www.profamilia.ro /scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Fapte
 
 SFÂNTA SCRIPTURA 

Sfânta Scriptura - text integral
versiunea ortodoxa

achizitionare: 20.07.2003

Faptele Sfin?ilor Apostoli

Capitolul 1.
Cuvânt începator. Înal?area lui Iisus la cer. Alegerea lui Matia în locul lui Iuda Iscarioteanul.

 1. Cuvântul cel dintâi l-am facut o, Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face oi a înva?a, 

 2. Pâna în ziua în care S-a înal?at la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, 

 3. Carora S-a oi înfa?ioat pe Sine viu dupa patima Sa prin multe semne doveditoare, aratându-li-Se timp de patruzeci de zile oi vorbind cele despre împara?ia lui Dumnezeu. 

 4. ai cu ei petrecând, le-a poruncit sa nu se departeze de Ierusalim, ci sa aotepte fagaduin?a Tatalui, pe care (a zis El) a?i auzit-o de la Mine: 

 5. Ca Ioan a botezat cu apa, iar voi ve?i fi boteza?i cu Duhul Sfânt, nu mult dupa aceste zile. 

 6. Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest timp vei aoeza Tu, la loc, împara?ia lui Israel? 

 7. El a zis catre ei: Nu este al vostru a oti anii sau vremile pe care Tatal le-a pus în stapânirea Sa, 

 8. Ci ve?i lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, oi Îmi ve?i fi Mie martori în Ierusalim oi în toata Iudeea oi în Samaria oi pâna la marginea pamântului. 

 9. ai acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înal?at oi un nor L-a luat de la ochii lor. 

 10. ai privind ei, pe când El mergea la cer, iata doi barba?i au stat lânga ei, îmbraca?i în haine albe, 

 11. Care au oi zis: Barba?i galileieni, de ce sta?i privind la cer? Acest Iisus care S-a înal?at de la voi la cer, astfel va oi veni, precum L-a?i vazut mergând la cer. 

 12. Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se cheama al Maslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbata. 

 13. ai când au intrat, s-au suit în încaperea de sus, unde se adunau de obicei: Petru oi Ioan oi Iacov oi Andrei, Filip oi Toma, Bartolomeu oi Matei, Iacov al lui Alfeu oi Simon Zelotul oi Iuda al lui Iacov. 

 14. To?i aceotia, într-un cuget, staruiau în rugaciune împreuna cu femeile oi cu Maria, mama lui Iisus oi cu fra?ii Lui. 

 15. ai în zilele acelea, sculându-se Petru în mijlocul fra?ilor (iar numarul lor era ca la o suta douazeci), a zis: 

 16. Barba?i fra?i, trebuia sa se împlineasca Scriptura aceasta pe care Duhul Sfânt, prin gura lui David, a spus-o dinainte despre Iuda, care s-a facut calauza celor ce L-au prins pe Iisus. 

 17. Caci era numarat cu noi oi luase sor?ul acestei slujiri. 

 18. Deci acesta a dobândit o ?arina din plata nedrepta?ii oi, cazând cu capul înainte, a crapat pe la mijloc oi i s-au varsat toate maruntaiele. 

 19. ai s-a facut cunoscuta aceasta tuturor celor ce locuiesc în Ierusalim, încât ?arina aceasta s-a numit în limba lor Hacheldamah, adica ?arina Sângelui. 

 20. Caci este scris în Cartea Psalmilor: "Faca-se casa lui pustie oi sa nu aiba cine sa locuiasca în ea! ai slujirea lui s-o ia altul". 

 21. Deci trebuie ca unul din aceoti barba?i, care s-au adunat cu noi în timpul cât a petrecut între noi Domnul Iisus, 

 22. Începând de la botezul lui Ioan, pâna în ziua în care S-a înal?at de la noi, sa fie împreuna cu noi martor al învierii Lui. 

 23. ai au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis oi Iustus, oi pe Matia. 

 24. ai, rugându-se, au zis: Tu, Doamne, Care cunooti inimile tuturor, arata pe care din aceotia doi l-ai ales, 

 25. Ca sa ia locul acestei slujiri oi al apostoliei din care Iuda a cazut, ca sa mearga în locul lui. 

 26. ai au tras la sor?i, oi sor?ul a cazut pe Matia, oi s-a socotit împreuna cu cei unsprezece apostoli. 

Capitolul 2.
Pogorârea Duhului Sfânt. Cuvântarea lui Petru.

 1. ai când a sosit ziua Cincizecimii, erau to?i împreuna în acelaoi loc. 

 2. ai din cer, fara de veste, s-a facut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, oi a umplut toata casa unde oedeau ei. 

 3. ai li s-au aratat, împar?ite, limbi ca de foc oi au oezut pe fiecare dintre ei. 

 4. ai s-au umplut to?i de Duhul Sfânt oi au început sa vorbeasca în alte limbi, precum le dadea lor Duhul a grai. 

 5. ai erau în Ierusalim locuitori iudei, barba?i cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. 

 6. ai iscându-se vuietul acela, s-a adunat mul?imea oi s-a tulburat, caci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. 

 7. ai erau uimi?i to?i oi se minunau zicând: Iata, nu sunt aceotia care vorbesc to?i galileieni? 

 8. ai cum auzim noi fiecare limba noastra, în care ne-am nascut? 

 9. Par?i oi mezi oi elami?i oi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea oi în Capadocia, în Pont oi în Asia, 

 10. În Frigia oi în Pamfilia, în Egipt oi în par?ile Libiei cea de lânga Cirene, oi romani în treacat, iudei oi prozeli?i, 

 11. Cretani oi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu! 

 12. ai to?i erau uimi?i oi nu se dumireau, zicând unul catre altul: Ce va sa fie aceasta? 

 13. Iar al?ii batjocorindu-i, ziceau ca sunt plini de must. 

 14. ai stând Petru cu cei unsprezece, a ridicat glasul oi le-a vorbit: Barba?i iudei, oi to?i care locui?i în Ierusalim, aceasta sa va fie cunoscuta oi lua?i în urechi cuvintele mele; 

 15. Ca aceotia nu sunt be?i, cum vi se pare voua, caci este al treilea ceas din zi; 

 16. Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioil: 

 17. "Iar în zilele din urma, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul oi fiii vootri oi fiicele voastre vor prooroci oi cei mai tineri ai vootri vor vedea vedenii oi batrânii vootri vise vor visa. 

 18. Înca oi peste slugile Mele oi peste slujnicele Mele voi turna în acele zile, din Duhul Meu oi vor prooroci. 

 19. ai minuni voi face sus în cer oi jos pe pamânt semne: sânge, foc oi fumegare de fum. 

 20. Soarele se va schimba în întuneric oi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare oi stralucita. 

 21. ai tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui". 

 22. Barba?i israeli?i, asculta?i cuvintele acestea: Pe Iisus Nazarineanul, barbat adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri, prin minuni oi prin semne pe care le-a facut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum oi voi oti?i, 

 23. Pe Acesta, fiind dat, dupa sfatul cel rânduit oi dupa otiin?a cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L-a?i luat oi, pironindu-L, prin mâinile celor fara de lege, L-a?i omorât, 

 24. Pe Care Dumnezeu L-a înviat, dezlegând durerile mor?ii, întrucât nu era cu putin?a ca El sa fie ?inut de ea. 

 25. Caci David zice despre El: "Totdeauna am vazut pe Domnul înaintea mea, caci El este de-a dreapta mea, ca sa nu ma clatin. 

 26. De aceea s-a bucurat inima mea oi s-a veselit limba mea; chiar oi trupul meu se va odihni întru nadejde. 

 27. Caci nu vei lasa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel sfânt al Tau sa vada stricaciune. 

 28. Facutu-mi-ai cunoscute caile vie?ii; cu înfa?ioarea Ta ma vei umple de bucurie". 

 29. Barba?i fra?i, cuvine-se a vorbi cu îndraznire catre voi despre stramooul David, ca a murit oi s-a îngropat, iar mormântul lui este la noi, pâna în ziua aceasta. 

 30. Deci el, fiind prooroc oi otiind ca Dumnezeu i S-a jurat cu juramânt sa aoeze pe tronu-i din rodul coapselor lui, 

 31. Mai înainte vazând, a vorbit despre învierea lui Hristos: ca n-a fost lasat în iad sufletul Lui oi nici trupul Lui n-a vazut putreziciunea. 

 32. Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Caruia noi to?i suntem martori. 

 33. Deci, înal?ându-Se prin dreapta lui Dumnezeu oi primind de la Tatal fagaduin?a Duhului Sfânt, L-a revarsat pe Acesta, cum vede?i oi auzi?i voi. 

 34. Caci David nu s-a suit la ceruri, dar el a zis: "Zis-a Domnul Domnului meu: aezi de-a dreapta Mea, 

 35. Pâna ce voi pune pe vrajmaoii Tai aoternut picioarelor Tale". 

 36. Cu siguran?a sa otie deci toata casa lui Israel ca Dumnezeu, pe Acest Iisus pe Care voi L-a?i rastignit, L-a facut Domn oi Hristos. 

 37. Ei auzind acestea, au fost patrunoi la inima oi au zis catre Petru oi ceilal?i apostoli: Barba?i fra?i, ce sa facem? 

 38. Iar Petru a zis catre ei: Pocai?i-va oi sa se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea pacatelor voastre, oi ve?i primi darul Duhului Sfânt. 

 39. Caci voua este data fagaduin?a oi copiilor vootri oi tuturor celor de departe, pe oricâ?i îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. 

 40. ai cu alte mai multe vorbe marturisea oi-i îndemna, zicând: Mântui?i-va de acest neam viclean. 

 41. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat oi în ziua aceea s-au adaugat ca la trei mii de suflete. 

 42. ai staruiau în înva?atura apostolilor oi în împartaoire, în frângerea pâinii oi în rugaciuni. 

 43. ai tot sufletul era cuprins de teama, caci multe minuni oi semne se faceau în Ierusalim prin apostoli, oi mare frica îi stapânea pe to?i. 

 44. Iar to?i cei ce credeau erau laolalta oi aveau toate de obote. 

 45. ai îoi vindeau bunurile oi averile oi le împar?eau tuturor, dupa cum avea nevoie fiecare. 

 46. ai în fiecare zi, staruiau într-un cuget în templu oi, frângând pâinea în casa, luau împreuna hrana întru bucurie oi întru cura?ia inimii. 

 47. Laudând pe Dumnezeu oi având har la tot poporul. Iar Domnul adauga zilnic Bisericii pe cei ce se mântuiau. 

Capitolul 3.
Petru vindeca un olog oi propovaduieote mul?imii Evanghelia.

 1. Iar Petru oi Ioan se suiau la templu pentru rugaciunea din ceasul al noualea. 

 2. ai era un barbat olog din pântecele mamei sale, pe care-l aduceau oi-l puneau în fiecare zi la poarta templului, zisa Poarta Frumoasa, ca sa ceara milostenie de la cei ce intrau în templu, 

 3. Care, vazând ca Petru oi Ioan vor sa intre în templu, le-a cerut milostenie. 

 4. Iar Petru, cautând spre el, împreuna cu Ioan, a zis: Priveote noi; 

 5. Iar el se uita la ei cu luare-aminte, aoteptând sa primeasca ceva de la ei. 

 6. Iar Petru a zis: Argint oi aur nu am; dar ce am, aceea î?i dau. În numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, scoala-te oi umbla! 

 7. ai apucându-l de mâna dreapta, l-a ridicat oi îndata gleznele oi talpile picioarelor lui s-au întarit. 

 8. ai sarind, a stat în picioare oi umbla, oi a intrat cu ei în templu, umblând oi sarind oi laudând pe Dumnezeu. 

 9. ai tot poporul l-a vazut umblând oi laudând pe Dumnezeu. 

 10. ai îl cunooteau ca el era cel care oedea pentru milostenie, la Poarta Frumoasa a templului, oi s-au umplut de uimire oi de mirare pentru ceea ce i s-a întâmplat. 

 11. ai ?inându-se el de Petru oi de Ioan, tot poporul, uimit, alerga la ei, în pridvorul numit al lui Solomon. 

 12. Iar Petru, vazând aceasta, a raspuns catre popor: Barba?i israeli?i, de ce va mira?i de acest lucru, sau de ce sta?i cu ochii a?inti?i la noi, ca oi cum cu a noastra putere sau cucernicie l-am fi facut pe acesta sa umble? 

 13. Dumnezeul lui Avraam oi al lui Isaac oi al lui Iacov, Dumnezeul parin?ilor nootri a slavit pe Fiul Sau Iisus, pe Care voi L-a?i predat oi L-a?i tagaduit în fa?a lui Pilat, care gasise cu cale sa-L elibereze. 

 14. Dar voi v-a?i lepadat de Cel sfânt oi drept oi a?i cerut sa va daruiasca un barbat ucigao. 

 15. Iar pe Începatorul vie?ii L-a?i omorât, pe Care însa Dumnezeu L-a înviat din mor?i oi ai Carui martori suntem noi. 

 16. ai prin credin?a în numele Lui, pe acesta pe care îl vede?i oi îl cunoaote?i, l-a întarit numele lui Iisus oi credin?a cea întru El i-a dat lui întregirea aceasta a trupului, înaintea voastra, a tuturor. 

 17. ai acum, fra?ilor, otiu ca din neotiin?a a?i facut rau ca oi mai-marii vootri. 

 18. Dar Dumnezeu a împlinit astfel cele ce vestise dinainte prin gura tuturor proorocilor, ca Hristosul Sau va patimi. 

 19. Deci pocai?i-va oi va întoarce?i, ca sa se otearga pacatele voastre, 

 20. Ca sa vina de la fa?a Domnului vremuri de uourare oi ca sa va trimita pe Cel mai dinainte vestit voua, pe Iisus Hristos, 

 21. Pe Care trebuie sa-L primeasca Cerul pâna la vremile stabilirii din nou a tuturor celor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfin?ilor Sai prooroci din veac. 

 22. Moise a zis catre parin?i: "Domnul Dumnezeu va ridica voua dintre fra?ii vootri Prooroc ca mine. Pe El sa-L asculta?i în toate câte va va spune. 

 23. ai tot sufletul care nu va asculta de Proorocul Acela, va fi nimicit din popor". 

 24. Iar to?i proorocii de la Samuel oi cei câ?i le-au urmat au vorbit oi au vestit zilele acestea. 

 25. Voi sunte?i fiii proorocilor oi ai legamântului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu parin?ii nootri, graind catre Avraam: "ai întru semin?ia ta se vor binecuvânta toate neamurile pamântului". 

 26. Dumnezeu, înviind pe Fiul Sau, L-a trimis întâi la voi, sa va binecuvânteze, ca fiecare sa se întoarca de la rauta?ile sale. 

Capitolul 4.
Petru oi Ioan închioi oi aduoi sa dea socoteala în fa?a sinedriului. Rugaciunea credinciooilor. Via?a de obote.

 1. Dar pe când vorbeau ei catre popor, au venit peste ei preo?ii, capetenia garzii templului oi saducheii, 

 2. Mâniindu-se ca ei înva?a poporul oi vestesc întru Iisus învierea din mor?i. 

 3. ai punând mâna pe ei, i-au pus sub paza, pâna a doua zi, caci acum era seara. 

 4. Totuoi mul?i din cei ce auzisera cuvântul au crezut oi numarul barba?ilor credinciooi s-a facut ca la cinci mii. 

 5. ai a doua zi s-au adunat capeteniile lor oi batrânii oi carturarii din Ierusalim, 

 6. ai Anna arhiereul oi Caiafa oi Ioan oi Alexandru oi câ?i erau din neamul arhieresc, 

 7. ai punându-i în mijloc, îi întrebau: Cu ce putere sau în al cui nume a?i facut voi aceasta? 

 8. Atunci Petru, plin fiind de Duhul Sfânt, le-a vorbit: Capetenii ale poporului oi batrâni ai lui Israel, 

 9. Fiindca noi suntem astazi cerceta?i pentru facere de bine unui om bolnav, prin cine a fost el vindecat, 

 10. Cunoscut sa va fie voua tuturor, oi la tot poporul Israel, ca în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, pe Care voi L-a?i rastignit, dar pe Care Dumnezeu L-a înviat din mor?i, întru Acela sta acesta sanatos înaintea voastra! 

 11. Acesta este piatra cea neluata în seama de catre voi, zidarii, care a ajuns în capul unghiului; 

 12. ai întru nimeni altul nu este mântuirea, caci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie sa ne mântuim noi. 

 13. ai vazând ei îndrazneala lui Petru oi a lui Ioan oi otiind ca sunt oameni fara carte oi simpli, se mirau, oi îi cunooteau ca fusesera împreuna cu Iisus; 

 14. ai vazând pe omul cel tamaduit, stând cu ei, n-aveau nimic de zis împotriva, 

 15. Dar poruncindu-le sa iasa afara din sinedriu, vorbeau între ei, 

 16. Zicând: ce vom face acestor oameni? Caci este învederat tuturor celor ce locuiesc în Ierusalim ca prin ei s-a facut o minune cunoscuta oi nu putem sa tagaduim. 

 17. Dar ca aceasta sa nu se raspândeasca mai mult în popor, sa le poruncim cu amenin?are sa nu mai vorbeasca, în numele acesta, nici unui om. 

 18. ai chemându-i, le-au poruncit ca nicidecum sa nu mai graiasca, nici sa mai înve?e în numele lui Iisus. 

 19. Iar Petru oi Ioan, raspunzând, au zis catre ei: Judeca?i daca este drept înaintea lui Dumnezeu sa ascultam de voi mai mult decât de Dumnezeu. 

 20. Caci noi nu putem sa nu vorbim cele ce am vazut oi am auzit. 

 21. Dar ei, amenin?ându-i din nou, le-au dat drumul, negasind nici un chip cum sa-i pedepseasca, din cauza poporului, fiindca to?i slaveau pe Dumnezeu, pentru ceea ce se facuse. 

 22. Caci omul cu care se facuse aceasta minune a vindecarii avea mai mult ca patruzeci de ani. 

 23. Fiind slobozi?i, au venit la ai lor oi le-au spus câte le-au vorbit lor arhiereii oi batrânii. 

 24. Iar ei, auzind, într-un cuget au ridicat glasul catre Dumnezeu oi au zis: Stapâne, Dumnezeule, Tu, Care ai facut cerul oi pamântul oi marea oi toate cele ce sunt în ele, 

 25. Care prin Duhul Sfânt oi prin gura parintelui nostru David, slujitorul Tau, ai zis: Pentru ce s-au întarâtat neamurile oi popoarele au cugetat cele deoarte? 

 26. Ridicatu-s-au regii pamântului oi capeteniile s-au adunat laolalta împotriva Domnului oi împotriva Unsului Lui, 

 27. Caci asupra Sfântului Tau Fiu Iisus, pe care Tu L-ai uns, s-au adunat laolalta, cu adevarat, în cetatea aceasta, oi Irod oi Pontius Pilat cu pagânii oi cu popoarele lui Israel, 

 28. Ca sa faca toate câte mâna Ta oi sfatul Tau mai dinainte au rânduit sa fie. 

 29. ai acum, Doamne, cauta spre amenin?arile lor oi da robilor Tai sa graiasca cuvântul Tau cu toata îndrazneala, 

 30. Întinzând dreapta Ta spre vindecare oi savâroind semne oi minuni, prin numele Sfântului Tau Fiu Iisus. 

 31. ai pe când se rugau astfel, s-a cutremurat locul în care erau aduna?i, oi s-au umplut to?i de Duhul Sfânt oi graiau cu îndrazneala cuvântul lui Dumnezeu. 

 32. Iar inima oi sufletul mul?imii celor ce au crezut erau una oi nici unul nu zicea ca este al sau ceva din averea sa, ci toate le erau de obote. 

 33. ai cu mare putere apostolii marturiseau despre învierea Domnului Iisus Hristos oi mare har era peste ei to?i. 

 34. ai nimeni nu era între ei lipsit, fiindca to?i câ?i aveau ?arini sau case le vindeau oi aduceau pre?ul celor vândute, 

 35. ai-l puneau la picioarele apostolilor. ai se împar?ea fiecaruia dupa cum avea cineva trebuin?a. 

