de leu eoti, Iudo, fiul meu! De la jaf te-ai întors... El a îndoit genunchii oi s-a culcat ca un leu, ca o leoaica... Cine-l va deotepta? 

 10. Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale, pâna ce va veni împaciuitorul, Caruia se vor supune popoarele. 

 11. Acela îoi va lega de vi?a asinul Sau, de coarda mânzul asinei Sale. Spala-va în vin haina Sa oi în sânge de strugure veomântul Sau! 

 12. Ochii Lui vor scânteia ca vinul oi din?ii Sai vor fi albi ca laptele. 

 13. Zabulon va locui lânga mare, va da liman corabiilor oi marginea hotarului lui va fi pâna la Sidon. 

 14. Isahar este ca asinul voinic, care odihneote între staule. 

 15. Vazând ca odihna e buna oi ?inutul sau gras, îoi pleaca umerii sub povara oi se face barbat platitor de bir. 

 16. Dan va judeca pe poporul sau, ca pe una din semin?iile lui Israel. 

 17. Dan va fi oarpe la drum, vipera la poteca, înveninând piciorul calului, ca sa cada calare?ul. 

 18. În ajutorul Tau nadajduiesc, o, Doamne! 

 19. Gad, strâmtorat va fi de cete înarmate, dar le va strâmtora oi el pas cu pas. 

 20. Din Aoer va veni pâinea cea grasa oi regilor le va da mâncaruri alese. 

 21. Neftali, cerboaica sloboda: el rosteote graiuri minunate. 

 22. Iosif, ramura de pom roditor, ramura de pom roditor lânga izvor, ramurile lui se revarsa peste ziduri. 

 23. Îl vor amarî oi îl vor duomani; înspre el arunca-vor sage?i oi îl vor sili la lupta. 

 24. Dar arcul lui va ramâne tare oi muochii bra?ului lui întari?i, mul?umita Dumnezeului celui puternic al lui Iacov, Cel ce este pastorul oi taria lui Israel. 

 25. De la Dumnezeul tatalui tau, oi El te va ajuta; oi de la cel Atotputernic - El te va binecuvânta; de la El sa vina binecuvântarile, de sus din ceruri, oi binecuvântarile adâncului de jos, binecuvântarile sânilor oi ale pântecelui. 

 26. Binecuvântarile tatalui tau întrec binecuvântarile mun?ilor celor din veac oi frumuse?ea dealurilor celor veonice. Aceste binecuvântari sa fie pe capul lui Iosif, pe creotetul celui mai ales între fra?ii lui. 

 27. Veniamin, lup rapitor, diminea?a va mânca vânat oi prada va împar?i seara". 

 28. Iata toate cele douasprezece semin?ii ale lui Israel oi iata ce le-a spus tatal lor, când le-a binecuvântat oi a dat fiecareia binecuvântarea cuvenita. 

 29. Apoi le-a poruncit: "Eu am sa trec la poporul meu. Sa ma îngropa?i lânga parin?ii mei, în peotera din ?arina lui Efron Heteul. 

 30. În peotera din ?arina Macpela, în fa?a lui Mamvri, în pamântul Canaan, pe care a cumparat-o Avraam de la Efron Heteul, împreuna cu ?arina, ca mooie de înmormântare. 

 31. Acolo au fost îngropa?i Avraam oi Sarra, femeia sa, acolo au fost îngropa?i Isaac oi Rebeca, femeia lui, oi tot acolo am îngropat oi eu pe Lia. 

 32. Aceasta ?arina oi peotera din ea au fost cumparate de la feciorii Heteilor". 

 33. Sfâroind Iacov poruncile sale, pe care le-a dat feciorilor sai, oi întinzându-oi picioarele sale în pat, oi-a dat sfâroitul oi s-a adaugat la poporul sau. 

Capitolul 50.
Înmormântarea lui Iacov. Moartea lui Iosif. 

 1. Atunci Iosif, cazând pe fa?a tatalui sau, l-a plâns oi l-a sarutat. 

 2. Apoi a poruncit Iosif doctorilor, slujitori ai sai, sa îmbalsameze pe tatal sau oi doctorii au îmbalsamat pe Israel. 

 3. Dupa ce s-au împlinit patruzeci de zile, ca atâtea zile trebuie pentru îmbalsamare, l-au plâns Egiptenii oaptezeci de zile. 