 36. Iar Iosif, cel numit de apostoli Barnaba (care se tâlcuieote fiul mângâierii), un levit, nascut în Cipru, 

 37. Având ?arina oi vânzând-o, a adus banii oi i-a pus la picioarele apostolilor. 

Capitolul 5.
Anania oi Safira. Apostolii sunt închioi, dar un înger le da drumul. Sfatul lui Gamaliel.

 1. Iar un om, anume Anania, cu Safira, femeia lui, oi-a vândut ?arina. 

 2. ai a dosit din pre?, otiind oi femeia lui, oi aducând o parte, a pus-o la picioarele apostolilor. 

 3. Iar Petru a zis: Anania, de ce a umplut satana inima ta, ca sa min?i tu Duhului Sfânt oi sa doseoti din pre?ul ?arinei? 

 4. Oare, pastrând-o, nu-?i ramânea ?ie, oi vânduta nu era în stapânirea ta? Pentru ce ai pus în inima ta lucrul acesta? N-ai min?it oamenilor, ci lui Dumnezeu. 

 5. Iar Anania, auzind aceste cuvinte, a cazut oi a murit. ai frica mare i-a cuprins pe to?i care au auzit. 

 6. ai sculându-se cei mai tineri, l-au înfaourat oi, sco?ându-l afara, l-au îngropat. 

 7. Dupa un rastimp, ca de trei ceasuri, a intrat oi femeia lui, neotiind ce se întâmplase. 

 8. Iar Petru a zis catre ea: Spune-mi daca a?i vândut ?arina cu atât? Iar ea a zis: Da, cu atât. 

 9. Iar Petru a zis catre ea: De ce v-a?i învoit voi sa ispiti?i Duhul Domnului? Iata picioarele celor ce au îngropat pe barbatul tau sunt la uoa oi te vor scoate afara oi pe tine. 

 10. ai ea a cazut îndata la picioarele lui Petru oi a murit. ai intrând tinerii, au gasit-o moarta oi, sco?ând-o afara, au îngropat-o lânga barbatul ei. 

 11. ai frica mare a cuprins toata Biserica oi pe to?i care au auzit acestea. 

 12. Iar prin mâinile apostolilor se faceau semne oi minuni multe în popor, oi erau to?i, într-un cuget, în pridvorul lui Solomon. 

 13. ai nimeni dintre ceilal?i nu cuteza sa se alipeasca de ei, dar poporul îi lauda. 

 14. ai din ce în ce mai mult se adaugau cei ce credeau în Domnul, mul?ime de barba?i oi de femei, 

 15. Încât scoteau pe cei bolnavi în uli?e oi-i puneau pe paturi oi pe targi, ca venind Petru, macar umbra lui sa umbreasca pe vreunul dintre ei. 

 16. ai se aduna oi mul?imea din ceta?ile dimprejurul Ierusalimului, aducând bolnavi oi bântui?i de duhuri necurate, oi to?i se vindecau. 

 17. ai sculându-se arhiereul oi to?i cei împreuna cu el - cei din eresul saducheilor - s-au umplut de pizma. 

 18. ai au pus mâna pe apostoli oi i-au bagat în temni?a oboteasca. 

 19. Iar un înger al Domnului, în timpul nop?ii, a deschis uoile temni?ei oi, sco?ându-i, le-a zis: 

 20. Merge?i oi, stând, grai?i poporului în templu toate cuvintele vie?ii acesteia. 

 21. ai, auzind, au intrat de diminea?a în templu oi înva?au. Dar venind arhiereul oi cei împreuna cu el, au adunat sinedriul oi tot sfatul batrânilor fiilor lui Israel oi au trimis la temni?a sa-i aduca pe apostoli. 

 22. Dar, ducându-se, slugile nu i-au gasit în temni?a oi, întorcându-se, au vestit, 

 23. Zicând: Temni?a am gasit-o încuiata în toata siguran?a oi pe paznici stând la uoi, dar când am descuiat, înauntru n-am gasit pe nimeni. 

 24. Când au auzit aceste cuvinte, capetenia pazei templului oi arhiereii erau nedumeri?i cu privire la ei, ce-ar putea sa fie aceasta. 

 25. Dar venind cineva, le-a dat de veste: Iata, barba?ii pe care i-a?i pus în temni?a sunt în templu, stând oi înva?ând poporul. 

 26. Atunci, ducându-se, capetenia pazei templului împreuna cu slujitorii i-au adus dar nu cu sila, ca se temeau de popor sa nu-i omoare cu pietre. 

 27. ai, aducându-i, i-au pus în fa?a sinedriului. Iar arhiereul i-a întrebat, 

 28. Zicând: Au nu v-am poruncit voua cu porunca sa nu mai înva?a?i în numele acesta? ai iata a?i umplut Ierusalimul cu înva?atura voastra oi voi?i sa aduce?i asupra noastra sângele Acestui Om! 

 29. Iar Petru oi apostolii, raspunzând, au zis: Trebuie sa ascultam pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni. 

 30. Dumnezeul parin?ilor nootri a înviat pe Iisus, pe Care voi L-a?i omorât, spânzurându-L pe lemn. 

 31. Pe Acesta, Dumnezeu, prin dreapta Sa, L-a înal?at Stapânitor oi Mântuitor, ca sa dea lui Israel pocain?a oi iertarea pacatelor. 

 32. ai suntem martori ai acestor cuvinte noi oi Duhul Sfânt, pe Care Dumnezeu L-a dat celor ce Îl asculta. 

 33. Iar ei, auzind, se mâniau foarte oi se sfatuiau sa-i omoare. 

 34. ai ridicându-se în sinedriu un fariseu, anume Gamaliel, înva?ator de Lege, cinstit de tot poporul, a poruncit sa-i scoata pe oameni afara pu?in, 

 35. ai a zis catre ei: Barba?i israeli?i, lua?i aminte la voi, ce ave?i sa face?i cu aceoti oameni. 

 36. Ca înainte de zilele acestea s-a ridicat Teudas, zicând ca el este cineva, caruia i s-au alaturat un numar de barba?i ca la patru sute, care a fost ucis oi to?i câ?i l-au ascultat au fost risipi?i oi nimici?i. 

 37. Dupa aceasta s-a ridicat Iuda Galileianul, în vremea numaratorii, oi a atras popor mult dupa el; oi acela a pierit oi to?i câ?i au ascultat de el au fost împraotia?i. 

 38. ai acum zic voua: Feri?i-va de oamenii aceotia oi lasa?i-i, caci daca aceasta hotarâre sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici; 

 39. Iar daca este de la Dumnezeu, nu ve?i putea sa-i nimici?i, ca nu cumva sa va afla?i oi luptatori împotriva lui Dumnezeu. 

 40. ai l-au ascultat pe el; oi chemând pe apostoli oi batându-i, le-au poruncit sa nu mai vorbeasca în numele lui Iisus, oi le-au dat drumul. 

 41. Iar ei au plecat din fa?a sinedriului, bucurându-se ca s-au învrednicit, pentru numele Lui, sa sufere ocara. 

 42. ai toata ziua, în templu oi prin case, nu încetau sa înve?e oi sa binevesteasca pe Hristos Iisus. 

Capitolul 6.
Alegerea oi hirotonirea celor oapte diaconi. Obotea sporeote.

 1. În zilele acelea, înmul?indu-se ucenicii, eleniotii (iudei) murmurau împotriva evreilor, pentru ca vaduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi. 

 2. ai chemând cei doisprezece mul?imea ucenicilor, au zis: Nu este drept ca noi, lasând de-o parte cuvântul lui Dumnezeu, sa slujim la mese. 

 3. Drept aceea, fra?ilor, cauta?i oapte barba?i dintre voi, cu nume bun, plini de Duh Sfânt oi de în?elepciune, pe care noi sa-i rânduim la aceasta slujba. 

 4. Iar noi vom starui în rugaciune oi în slujirea cuvântului. 

 5. ai a placut cuvântul înaintea întregii mul?imi, oi au ales pe atefan, barbat plin de credin?a oi de Duh Sfânt, oi pe Filip, oi pe Prohor, oi pe Nicanor, oi pe Timon, oi pe Parmena, oi pe Nicolae, prozelit din Antiohia, 

 6. Pe care i-au pus înaintea apostolilor, oi ei, rugându-se oi-au pus mâinile peste ei. 

 7. ai cuvântul lui Dumnezeu creotea, oi se înmul?ea foarte numarul ucenicilor în Ierusalim, înca oi mul?ime de preo?i se supuneau credin?ei. 

 8. Iar atefan, plin de har oi de putere, facea minuni oi semne mari în popor. 

 9. ai s-au ridicat unii din sinagoga ce se zicea a libertinilor oi a cirenenilor oi a alexandrinilor oi a celor din Cilicia oi din Asia, sfadindu-se cu atefan. 

 10. ai nu puteau sa stea împotriva în?elepciunii oi a Duhului cu care el vorbea. 

 11. Atunci au pus pe niote barba?i sa zica: L-am auzit spunând cuvinte de hula împotriva lui Moise oi a lui Dumnezeu. 

 12. ai au întarâtat poporul oi pe batrâni oi pe carturari oi, navalind asupra-i, l-au rapit oi l-au dus în sinedriu. 

 13. ai au pus martori mincinooi, care ziceau: Acest om nu înceteaza a vorbi cuvinte de hula împotriva acestui loc sfânt oi a Legii. 

 14. Ca l-au auzit zicând ca Acest Iisus Nazarineanul va strica locul acesta oi va schimba datinile pe care ni le-a lasat noua Moise. 

 15. ai a?intindu-oi ochii asupra lui, to?i cei ce oedeau în sinedriu au vazut fa?a lui ca o fa?a de înger. 

Capitolul 7.
Cuvântarea oi martiriul lui atefan.

 1. ai a zis arhiereul: Adevarate sunt acestea? 

 2. Iar el a zis: Barba?i fra?i oi parin?i, asculta?i! Dumnezeul slavei S-a aratat parintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran, 

 3. ai a zis catre el: Ieoi din pamântul tau oi din rudenia ta oi vino în pamântul pe care ?i-l voi arata. 

 4. Atunci, ieoind din pamântul caldeilor, a locuit în Haran. Iar de acolo, dupa moartea tatalui sau, l-a stramutat în aceasta ?ara, în care locui?i voi acum, 

 5. ai nu i-a dat mootenire în ea nici o palma de pamânt, ci i-a fagaduit ca i-o va da lui spre stapânire oi urmaoilor lui dupa el, neavând el copil. 

 6. ai Dumnezeu a vorbit astfel: "Urmaoii lui vor fi straini în pamânt strain, oi acolo îi vor robi oi-i vor asupri patru sute de ani. 

 7. ai pe poporul la care vor fi robi, Eu îl voi judeca - a zis Dumnezeu - iar dupa acestea vor ieoi oi-Mi vor sluji Mie în locul acesta". 

 8. ai i-a dat legamântul taierii împrejur; oi aoa a nascut pe Isaac oi l-a taiat împrejur a opta zi; oi Isaac a nascut pe Iacov oi Iacov pe cei doisprezece patriarhi. 

 9. ai patriarhii, pizmuind pe Iosif, l-au vândut în Egipt; dar Dumnezeu era cu el, 

 10. ai l-a scos din toate necazurile lui oi i-a dat har oi în?elepciune înaintea lui Faraon, regele Egiptului, iar acesta l-a pus mai mare peste Egipt oi peste toata casa lui. 

 11. ai a venit foamete peste tot Egiptul oi peste Canaan, oi strâmtorare mare, oi parin?ii nootri nu mai gaseau hrana. 

 12. ai Iacov, auzind ca este grâu în Egipt, a trimis pe parin?ii nootri întâia oara. 

 13. Iar a doua oara Iosif s-a facut cunoscut fra?ilor sai oi Faraon a aflat neamul lui Iosif. 

 14. ai Iosif, trimi?ând, a chemat pe Iacov, tatal sau, oi toata rudenia sa, cu oaptezeci oi cinci de suflete. 

 15. ai Iacov s-a coborât în Egipt; oi a murit oi el oi parin?ii nootri; 

 16. ai au fost stramuta?i la Sichem oi au fost puoi în mormântul pe care Avraam l-a cumparat cu pre? de argint, de la fiii lui Emor, în Sichem; 

 17. Dar cum se apropia vremea fagaduin?ei pentru care s-a jurat Dumnezeu lui Avraam, a crescut poporul oi s-a înmul?it în Egipt, 

 18. Pâna când s-a ridicat peste Egipt alt rege, care nu otia de Iosif. 

 19. Acesta, purtându-se ca un viclean cu neamul nostru, a asuprit pe parin?ii nootri sa-oi lepede pruncii lor, ca sa nu mai traiasca. 

 20. În vremea aceea s-a nascut Moise oi era placut lui Dumnezeu. ai trei luni a fost hranit în casa tatalui sau. 

 21. ai fiind lepadat, l-a luat fiica lui Faraon oi l-a crescut ca pe un fiu al ei. 

 22. ai a fost înva?at Moise în toata în?elepciunea egiptenilor oi era puternic în cuvintele oi în faptele lui. 

 23. Iar când a împlinit patruzeci de ani, oi-a pus în gând sa cerceteze pe fra?ii sai, fiii lui Israel. 

 24. ai vazând pe unul dintre ei ca sufera strâmbatate, l-a aparat oi, omorând pe egiptean, a razbunat pe cel asuprit. 

 25. ai el credea ca fra?ii sai vor pricepe ca Dumnezeu, prin mâna lui, le daruieote izbavire, dar ei n-au în?eles. 

 26. ai a doua zi s-a aratat unora care se bateau oi i-a îndemnat la pace, zicând: Barba?ilor, sunte?i fra?i. De ce va face?i rau unul altuia? 

 27. Dar cel ce asuprea pe aproapele l-a îmbrâncit, zicând: Cine te-a pus pe tine domn oi judecator peste noi? 

 28. Nu cumva vrei sa ma omori, cum ai omorât ieri pe egiptean? 

 29. La acest cuvânt, Moise a fugit oi a trait ca strain în ?ara Madian, unde a nascut doi fii. 

 30. ai dupa ce s-au împlinit patruzeci de ani, îngerul Domnului i s-a aratat în pustiul Muntelui Sinai, în flacara focului unui rug. 

 31. Iar Moise, vazând, s-a minunat de vedenie, dar când s-a apropiat ca sa ia seama mai bine, a fost glasul Domnului catre el: 

 32. "Eu sunt Dumnezeul parin?ilor tai, Dumnezeul lui Avraam oi Dumnezeul lui Isaac oi Dumnezeul lui Iacov". ai Moise, tremurând, nu îndraznea sa priveasca; 

 33. Iar Domnul i-a zis: "Dezleaga încal?amintea picioarelor tale, caci locul pe care stai este pamânt sfânt. 

 34. Privind, am vazut asuprirea poporului Meu în Egipt oi suspinul lor l-am auzit oi M-am pogorât ca sa-i scot. ai acum vino, sa te trimit în Egipt". 

 35. Pe Moise acesta de care s-au lepadat, zicând: Cine te-a pus pe tine domn oi judecator?, pe acesta l-a trimis Dumnezeu domn oi rascumparator, prin mâna îngerului care i se aratase lui în rug. 

 36. Acesta i-a scos afara, facând minuni oi semne în ?ara Egiptului oi în Marea Rooie oi în pustie, timp de patruzeci de ani. 

 37. Acesta este Moise cel ce a zis fiilor lui Israel: "Prooroc ca mine va va ridica Dumnezeu din fra?ii vootri; pe EL sa-L asculta?i". 

 38. Acesta este cel ce a fost la adunarea în pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe Muntele Sinai oi cu parin?ii nootri, primind cuvinte de via?a ca sa ni le dea noua. 

 39. De acesta n-au voit sa asculte parin?ii nootri, ci l-au lepadat oi inimile lor s-au întors catre Egipt, 

 40. Zicând lui Aaron: "Fa-ne dumnezei care sa mearga înaintea noastra; caci acestui Moise, care ne-a scos din ?ara Egiptului, nu otim ce i s-a întâmplat". 

 41. ai au facut, în zilele acelea, un vi?el oi au adus idolului jertfa oi se veseleau de lucrurile mâinilor lor. 

 42. ai S-a întors Dumnezeu oi i-a dat pe ei sa slujeasca ootirii cerului, precum este scris în cartea proorocilor: "Adus-a?i voi Mie, casa a lui Israel, timp de patruzeci de ani, în pustie, junghieri oi jertfe? 

 43. ai a?i purtat cortul lui Moloh oi steaua dumnezeului vostru Remfan, chipurile pe care le-a?i facut, ca sa va închina?i la ele! De aceea va voi stramuta dincolo de Babilon". 

 44. Parin?ii nootri aveau în pustie cortul marturiei, precum orânduise Cel ce a vorbit cu Moise, ca sa-l faca dupa chipul pe care îl vazuse; 

 45. ai pe acesta primindu-l, parin?ii nootri l-au adus cu Iosua în ?ara stapânita de neamuri, pe care Dumnezeu le-a izgonit din fa?a parin?ilor nootri, pâna în zilele lui David, 

 46. Care a aflat har înaintea lui Dumnezeu oi a cerut sa gaseasca un locao pentru Dumnezeul lui Iacov. 

 47. Iar Solomon I-a zidit Lui casa, 

 48. Dar Cel Preaînalt nu locuieote în temple facute de mâini, precum zice proorocul: 

 49. "Cerul este tronul Meu oi pamântul aoternut picioarelor Mele. Ce casa Îmi ve?i zidi Mie? - zice Domnul - sau care este locul odihnei Mele? 

 50. Nu mâna Mea a facut toate acestea?" 

 51. Voi cei tari în cerbice oi netaia?i împrejur la inima oi la urechi, voi pururea sta?i împotriva Duhului Sfânt, precum ai parin?ii vootri, aoa oi voi! 

 52. Pe care dintre prooroci nu l-au prigonit parin?ii vootri? ai au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea Celui Drept, ai Carui vânzatori oi ucigaoi v-a?i facut voi acum, 

 53. Voi, care a?i primit Legea întru rânduieli de îngeri oi n-a?i pazit-o! 

 54. Iar ei, auzind acestea, frematau de furie în inimile lor oi scrâoneau din din?i împotriva lui. 

 55. Iar atefan, fiind plin de Duh Sfânt oi privind la cer, a vazut slava lui Dumnezeu oi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. 

 56. ai a zis: Iata, vad cerurile deschise oi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu! 

 57. Iar ei, strigând cu glas mare, oi-au astupat urechile oi au navalit asupra lui. 

 58. ai sco?ându-l afara din cetate, îl bateau cu pietre. Iar martorii oi-au pus hainele la picioarele unui tânar, numit Saul. 

 59. ai îl bateau cu pietre pe atefan, care se ruga oi zicea: Doamne, Iisuse, primeote duhul meu! 

 60. ai, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor pacatul acesta! ai zicând acestea, a murit. 

Capitolul 8.
Saul prigoneote Biserica.

 1. ai Saul s-a facut partao la uciderea lui. ai s-a facut în ziua aceea prigoana mare împotriva Bisericii din Ierusalim. ai to?i, afara de apostoli, s-au împraotiat prin ?inuturile Iudeii oi ale Samariei. 

 2. Iar barba?i cucernici au îngropat pe atefan oi au facut plângere mare pentru el. 

 3. ai Saul pustiia Biserica, intrând prin case oi, târând pe barba?i oi pe femei, îi preda la temni?a. 

 4. Iar cei ce se împraotiasera strabateau ?ara, binevestind cuvântul. 

 5. Iar Filip, coborându-se într-o cetate a Samariei, le propovaduia pe Hristos. 

 6. ai mul?imile luau aminte într-un cuget la cele spuse de catre Filip, ascultându-l oi vazând semnele pe care le savâroea. 

 7. Caci din mul?i care aveau duhuri necurate, strigând cu glas mare, ele ieoeau oi mul?i slabanogi oi ochiopi s-au vindecat. 

 8. ai s-a facut mare bucurie în cetatea aceea. 

 9. Dar era mai dinainte în cetate un barbat, anume Simon, vrajind oi uimind neamul Samariei, zicând ca el este cineva mare, 

 10. La care luau aminte to?i, de la mic pâna la mare, zicând: Acesta este puterea lui Dumnezeu, numita cea mare. 

 11. ai luau aminte la el, fiindca de multa vreme, cu vrajile lui, îi uimise. 

 12. Iar când au crezut lui Filip, care le propovaduia despre împara?ia lui Dumnezeu oi despre numele lui Iisus Hristos, barba?i oi femei se botezau. 

 13. Iar Simon a crezut oi el oi, botezându-se, era mereu cu Filip. ai vazând semnele oi minunile mari ce se faceau, era uimit. 

 14. Iar apostolii din Ierusalim, auzind ca Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru oi pe Ioan, 

 15. Care, coborând, s-au rugat pentru ei, ca sa primeasca Duhul Sfânt. 

 16. Caci nu Se pogorâse înca peste nici unul dintre ei, ci erau numai boteza?i în numele Domnului Iisus. 

 17. Atunci îoi puneau mâinile peste ei, oi ei luau Duhul Sfânt. 

 18. ai Simon vazând ca prin punerea mâinilor apostolilor se da Duhul Sfânt, le-a adus bani, 

 19. Zicând: Da?i-mi oi mie puterea aceasta, ca acela pe care voi pune mâinile sa primeasca Duhul Sfânt. 

 20. Iar Petru a zis catre el: Banii tai sa fie cu tine spre pierzare! Caci ai socotit ca darul lui Dumnezeu se agoniseote cu bani. 

 21. Tu n-ai parte, nici mootenire, la chemarea aceasta, pentru ca inima ta nu este dreapta înaintea lui Dumnezeu. 

 22. Pocaieote-te deci de aceasta rautate a ta oi te roaga lui Dumnezeu, doara ?i se va ierta cugetul inimii tale, 

 23. Caci întru amaraciunea fierii oi întru legatura nedrepta?ii te vad ca eoti. 

 24. ai raspunzând, Simon a zis: Ruga?i-va voi la Domnul, pentru mine, ca sa nu vina asupra mea nimic din cele ce a?i zis. 

 25. Iar ei, marturisind oi graind cuvântul Domnului, s-au întors la Ierusalim oi în multe sate ale samarinenilor binevesteau. 

 26. ai un înger al Domnului a grait catre Filip, zicând: Ridica-te oi mergi spre miazazi, pe calea care coboara de la Ierusalim la Gaza; aceasta este pustie. 

 27. Ridicându-se, a mers. ai iata un barbat din Etiopia, famen, mare dregator al Candachiei, regina Etiopiei, care era peste toata vistieria ei oi care venise la Ierusalim ca sa se închine, 

 28. Se întorcea acasa; oi oezând în carul sau, citea pe proorocul Isaia. 

 29. Iar Duhul i-a zis lui Filip: Apropie-te oi te alipeote de carul acesta. 

 30. ai alergând Filip l-a auzit citind pe proorocul Isaia, oi i-a zis: În?elegi, oare, ce citeoti? 

 31. Iar el a zis: Cum ao putea sa în?eleg, daca nu ma va calauzi cineva? ai a rugat pe Filip sa se urce oi sa oada cu el. 

 32. Iar locul din Scriptura pe care-l citea era acesta: "Ca un miel care se aduce spre junghiere oi ca o oaie fara de glas înaintea celui ce-o tunde, aoa nu oi-a deschis gura sa. 

 33. Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat oi neamul Lui cine-l va spune? Ca se ridica de pe pamânt via?a Lui". 

 34. Iar famenul, raspunzând, a zis lui Filip: Rogu-te, despre cine zice proorocul acesta, despre sine ori despre altcineva? 

 35. Iar Filip, deschizând gura sa oi începând de la scriptura aceasta, i-a binevestit pe Iisus. 

 36. ai, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apa; iar famenul a zis: Iata apa. Ce ma împiedica sa fiu botezat? 

 37. Filip a zis: Daca crezi din toata inima, este cu putin?a. ai el, raspunzând, a zis: Cred ca Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. 

 38. ai a poruncit sa stea carul; oi s-au coborât amândoi în apa, oi Filip oi famenul, oi l-a botezat. 

 39. Iar când au ieoit din apa, Duhul Domnului a rapit pe Filip, oi famenul nu l-a mai vazut. ai el s-a dus în calea sa, bucurându-se. 

 40. Iar Filip s-a aflat în Azot oi, mergând, binevestea prin toate ceta?ile, pâna ce a sosit în Cezareea. 

Capitolul 9.
Chemarea lui Saul.

 1. Iar Saul, suflând înca amenin?are oi ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu, 

 2. ai a cerut de la el scrisori catre sinagogile din Damasc ca, daca va afla acolo pe vreunii, atât barba?i, cât oi femei, ca merg pe calea aceasta, sa-i aduca lega?i la Ierusalim. 

 3. Dar pe când calatorea el oi se apropia de Damasc, o lumina din cer, ca de fulger, l-a învaluit deodata. 

 4. ai, cazând la pamânt, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Ma prigoneoti? 

 5. Iar el a zis: Cine eoti, Doamne? ai Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneoti. Greu î?i este sa izbeoti cu piciorul în ?epuoa. 

 6. ai el, tremurând oi înspaimântat fiind, a zis: Doamne, ce voieoti sa fac? Iar Domnul i-a zis: Ridica-te, intra în cetate oi ?i se va spune ce trebuie sa faci. 

 7. Iar barba?ii, care erau cu el pe cale, stateau înmarmuri?i, auzind glasul, dar nevazând pe nimeni. 

 8. ai s-a ridicat Saul de la pamânt, dar, deoi avea ochii deschioi, nu vedea nimic. ai luându-l de mâna, l-au dus în Damasc. 

 9. ai trei zile a fost fara vedere; oi n-a mâncat, nici n-a baut. 

 10. ai era în Damasc un ucenic, anume Anania, oi Domnul i-a zis în vedenie: Anania! Iar el a zis: Iata-ma, Doamne; 

 11. ai Domnul a zis catre el: Sculându-te, mergi pe uli?a care se cheama Uli?a Dreapta oi cauta în casa lui Iuda, pe un om din Tars, cu numele Saul; ca, iata, se roaga. 

 12. ai a vazut în vedenie pe un barbat, anume Anania, intrând la el oi punându-oi mâinile peste el, ca sa vada iaraoi. 

 13. ai a raspuns Anania: Doamne, despre barbatul acesta am auzit de la mul?i câte rele a facut sfin?ilor Tai în Ierusalim. 

 14. ai aici are putere de la arhierei sa lege pe to?i care cheama numele Tau. 

 15. ai a zis Domnul catre el: Mergi, fiindca acesta Îmi este vas ales, ca sa poarte numele Meu înaintea neamurilor oi a regilor oi a fiilor lui Israel; 

 16. Caci Eu îi voi arata câte trebuie sa patimeasca el pentru numele Meu. 

 17. ai a mers Anania oi a intrat în casa oi, punându-oi mâinile pe el, a zis: Frate Saul, Domnul Iisus, Cel ce ?i S-a aratat pe calea pe care tu veneai, m-a trimis ca sa vezi iaraoi oi sa te umpli de Duh Sfânt. 

 18. ai îndata au cazut de pe ochii lui ca niote solzi; oi a vazut iaraoi oi, sculându-se, a fost botezat. 

 19. ai luând mâncare, s-a întarit. ai a stat cu ucenicii din Damasc câteva zile. 

 20. Apoi propovaduia în sinagogi pe Iisus, ca Acesta este Fiul lui Dumnezeu. 

 21. ai se mirau to?i care îl auzeau oi ziceau: Nu este, oare, acesta cel care prigonea în Ierusalim pe cei ce cheama acest nume oi a venit aici pentru aceea ca sa-i duca pe ei lega?i la arhierei? 

 22. ai Saul se întarea mai mult oi tulbura pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind ca Acesta este Hristos. 

 23. ai dupa ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfatuit sa-l omoare. 

 24. ai s-a facut cunoscut lui Saul vicleougul lor. ai ei pazeau por?ile oi ziua oi noaptea, ca sa-l ucida. 

 25. ai luându-l ucenicii lui noaptea, l-au coborât peste zid, lasându-l jos într-un coo. 

 26. ai venind la Ierusalim, Saul încerca sa se alipeasca de ucenici; oi to?i se temeau de el, necrezând ca este ucenic. 

 27. Iar Barnaba, luându-l pe el, l-a dus la apostoli oi le-a istorisit cum a vazut pe cale pe Domnul oi ca El i-a vorbit lui oi cum a propovaduit la Damasc, cu îndrazneala în numele lui Iisus. 

 28. ai era cu ei intrând oi ieoind în Ierusalim oi propovaduia cu îndrazneala în numele Domnului. 

 29. ai vorbea oi se sfadea cu eleniotii, iar ei cautau sa-l ucida. 

 30. Dar fra?ii, aflând aceasta, l-au dus pe Saul la Cezareea oi de acolo l-au trimis la Tars. 

 31. Deci Biserica, în toata Iudeea oi Galileea oi Samaria, avea pace, zidindu-se oi umblând în frica de Domnul, oi sporea prin mângâierea Duhului Sfânt. 

 32. ai trecând Petru pe la to?i, a coborât oi la sfin?ii care locuiau în Lida. 

 33. ai acolo a gasit pe un om, anume Enea, care de opt ani zacea în pat, fiindca era paralitic. 

 34. ai Petru i-a zis: Enea, te vindeca Iisus Hristos. Ridica-te oi strânge-?i patul. ai îndata s-a ridicat. 

 35. ai l-au vazut to?i cei ce locuiau în Lida oi în Saron, care s-au oi întors la Domnul. 

 36. Iar în Iope era o uceni?a, cu numele Tavita, care, tâlcuindu-se, se zice Caprioara. Aceasta era plina de fapte bune oi de milosteniile pe care le facea. 

 37. ai în zilele acelea ea s-a îmbolnavit oi a murit. ai, scaldând-o, au pus-o în camera de sus. 

 38. ai fiind aproape Lida de Iope, ucenicii, auzind ca Petru este în Lida, au trimis pe doi barba?i la el, rugându-l: Nu pregeta sa vii pâna la noi. 

 39. ai Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus oi l-au înconjurat toate vaduvele, plângând oi aratând camaoile oi hainele câte le facea Caprioara, pe când era cu ele. 

 40. ai Petru, sco?ând afara pe to?i, a îngenunchiat oi s-a rugat oi, întorcându-se catre trup, a zis: Tavita scoala-te! Iar ea oi-a deschis ochii oi, vazând pe Petru, a oezut. 

 41. ai dându-i mâna, Petru a ridicat-o oi, chemând pe sfin?i oi pe vaduve, le-a dat-o vie. 

 42. ai s-a facut cunoscuta aceasta în întreaga Iope oi mul?i au crezut în Domnul. 

 43. ai el a ramas în Iope multe zile, la un oarecare Simon, tabacar. 

Capitolul 10.
Corneliu vine la credin?a.

 1. Iar în Cezareea era un barbat cu numele Corneliu, sutao, din cohorta ce se chema Italica, 

 2. Cucernic oi temator de Dumnezeu, cu toata casa lui oi care facea multe milostenii poporului oi se ruga lui Dumnezeu totdeauna. 

 3. ai a vazut în vedenie, lamurit, cam pe la ceasul al noualea din zi, un înger al lui Dumnezeu, intrând la el oi zicându-i: Corneliu! 

 4. Iar Corneliu, cautând spre el oi înfricooându-se, a zis: Ce este, Doamne? ai îngerul i-a zis: Rugaciunile tale oi milosteniile tale s-au suit, spre pomenire, înaintea lui Dumnezeu. 

 5. ai acum, trimite barba?i la Iope oi cheama sa vina un oarecare Simon, care se numeote oi Petru. 

 6. El este gazduit la un om oarecare Simon, tabacar, a carui casa este lânga mare. Acesta î?i va spune ce sa faci. 

 7. ai dupa ce s-a dus îngerul care vorbea cu el, Corneliu a chemat doua din slugile sale de casa oi pe un ostao cucernic din cei ce îi erau mai apropia?i. 

 8. ai dupa ce le-a istorisit toate, i-a trimis la Iope. 

 9. Iar a doua zi, pe când ei mergeau pe drum oi se apropiau de cetate, Petru s-a suit pe acoperio, sa se roage pe la ceasul al oaselea. 

 10. ai i s-a facut foame oi voia sa manânce, dar, pe când ei îi pregateau sa manânce, a cazut în extaz. 

 11. ai a vazut cerul deschis oi coborându-se ceva ca o fa?a mare de pânza, legata în patru col?uri, lasându-se pe pamânt. 

 12. În ea erau toate dobitoacele cu patru picioare oi târâtoarele pamântului oi pasarile cerului. 

 13. ai glas a fost catre el: Sculându-te, Petre, junghie oi manânca. 

 14. Iar Petru a zis: Nicidecum, Doamne, caci niciodata n-am mâncat nimic spurcat oi necurat. 

 15. ai iaraoi, a doua oara, a fost glas catre el: Cele ce Dumnezeu a cura?it, tu sa nu le numeoti spurcate. 

 16. ai aceasta s-a facut de trei ori oi îndata acel ceva s-a ridicat la cer. 

 17. Pe când Petru nu se dumirea întru sine ce ar putea sa fie vedenia pe care o vazuse, iata barba?ii cei trimioi de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, s-au oprit la poarta, 

 18. ai, strigând, întrebau daca Simon, numit Petru, este gazduit acolo. 

 19. ai tot gândindu-se Petru la vedenie, Duhul i-a zis: Iata, trei barba?i te cauta; 

 20. Ci sculându-te, coboara-te oi mergi împreuna cu ei, de nimic îndoindu-te, fiindca Eu i-am trimis. 

 21. ai Petru, coborându-se la barba?ii trimioi la el de Corneliu, le-a zis: Iata, eu sunt acela pe care îl cauta?i. Care este pricina pentru care a?i venit? 

 22. Iar ei au zis: Corneliu sutaoul, om drept oi temator de Dumnezeu oi marturisit de tot neamul iudeilor, a fost înotiin?at de catre un sfânt înger sa trimita sa te cheme acasa la el, ca sa auda cuvinte de la tine. 

 23. Deci, chemându-i înauntru, i-a gazduit. Iar a doua zi, sculându-se, a plecat împreuna cu ei; iar câ?iva din fra?ii cei din Iope l-au înso?it. 

 24. ai în ziua urmatoare au intrat în Cezareea. Iar Corneliu îi aotepta oi chemase acasa la el rudeniile sale oi prietenii cei mai de aproape. 

 25. ai când a fost sa intre Petru, Corneliu, întâmpinându-l, i s-a închinat, cazând la picioarele lui. 

 26. Iar Petru l-a ridicat, zicându-i: Scoala-te. ai eu sunt om. 

 27. ai, vorbind cu el, a intrat oi a gasit pe mul?i aduna?i. 

 28. ai a zis catre ei: Voi oti?i ca nu se cuvine unui barbat iudeu sa se uneasca sau sa se apropie de cel de alt neam, dar mie Dumnezeu mi-a aratat sa nu numesc pe nici un om spurcat sau necurat. 

 29. De aceea, chemat fiind sa vin, am venit fara împotrivire. Deci va întreb: Pentru care cuvânt a?i trimis dupa mine? 

 30. Corneliu a zis: Acum patru zile eram postind pâna la ceasul acesta oi ma rugam în casa mea, în ceasul al noualea, oi iata un barbat în haina stralucitoare a stat în fa?a mea. 

 31. ai el a zis: Corneliu, a fost ascultata rugaciunea ta oi milosteniile tale au fost pomenite înaintea lui Dumnezeu. 

 32. Trimite, deci, la Iope oi cheama pe Simon, cel ce se numeote Petru; el este gazduit în casa lui Simon, tabacarul, lânga mare. 

 33. Deci îndata am trimis la tine; oi tu ai facut bine ca ai venit. ai acum noi to?i suntem de fa?a înaintea lui Dumnezeu, ca sa ascultam toate cele poruncite ?ie de Domnul. 

 34. Iar Petru, deschizându-oi gura, a zis: Cu adevarat în?eleg ca Dumnezeu nu este partinitor. 

 35. Ci, în orice neam, cel ce se teme de El oi face dreptate este primit de El. 

 36. ai El a trimis fiilor lui Israel cuvântul, binevestind pacea prin Iisus Hristos: Acesta este Domn peste toate. 

 37. Voi oti?i cuvântul care a fost în toata Iudeea, începând din Galileea, dupa botezul pe care l-a propovaduit Ioan. 

 38. (Adica despre) Iisus din Nazaret, cum a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt oi cu putere pe Acesta care a umblat facând bine oi vindecând pe to?i cei asupri?i de diavolul, pentru ca Dumnezeu era cu El. 

 39. ai noi suntem martori pentru toate cele ce a facut El în ?ara iudeilor oi în Ierusalim; pe Acesta L-au omorât, spânzurându-L pe lemn. 

 40. Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi oi I-a dat sa Se arate, 

 41. Nu la tot poporul, ci noua martorilor, dinainte rândui?i de Dumnezeu, care am mâncat oi am baut cu El, dupa învierea Lui din mor?i. 

 42. ai ne-a poruncit sa propovaduim poporului oi sa marturisim ca El este Cel rânduit de Dumnezeu sa fie judecator al celor vii oi al celor mor?i. 

 43. Despre Acesta marturisesc to?i proorocii, ca tot cel ce crede în El va primi iertarea pacatelor, prin numele Lui. 

 44. Înca pe când Petru vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfânt a cazut peste to?i cei care ascultau cuvântul. 

 45. Iar credinciooii taia?i împrejur, care venisera cu Petru, au ramas uimi?i pentru ca darul Duhului Sfânt s-a revarsat oi peste neamuri. 

 46. Caci îi auzeau pe ei vorbind în limbi oi slavind pe Dumnezeu. Atunci a raspuns Petru: 

 47. Poate, oare, cineva sa opreasca apa, ca sa nu fie boteza?i aceotia care au primit Duhul Sfânt ca oi noi? 

 48. ai a poruncit ca aceotia sa fie boteza?i în numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat pe Petru sa ramâna la ei câteva zile. 

Capitolul 11.
Primirea pagânilor la Hristos.

 1. Apostolii oi fra?ii, care erau prin Iudeea, au auzit ca oi pagânii au primit cuvântul lui Dumnezeu. 

 2. ai când Petru s-a suit în Ierusalim, credinciooii taia?i împrejur se împotriveau, 

 3. Zicându-i: Ai intrat la oameni netaia?i împrejur oi ai mâncat cu ei. 

 4. ai începând, Petru le-a înfa?ioat pe rând, zicând: 

 5. Eu eram în cetatea Iope oi ma rugam; oi am vazut, în extaz, o vedenie: ceva coborându-se ca o fa?a mare de pânza, legata în patru col?uri, lasându-se în jos din cer, oi a venit pâna la mine. 

 6. Privind spre aceasta, cu luare aminte, am vazut dobitoacele cele cu patru picioare ale pamântului oi fiarele oi târâtoarele oi pasarile cerului. 

 7. ai am auzit un glas, care-mi zicea: Sculându-te, Petre, junghie oi manânca. 

 8. ai am zis: Nicidecum, Doamne, caci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodata în gura mea. 

 9. ai glasul mi-a grait a doua oara din cer: Cele ce Dumnezeu a cura?it, tu sa nu le numeoti spurcate. 

 10. ai aceasta s-a facut de trei ori oi au fost luate iaraoi toate în cer. 

 11. ai iata, îndata, trei barba?i, trimioi de la Cezareea catre mine, s-au oprit la casa în care eram. 

 12. Iar Duhul mi-a zis sa merg cu ei, de nimic îndoindu-ma. ai au mers cu mine oi aceoti oase fra?i oi am intrat în casa barbatului; 

 13. ai el ne-a povestit cum a vazut îngerul stând în casa lui oi zicând: Trimite la Iope oi cheama pe Simon, cel numit oi Petru. 

 14. Care va grai catre tine cuvinte, prin care te vei mântui tu oi toata casa ta. 

 15. ai când am început eu sa vorbesc, Duhul Sfânt a cazut peste ei, ca oi peste noi la început. 