 4. Iar daca au trecut zilele plângerii lui, a zis Iosif curtenilor lui Faraon: "De am aflat bunavoin?a în ochii vootri, zice?i lui Faraon aoa: 

 5. Tatal meu m-a jurat oi a zis: Iata, eu am sa mor; tu însa sa ma îngropi în mormântul meu, pe care mi l-am sapat eu în pamântul Canaan. ai acum ao vrea sa ma duc ca sa îngrop pe tatal meu oi sa ma întorc". oi i s-au spus lui Faraon cuvintele lui Iosif, 

 6. Iar Faraon a raspuns: "Du-te oi îngroapa pe tatal tau, cum te-a jurat el!" 

 7. Deci, s-a dus Iosif sa îngroape pe tatal sau oi au mers împreuna cu el to?i slujitorii lui Faraon, batrânii casei lui oi to?i batrânii din ?ara Egiptului 

 8. ai toata casa lui Iosif oi fra?ii lui oi toata casa tatalui sau oi neamul lui. Numai copiii lor oi oile oi vitele lor le-au lasat în ?ara Gooen. 

 9. Au plecat de asemenea cu el caru?e oi calare?i oi s-a facut tabara mare foarte. 

 10. ai ajungând ei la aria lui Atad de lânga Iordan, au plâns acolo plângere mare oi tare foarte oi a jelit Iosif pe tatal sau oapte zile. 

 11. Vazând Canaaneii, locuitorii ?inutului aceluia, plângerea de la aria Atad, au zis: "Mare e plângerea aceasta la Egipteni". De aceea s-a dat locului aceluia numele Abel-Mi?raim, adica plângerea Egiptenilor, care loc e dincolo de Iordan. 

 12. Aoa au facut fiii lui Iacov cu Iacov, cum le poruncise el: 

 13. L-au dus fiii lui în pamântul Canaan oi l-au îngropat în peotera din ?arina Macpela, cea de lânga Mamvri, pe care o cumparase Avraam cu ?arina cu tot de la Efron Heteul, ca mooie de îngropare. 

 14. Apoi Iosif, dupa îngroparea tatalui sau, s-a întors în Egipt, oi el, oi fra?ii lui, oi to?i cei ce mersesera cu el la îngroparea tatalui sau. 

 15. Vazând însa fra?ii lui Iosif ca a murit tatal lor, au zis ei: "Ce vom face, daca Iosif ne va urî oi va vrea sa se razbune pentru raul ce i-am facut? 

 16. Atunci au trimis ei la Iosif sa i se spuna: "Tatal tau înainte de moarte te-a jurat oi a zis: 

 17. "Aoa sa spune?i lui Iosif: Iarta fra?ilor tai greoeala oi pacatul lor oi raul ce ?i-au facut. Iarta deci vina robilor Dumnezeului tatalui tau!" ai a plâns Iosif când i s-au spus acestea. 

 18. Apoi au venit oi fra?ii lui oi, cazând înaintea lui, au zis: "Iata, noi suntem robii tai". 

 19. Iar Iosif le-a zis: "Nu va teme?i! Sunt eu, oare, în locul lui Dumnezeu? 

 20. Iata, voi a?i uneltit asupra mea rele, dar Dumnezeu le-a întors în bine, ca sa faca cele ce sunt acum oi sa pastreze via?a unui popor numeros. 

 21. Deci nu va mai teme?i! Eu va voi hrani pe voi oi pe copiii vootri". ai i-a mângâiat oi le-a vorbit de la inima. 

 22. Apoi a locuit Iosif în Egipt, el oi fra?ii lui oi toata casa tatalui sau. ai a trait Iosif o suta zece ani. 

 23. ai a vazut Iosif pe urmaoii lui Efraim pâna la al treilea neam. De asemenea oi copiii lui Machir, fiul lui Manase, s-au nascut pe genunchii lui Iosif. 

 24. În cele din urma a zis Iosif catre fra?ii sai: "Iata, am sa mor. Dar Dumnezeu va va cerceta, va va scoate din pamântul acesta oi va va duce în pamântul pentru care Dumnezeul parin?ilor nootri S-a jurat lui Avraam oi lui Isaac oi lui Iacov". 

 25. La urma a jurat Iosif pe fiii lui Israel, zicând: "Dumnezeu are sa va cerceteze, dar voi sa scoate?i oasele mele de aici!" 

 26. ai a murit Iosif de o suta zece ani. L-au îmbalsamat oi l-au pus într-un sicriu, în pamântul Egiptului. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Facerea
Vă rugăm să respectați drepturile de autor