 16. ai mi-am adus aminte de cuvântul Domnului, când zicea: Ioan a botezat cu apa; voi însa va ve?i boteza cu Duh Sfânt. 

 17. Deci, daca Dumnezeu a dat lor acelaoi dar ca oi noua, acelora care au crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu ca sa-L pot opri pe Dumnezeu? 

 18. Auzind acestea, au tacut oi au slavit pe Dumnezeu, zicând: Aoadar oi pagânilor le-a dat Dumnezeu pocain?a spre via?a; 

 19. Deci cei ce se risipisera din cauza tulburarii facute pentru atefan, au trecut pâna în Fenicia oi în Cipru, oi în Antiohia, nimanui graind cuvântul, decât numai iudeilor. 

 20. ai erau unii dintre ei, barba?i ciprieni oi cireneni care, venind în Antiohia, vorbeau oi catre elini, binevestind pe Domnul Iisus. 

 21. ai mâna Domnului era cu ei oi era mare numarul celor care au crezut oi s-au întors la Domnul. 

 22. ai vorba despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, oi au trimis pe Barnaba pâna la Antiohia. 

 23. Acesta, sosind oi vazând harul lui Dumnezeu, s-a bucurat oi îndemna pe to?i sa ramâna în Domnul, cu inima statornica. 

 24. Caci era barbat bun oi plin de Duh Sfânt oi de credin?a. ai s-a adaugat Domnului mul?ime multa. 

 25. ai a plecat Barnaba la Tars, ca sa caute pe Saul 

 26. ai aflându-l, l-a adus la Antiohia. ai au stat acolo un an întreg, adunându-se în biserica oi înva?ând mult popor. ai în Antiohia, întâia oara, ucenicii s-au numit creotini. 

 27. În acele zile s-au coborât, de la Ierusalim în Antiohia, prooroci. 

 28. ai sculându-se unul dintre ei, cu numele Agav, a aratat prin Duhul, ca va fi în toata lumea foamete mare, care a oi fost în zilele lui Claudiu. 

 29. Iar ucenicii au hotarât ca fiecare dintre ei, dupa putere, sa trimita spre ajutorare fra?ilor care locuiau în Iudeea; 

 30. Ceea ce au oi facut, trimi?ând preo?ilor prin mâna lui Barnaba oi a lui Saul. 

Capitolul 12.
Uciderea lui Iacov cel Mare. Petru este scos din închisoare de un înger. Moartea lui Irod Agripa.

 1. ai în vremea aceea, regele Irod (Agripa) a pus mâna pe unii din Biserica, ca sa-i piarda. 

 2. ai a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. 

 3. ai vazând ca este pe placul iudeilor, a mai luat oi pe Petru, (oi erau zilele Azimelor) 

 4. Pe care oi prinzându-l l-a bagat în temni?a, dându-l la patru straji de câte patru ostaoi, ca sa-l pazeasca, vrând sa-l scoata la popor dupa Paoti. 

 5. Deci Petru era pazit în temni?a oi se facea necontenit rugaciune catre Dumnezeu pentru el, de catre Biserica. 

 6. Dar când Irod era sa-l scoata afara, în noaptea aceea, Petru dormea între doi ostaoi, legat cu doua lan?uri, iar înaintea uoii paznicii pazeau temni?a. 

 7. ai iata un înger al Domnului a venit deodata, iar în camera a stralucit lumina. ai lovind pe Petru în coasta, îngerul l-a deoteptat, zicând: Scoala-te degraba! ai lan?urile i-au cazut de la mâini. 

 8. ai a zis îngerul catre el: Încinge-te oi încal?a-te cu sandalele. ai el a facut aoa. ai i-a zis lui: Pune haina pe tine oi vino dupa mine. 

 9. ai, ieoind, mergea dupa înger, dar nu otia ca ceea ce s-a facut prin înger este adevarat, ci i se parea ca vede vedenie. 

 10. ai trecând de straja întâi oi de a doua, au ajuns la poarta cea de fier care duce în cetate, oi poarta s-a deschis singura. ai ieoind, au trecut o uli?a oi îndata îngerul s-a departat de la el. 

 11. ai Petru, venindu-oi în sine, a zis: Acum otiu cu adevarat ca Domnul a trimis pe îngerul Sau oi m-a scos din mâna lui Irod oi din toate câte aotepta poporul iudeilor. 

 12. ai chibzuind, a venit la casa Mariei, mama lui Ioan, cel numit Marcu, unde erau aduna?i mul?i oi se rugau. 

 13. ai batând Petru la uoa de la poarta, o slujnica cu numele Rodi, s-a dus sa asculte. 

 14. ai recunoscând glasul lui Petru, de bucurie nu a deschis uoa, ci, alergând înauntru, a spus ca Petru sta înaintea por?ii. 

 15. Iar ei au zis catre ea: Ai înnebunit. Dar ea staruia ca este aoa. Iar ei ziceau: Este îngerul lui. 

 16. Dar Petru batea mereu în poarta. ai deschizându-i, l-au vazut oi au ramas uimi?i. 

 17. ai facându-le semn cu mâna sa taca, le-a istorisit cum l-a scos Domnul pe el din temni?a. ai a zis: Vesti?i acestea lui Iacov oi fra?ilor. ai ieoind, s-a dus în alt loc. 

 18. ai facându-se ziua, mare a fost tulburarea între ostaoi: Ce s-a facut, oare, cu Petru? 

 19. Iar Irod cerându-l oi negasindu-l, dupa ce au fost cerceta?i paznicii, a poruncit sa fie ucioi. ai el, coborând din Iudeea la Cezareea, a ramas acolo. 

 20. ai Irod era mânios pe locuitorii din Tir oi din Sidon. Dar ei, în?elegându-se între ei, au venit la el oi câotigând pe Vlast, care era camaraoul regelui, cereau pace, pentru ca ?ara lor se hranea din cea a regelui. 

 21. ai într-o zi rânduita, Irod, îmbracându-se în veominte regeoti oi oezând la tribuna, vorbea catre ei; 

 22. Iar poporul striga: Acesta e glas dumnezeiesc, nu omenesc! 

 23. ai îndata îngerul Domnului l-a lovit, pentru ca nu a dat slava lui Dumnezeu. ai mâncându-l viermii, a murit. 

 24. Iar cuvântul lui Dumnezeu creotea oi se înmul?ea. 

 25. Iar Barnaba oi Saul, dupa ce au îndeplinit slujba lor, s-au întors de la Ierusalim la Antiohia, luând cu ei pe Ioan, cel numit Marcu. 

Capitolul 13.
Pavel oi Barnaba, în cea dintâi calatorie misionara, ajung în Cipru oi în Antiohia Pisidiei.

 1. ai erau în Biserica din Antiohia prooroci oi înva?atori: Barnaba oi Simeon, ce se numea Niger, Luciu Cirineul, Manain, cel ce fusese crescut împreuna cu Irod tetrarhul, oi Saul. 

 2. ai pe când slujeau Domnului oi posteau, Duhul Sfânt a zis: Osebi?i-mi pe Barnaba oi pe Saul, pentru lucrul la care i-am chemat. 

 3. Atunci, postind oi rugându-se, oi-au pus mâinile peste ei oi i-au lasat sa plece. 

 4. Deci, ei, mâna?i de Duhul Sfânt, au coborât la Seleucia oi de acolo au plecat cu corabia la Cipru. 

 5. ai ajungând în Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. ai aveau oi pe Ioan slujitor. 

 6. ai strabatând toata insula pâna la Pafos, au gasit pe un oarecare barbat iudeu, vrajitor, prooroc mincinos, al carui nume era Bariisus, 

 7. Care era în preajma proconsulului Sergius Paulus, barbat în?elept. Acesta chemând la sine pe Barnaba oi pe Saul, dorea sa auda cuvântul lui Dumnezeu, 

 8. Dar le statea împotriva Elimas vrajitorul - caci aoa se tâlcuieote numele lui - cautând sa întoarca pe proconsul de la credin?a. 

 9. Iar Saul - care se numeote oi Pavel - plin fiind de Duh Sfânt, a privit ?inta la el, 

 10. ai a zis: O, tu cel plin de toata viclenia oi de toata înoelaciunea, fiule al diavolului, vrajmaoule a toata dreptatea, nu vei înceta de a strâmba caile Domnului cele drepte? 

 11. ai acum, iata mâna Domnului este asupra ta oi vei fi orb, nevazând soarele pâna la o vreme. ai îndata a cazut peste el pâcla oi întuneric oi, dibuind împrejur, cauta cine sa-l duca de mâna. 

 12. Atunci proconsulul, vazând ce s-a facut, a crezut, mirându-se foarte de înva?atura Domnului. 

 13. ai plecând cu corabia de la Pafos, Pavel oi cei împreuna cu el au venit la Perga Pamfiliei. Iar Ioan, despar?indu-se de ei, s-a întors la Ierusalim. 

 14. Iar ei, trecând de la Perga, au ajuns la Antiohia Pisidiei oi, intrând în sinagoga, într-o zi de sâmbata, au oezut. 

 15. ai dupa citirea Legii oi a Proorocilor, mai-marii sinagogii au trimis la ei, zicându-le: Barba?i fra?i, daca ave?i vreun cuvânt de mângâiere catre popor, vorbi?i. 

 16. ai, ridicându-se Pavel oi facându-le semn cu mâna, a zis: Barba?i israeli?i oi cei tematori de Dumnezeu, asculta?i: 

 17. Dumnezeul acestui popor al lui Israel a ales pe parin?ii nootri oi pe popor l-a înal?at, când era strain în pamântul Egiptului, oi cu bra? înalt i-a scos de acolo, 

 18. ai vreme de patruzeci de ani i-a hranit în pustie. 

 19. ai nimicind oapte neamuri în ?ara Canaanului, pamântul acela l-a dat lor spre mootenire. 

 20. ai dupa acestea, ca la patru sute cincizeci de ani, le-a dat judecatori, pâna la Samuel proorocul. 

 21. ai de acolo au cerut rege oi Dumnezeu le-a dat, timp de patruzeci de ani, pe Saul, fiul lui Chio, barbat din semin?ia lui Veniamin. 

 22. ai înlaturându-l, le-a ridicat rege pe David, pentru care a zis, marturisind: "Aflat-am pe David al lui Iesei, barbat dupa inima Mea, care va face toate voile Mele". 

 23. Din urmaoii acestuia, Dumnezeu, dupa fagaduin?a, i-a adus lui Israel un Mântuitor, pe Iisus, 

 24. Dupa ce Ioan a propovaduit, înaintea venirii Lui, botezul pocain?ei, la tot poporul lui Israel. 

 25. Iar daca oi-a împlinit Ioan calea sa, zicea: Nu sunt eu ce socoti?i voi ca sunt. Dar, iata, vine dupa mine Cel caruia nu sunt vrednic sa-I dezleg încal?amintea picioarelor. 

 26. Barba?i fra?i, fii din neamul lui Avraam oi cei dintre voi tematori de Dumnezeu, voua vi s-a trimis cuvântul acestei mântuiri. 

 27. Caci cei ce locuiesc în Ierusalim oi capeteniile lor, necunoscându-L oi osândindu-L, au împlinit glasurile proorocilor care se citesc în fiecare sâmbata. 

 28. ai, neaflând în El nici o vina de moarte, au cerut de la Pilat ca sa-L omoare. 

 29. Iar când au savâroit toate cele scrise despre El, coborându-L de pe cruce, L-au pus în mormânt. 

 30. Dar Dumnezeu L-a înviat din mor?i. 

 31. El S-a aratat mai multe zile celor ce împreuna cu El s-au suit din Galileea la Ierusalim oi care sunt acum martorii Lui catre popor. 

 32. ai noi va binevestim fagaduin?a facuta parin?ilor. 

 33. Ca pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiii lor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris oi în Psalmul al doilea: "Fiul Meu eoti Tu; Eu astazi Te-am nascut". 

 34. ai cum ca L-a înviat din mor?i, ca sa nu se mai întoarca la stricaciune, a spus-o altfel: "Va voi da voua cele sfinte oi vrednice de credin?a ale lui David". 

 35. De aceea oi în alt loc zice: "Nu vei da pe Sfântul Tau sa vada stricaciune". 

 36. Pentru ca David, slujind în timpul sau voii lui Dumnezeu, a adormit oi s-a adaugat la parin?ii lui oi a vazut stricaciune. 

 37. Dar Acela pe Care Dumnezeu L-a înviat n-a vazut stricaciune. 

 38. Cunoscut deci sa va fie voua, barba?i fra?i, ca prin Acesta vi se vesteote iertarea pacatelor oi ca, de toate câte n-a?i putut sa va îndrepta?i în Legea lui Moise, 

 39. Întru Acesta tot cel ce crede se îndrepteaza. 

 40. Deci lua?i aminte sa nu vina peste voi ceea ce s-a zis în prooroci: 

 41. "Vede?i, îngâmfa?ilor, mira?i-va oi pieri?i, ca Eu lucrez un lucru, în zilele voastre, un lucru pe care nu-l ve?i crede, daca va va spune cineva". 

 42. ai ieoind ei din sinagoga iudeilor, îi rugau neamurile ca sâmbata viitoare sa li se graiasca cuvintele acestea. 

 43. Dupa ce s-a terminat adunarea, mul?i dintre iudei oi dintre prozeli?ii cucernici au mers dupa Pavel oi dupa Barnaba, care, vorbind catre ei, îi îndemnau sa staruie în harul lui Dumnezeu. 

 44. Iar în sâmbata urmatoare, mai toata cetatea s-a adunat ca sa auda cuvântul lui Dumnezeu. 

 45. Dar iudeii, vazând mul?imile, s-au umplut de pizma oi vorbeau împotriva celor spuse de Pavel, hulind. 

 46. Iar Pavel oi Barnaba, îndraznind, au zis: Voua se cadea sa vi se graiasca, mai întâi, cuvântul lui Dumnezeu; dar de vreme ce îl lepada?i oi va judeca?i pe voi nevrednici de via?a veonica, iata ne întoarcem catre neamuri. 

 47. Caci aoa ne-a poruncit noua Domnul: "Te-am pus spre lumina neamurilor, ca sa fii Tu spre mântuire pâna la marginea pamântului". 

 48. Iar neamurile pamântului, auzind, se bucurau oi slaveau cuvântul lui Dumnezeu oi câ?i erau rândui?i spre via?a veonica au crezut; 

 49. Iar cuvântul Domnului se raspândea prin tot ?inutul. 

 50. Dar iudeii au întarâtat pe femeile cucernice oi de cinste oi pe cei de frunte ai ceta?ii, oi au ridicat prigoane împotriva lui Pavel oi a lui Barnaba, oi i-au scos din hotarele lor. 

 51. Iar ei, scuturând asupra lor praful de pe picioare, au venit la Iconiu; 

 52. ai ucenicii se umpleau de bucurie oi de Duh Sfânt. 

Capitolul 14.
Pavel oi Barnaba propovaduiesc în Iconiu, Listra, Derbe oi se întorc în Antiohia.

 1. ai în Iconiu au intrat ei, ca de obicei, în sinagoga iudeilor oi astfel au vorbit, încât o mare mul?ime de iudei oi de elini au crezut. 

 2. Dar iudeii care n-au crezut au rasculat oi au înrait sufletele pagânilor împotriva fra?ilor. 

 3. Deci multa vreme au stat acolo, graind cu îndrazneala întru Domnul, Care da marturie pentru cuvântul harului Sau, facând semne oi minuni prin mâinile lor. 

 4. ai mul?imea din cetate s-a dezbinat oi unii ?ineau cu iudeii, iar al?ii ?ineau cu apostolii. 

 5. ai când pagânii oi iudeii, împreuna cu capeteniile lor, au dat navala ca sa-i ocarasca oi sa-i ucida cu pietre, 

 6. În?elegând, au fugit în ceta?ile Licaoniei: la Listra oi Derbe oi în ?inutul dimprejur. 

 7. ai acolo propovaduiau Evanghelia. 

 8. ai oedea jos în Listra un om neputincios de picioare, fiind olog, din pântecele maicii sale oi care nu umblase niciodata. 

 9. Acesta asculta la Pavel când vorbea. Iar Pavel, cautând spre el oi vazând ca are credin?a ca sa se mântuiasca, 

 10. A zis cu glas puternic: Scoala-te drept, pe picioarele tale. ai el a sarit oi umbla. 

 11. Iar mul?imile, vazând ceea ce facuse Pavel, au ridicat glasul lor în limba licaona, zicând: Zeii, asemanându-se oamenilor, s-au coborât la noi. 

 12. ai numeau pe Barnaba Zeus, iar pe Pavel Hermes, fiindca el era purtatorul cuvântului. 

 13. Iar preotul lui Zeus, care era înaintea ceta?ii, aducând la por?i tauri oi cununi, voia sa le aduca jertfa împreuna cu mul?imile. 

 14. ai auzind Apostolii Pavel oi Barnaba, oi-au rupt veomintele, au sarit în mul?ime, strigând, 

 15. ai zicând: Barba?ilor, de ce face?i acestea? Doar oi noi suntem oameni, asemenea patimitori ca voi, binevestind sa va întoarce?i de la aceste deoertaciuni catre Dumnezeu cel viu, Care a facut cerul oi pamântul, marea oi toate cele ce sunt în ele, 

 16. ai Care, în veacurile trecute, a lasat ca toate neamurile sa mearga în caile lor, 

 17. Deoi El nu S-a lasat pe Sine nemarturisit, facându-va bine, dându-va din cer ploi oi timpuri roditoare, umplând de hrana oi de bucurie inimile voastre. 

 18. ai acestea zicând, abia au potolit mul?imile, ca sa nu le aduca jertfa. 

 19. Iar de la Antiohia oi de la Iconiu au venit iudei, care au atras mul?imile de partea lor, oi, batând pe Pavel cu pietre, l-au târât afara din cetate, gândind ca a murit. 

 20. Dar înconjurându-l ucenicii, el s-a sculat oi a intrat în cetate. ai a doua zi a ieoit cu Barnaba catre Derbe. 

 21. ai binevestind ceta?ii aceleia oi facând ucenici mul?i, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu oi la Antiohia, 

 22. Întarind sufletele ucenicilor, îndemnându-i sa staruie în credin?a oi (aratându-le) ca prin multe suferin?e trebuie sa intram în împara?ia lui Dumnezeu. 

 23. ai hirotonindu-le preo?i în fiecare biserica, rugându-se cu postiri, i-au încredin?at pe ei Domnului în Care crezusera. 

 24. ai strabatând Pisidia, au venit în Pamfilia. 

 25. ai dupa ce au grait cuvântul Domnului în Perga, au coborât la Atalia. 

 26. ai de acolo au mers cu corabia spre Antiohia, de unde fusesera încredin?a?i harului lui Dumnezeu, spre lucrul pe care l-au împlinit. 

 27. ai venind oi adunând Biserica, au vestit câte a facut Dumnezeu cu ei oi ca a deschis pagânilor uoa credin?ei. 

 28. ai au petrecut acolo cu ucenicii nu pu?ina vreme. 

Capitolul 15.
Apostolii hotarasc în Ierusalim ca Legea lui Moise nu este oi pentru pagâni. A doua calatorie a lui Pavel.

 1. ai unii, coborându-se din Iudeea, înva?au pe fra?i ca: Daca nu va taia?i împrejur, dupa rânduiala lui Moise, nu pute?i sa va mântui?i. 

 2. ai facându-se pentru ei împotrivire oi discu?ie nu pu?ina cu Pavel oi Barnaba, au rânduit ca Pavel oi Barnaba oi al?i câ?iva dintre ei sa se suie la apostolii oi la preo?ii din Ierusalim pentru aceasta întrebare. 

 3. Deci ei, trimioi fiind de Biserica, au trecut prin Fenicia oi prin Samaria, istorisind despre convertirea neamurilor oi faceau tuturor fra?ilor mare bucurie. 

 4. ai sosind ei la Ierusalim, au fost primi?i de Biserica oi de apostoli oi de preo?i oi au vestit câte a facut Dumnezeu cu ei. 

 5. Dar unii din eresul fariseilor, care trecusera la credin?a, s-au ridicat zicând ca trebuie sa-i taie împrejur oi sa le porunceasca a pazi Legea lui Moise. 

 6. ai apostolii oi preo?ii s-au adunat ca sa cerceteze despre acest cuvânt. 

 7. ai facându-se multa vorbire, s-a sculat Petru oi le-a zis: Barba?i fra?i, voi oti?i ca, din primele zile, Dumnezeu m-a ales între voi, ca prin gura mea neamurile sa auda cuvântul Evangheliei oi sa creada. 

 8. ai Dumnezeu, Cel ce cunoaote inimile, le-a marturisit, dându-le Duhul Sfânt, ca oi noua. 

 9. ai nimic n-a deosebit între noi oi ei, cura?ind inimile lor prin credin?a. 

 10. Acum deci, de ce ispiti?i pe Dumnezeu oi vre?i sa pune?i pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici parin?ii nootri, nici noi n-am putut sa-l purtam? 

 11. Ci prin harul Domnului nostru Iisus Hristos, credem ca ne vom mântui în acelaoi chip ca oi aceia. 

 12. ai a tacut toata mul?imea oi asculta pe Barnaba oi pe Pavel, care istoriseau câte semne oi minuni a facut Dumnezeu prin ei între neamuri. 

 13. ai dupa ce au tacut ei, a raspuns Iacob, zicând: Barba?i fra?i, asculta?i-ma! 

 14. Simon a istorisit cum de la început a avut grija Dumnezeu sa ia dintre neamuri un popor pentru numele Sau. 

 15. ai cu aceasta se potrivesc cuvintele proorocilor, precum este scris: 

 16. "Dupa acestea Ma voi întoarce oi voi ridica iaraoi cortul cel cazut al lui David oi cele distruse ale lui iaraoi le voi zidi oi-l voi îndrepta, 

 17. Ca sa-L caute pe Domnul ceilal?i oameni oi toate neamurile peste care s-a chemat numele Meu asupra lor, zice Domnul, Cel ce a facut acestea". 

 18. Lui Dumnezeu Îi sunt cunoscute din veac lucrurile Lui. 

 19. De aceea eu socotesc sa nu tulburam pe cei ce, dintre neamuri, se întorc la Dumnezeu, 

 20. Ci sa le scriem sa se fereasca de întinarile idolilor oi de desfrâu oi de (animale) sugrumate oi de sânge. 

 21. Caci Moise are din timpuri vechi prin toate ceta?ile propovaduitorii sai, fiind citit în sinagogi în fiecare sâmbata. 

 22. Atunci apostolii oi preo?ii, cu toata Biserica, au hotarât sa aleaga barba?i dintre ei oi sa-i trimita la Antiohia, cu Pavel oi cu Barnaba: pe Iuda cel numit Barsaba, oi pe Sila, barba?i cu vaza între fra?i. 

 23. Scriind prin mâinile lor acestea: Apostolii oi preo?ii oi fra?ii, fra?ilor dintre neamuri, care sunt în Antiohia oi în Siria oi în Cilicia, salutare! 

 24. Deoarece am auzit ca unii dintre noi, fara sa fi avut porunca noastra, venind, v-au tulburat cu vorbele lor oi au ravaoit sufletele voastre, zicând ca trebuie sa va taia?i împrejur oi sa pazi?i legea, 

 25. Noi am hotarât, aduna?i într-un gând, ca sa trimitem la voi barba?i aleoi, împreuna cu iubi?ii nootri Barnaba oi Pavel, 

 26. Oameni care oi-au pus sufletele lor pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. 

 27. Drept aceea, am trimis pe Iuda oi pe Sila, care va vor vesti oi ei, cu cuvântul, aceleaoi lucruri. 

 28. Pentru ca, parutu-s-a Duhului Sfânt oi noua, sa nu vi se puna nici o greutate în plus în afara de cele ce sunt necesare: 

 29. Sa va feri?i de cele jertfite idolilor oi de sânge oi de (animale) sugrumate oi de desfrâu, de care pazindu-va, bine ve?i face. Fi?i sanatooi! 

 30. Deci cei trimioi au coborât la Antiohia oi, adunând mul?imea, au predat scrisoarea. 

 31. ai citind-o s-au bucurat pentru mângâiere. 

 32. Iar Iuda oi cu Sila, fiind oi ei prooroci, au mângâiat prin multe cuvântari pe fra?i oi i-au întarit. 

 33. ai petrecând un timp, au fost trimioi cu pace de catre fra?i la apostoli. 

 34. Iar Sila s-a hotarât sa ramâna acolo, oi Iuda a plecat singur la Ierusalim. 

 35. Iar Pavel oi Barnaba petreceau în Antiohia, înva?ând oi binevestind, împreuna cu mul?i al?ii, cuvântul Domnului. 

 36. ai dupa câteva zile, Pavel a zis catre Barnaba: Întorcându-ne, sa cercetam cum se afla fra?ii nootri în toate ceta?ile în care am vestit cuvântul Domnului. 

 37. Barnaba voia sa ia împreuna cu ei oi pe Ioan cel numit Marcu; 

 38. Dar Pavel cerea sa nu-l ia pe acesta cu ei, fiindca se despar?ise de ei din Pamfilia oi nu venise alaturi de ei la lucrul la care fusesera trimioi. 

 39. Deci s-a iscat neîn?elegere între ei, încât s-au despar?it unul de altul, oi Barnaba, luând pe Marcu, a plecat cu corabia în Cipru; 

 40. Iar Pavel, alegând pe Sila, a plecat, fiind încredin?at de catre fra?i harului Domnului. 

 41. ai strabatea Siria oi Cilicia, întarind Bisericile. 

Capitolul 16.
Pavel ia cu sine pe Timotei oi duce Evanghelia din Asia în Europa. Întâmplarile din Filipi.

 1. ai a sosit la Derbe oi la Listra. ai iata era acolo un ucenic cu numele Timotei, fiul unei femei iudee credincioase, oi al unui tata elin, 

 2. Care avea bune marturii de la fra?ii din Listra oi din Iconiu. 

 3. Pavel a voit ca acesta sa vina împreuna cu el oi, luându-l, l-a taiat împrejur, din pricina iudeilor care erau în acele locuri; caci to?i otiau ca tatal lui era elin. 

 4. ai când treceau prin ceta?i, înva?au sa pazeasca înva?aturile rânduite de apostolii oi de preo?ii din Ierusalim. 

 5. Deci Bisericile se întareau în credin?a oi sporeau cu numarul în fiecare zi. 

 6. ai ei au strabatut Frigia oi ?inutul Galatiei, opri?i fiind de Duhul Sfânt ca sa propovaduiasca cuvântul în Asia. 

 7. Venind la hotarele Misiei, încercau sa mearga în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu i-a lasat. 

 8. ai trecând dincolo de Misia, au coborât la Troa. 

 9. ai noaptea i s-a aratat lui Pavel o vedenie: Un barbat macedonean sta rugându-l oi zicând: Treci în Macedonia oi ne ajuta. 

 10. Când a vazut el aceasta vedenie, am cautat sa plecam îndata în Macedonia, în?elegând ca Dumnezeu ne cheama sa le vestim Evanghelia. 

 11. Pornind cu corabia de la Troa, am mers drept la Samotracia, iar a doua zi la Neapoli, 

 12. ai de acolo la Filipi, care este cea dintâi cetate a acestei par?i a Macedoniei oi colonie romana. Iar în aceasta cetate am ramas câteva zile. 

 13. ai în ziua sâmbetei am ieoit în afara por?ii, lânga râu, unde credeam ca este loc de rugaciune oi, oezând, vorbeam femeilor care se adunasera. 

 14. ai o femeie, cu numele Lidia, vânzatoare de porfira, din cetatea Tiatirelor, tematoare de Dumnezeu, asculta. Acesteia Dumnezeu i-a deschis inima ca sa ia aminte la cele graite de Pavel. 

 15. Iar dupa ce s-a botezat oi ea oi casa ei, ne-a rugat, zicând: De m-a?i socotit ca sunt credincioasa Domnului, intrând în casa mea, ramâne?i. ai ne-a facut sa ramânem. 

 16. Dar odata, pe când ne duceam la rugaciune, ne-a întâmpinat o slujnica, care avea duh pitonicesc oi care aducea mult câotig stapânilor ei, ghicind. 

 17. Aceasta, ?inându-se dupa Pavel oi dupa noi, striga, zicând: Aceoti oameni sunt robi ai Dumnezeului celui Preaînalt, care va vestesc voua calea mântuirii. 

 18. ai aceasta o facea timp de multe zile. Iar Pavel mâniindu-se oi întorcându-se, a zis duhului: În numele lui Iisus Hristos î?i poruncesc sa ieoi din ea. ai în acel ceas a ieoit. 

 19. ai stapânii ei, vazând ca s-a dus nadejdea câotigului lor, au pus mâna pe Pavel oi pe Sila oi i-au în pia?a înaintea dregatorilor. 

 20. ai ducându-i la judecatori, au zis: Aceoti oameni, care sunt iudei, tulbura cetatea noastra. 

 21. ai vestesc obiceiuri care noua nu ne este îngaduit sa le primim, nici sa le facem, fiindca suntem romani. 

 22. ai s-a sculat oi mul?imea împotriva lor. ai judecatorii, rupându-le hainele, au poruncit sa-i bata cu vergi. 

 23. ai, dupa ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temni?a, poruncind temnicerului sa-i pazeasca cu grija. 

 24. Acesta, primind o asemenea porunca, i-a bagat în fundul temni?ei oi le-a strâns picioarele în butuci; 

 25. Iar la miezul nop?ii, Pavel oi Sila, rugându-se, laudau pe Dumnezeu în cântari, iar cei ce erau în temni?a îi ascultau. 

 26. ai deodata s-a facut cutremur mare, încât s-au zguduit temeliile temni?ei oi îndata s-au deschis toate uoile oi legaturile tuturor s-au dezlegat. 

 27. ai deoteptându-se temnicerul oi vazând deschise uoile temni?ei, sco?ând sabia, voia sa se omoare, socotind ca cei închioi au fugit. 

 28. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicând: Sa nu-?i faci nici un rau, ca to?i suntem aici. 

 29. Iar el, cerând lumina, s-a repezit înauntru oi, tremurând de spaima, a cazut înaintea lui Pavel oi a lui Sila; 

 30. ai sco?ându-i afara (dupa ce pe ceilal?i i-a zavorât la loc), le-a zis: Domnilor, ce trebuie sa fac ca sa ma mântuiesc? 

 31. Iar ei au zis: Crede în Domnul Iisus oi te vei mântui tu oi casa ta. 

 32. ai i-au grait lui cuvântul lui Dumnezeu oi tuturor celor din casa lui. 

 33. ai el, luându-i la sine, în acel ceas al nop?ii, a spalat ranile lor oi s-a botezat el oi to?i ai lui îndata. 

 34. ai ducându-i în casa, a pus masa oi s-a veselit cu toata casa, crezând în Dumnezeu. 

 35. ai facându-se ziua, judecatorii au trimis pe purtatorii de vergi, zicând: Da drumul oamenilor acelora. 

 36. Iar temnicerul a spus cuvintele acestea catre Pavel: Ca au trimis judecatorii sa fi?i lasa?i liberi. Acum deci ieoi?i oi merge?i în pace. 

 37. Dar Pavel a zis catre ei: Dupa ce, fara judecata, ne-au batut în fa?a lumii, pe noi care suntem ceta?eni romani oi ne-au bagat în temni?a, acum ne scot afara pe ascuns? Nu aoa! Ci sa vina ei înoioi sa ne scoata afara. 

 38. ai purtatorii de vergi au spus judecatorilor aceste cuvinte. ai auzind ca sunt ceta?eni romani, judecatorii s-au temut. 

 39. ai venind, se rugau de ei oi, sco?ându-i afara, îi rugau sa plece din cetate. 

 40. Iar ei, ieoind din închisoare, s-au dus în casa Lidiei; oi vazând pe fra?i, i-au mângâiat oi au plecat. 

Capitolul 17.
Pavel propovaduieote în Tesalonic, în Bereea oi în Atena.

 1. ai dupa ce au trecut prin Amfipoli oi prin Apolonia, au venit la Tesalonic, unde era o sinagoga a iudeilor. 

 2. ai dupa obiceiul sau, Pavel a intrat la ei oi în trei sâmbete le-a grait din Scripturi, 

 3. Deschizându-le oi aratându-le ca Hristos trebuia sa patimeasca oi sa învieze din mor?i, oi ca Acesta, pe Care vi-L vestesc eu, este Hristosul, Iisus. 

 4. ai unii dintre ei au crezut oi au trecut de partea lui Pavel oi a lui Sila, oi mare mul?ime de elini închinatori la Dumnezeu oi dintre femeile de frunte nu pu?ine. 

 5. Iar iudeii, umplându-se de invidie oi luând cu ei pe câ?iva oameni de rând, rai, adunând gloata întarâtau cetatea oi, ducându-se la casa lui Iason, cautau sa-i scoata afara, înaintea poporului. 

 6. Dar, negasindu-i, târau pe Iason oi pe câ?iva fra?i la mai-marii ceta?ii, strigând ca cei ce au tulburat toata lumea au venit oi aici; 

 7. Pe aceotia i-a gazduit Iason; oi to?i aceotia lucreaza împotriva poruncilor Cezarului, zicând ca este un alt împarat: Iisus. 

 8. ai au tulburat mul?imea oi pe mai-marii ceta?ii, care auzeau acestea. 

 9. ai luând chezaoie de la Iason oi de la ceilal?i, le-au dat drumul. 

 10. Iar fra?ii au trimis îndata, noaptea, la Bereea, pe Pavel oi pe Sila care, ajungând acolo, au intrat în sinagoga iudeilor. 

 11. ai aceotia erau mai buni la suflet decât cei din Tesalonic; ei au primit cuvântul cu toata osârdia, în toate zilele, cercetând Scripturile, daca ele sunt aoa. 

 12. Au crezut mul?i dintre ei oi dintre femeile de cinste ale elinilor, oi dintre barba?i nu pu?ini. 

 13. ai când au aflat iudeii din Tesalonic ca oi în Bereea s-a vestit de catre Pavel cuvântul lui Dumnezeu, au venit oi acolo, întarâtând oi tulburând mul?imile. 

 14. ai atunci îndata fra?ii au trimis pe Pavel, ca sa mearga spre mare; iar Sila oi cu Timotei au ramas acolo în Bereea. 

 15. Iar cei ce înso?eau pe Pavel l-au dus pâna la Atena; oi luând ei porunci catre Sila oi Timotei, ca sa vina la el cât mai curând, au plecat. 

 16. Iar în Atena, pe când Pavel îi aotepta, duhul lui se îndârjea în el, vazând ca cetatea este plina de idoli. 

 17. Deci discuta în sinagoga cu iudeii oi cu cei credinciooi, oi în pia?a, în fiecare zi, cu cei ce erau de fa?a. 

 18. Iar unii dintre filozofii epicurei oi stoici discutau cu el, oi unii ziceau: Ce voieote, oare, sa ne spuna acest semanator de cuvinte? Iar al?ii ziceau: Se pare ca este vestitor de dumnezei straini, fiindca binevesteote pe Iisus oi Învierea. 

 19. ai luându-l cu ei, l-au dus în Areopag, zicând: Putem sa cunoaotem oi noi ce este aceasta înva?atura noua, graita de tine? 

 20. Caci tu aduci la auzul nostru lucruri straine. Voim deci sa otim ce vor sa fie acestea. 

 21. To?i atenienii oi strainii, care locuiau acolo, nu-oi petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou. 

 22. ai Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis: Barba?i atenieni, în toate va vad ca sunte?i foarte evlaviooi. 

 23. Caci strabatând cetatea voastra oi privind locurile voastre de închinare, am aflat oi un altar pe care era scris: "Dumnezeului necunoscut". Deci pe Cel pe Care voi, necunoscându-L, Îl cinsti?i, pe Acesta Îl vestesc eu voua. 

 24. Dumnezeu, Care a facut lumea oi toate cele ce sunt în ea, Acesta fiind Domnul cerului oi al pamântului, nu locuieote în temple facute de mâini, 

 25. Nici nu este slujit de mâini omeneoti, ca oi cum ar avea nevoie de ceva, El dând tuturor via?a oi suflare oi toate. 

 26. ai a facut dintr-un sânge tot neamul omenesc, ca sa locuiasca peste toata fa?a pamântului, aoezând vremile cele de mai înainte rânduite oi hotarele locuirii lor, 

 27. Ca ei sa caute pe Dumnezeu, doar L-ar pipai oi L-ar gasi, deoi nu e departe de fiecare dintre noi. 

 28. Caci în El traim oi ne miocam oi suntem, precum au zis oi unii dintre poe?ii vootri: caci ai Lui neam oi suntem. 

 29. Fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu trebuie sa socotim ca dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite de meoteougul oi de iscusin?a omului. 

 30. Dar Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile neotiin?ei, vesteote acum oamenilor ca to?i de pretutindeni sa se pocaiasca, 

 31. Pentru ca a hotarât o zi în care va sa judece lumea întru dreptate, prin Barbatul pe care L-a rânduit, daruind tuturor încredin?are, prin Învierea Lui din mor?i. 

 32. ai auzind despre învierea mor?ilor, unii l-au luat în râs, iar al?ii i-au zis: Te vom asculta despre aceasta oi altadata. 

 33. Astfel Pavel a ieoit din mijlocul lor. 

 34. Iar unii barba?i, alipindu-se de el, au crezut, între care oi Dionisie Areopagitul oi o femeie cu numele Damaris, oi al?ii împreuna cu ei. 

Capitolul 18.
Pavel se leaga în Corint cu Acvila oi Priscila. A treia calatorie a lui Pavel. Apollo în Efes.

 1. Dupa acestea Pavel, plecând din Atena, a venit la Corint. 

 2. ai gasind pe un iudeu, cu numele Acvila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, oi pe Priscila, femeia lui, pentru ca poruncise Claudiu ca to?i iudeii sa plece din Roma, a venit la ei. 

 3. ai pentru ca erau de aceeaoi meserie, a ramas la ei oi lucrau, caci erau facatori de corturi. 

 4. ai vorbea în sinagoga în fiecare sâmbata oi aducea la credin?a iudei oi elini. 

 5. Iar când Sila oi Timotei au venit din Macedonia, Pavel era prins cu totul de cuvânt, marturisind iudeilor ca Iisus este Hristosul. 

 6. ai stând ei împotriva oi hulind, el, scuturându-oi hainele, a zis catre ei: Sângele vostru asupra capului vostru! Eu sunt curat. De acum înainte ma voi duce la neamuri. 

 7. ai mutându-se de acolo, a venit în casa unuia, cu numele Titus Iustus, cinstitor al lui Dumnezeu, a carui casa era alaturi de sinagoga. 

 8. Dar Crispus, mai-marele sinagogii, a crezut în Domnul, împreuna cu toata casa sa; oi mul?i dintre corinteni, auzind, credeau oi se botezau. 

 9. ai Domnul a zis lui Pavel, noaptea în vedenie: Nu te teme, ci vorbeote oi nu tacea, 

 10. Pentru ca Eu sunt cu tine oi nimeni nu va pune mâna pe tine, ca sa-?i faca rau. Caci am mult popor în cetatea aceasta. 

 11. ai a stat în Corint un an oi oase luni, înva?ând între ei cuvântul lui Dumnezeu. 

 12. Dar pe când Galion era proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat to?i într-un cuget împotriva lui Pavel oi l-au adus la tribunal, 

 13. Zicând ca acesta cauta sa convinga pe oameni sa se închine lui Dumnezeu, împotriva legii. 

 14. ai când Pavel era gata sa deschida gura, Galion a zis catre iudei: Daca ar fi vreo nedreptate sau vreo fapta vicleana, o, iudeilor, v-ao asculta precum se cuvine; 

 15. Dar daca sunt la voi nedumeriri despre înva?atura oi despre nume oi despre legea voastra, vede?i-va voi înoiva de ele. Judecator pentru acestea eu nu voiesc sa fiu. 

 16. ai i-a izgonit de la tribunal. 

 17. ai punând mâna to?i pe Sostene, mai-marele sinagogii, îl bateau înaintea tribunalului. Dar Galion nu lua în seama nimic din acestea; 

 18. Iar Pavel, dupa ce a stat înca multe zile în Corint, oi-a luat ramas bun de la fra?i oi a plecat cu corabia în Siria, împreuna cu Priscila oi cu Acvila, care oi-a tuns capul la Chenhrea, caci facuse o fagaduin?a. 

 19. ai au sosit la Efes oi pe aceia i-a lasat acolo, iar el, intrând în sinagoga, discuta cu iudeii. 

 20. ai rugându-l sa ramâna la ei mai multa vreme, n-a voit, 

 21. Ci, despar?indu-se de ei, a zis: Trebuie, negreoit, ca sarbatoarea care vine s-o fac la Ierusalim, dar, cu voia Domnului, ma voi întoarce iaraoi la voi. ai a plecat de la Efes, cu corabia. 

 22. ai coborându-se la Cezareea, s-a suit (la Ierusalim) oi, îmbra?ioând Biserica, s-a coborât la Antiohia. 

 23. ai stând acolo câtva timp, a plecat, strabatând pe rând ?inutul Galatiei oi Frigia, întarind pe to?i ucenicii. 

 24. Iar un iudeu, cu numele Apollo, alexandrin de neam, barbat iscusit la cuvânt, puternic fiind în Scripturi, a sosit la Efes. 

 25. Acesta era înva?at în calea Domnului oi, arzând cu duhul, graia oi înva?a drept cele despre Iisus, cunoscând numai botezul lui Ioan. 

 26. ai el a început sa vorbeasca, fara sfiala, în sinagoga. Auzindu-l, Priscila oi Acvila l-au luat cu ei oi i-au aratat mai cu de-amanuntul calea lui Dumnezeu. 

 27. ai voind el sa treaca în Ahaia, l-au îndemnat fra?ii oi au scris ucenicilor sa-l primeasca. ai sosind (în Corint), a ajutat mult cu harul celor ce crezusera; 

 28. Caci cu tarie oi în fa?a tuturor, el înfrunta pe iudei, dovedind din Scripturi ca Iisus este Hristos. 

Capitolul 19.
Pavel în Efes. Rascoala argintarului Dimitrie.

 1. ai pe când Apollo era în Corint, Pavel, dupa ce a strabatut par?ile de sus, a venit în Efes. ai gasind câ?iva ucenici, 

 2. A zis catre ei: Primit-a?i voi Duhul Sfânt când a?i crezut? Iar ei au zis catre el: Dar nici n-am auzit daca este Duh Sfânt. 

 3. ai el a zis: Deci în ce v-a?i botezat? Ei au zis: În botezul lui Ioan. 

 4. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocain?ei, spunând poporului sa creada în Cel ce avea sa vina dupa el, adica în Iisus Hristos. 

 5. ai auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Iisus. 

 6. ai punându-oi Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor oi vorbeau în limbi oi prooroceau. 

 7. ai erau to?i ca la doisprezece barba?i. 

 8. ai el, intrând în sinagoga, a vorbit cu îndrazneala timp de trei luni, vorbind cu ei oi cautând sa-i încredin?eze de împara?ia lui Dumnezeu. 

 9. Dar fiindca unii erau învârtooa?i oi nu credeau, bârfind calea Domnului înaintea mul?imii, Pavel, plecând de la ei, a osebit pe ucenici, înva?ând în fiecare zi în ocoala unuia Tiranus. 

 10. ai acesta a ?inut vreme de doi ani, încât to?i, cei ce locuiau în Asia, oi iudei oi elini, au auzit cuvântul Domnului. 

 11. ai Dumnezeu facea, prin mâinile lui Pavel, minuni nemaiîntâlnite. 

 12. Încât oi peste cei ce erau bolnavi se puneau otergare sau oor?uri purtate de Pavel, oi bolile se departau de ei, iar duhurile cele rele ieoeau din ei. 

 13. ai au încercat unii dintre iudeii care cutreierau lumea, sco?ând demoni, sa cheme peste cei ce aveau duhuri rele, numele Domnului Iisus, zicând: Va jur pe Iisus, pe Care-l propovaduieote Pavel! 

 14. Iar cei care faceau aceasta erau cei oapte fii ai unuia Scheva, arhiereu iudeu. 

 15. ai raspunzând, duhul cel rau le-a zis: Pe Iisus Îl cunosc oi îl otiu oi pe Pavel, dar voi cine sunte?i? 

 16. ai sarind asupra lor omul în care era duhul cel rau oi biruindu-i, s-a întarâtat asupra lor, încât ei au fugit goi oi rani?i din casa aceea. 

 17. ai acest lucru s-a facut cunoscut tuturor iudeilor oi elinilor care locuiau în Efes, oi frica a cazut peste to?i aceotia oi se slavea numele Domnului Iisus. 

 18. ai mul?i dintre cei ce crezusera veneau ca sa se marturiseasca oi sa spuna faptele lor. 

 19. Iar mul?i dintre cei ce facusera vrajitorie, aducând car?ile, le ardeau în fa?a tuturor. ai au socotit pre?ul lor oi au gasit cincizeci de mii de argin?i. 

 20. Astfel creotea cu putere cuvântul Domnului oi se întarea. 

 21. ai dupa ce s-au savâroit acestea, Pavel oi-a pus în gând sa treaca prin Macedonia oi prin Ahaia oi sa se duca la Ierusalim, zicând ca: Dupa ce voi fi acolo, trebuie sa vad oi Roma. 

 22. ai trimi?ând în Macedonia pe doi dintre cei care îl slujeau, pe Timotei oi pe Erast, el a ramas o vreme în Asia. 

 23. ai în vremea aceea s-a facut mare tulburare pentru calea Domnului. 

 24. Caci un argintar, cu numele Dimitrie, care facea temple de argint Artemisei oi da meoterilor sai foarte mare câotig, 

 25. I-a adunat pe aceotia oi pe cei care lucrau unele ca acestea, oi le-a zis: Barba?ilor, oti?i ca din aceasta îndeletnicire este câotigul vostru. 

 26. ai voi vede?i oi auzi?i ca nu numai în Efes, ci aproape în toata Asia, Pavel acesta, convingând, a întors multa mul?ime, zicând ca nu sunt dumnezei cei facu?i de mâini. 

 27. Din aceasta nu numai ca meseria noastra e în primejdie sa ajunga fara trecere, dar oi templul marii zei?e Artemisa e în primejdie sa nu mai aiba nici un pre?, iar cu vremea, marirea ei - careia i se închina toata Asia oi toata lumea - sa fie doborâta. 

 28. ai auzind ei oi umplându-se de mânie, strigau zicând: Mare este Artemisa efesenilor! 

 29. ai s-a umplut toata cetatea de tulburare oi au pornit într-un cuget la teatru, rapind împreuna pe macedonenii Gaius oi Aristarh, înso?itorii lui Pavel. 

 30. Iar Pavel, voind sa intre în mijlocul poporului, ucenicii nu l-au lasat. 

 31. Înca oi unii dintre dregatorii Asiei, care îi erau prieteni, trimi?ând la el, îl rugau sa nu se duca la teatru. 

 32. Deci unii strigau una, al?ii strigau alta, caci adunarea era învalmaoita, iar cei mai mul?i nu otiau pentru ce s-au adunat acolo. 

 33. Iar unii din mul?ime l-au smuls pe Alexandru, pe care l-au împins înainte iudeii. Iar el, facând semn cu mâna, voia sa se apere înaintea poporului. 

 34. ai cunoscând ei ca este iudeu, to?i într-un glas au strigat aproape doua ceasuri: Mare este Artemisa efesenilor! 

 35. Iar secretarul, potolind mul?imea, a zis: Barba?i efeseni, cine este, între oameni, care sa nu otie ca cetatea efesenilor este pazitoarea templului Artemisei celei mari oi a statuii ei, cazuta din cer? 

 36. Deci, acestea fiind mai presus de orice îndoiala, trebuie sa va linioti?i oi sa nu face?i nimic cu uourin?a. 

 37. Caci a?i adus pe barba?ii aceotia, care nu sunt nici furi de cele sfinte, nici nu hulesc pe zei?a voastra. 

 38. Deci daca Dimitrie oi meoterii cei împreuna cu el au vreo plângere împotriva cuiva, au judecatori oi proconsuli care sa judece, oi sa se cheme în judecata unii pe al?ii. 

 39. Iar daca urmari?i altceva, se va hotarî în adunarea cea legiuita, 

 40. Caci noi suntem în primejdie sa fim învinui?i de rascoala pentru ziua de azi, fiindca nu avem nici o pricina pentru care am putea da seama de tulburarea aceasta. 

 41. Zicând acestea, a slobozit adunarea. 

Capitolul 20.
Pavel calatoreote iar prin Macedonia. Înviaza pe Eutihie în Troa. Îoi ia ramas bun de la Biserica Efesului.

 1. Iar dupa ce a încetat tulburarea, Pavel, chemând pe ucenici oi dându-le îndemnuri, dupa ce oi-a luat ramas bun, a ieoit sa mearga în Macedonia. 

 2. ai strabatând acele par?i oi dând ucenicilor multe sfaturi oi îndemnuri, a sosit în Grecia. 

 3. ai a stat acolo trei luni. Dar când era sa plece pe apa în Siria, iudeii au uneltit împotriva vie?ii lui, iar el s-a hotarât sa se întoarca prin Macedonia. 

 4. ai mergeau împreuna cu el, pâna în Asia, Sosipatru al lui Piru din Bereea, Aristarh oi Secundus din Tesalonic oi Gaius din Derbe oi Timotei, iar din Asia: Tihic oi Trofim. 

 5. Aceotia, plecând înainte, ne-au aoteptat în Troa. 

 6. Iar noi, dupa zilele Azimelor, am pornit cu corabia de la Filipi oi în cinci zile am sosit la ei în Troa, unde am ramas oapte zile. 

 7. În ziua întâi a saptamânii (Duminica) adunându-ne noi sa frângem pâinea, Pavel, care avea de gând sa plece a doua zi, a început sa le vorbeasca oi a prelungit cuvântul lui pâna la miezul nop?ii. 

 8. Iar în camera de sus, unde erau aduna?i, erau multe lumini aprinse. 

 9. Dar un tânar cu numele Eutihie, oezând pe fereastra, pe când Pavel ?inea lungul sau cuvânt, a adormit adânc oi, doborât de somn, a cazut jos de la catul al treilea, oi l-au ridicat mort. 

 10. Iar Pavel, coborându-se, s-a plecat peste el oi, luându-l în bra?e, a zis: Nu va tulbura?i, caci sufletul lui este în el. 

 11. ai suindu-se oi frângând pâinea oi mâncând, a vorbit cu ei mult pâna în zori, oi atunci a plecat. 

 12. Iar pe tânar l-au adus viu oi foarte mult s-au mângâiat. 

 13. Iar noi, venind la corabie, am plutit spre Asson, ca sa luam de acolo pe Pavel, caci astfel rânduise el, voind sa mearga pe jos. 

 14. Dupa ce s-a întâlnit cu noi la Asson, luându-l cu noi, am venit la Mitilene. 

 15. ai de acolo, mergând cu corabia, am sosit a doua zi în fa?a insulei Hios. Iar în ziua urmatoare, am ajuns în Samos oi, dupa ce am poposit la Troghilion, a doua zi am venit la Milet. 

 16. Caci Pavel hotarâse sa treaca pe apa pe lânga Efes, ca sa nu i se întârzie în Asia, pentru ca se grabea sa fie, daca i-ar fi cu putin?a, la Ierusalim, de ziua Cincizecimii. 

 17. ai trimi?ând din Milet la Efes, a chemat la sine pe preo?ii Bisericii. 

 18. ai când ei au venit la el, le-a zis: Voi oti?i cum m-am purtat cu voi, în toata vremea, din ziua cea dintâi, când am venit în Asia, 

 19. Slujind Domnului cu toata smerenia oi cu multe lacrimi oi încercari care mi s-au întâmplat prin uneltirile iudeilor. 

 20. ai cum n-am ascuns nimic din cele folositoare, ca sa nu vi le vestesc oi sa nu va înva?, fie înaintea poporului, fie prin case, 

 21. Marturisind oi iudeilor oi elinilor întoarcerea la Dumnezeu prin pocain?a oi credin?a în Domnul nostru Iisus Hristos. 

 22. Iar acum iata ca fiind eu mânat de Duhul, merg la Ierusalim, neotiind cele ce mi se vor întâmpla acolo, 

 23. Decât numai ca Duhul Sfânt marturiseote prin ceta?i, spunându-mi ca ma aoteapta lan?uri oi necazuri. 

 24. Dar nimic nu iau în seama oi nu pun nici un pre? pe sufletul meu, numai sa împlinesc calea mea oi slujba mea pe care am luat-o de la Domnul Iisus, de a marturisi Evanghelia harului lui Dumnezeu. 

 25. ai acum, iata, eu otiu ca voi to?i, printre care am petrecut propovaduind împara?ia lui Dumnezeu, nu ve?i mai vedea fa?a mea. 

 26. Pentru aceea va marturisesc în ziua de astazi ca sunt curat de sângele tuturor. 

 27. Caci nu m-am ferit sa va vestesc toata voia lui Dumnezeu. 

 28. Drept aceea, lua?i aminte de voi înoiva oi de toata turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca sa pastra?i Biserica lui Dumnezeu, pe care a câotigat-o cu însuoi sângele Sau. 

 29. Caci eu otiu aceasta, ca dupa plecarea mea vor intra, între voi, lupi îngrozitori, care nu vor cru?a turma. 

 30. ai dintre voi înoiva se vor ridica barba?i, graind înva?aturi rastalmacite, ca sa traga pe ucenici dupa ei. 

 31. Drept aceea, priveghea?i, aducându-va aminte ca, timp de trei ani, n-am încetat noaptea oi ziua sa va îndemn, cu lacrimi, pe fiecare dintre voi. 

 32. ai acum va încredin?ez lui Dumnezeu oi cuvântului harului Sau, cel ce poate sa va zideasca oi sa va dea mootenire între to?i cei sfin?i?i. 

 33. Argint, sau aur, sau haina, n-am poftit de la nimeni; 

 34. Voi înoiva oti?i ca mâinile acestea au lucrat pentru trebuin?ele mele oi ale celor ce erau cu mine. 

 35. Toate vi le-am aratat, caci ostenindu-va astfel, trebuie sa ajuta?i pe cei slabi oi sa va aduce?i aminte de cuvintele Domnului Iisus, caci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua. 

 36. ai dupa ce a spus acestea, plecându-oi genunchii, s-a rugat împreuna cu to?i aceotia. 

 37. ai mare jale i-a cuprins pe to?i oi, cazând pe grumazul lui Pavel, îl sarutau, 

 38. Cuprinoi de jale mai ales pentru cuvântul pe care îl spusese, ca n-au sa mai vada fa?a lui. ai îl petrecura la corabie. 

Capitolul 21.
Pavel calatoreote de la Milet pâna la Ierusalim. Iudeii pun mâna pe el în templu.

 1. ai dupa ce ne-am despar?it de ei, am plecat pe apa oi, mergând drept, am venit la Cos oi a doua zi la Rodos, iar de acolo la Patara. 

 2. ai gasind o corabie, care mergea în Fenicia, ne-am urcat în ea oi am plecat. 

 3. ai zarind Ciprul oi lasându-l la stânga, am plutit spre Siria oi ne-am coborât în Tir, caci acolo corabia avea sa descarce povara. 

 4. ai gasind pe ucenici, am ramas acolo oapte zile. Aceotia spuneau lui Pavel, prin duhul, sa nu se suie la Ierusalim. 

 5. ai când am împlinit zilele, ieoind, am plecat, petrecându-ne to?i, împreuna cu femei oi cu copii, pâna afara din cetate oi, plecând genunchii pe ?arm, ne-am rugat. 

 6. ai ne-am îmbra?ioat unii pe al?ii oi ne-am urcat în corabie, iar aceia s-au întors la ale lor. 

 7. Iar noi, sfâroind calatoria noastra pe apa, de la Tir am venit la Ptolemaida oi, îmbra?ioând pe fra?i, am ramas la ei o zi. 

 8. Iar a doua zi, ieoind, am venit la Cezareea. ai intrând în casa lui Filip binevestitorul, care era dintre cei oapte (diaconi), am ramas la el. 

 9. ai acesta avea patru fiice, fecioare, care prooroceau. 

 10. ai ramânând noi acolo mai multe zile, a coborât din Iudeea un prooroc cu numele Agav; 

 11. ai, venind el la noi, a luat brâul lui Pavel oi legându-oi picioarele oi mâinile a zis: Acestea zice Duhul Sfânt: Pe barbatul al caruia este acest brâu, aoa îl vor lega iudeii la Ierusalim oi-l vor da în mâinile neamurilor. 

 12. ai când am auzit acestea, îl rugam oi noi oi localnicii sa nu se suie la Ierusalim. 

 13. Atunci a raspuns Pavel: Ce face?i de plânge?i oi-mi sfâoia?i inima? Caci eu sunt gata nu numai sa fiu legat, ci sa oi mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. 

 14. ai neînduplecându-se el, ne-am liniotit, zicând: Faca-se voia Domnului. 

 15. Iar dupa zilele acestea, pregatindu-ne, ne-am suit la Ierusalim. 

 16. ai au venit împreuna cu noi oi dintre ucenicii din Cezareea, ducându-ne la un oarecare Mnason din Cipru, vechi ucenic, la care am fost gazdui?i. 

 17. ai sosind la Ierusalim, fra?ii ne-au primit cu bucurie. 

 18. Iar a doua zi Pavel a mers cu noi la Iacov oi au venit acolo to?i preo?ii. 

 19. ai îmbra?ioându-i le povestea cu de-amanuntul cele ce a facut Dumnezeu între neamuri, prin slujirea lui. 

 20. Iar ei, auzind, slaveau pe Dumnezeu, oi i-au zis: Vezi frate, câte mii de iudei au crezut oi to?i sunt plini de râvna pentru lege. 

 21. ai ei au auzit despre tine ca înve?i pe to?i iudeii, care traiesc printre neamuri, sa se lepede de Moise, spunându-le sa nu-oi taie împrejur copiii, nici sa umble dupa datini. 

 22. Ce este deci? Fara îndoiala, trebuie sa se adune mul?ime, caci vor auzi ca ai venit. 

 23. Fa, deci, ceea ce î?i spunem. Noi avem patru barba?i, care au asupra lor o fagaduin?a; 

 24. Pe aceotia luându-i, cura?eote-te împreuna cu ei oi cheltuieote pentru ei ca sa-oi rada capul, oi vor cunoaote to?i ca nimic nu este (adevarat) din cele ce au auzit despre tine, dar ca tu însu?i umbli dupa Lege oi o pazeoti. 

 25. Cât despre pagânii care au crezut, noi le-am trimis o scrisoare, hotarându-le sa se fereasca de ceea ce este jertfit idolilor oi de sânge oi de (animal) sugrumat oi de desfrâu. 

 26. Atunci Pavel, luând cu el pe acei barba?i, cura?indu-se împreuna cu ei a doua zi, a intrat în templu, vestind împlinirea zilelor cura?irii, pâna când a fost adusa ofranda pentru fiecare din ei. 

 27. ai când era sa se împlineasca cele oapte zile, iudeii din Asia, vazându-l în templu, au întarâtat toata mul?imea oi au pus mâna pe el, 

 28. Strigând: Barba?i israeli?i, ajuta?i! Acesta este omul care înva?a pe to?i pretutindeni, împotriva poporului oi a Legii oi a locului acestuia; înca oi elini a adus în templu oi a spurcat acest loc sfânt. 

 29. Caci ei vazusera mai înainte cu el împreuna în cetate pe Trofim din Efes, pe care socoteau ca Pavel l-a adus în templu. 

 30. ai s-a miocat toata cetatea oi poporul a alergat din toate par?ile oi, punând mâna pe Pavel, îl trageau afara din templu oi îndata au închis por?ile. 

 31. Dar când cautau ei ca sa-l omoare, a ajuns veste la comandantul cohortei, ca tot Ierusalimul s-a tulburat. 

 32. Acela, luând îndata ostaoi oi sutaoi, a alergat la ei; iar ei, vazând pe comandant oi pe ostaoi, au încetat de a mai bate pe Pavel. 

 33. Apropiindu-se atunci comandantul, a pus mâna pe el oi a poruncit sa fie legat cu doua lan?uri oi întrebat cine este oi ce a facut. 

 34. Iar unii strigau în mul?ime una, al?ii altceva oi neputând sa în?eleaga adevarul, din cauza tulburarii, a poruncit sa fie dus în fortarea?a. 

 35. Când a ajuns la trepte, a trebuit, de furia mul?imii, sa fie purtat de ostaoi. 

 36. Caci mergea dupa el mul?ime de popor, strigând: Omoara-l! 

 37. ai vrând sa-l duca în fortarea?a, Pavel a zis comandantului: Îmi este îngaduit sa vorbesc ceva cu tine? Iar el a zis: atii greceote? 

 38. Nu eoti tu, oare, egipteanul care, înainte de zilele acestea, te-ai rasculat oi ai scos în pustie pe cei patru mii de barba?i razvrati?i? 

 39. ai a zis Pavel: Eu sunt iudeu din Tarsul Ciliciei, ceta?ean al unei ceta?i care nu este neînsemnata. Te rog da-mi voie sa vorbesc catre popor. 

 40. ai dându-i-se voie, Pavel, stând în picioare pe trepte, a facut poporului semn cu mâna. ai facându-se mare tacere, a vorbit în limba evreiasca, zicând: 

Capitolul 22.
Pavel istoriseote iudeilor întâmplarea convertirii lui la Hristos.

 1. Barba?i fra?i oi parin?i, asculta?i acum, apararea mea fa?a de voi! 

 2. ai auzind ca le vorbea în limba evreiasca, au facut mai multa liniote, oi el le-a zis: 

 3. Eu sunt barbat iudeu, nascut în Tarsul Ciliciei oi crescut în cetatea aceasta, înva?ând la picioarele lui Gamaliel în chip amanun?it Legea parinteasca, plin fiind de râvna pentru Dumnezeu, precum oi voi to?i sunte?i astazi. 

 4. Eu am prigonit pâna la moarte aceasta cale, legând oi dând la închisoare oi barba?i oi femei, 

 5. Precum marturiseote pentru mine oi arhiereul oi tot sfatul batrânilor, de la care primind oi scrisori catre fra?i, mergeam la Damasc, ca sa-i aduc lega?i la Ierusalim oi pe cei ce erau acolo, spre a fi pedepsi?i. 

 6. Dar pe când mergeam eu oi ma apropiam de Damasc, pe la amiaza, deodata o lumina puternica din cer m-a învaluit ca un fulger. 

 7. ai am cazut la pamânt oi am auzit un glas, zicându-mi: Saule, Saule, de ce Ma prigoneoti? 

 8. Iar eu am raspuns: Cine eoti, Doamne? Zis-a catre mine: Eu sunt Iisus Nazarineanul, pe Care tu Îl prigoneoti. 

 9. Iar cei ce erau cu mine au vazut lumina oi s-au înfricooat, dar glasul Celui care îmi vorbea ei nu l-au auzit. 

 10. ai am zis: Ce sa fac, Doamne? Iar Domnul a zis catre mine: Ridica-te oi mergi în Damasc oi acolo ?i se va spune despre toate cele ce ?i s-au rânduit sa faci. 

 11. ai pentru ca nu mai vedeam, din cauza stralucirii acelei lumini, am venit în Damasc, fiind dus de mâna de catre cei ce erau împreuna cu mine. 

 12. Iar un oarecare Anania, barbat evlavios, dupa Lege, marturisit de to?i iudeii care locuiau în Damasc, 

 13. Venind la mine oi stând alaturi, mi-a zis: Frate Saule, vezi iaraoi!  ai eu în ceasul acela l-am vazut. 

 14. Iar el a zis: Dumnezeul parin?ilor nootri te-a ales de mai înainte pe tine ca sa cunooti voia Lui oi sa vezi pe Cel Drept oi sa auzi glas din gura Lui; 

 15. Ca martor vei fi Lui, în fa?a tuturor oamenilor, despre cele ce ai vazut oi auzit. 

 16. ai acum de ce zaboveoti? Sculându-te, boteaza-te oi spala-?i pacatele, chemând numele Lui. 

 17. ai s-a întâmplat, când m-am întors la Ierusalim oi ma rugam în templu, sa fiu în extaz, 

 18. ai sa-L vad zicându-mi: Grabeote-te, oi ieoi degraba din Ierusalim, pentru ca nu vor primi marturia ta despre Mine. 

 19. ai eu am zis: Doamne, ei otiu ca eu duceam la închisoare oi bateam, prin sinagogi, pe cei care credeau în Tine; 

 20. ai când se varsa sângele lui atefan, mucenicul Tau, eram oi eu de fa?a oi încuviin?am uciderea lui oi pazeam hainele celor care îl ucideau. 

 21. ai a zis catre mine: Mergi, ca Eu te voi trimite departe, la neamuri. 

 22. ai l-au ascultat pâna la acest cuvânt, oi au ridicat glasul lor, zicând: Ia-l de pe pamânt pe unul ca acesta! Caci nu se cuvine ca el sa mai traiasca. 

 23. ai strigând ei oi aruncând hainele oi azvârlind pulbere în aer, 

 24. Comandantul a poruncit sa-l duca în fortarea?a, spunând sa-l ia la cercetare, cu biciul, ca sa cunoasca pentru care pricina strigau aoa împotriva lui. 

 25. ai când l-au întins ca sa-l biciuiasca, Pavel a zis catre sutaoul care era de fa?a: Oare va este îngaduit sa biciui?i un ceta?ean roman oi nejudecat? 

 26. ai auzind sutaoul s-a dus la comandant sa-i vesteasca, zicând: Ce ai de gând sa faci? Ca omul acesta este (ceta?ean) roman. 

 27. ai venind la el, comandantul i-a zis: Spune-mi, eoti tu (ceta?ean) roman? Iar el a zis: Da! 

 28. ai a raspuns comandantul: Eu am dobândit aceasta ceta?enie cu multa cheltuiala. Iar Pavel a zis: Eu însa m-am oi nascut. 

 29. Deci cei ce erau gata sa-l ia la cercetare s-au departat îndata de la el, iar comandantul s-a temut, aflând ca el este (ceta?ean) roman oi ca a fost legat. 

 30. ai a doua zi, voind sa cunoasca adevarul, pentru care era pârât de iudei, l-a dezlegat oi a poruncit sa se adune arhiereii oi tot sinedriul oi, aducând pe Pavel, l-a pus înaintea lor. 

Capitolul 23.
Saducheii oi fariseii nu se în?eleg în privin?a lui Pavel. El vede, noaptea, pe Domnul. Uneltirile iudeilor. Pavel e dus la Cezareea.

 1. ai Pavel, fixând sinedriul cu privirea, a zis: Barba?i fra?i, eu cu bun cuget am vie?uit înaintea lui Dumnezeu pâna în ziua aceasta. 

 2. Arhiereul Anania a poruncit celor ce oedeau lânga el sa-l bata peste gura. 

 3. Atunci Pavel a zis catre el: Te va bate Dumnezeu, perete varuit! ai tu oezi sa ma judeci pe mine dupa Lege, oi, calcând Legea, porunceoti sa ma bata? 

 4. Iar cei ce stateau lânga el au zis: Pe arhiereul lui Dumnezeu îl faci tu de ocara? 

 5. Iar Pavel a zis: Fra?ilor, nu otiam ca este arhiereu; caci este scris: "Pe mai-marele poporului tau sa nu-l vorbeoti de rau". 

 6. Dar Pavel, otiind ca o parte erau saduchei oi cealalta farisei, a strigat în sinedriu: Barba?i fra?i! Eu sunt fariseu, fiu de farisei. Pentru nadejdea oi învierea mor?ilor sunt eu judecat! 

 7. ai graind el aceasta, între farisei oi saduchei s-a iscat neîn?elegere oi mul?imea s-a dezbinat; 

 8. Caci saducheii zic ca nu este înviere, nici înger, nici duh, iar fariseii marturisesc oi una oi alta. 

 9. ai s-a facut mare strigare, oi, ridicându-se unii carturari din partea fariseilor, se certau zicând: Nici un rau nu gasim în acest om; iar daca i-a vorbit lui un duh sau înger, sa nu ne împotrivim lui Dumnezeu. 

 10. Deci facându-se mare neîn?elegere oi temându-se comandantul ca Pavel sa nu fie sfâoiat de ei, a poruncit ostaoilor sa se coboare oi sa-l smulga din mijlocul lor oi sa-l duca în fortarea?a. 

 11. Iar în noaptea urmatoare, aratându-i-Se, Domnul i-a zis: Îndrazneote, Pavele! Caci precum ai marturisit cele despre Mine la Ierusalim, aoa trebuie sa marturiseoti oi la Roma. 

 12. Iar când s-a facut ziua, iudeii, facând sfat împotriva-i, s-au legat cu blestem zicând ca nu vor mânca, nici nu vor bea pâna ce nu vor ucide pe Pavel. 

 13. ai cei ce facusera între ei acest juramânt erau mai mul?i de patruzeci, 

 14. Care, ducându-se la arhierei oi la batrâni, au zis: Ne-am legat pe noi înoine cu blestem sa nu gustam nimic pâna ce nu vom ucide pe Pavel. 

 15. Acum deci voi, împreuna cu sinedriul, face?i cunoscut comandantului sa-l coboare mâine la voi, ca având sa cerceteze mai cu de-amanuntul cele despre el; iar noi, înainte de a se apropia el, suntem gata sa-l ucidem. 

 16. Dar fiul surorii lui Pavel, auzind despre aceasta uneltire, ducându-se oi intrând în fortarea?a, i-a vestit lui Pavel. 

 17. ai chemând Pavel pe unul din sutaoi, i-a zis: Du pe tânarul acesta la comandant, caci are sa-i vesteasca ceva. 

 18. Iar el, luându-l, l-a dus la comandant oi a zis: Pavel cel legat, chemându-ma, m-a rugat sa aduc pe acest tânar la tine, având sa-?i spuna ceva. 

 19. Comandantul, luându-l de mâna, s-a retras cu el la o parte oi îl întreba: Ce ai sa-mi vesteoti? 

 20. Iar el a zis ca iudeii s-au în?eles sa te roage, ca mâine sa-l cobori pe Pavel la sinedriu, ca având sa cerceteze mai cu de-amanuntul despre el; 

 21. Dar tu sa nu te încrezi în ei, caci dintre ei îl pândesc mai mul?i de patruzeci de barba?i, care s-au legat cu blestem sa nu manânce, nici sa bea pâna ce nu-l vor ucide; oi acum ei sunt gata, aoteptând aprobarea ta. 

 22. Deci comandantul a dat drumul tânarului, poruncindu-i: Nimanui sa nu spui ca mi-ai facut cunoscut acestea. 

 23. ai chemând la sine pe doi dintre sutaoi, le-a zis: Pregati?i de la ceasul al treilea din noapte doua sute de ostaoi, oaptezeci de calare?i oi doua sute de suli?aoi, ca sa mearga pâna la Cezareea. 

 24. ai sa fie animale (de calarie), ca punând pe Pavel sa-l duca teafar la Felix procuratorul. 

 25. Scriind o scrisoare, având acest cuprins: 

 26. Claudius Lysias, prea puternicului procurator, Felix, salutare! 

 27. Pe acest barbat, prins de iudei oi având sa fie ucis de ei, mergând eu cu oaste l-am scos, aflând ca este (ceta?ean) roman. 

 28. ai vrând sa otiu pricina pentru care îl pârau, l-am coborât la sinedriul lor. 

 29. ai am aflat ca este pârât pentru întrebari din legea lor, dar fara sa aiba vreo vina vrednica de moarte sau de lan?uri. 

 30. ai vestindu-mi-se ca va sa fie o cursa împotriva acestui barbat din partea iudeilor, îndata l-am trimis la tine, poruncind oi pârâoilor sa spuna înaintea ta cele ce au asupra lui. Fii sanatos! 

 31. Deci ostaoii, luând pe Pavel, precum li se poruncise, l-au adus noaptea la Antipatrida. 

 32. Iar a doua zi, lasând pe calare?i sa mearga cu el, s-au întors la fortarea?a. 

 33. ai ei, intrând în Cezareea oi dând procuratorului scrisoarea, i-au înfa?ioat oi pe Pavel. 

 34. ai citind procuratorul oi întrebând din ce provincie este el oi aflând ca este din Cilicia, 

 35. A zis: Te voi asculta când vor veni oi pârâoii tai. ai a poruncit sa fie pazit în pretoriul lui Irod. 

Capitolul 24.
Pavel se dezvinova?eote înaintea marelui Felix.

 1. Iar dupa cinci zile s-a coborât arhiereul Anania cu câ?iva batrâni oi cu un oarecare retor Tertul, care s-au înfa?ioat procuratorului împotriva lui Pavel. 

 2. Iar dupa ce l-au chemat pe Pavel, Tertul a început sa-l învinuiasca, zicând: Prin tine dobândim multa pace oi îndreptarile facute acestui neam, prin purtarea ta de grija, 

 3. Totdeauna oi pretutindeni le primim, prea puternice Felix, cu toata mul?umirea. 

 4. Dar, ca sa nu te ostenesc mai mult, te rog sa ne ascul?i, pe scurt, cu bunavoin?a ta. 

 5. Caci am aflat pe omul acesta ca o ciuma oi urzitor de razvratiri printre to?i iudeii din lume, fiind capetenia eresului nazarinenilor, 

 6. Care a încercat sa pângareasca oi templul oi pe care l-am prins oi am voit sa-l judecam dupa legea noastra. 

 7. Dar venind Lysias comandantul l-a scos cu de-a sila din mâinile noastre, 

 8. Poruncind pârâoilor lui sa vina la tine. De la el vei putea, cercetând tu însu?i, sa cunooti toate învinuirile aduse de noi. 

 9. Iar iudeii împreuna sus?ineau, zicând ca acestea aoa sunt. 

 10. ai, procuratorul facându-i semn sa vorbeasca, Pavel a raspuns: Fiindca otiu ca de mul?i ani eoti judecator acestui neam, bucuros vorbesc pentru apararea mea. 

 11. Tu po?i sa afli ca nu sunt mai mult decât douasprezece zile de când m-am suit la Ierusalim ca sa ma închin. 

 12. ai nici în templu nu m-au gasit discutând cu cineva sau facând tulburare în mul?ime, nici în sinagogi, nici în cetate, 

 13. Nici nu pot sa-?i dovedeasca cele ce spun acum împotriva mea. 

 14. ai-?i marturisesc aceasta, ca aoa ma închin Dumnezeului parin?ilor mei, dupa înva?atura pe care ei o numesc eres, oi cred toate cele scrise în Lege oi în Prooroci, 

 15. Având nadejde în Dumnezeu, pe care oi aceotia înoioi o aoteapta, ca va sa fie învierea mor?ilor: oi a drep?ilor oi a nedrep?ilor. 

 16. ai întru aceasta ma straduiesc oi eu ca sa am totdeauna înaintea lui Dumnezeu oi a oamenilor un cuget neîntinat. 

 17. Dupa mul?i ani, am venit ca sa aduc neamului meu milostenii oi prinoase, 

 18. Când niote iudei din Asia m-au gasit, cura?it, în templu, dar nu cu mul?ime, nici cu gâlceava. 

 19. Aceia trebuia sa fie de fa?a înaintea ta oi sa ma învinuiasca, daca aveau ceva împotriva mea; 

 20. Sau chiar aceotia sa spuna ce nedreptate mi-au gasit când am stat înaintea sinedriului, 

 21. Decât numai pentru acest singur cuvânt pe care l-am strigat stând între ei, ca pentru învierea mor?ilor sunt eu astazi judecat între voi. 

 22. ai Felix, auzind acestea, i-a amânat, cunoscând destul de bine cele privitoare la înva?atura (creotina), zicând: Când se va coborî comandantul Lysias, voi hotarî asupra acelora ale voastre. 

 23. ai a poruncit sutaoului sa ?ina pe Pavel sub paza, dar sa-i lase tihna oi sa nu opreasca pe nimeni dintre ai lui, ca sa vina sa-i slujeasca. 

 24. Iar dupa câteva zile, Felix, venind cu Drusila, femeia lui, care era din neamul iudeilor, a trimis sa cheme pe Pavel oi l-a ascultat despre credin?a în Hristos Iisus. 

 25. ai vorbind el despre dreptate oi despre înfrânare oi despre judecata viitoare, Felix s-a înfricooat oi a raspuns: Acum mergi, oi când voi gasi timp potrivit te voi mai chema. 

 26. În acelaoi timp el nadajduia ca i se vor da bani de catre Pavel; de aceea, oi mai des trimi?ând sa-l cheme, vorbea cu el. 

 27. Dar când s-au împlinit doi ani, în locul lui Felix a urmat Porcius Festus. ai voind sa le fie iudeilor pe plac, Felix a lasat pe Pavel legat. 

Capitolul 25.
Pavel înaintea procuratorului Porcius Festus oi a regelui Agripa.

 1. Deci Festus, trecând în ?inutul sau, dupa trei zile s-a suit de la Cezareea la Ierusalim. 

 2. ai arhiereii oi fruntaoii iudeilor i s-au înfa?ioat cu învinuiri împotriva lui Pavel oi îl rugau, 

 3. Cerându-i ca o favoare asupra lui, sa fie trimis la Ierusalim, pregatind cursa ca sa-l ucida pe drum. 

 4. Dar Festus a raspuns ca Pavel e pazit Cezareea oi ca el însuoi avea sa plece în curând. 

 5. Deci a zis el: Cei dintre voi care pot, sa se coboare cu mine, oi daca este ceva rau în acest barbat, sa-l învinova?easca. 

 6. ai ramânând la ei nu mai mult de opt sau zece zile, s-a coborât în Cezareea, iar a doua zi, oezând la judecata, a poruncit sa fie adus Pavel. 

 7. ai venind el, iudeii coborâ?i din Ierusalim l-au înconjurat, aducând împotriva lui multe oi grele învinuiri, pe care nu puteau sa le dovedeasca. 

 8. Iar Pavel se apara: N-am greoit cu nimic nici fa?a de legea iudeilor, nici fa?a de templu, nici fa?a de Cezarul. 

 9. Iar Festus, voind sa faca placere iudeilor, raspunzând lui Pavel, a zis: Vrei sa mergi la Ierusalim oi acolo sa fi judecat înaintea mea pentru acestea? 

 10. Dar Pavel a zis: Stau la judecata Cezarului, unde trebuie sa fiu judecat. Iudeilor nu le-am facut nici un rau, precum mai bine otii oi tu. 

 11. Dar daca fac nedreptate oi am savâroit ceva vrednic de moarte, nu ma feresc de moarte; daca însa nu este nimic din cele de care ei ma învinuiesc - nimeni nu poate sa ma daruiasca lor. Cer sa fiu judecat de Cezarul. 

 12. Atunci Festus, vorbind cu sfatul sau, a raspuns: Ai cerut sa fii judecat de Cezarul, la Cezarul te vei duce. 

 13. ai dupa ce au trecut câteva zile, regele Agripa oi Berenice au sosit la Cezareea, ca sa salute pe Festus. 

 14. ai ramânând acolo mai multe zile, Festus a vorbit regelui despre Pavel, zicând: Este aici un barbat, lasat legat de Felix, 

 15. În privin?a caruia, când am fost în Ierusalim, mi s-au înfa?ioat arhiereii oi batrânii iudeilor, cerând osândirea lui. 

 16. Eu le-am raspuns ca romanii n-au obiceiul sa dea pe vreun om la pierzare, înainte ca cel învinuit sa aiba de fa?a pe pârâoii lui oi sa aiba putin?a sa se apere pentru vina sa. 

 17. Adunându-se deci ei aici oi nefacând eu nici o amânare, a doua zi am stat la judecata oi am poruncit sa fie adus barbatul. 

 18. Dar pârâoii care s-au ridicat împotriva lui nu i-au adus nici o învinuire dintre cele rele, pe care le banuiam eu, 

 19. Ci aveau cu el niote neîn?elegeri cu privire la religia lor oi la un oarecare Iisus mort, de Care Pavel zice ca traieote. 

 20. ai nedumerindu-ma cu privire la cercetarea acestor lucruri, l-am întrebat daca voieote sa mearga la Ierusalim oi sa fie judecat acolo pentru acestea. 

 21. Dar Pavel, cerând sa fie re?inut pentru judecata Cezarului, am poruncit sa fie ?inut pâna ce îl voi trimite la Cezarul. 

 22. Iar Agripa a zis catre Festus: Ao vrea sa aud oi eu pe acest om. Iar el a zis: Mâine îl vei auzi. 

 23. Deci a doua zi, Agripa oi Berenice venind cu mare alai oi intrând în sala de judecata împreuna cu tribunii oi cu barba?ii cei mai de frunte ai ceta?ii, Festus a dat porunca sa fie adus Pavel. 

 24. ai a zis Festus: Rege Agripa, oi voi to?i barba?ii care sunte?i cu noi de fa?a, vede?i pe acela pentru care toata mul?imea iudeilor a venit la mine, oi în Ierusalim oi aici, strigând ca el nu trebuie sa mai traiasca. 

 25. Iar eu am în?eles ca n-a facut nimic vrednic de moarte; iar el însuoi cerând sa fie judecat de Cezarul, am hotarât sa-l trimit. 

 26. Dar ceva sigur sa scriu stapânului despre el, nu am. De aceea l-am adus înaintea voastra oi mai ales înaintea ta, rege Agripa, ca, dupa ce va fi cercetat, sa am ce sa scriu, 

 27. Caci mi se pare nepotrivit sa-l trimit legat, fara sa arat învinuirile ce i se aduc. 

Capitolul 26.
Pavel se dezvinova?eote înaintea lui Festus oi a regelui Agripa. Amândoi îl gasesc nevinovat.

 1. Agripa a zis catre Pavel: Î?i este îngaduit sa vorbeoti pentru tine. Atunci Pavel, întinzând mâna, se apara: 

 2. Ma socotesc fericit, o, rege Agripa, ca astazi, înaintea ta, pot sa ma apar de toate câte ma învinuiesc iudeii; 

 3. Mai ales, pentru ca tu cunooti toate obiceiurile oi neîn?elegerile iudeilor. De aceea te rog sa ma ascul?i cu îngaduin?a. 

 4. Vie?uirea mea din tinere?e, cum a fost ea de la început în poporul meu oi în Ierusalim, o otiu to?i iudeii. 

 5. Daca vor sa dea marturie, ei otiu despre mine, de mult, ca am trait ca fariseu, în tagma cea mai riguroasa a religiei noastre. 

 6. ai acum stau la judecata pentru nadejdea fagaduin?ei facute de Dumnezeu catre parin?ii nootri, 

 7. ai la care cele douasprezece semin?ii ale noastre, slujind lui Dumnezeu fara încetare, zi oi noapte, nadajduiesc sa ajunga. Pentru nadejdea aceasta, o, rege Agripa, sunt pârât de iudei. 

 8. De ce se socoteote la voi lucru de necrezut ca Dumnezeu înviaza pe cei mor?i? 

 9. Eu unul am socotit, în sinea mea, ca fa?a de numele lui Iisus Nazarineanul trebuia sa fac multe împotriva; 

 10. Ceea ce am oi facut în Ierusalim, oi pe mul?i dintre sfin?i i-am închis în temni?e cu puterea pe care o luasem de la arhierei. Iar când erau da?i la moarte, mi-am dat oi eu încuviin?area. 

 11. ai îi pedepseam adesea prin toate sinagogile oi-i sileam sa huleasca oi, mult înfuriindu-ma  împotriva lor, îi urmaream pâna oi prin ceta?ile de din afara; 

 12. ai în felul acesta, mergând oi la Damasc, cu putere oi cu însarcinare de la arhierei, 

 13. Am vazut, o, rege, la amiaza, în calea mea, o lumina din cer, mai puternica decât stralucirea soarelui, stralucind împrejurul meu oi a celor ce mergeau împreuna cu mine. 

 14. ai noi to?i cazând la pamânt, eu am auzit un glas care-mi zicea în limba evreiasca: Saule, Saule, de ce Ma prigoneoti? Greu î?i este sa loveoti în ?epuoa cu piciorul. 

 15. Iar eu am zis: Cine eoti Doamne? Iar Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneoti. 

 16. Dar, scoala-te oi stai pe picioarele tale. Caci spre aceasta M-am aratat ?ie: ca sa te rânduiesc slujitor oi martor, oi al celor ce ai vazut, oi al celor întru care Ma voi arata ?ie. 

 17. Alegându-te pe tine din popor oi din neamurile la care te trimit, 

 18. Sa le deschizi ochii, ca sa se întoarca de la întuneric la lumina oi de la stapânirea lui satana la Dumnezeu, ca sa ia iertarea pacatelor oi parte cu cei ce s-au sfin?it, prin credin?a în Mine. 

 19. Drept aceea, rege Agripa, n-am fost neascultator cereotii aratari; 

 20. Ci mai întâi celor din Damasc oi din Ierusalim, oi din toata ?ara Iudeii, oi neamurilor le-am vestit sa se pocaiasca oi sa se întoarca la Dumnezeu, facând lucruri vrednice de pocain?a. 

 21. Pentru acestea, iudeii, prinzându-ma în templu, încercau sa ma ucida. 

 22. Dobândind deci ajutorul de la Dumnezeu, am stat pâna în ziua aceasta, marturisind la mic oi la mare, fara sa spun nimic decât ceea ce oi proorocii oi Moise au spus ca va sa fie: 

 23. Ca Hristos avea sa patimeasca oi sa fie cel dintâi înviat din mor?i oi sa vesteasca lumina oi poporului oi neamurilor. 

 24. ai acestea graind el, întru apararea sa, i-a zis Festus cu glas mare: Pavele, eoti nebun!  Înva?atura ta cea multa te duce la nebunie. 

 25. Iar Pavel a zis: Nu sunt nebun, prea puternice Festus, ci graiesc cuvintele adevarului oi ale în?elepciunii. 

 26. Regele otie despre acestea, oi în fa?a lui vorbesc fara sfiala, fiind încredin?at ca nimic nu i-a ramas ascuns, pentru ca aceasta nu s-a întâmplat, într-un ungher. 

 27. Crezi tu, rege Agripa, în prooroci? atiu ca crezi. 

 28. Iar Agripa a zis catre Pavel: Cu pu?in de nu ma îndupleci sa ma fac oi eu creotin! 

 29. Iar Pavel a zis: Ori cu pu?in, ori cu mult, eu m-ao ruga lui Dumnezeu ca nu numai tu, ci oi to?i care ma asculta astazi sa fie aoa cum sunt oi eu, afara de aceste lan?uri. 

 30. ai s-a ridicat oi regele oi guvernatorul oi Berenice oi cei care oedeau împreuna cu ei, 

 31. ai plecând, vorbeau unii cu al?ii zicând: Omul acesta n-a facut nimic vrednic de moarte sau de lan?uri. 

 32. Iar Agripa a zis lui Festus: Acest om putea sa fie lasat liber, daca n-ar fi cerut sa fie judecat de Cezarul. 

Capitolul 27.
Pavel, în lan?uri, e pornit cu corabia spre Italia. Greuta?ile calatoriei. Corabia se sfarâma, lânga Malta, dar oamenii scapa.

 1. Iar dupa ce s-a hotarât sa plecam pe apa în Italia, au dat în primire pe Pavel oi pe al?i câ?iva lega?i unui sutao cu numele Iuliu, din cohorta Augusta. 

 2. ai întorcându-se pe o corabie de la Adramit, care avea sa treaca prin locurile de pe coasta Asiei, am plecat; oi era cu noi Aristarh, macedonean din Tesalonic. 

 3. ai a doua zi am ajuns la Sidon. Iuliu, purtându-se fa?a de Pavel cu omenie, i-a dat voie sa se duca la prieteni ca sa primeasca purtarea lor de grija. 

 4. ai plecând de acolo, am plutit pe lânga Cipru, pentru ca vânturile erau împotriva. 

 5. ai strabatând marea Ciliciei oi a Pamfiliei, am sosit la Mira Liciei. 

 6. ai gasind sutaoul acolo o corabie din Alexandria plutind spre Italia, ne-a suit în ea. 

 7. ai multe zile plutind cu încetineala, abia am ajuns în dreptul Cnidului oi, fiindca vântul nu ne slabea am plutit pe sub Creta, pe lânga Salmone. 

 8. ai abia trecând noi pe lânga ea, am ajuns într-un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape oraoul Lasea. 

 9. ai trecând multa vreme oi plutirea fiind periculoasa, fiindca trecuse oi postul (sarbatorii Ispaoirii, care se ?inea la evrei toamna), Pavel îi îndemna, 

 10. Zicându-le: Barba?ilor, vad ca plutirea va sa fie cu necaz oi cu multa paguba, nu numai pentru încarcatura oi pentru corabie, ci oi pentru sufletele noastre. 

 11. Iar sutaoul se încredea mai mult în cârmaci oi în stapânul corabiei decât în cele spuse de Pavel. 

 12. ai limanul nefiind bun de iernat, cei mai mul?i dintre ei au dat sfatul sa plecam de acolo oi, daca s-ar putea, sa ajungem oi sa iernam la Fenix, un port al Cretei, deschis spre vântul de miazazi-apus oi spre vântul de miazanoapte-apus. 

 13. ai suflând uoor un vânt de miazazi oi crezând ca sunt în stare sa-oi împlineasca gândul, ridicând ancora, pluteau cât mai aproape de Creta. 

 14. ai nu dupa multa vreme s-a pornit asupra ei un vânt puternic, numit Euroclidon (dinspre miazanoapte-rasarit). 

 15. ai smulgând corabia, iar ea neputând sa mearga împotriva vântului, ne-am lasat duoi în voia lui. 

 16. ai trecând pe lânga o insula mica, numita Clauda, cu greu am putut sa fim stapâni pe corabie. 

 17. ai dupa ce au ridicat-o, au folosit unelte ajutatoare, încingând corabia pe dedesubt. ai temându-se sa nu cada în Sirta, au lasat pânzele jos oi erau duoi aoa. 

 18. ai fiind tare lovi?i de furtuna, în ziua urmatoare au aruncat încarcatura. 

 19. ai a treia zi, cu mâinile lor, au aruncat uneltele corabiei. 

 20. ai nearatându-se nici soarele, nici stelele, timp de mai multe zile, oi amenin?ând furtuna mare, ni se luase orice nadejde de scapare. 

 21. ai fiindca nu mâncasera de mult, Pavel, stând în mijlocul lor, le-a zis: Trebuia, o, barba?ilor, ca ascultându-ma pe mine, sa nu fi plecat din Creta; oi n-a?i fi îndurat nici primejdia aceasta, nici paguba aceasta. 

 22. Dar acum va îndemn sa ave?i voie buna, caci nici un suflet dintre voi nu va pieri, ci numai corabia. 

 23. Caci mi-a aparut în noaptea aceasta un înger al Dumnezeului, al Caruia eu sunt oi Caruia ma închin, 

 24. Zicând: Nu te teme, Pavele. Tu trebuie sa stai înaintea Cezarului; oi iata, Dumnezeu ?i-a daruit pe to?i cei ce sunt în corabie cu tine. 

 25. De aceea, barba?ilor, ave?i curaj, caci am încredere în Dumnezeu, ca aoa va fi dupa cum mi s-a spus. 

 26. ai trebuie sa ajungem pe o insula. 

 27. ai când a fost a paisprezecea noapte de când eram purta?i încoace oi încolo pe Adriatica, pe la miezul nop?ii corabierii au presim?it ca se apropie de un ?arm. 

 28. ai aruncând masuratoarea în jos au gasit douazeci de stânjeni oi, trecând pu?in mai departe oi masurând iaraoi, au gasit cincisprezece stânjeni. 

 29. ai temându-se ca nu cumva sa nimerim pe locuri stâncoase, au aruncat patru ancore de la partea din urma a corabiei, oi doreau sa se faca ziua. 

 30. Dar corabierii cautau sa fuga din corabie oi au coborât luntrea în mare, sub motiv ca vor sa întinda oi ancorele de la partea dinainte. 

 31. Pavel a spus sutaoului oi ostaoilor: Daca aceotia nu ramân în corabie, voi nu pute?i sa scapa?i. 

 32. Atunci ostaoii au taiat funiile luntrei oi au lasat-o sa cada. 

 33. Iar, pâna sa se faca ziua, Pavel îi ruga pe to?i sa manânce, zicându-le: Paisprezece zile sunt azi de când n-a?i mâncat, aoteptând oi nimic gustând. 

 34. De aceea, va rog sa mânca?i, caci aceasta este spre scaparea voastra. Ca nici unuia din voi un fir de par din cap nu-i va pieri. 

 35. ai zicând acestea oi luând pâine, a mul?umit lui Dumnezeu înaintea tuturor oi, frângând, a început sa manânce. 

 36. ai devenind to?i voiooi, au luat oi ei oi au mâncat. 

 37. ai eram în corabie, de to?i, doua sute oaptezeci oi oase de suflete. 

 38. ai saturându-se de bucate, au uourat corabia, aruncând grâul în mare. 

 39. ai când s-a facut ziua, ei n-au cunoscut pamântul, dar au zarit un sân de mare, având ?arm nisipos, în care voiau, daca ar putea, sa scoata corabia. 

 40. ai desfacând ancorele, le-au lasat în mare, slabind totodata funiile cârmelor oi, ridicând pânza din frunte în bataia vântului, se îndreptau spre ?arm. 

 41. ai cazând pe un dâmb de nisip au în?epenit corabia oi partea dinainte, înfigându-se, statea neclintita, iar partea dinapoi se sfarâma de puterea valurilor. 

 42. Iar ostaoii au facut sfat sa omoare pe cei lega?i, ca sa nu scape vreunul, înotând. 

 43. Dar sutaoul, voind sa fereasca pe Pavel, i-a împiedicat de la gândul lor oi a poruncit ca aceia care pot sa înoate, aruncându-se cei dintâi, sa iasa la uscat; 

 44. Iar ceilal?i, care pe scânduri, care pe câte ceva de la corabie. ai aoa au ajuns cu to?ii sa scape, la uscat. 

Capitolul 28.
Localnicii din Malta sunt bucurooi de oaspe?i. Pavel vindeca pe bolnavi. Soseote în Italia oi la Roma oi predica doi ani.

 1. ai dupa ce am scapat, am aflat ca insula se numeote Malta. 

 2. Iar locuitorii ei ne aratau o deosebita omenie, caci, aprinzând foc, ne-au luat pe to?i la ei din pricina ploii care era oi a frigului. 

 3. ai strângând Pavel gramada de gateje oi punându-le în foc, o vipera a ieoit de caldura oi s-a prins de mâna lui. 

 4. ai când locuitorii au vazut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii catre al?ii: Desigur ca ucigao este omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lasat sa traiasca, deoi a scapat din mare. 

 5. Deci el, scuturând vipera în foc, n-a patimit nici un rau. 

 6. Iar ei aoteptau ca el sa se umfle, sau sa cada deodata mort. Dar aoteptând ei mult oi vazând ca nu i se întâmpla nimic rau, oi-au schimbat gândul oi ziceau ca el este un zeu. 

 7. ai împrejurul acelui loc erau ?arinile capeteniei insulei, Publius, care, primindu-ne, ne-a gazduit prietenos trei zile. 

 8. ai s-a întâmplat ca tatal lui Publius zacea în pat, cuprins de friguri oi de urdinare cu sânge, la care intrând Pavel oi rugându-se, oi-a pus mâinile peste el oi l-a vindecat. 

 9. ai întâmplându-se aceasta, veneau la el oi ceilal?i din insula care aveau boli oi se vindecau; 

 10. ai aceotia ne-au cinstit mult oi, când am plecat, ne-au pus la îndemâna toate cele de trebuin?a. 

 11. Dupa trei luni am pornit cu o corabie din Alexandria, care iernase în insula oi care avea pe ea însemnul Dioscurilor. 

 12. ai ajungând la Siracuza, am ramas acolo trei zile. 

 13. De unde, înconjurând, am sosit la Regium. ai dupa o zi, suflând vânt de miazazi, am ajuns la Puteoli în cealalta zi. 

 14. Gasind acolo fra?i, am fost ruga?i sa ramânem la ei oapte zile. ai aoa am venit la Roma. 

 15. ai de acolo, auzind fra?ii cele despre noi, au venit întru întâmpinarea noastra pâna la Forul lui Apius oi la Trei Taverne, pe care, vazându-i, Pavel a mul?umit lui Dumnezeu oi s-a îmbarbatat. 

 16. Iar când am intrat în Roma, sutaoul a predat pe cei lega?i comandantului taberei, iar lui Pavel i s-a îngaduit sa locuiasca aparte cu ostaoul care îl pazea. 

 17. ai dupa trei zile Pavel a chemat la el pe cei care erau fruntaoii iudeilor. ai, adunându-se, zicea catre ei: Barba?i fra?i, deoi eu n-am facut nimic rau împotriva poporului (nostru) sau a datinilor parinteoti, am fost predat de la Ierusalim, în mâinile romanilor. 

 18. Aceotia, dupa ce m-au cercetat, voiau sa-mi dea drumul, fiindca nu era în mine nici o vina vrednica de moarte. 

 19. Dar iudeii, împotrivindu-mi-se, am fost nevoit sa cer sa fiu judecat de Cezarul, dar nu ca ao avea de adus vreo pâra neamului meu. 

 20. Deci pentru aceasta cauza v-am chemat sa va vad oi sa vorbesc cu voi. Caci pentru nadejdea lui Israel ma aflu eu în acest lan?. 

 21. Iar ei au zis catre el: Noi n-am primit din Iudeea nici scrisori despre tine, nici nu a venit cineva dintre fra?i, ca sa ne vesteasca sau sa ne vorbeasca ceva rau despre tine. 

 22. Dar dorim sa auzim de la tine cele ce gândeoti; caci despre eresul acesta ne este cunoscut; ca pretutindeni i se sta împotriva. 

 23. Deci, rânduindu-i o zi, au venit la el, la gazda, mai mul?i. ai de diminea?a pâna seara, el le vorbea, dând marturie despre împara?ia lui Dumnezeu, cautând sa-i încredin?eze despre Iisus din Legea lui Moise oi din prooroci. 

 24. ai unii credeau celor spuse, iar al?ii nu credeau. 

 25. ai neîn?elegându-se unii cu al?ii, au plecat, zicând Pavel un cuvânt ca: Bine a vorbit Duhul Sfânt prin Isaia proorocul, catre parin?ii nootri, 

 26. Când a zis: "Mergi la poporul acesta oi zi: Cu auzul ve?i auzi oi nu ve?i în?elege oi uitându-va ve?i privi, dar nu ve?i vedea. 

 27. Caci inima acestui popor s-a învârtooat oi cu urechile greu au auzit oi ochii lor i-au închis. Ca nu cumva sa vada cu ochii oi sa auda cu urechile oi cu inima sa în?eleaga oi sa se întoarca oi Eu sa-l vindec". 

 28. Deci cunoscut sa va fie voua ca aceasta mântuire a lui Dumnezeu s-a trimis pagânilor, oi ei vor asculta. 

 29. ai dupa ce a zis el acestea, iudeii au plecat având între ei mare neîn?elegere. 

 30. Iar Pavel a ramas doi ani întregi în casa luata de el cu chirie, oi primea pe to?i care veneau la el, 

 31. Propovaduind împara?ia lui Dumnezeu oi înva?ând cele despre Domnul Iisus Hristos, cu toata îndrazneala oi fara nici o piedica. 

Această pagină a fost listată de la adresa: http://www.profamilia.ro/scriptura.asp?vortodoxa=on&carte=Fapte
Vă rugăm să respectați drepturile de autor